پایان نامه آسیب شناسی روابط دختر و پسر در مقطع متوسطه شهرستان اراک

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحدنراق

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

(M.A)

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان :

آسیب شناسی روابط دختر و پسر در مقطع متوسطه شهرستان اراک

بهار1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                        صفحه

 

چکیده: 1

مقدمه. 2

فصل اول. 4

کلیات پژوهش… 4

1-1-بیان مسئله. 5

1-2-اهمیت موضوع و ضرورت پژوهش… 7

1-3-اهداف پژوهش… 9

1-3-1-هدف اصلی.. 9

1-3-2-اهداف فرعی.. 9

1-4-سوال های پژوهش… 9

1-4-1-سوال اصلی پژوهش… 9

1-4-2-سوال های فرعی پژوهش… 9

1-5-فرضیه های پژوهش… 10

1-5-1-فرضیه اصلی.. 10

1-5-2-فرضیه های فرعی.. 10

1-6-تعریف مفاهیم. 10

1-6-1-ارتباط.. 10

1-6-2-تعریف آسیب اجتماعی.. 11

1-6-3-تعریف روابط دختر و پسر. 12

فصل دوم. 9

پیشینه،مروری بر مبانی و چارچوب نظری تحقیق. 9

2-1-پیشینه پژوهش… 10

2-2- رابطه دختر و پسر. 14

2-3- دیدگاه هایی درباره ی روابط دختروپسر. 14

2-3-1-دیدگاه تفریطی یا سخت گیرانه. 15

2-3-2-دیدگاه افراطی یا سهل گیرانه. 15

2-3-3-دیدگاه اعتدال. 16

2-4- نظریه هایی درباره ی رابطه ی دختر و پسر. 19

2-4-1-نظریه اضطرار. 19

2-4-2-نظریه اختلاط.. 19

2-4-3-نظریه دلبستگی.. 21

2-4-4-نظریه روان شناسی روابط دختر و پسر. 22

2-4-5-نظریه جامعه شناسی روابط دختروپسر. 24

2-4-6-نظریه جرم شناختی روابط دختر و پسر. 26

2-5-آموزش ارتباط سالم دختر و پسر. 31

2-5-1-در دوران پیش دبستانی.. 31

2-5-2- در دوره دبستانی.. 33

2-5-3-در دوره نوجوانی.. 34

2-6-آسیب های ناشی از روابط دختر و پسر. 37

2-6-1-سرکوب شدن استعدادها 37

2-6-2- افت تحصیلی یا رکود علمی.. 39

2-6-3-ایجاد جو بدبینی.. 42

2-6-4- اضطراب، تشویش و احساس نگرانی.. 42

2-6-5- فقدان شناخت درست و واقع بینانه. 43

2-6-6-محرومیت از ازدواج پاک.. 44

2-6-7- عدم استقبال از تشکیل کانون خانواده 45

2-6-8-کم رنگ شدن ارزش های مکتبی و فرهنگ اصیل ایرانی.. 45

2-6-9-انحطاط اخلاقی.. 46

2-6-10-تهدید، مهم ترین سرمایه دختر و پسر. 48

2-6-11-احساس گناه 49

2-6-12- خیانت به همسر آینده 50

2-7-روابط آسیب زا 51

2-8- انگیزه های برقراری ارتباط با جنس مخالف… 51

2-9-حوزه های مطالعاتی آسیب شناسی روابط دختروپسر. 54

2-9-1- آسیب روانی.. 54

2-9-2-آسیب اجتماعی.. 56

2-9-3-آسیب خانوادگی.. 59

2-9-4-آسیب تربیتی.. 60

2-10-پیامدهای روابط دختر و پسر. 61

2-11-انواع روابط دختر و پسر. 63

2-12-روابط دختر و پسراز دیدگاه اسلام. 69

2-12-1-آزادى دختر و پسر. 71

2-12-2-حریم. 72

2-12-3-روابط آزاد. 73

2-12-4-معیارهاى اخلاقى براى معاشرت.. 76

2-13-احکام فقهی و حقوقی درروابط دختروپسر. 86

فصل سوم. 95

روش شناسی پژوهش… 95

3-1-روش کلی پژوهش… 96

3-2-جامعه آماری و حجم نمونه. 96

3-3-روش نمونه گیری.. 97

3-4-روش گرد آوری داده ها 98

3-5-اعتبار و روایی پرسش نامه روابط دختر و پسر. 98

فصل چهارم 101

تجزیه وتحلیل داده های پژوهش.. 101

4-2-توصیف استنباطی. 104

فصل پنجم. 107

نتیجه گیری وپیشنهادها 107

5-1- نتیجه گیری. 108

5-2-پیشنهادهای پژوهش.. 109

5-3-مشکلات و محدودیت های پژوهش.. 115

منابع و مآخذ. 116

منابع و مآخذ. Error! Bookmark not defined.

منابع فارسی. 116

پیوست.. 120

پرسش نامه آسیب شناسی روابط دختروپسر. 120

Abstract 123

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                           صفحه

 جدول شماره(1-2):انواع نظریه رابطه دختروپسر………………………………………………………………….27

جدول شماره(2-2):عوامل جرم شناختی روابط دختروپسر…………………………………………………….34

جدول شماره(1-3):ابعاد وشاخص های پرسش نامه…………………………………………………………….103

جدول شماره(2–3) :ضرایب پایانی و روایی پرسش نامه نگرش نسبت به روابط دختر و پسر……106

جدول شماره(1-4): توزیع فراوانی طبقات مربوط به سنجه های تشکیل دهنده شاخص X1……..108

جدول شماره(2-4): توزیع فراوانی طبقات مربوط به سنجه های تشکیل دهنده شاخص X2……..108

جدول شماره(3-4): توزیع فراوانی طبقات مربوط به سنجه های تشکیل دهنده شاخص X3………109

جدول شماره(4-4): توزیع فراوانی طبقات مربوط به سنجه های تشکیل دهنده شاخص X4……..109

جدول شماره(5-4): توزیع فراوانی طبقات مربوط به سنجه های تشکیل دهنده شاخص X5……..109

جدول شماره(7-4):نتایج تحلیل کوواریانس برای پیش گیری از روابط آسیب زا در دانش        آموزان دختروپسر بر حسب نمرۀ کل………………………………………………………………………………….110

جدول شماره(7-4):خلاصه نتایج تحلیل کوواریانس برای پیش گیری از روابط آسیب زا بر حسب جنسیت…………………………………………………………………………………………………………………………..112

 

 

چکیده:

پژوهش حاضر به منظور بررسی آسیب شناسی روابط دختروپسردانش آموزان مقطع متوسطه شهر اراک انجام شد؛که روش تحقیق  نیمه تجربی می باشد و جامعه آماری را دانش آموزان دبیرستان های پسرانه ودخترانه شهرستان اراک درسال تحصیلی94-93 تشکیل داده اند.نمونه گیری به شیوه تصادفی خوشه ای برمبنای کلاس، از چهار مدرسه ، انجام گرفت. سپس به وسیله پرسش نامه محقق ساخته”آسیب شناسی روابط دختروپسر”که شامل 41 سوال بوده مورد آزمون قرار گرفتند؛ این پرسش نامه بررسی نگرش دانش آموزان به  شناسایی آسیب های روابط دختروپسر پرداخته و داده هارا با توجه به فرضیه های تحقیق از طریق تحلیل واریانس چند متغیره بررسی کرده؛ این نتیجه حاصل شدکه درحیطه (آسیب های اجتماعی)3/59درصد دانش آموزان دختر و2/49 درصددانش آموزان پسر،وجود رابطه بین دختر وپسررا منجر به از بین رفتن هدف انسان از زندگی و آینده روشن می دانندو بررسی نتایج درحیطه (آسیب های روانی-عاطفی) نشان می دهد 39درصد دانش آموزان دخترو2/18درصددانش آموزان پسر که دارای رابطه نامشروع هستند،تامرزافسردگی پیش می‌روند؛ودر حیطه (آسیب به زندگی مشترک آینده) 6/59درصد دختران و5/68درصد پسرانی که دارای روابط نامشروع بوده اند، در زندگی مشترک خود در آینده، دچار بی اعتمادی به همسر خود می شوند؛اما درحیطه (آسیب به روابط خانواده) نتایج نشان می دهد4/61درصد دختران و6/71 درصد پسران که دارای رابطه نامشروع هستند،باعث ایجادتشنج و ناآرامی در خانواده خود می شوند؛ودرانتها درحیطه (مشکلات تحصیلی) نشان می دهد1/5درصد دختران و 5/5درصدپسرانی که با یکدیگر روابط داشتند تمرکز تحصیلی و علاقه به تحصیل آنها را کاهش می دهدودرنتیجه به ترک تحصیل از مدرسه منجرمی شود.

واژه های کلیدی    :

آسیب شناسی ، روابط دختروپسر ، آسیب های اجتماعی ، روابط نامشروع

مقدمه

مسئله چگونگی ارتباط دختر و پسر، یکی از موضوعاتی است که هر جامعه‎ با جمعیت جوان را با خود درگیر می‎سازد. این مسئله را باید در تعامل با سایر مسایل اجتماعی تحلیل و بررسی کرد و یا در سطح کلان به وضع نمودن استراتژی در مورد آن پرداخت. از طرفی، ویژگی دوران جدید، تحولات پیاپی در سطح اجتماعی است؛ به طوری که دامنه آن به زندگی شخصی و ساده‎ترین روابط اجتماعی نیز کشیده شده است. پدیده جهانی شدن، تأثیرات ‎مدرنیته بر جوامع و شکسته شدن ساختارها و قالب‎ها و عوض شدن هنجارهای اجتماعی به افراد دیکته می‎شود، روز به روز بیش تر می‎شود. انقلاب ارتباطات و ظهور شبکه جهانی رایانه‎ای، یکی از مهم ترین مصادیق این پدیده به حساب می‎ آید. تا آنجا که هم‎اکنون، فردی روستایی نیز می‎تواند از طریق شبکه وب با گروه‎های دوستی ارتباط برقرار نماید. این نوع ارتباط، امکان شکستن حریم‎ها را به همگان داده است و زمینه حساسیت‎زدایی اخلاقی را فراهم نموده است. در چنین شرایطی، رابطه دختر و پسر، مسئله‎ای است که هر چه زمان پیش می‎رود، بیشتر جامعه ما را با خود درگیر می‎سازد. آنچه ‎که در این قالب شکنی می‎تواند نقش داشته باشد، تربیت اخلاقی و دینی است. از طرف دیگر، فضاهایی که روزگار فعلی در اختیار جوانان می گذارد فضاهایی است که در آن مرزهای قبلی کمتر شده است. در این شرایط، لازم است که افراد حریم ها را در درون خود ساخته باشند و بتوانند در تطبیق معیارها بر اساس شرایط روز پویایی لازم را داشته باشند.

دوره نوجوانی و جوانی یکی از بحرانی ترین دوران زندگی فرد است. نوجوان از مرز کودکی گذشته و وارد مرحله نوینی شده است) احمدی، 1374:ص (32.دوره ی نوجوانی، رهایی از وابستگی های کودکانه به والدین و بزرگسالان و دستیابی به استقلال و خودکفایی در عرصه های گوناگون زندگی است. عمده ترین تغییر در این دوره رشد ظرفیت جدید، یعنی رشد جنسی و امکان تولید مثل زیستی است) لطف آبادی،1384:ص15(.

واقعیت این است که نوجوانی قبل از هر چیز با رشد جسمی وجنسی شروع می شود و در پی این جنبه از رشد است که تحولات وسیع روانی و اجتماعی در هر دو دوره ی نوجوانی و جوانی پدید می آید و ادامه می یابد. درواقع نوجوانی با تغییرات زیستی آغازمی شودوبا فرهنگ پایان می پذیرد. رشد زیستی شامل افزایش قد و وزن، رسیده شدن سیستم تولید مثل، تغییر در تناسب اندام ها و بروز ویژگی های جنسی ثانوی است. این واقعیت زیستی آثار مهمی را در تحول فرد و مناسبات او بادیگران به جای می گذارد برای نوجوانی که دراین دوره ویژگی های کودکی را پشت سرمی گذارد ضروری است که خود را با تغییرات جدید سازگار کند و بر حسب آنکه در چه شرایط اجتماعی- فرهنگی زندگی می کند، نگرش و رفتار متناسب با آن جامعه و فرهنگ را در خود درونی سازد)لطف آبادی،1380: ص18.(

بحث ما درباره ی نسلی است که به سن بلوغ رسیده و غریزه جنسی او رو به بیداری است. از مهم ترین نشانه بلوغ، علاقه مندی به جنس مخالف است که تجلی آن به صورت عاشق پیشه شدن و ابراز احساسات در برابر جنس مخالف است. دوستی با جنس مخالف به عنوان یک نیاز برای نوجوانان مطرح است.

این تحقیق با هدف آسیب شناسی روابط دختروپسرو بررسی متغیرهای تاثیرگذار در این گونه روابط می پردازد.این تحقیق درپنج فصل تدوین شده است؛ که بعدازچکیده و مقدمه فصل اول شامل کلیات پژوهش است  که به بیان مسئله ، اهمیت موضوع ، ضرورت انجام تحقیق ، بررسی  اهداف  پژوهش ،سوال های پژوهش می پردازد؛درفصل دوم پیشینه، مروری بر مبانی وچارچوب  نظری تحقیق است که به پیشینه پژوهش روابط دختروپسر وبررسی دیدگاه ها ونظریه هایی درمورد این روابط و آسیب شناسی  روابط  دخترو پسرو احکام فقهی و حقوقی درخصوص این روابط می پردازد؛ فصل سوم با روش شناسی روش کلی پژوهش ،نمونه گیری ،گردآوری داده ها واعتباروروایی پرسشنامه آورده شده است؛ فصل چهارم به توصیف داده ها و تجزیه تحلیل این داده ها پرداخته است؛ نهایتا در فصل پنجم نیز نتیجه گیری وپیشنهادهای پژوهش انجام شده است.

 

فصل اول

  –بیان مسئله

مرحله ی نوجوانی با تغییرات بیولوژیک همراه است، اکثر نوجوانان در طی این مرحله دست خوش دگرگونی های زیستی و بدنی می شوندو تقریباً طرح دائمی چهره وبدن آنان نمایان می گردد. به طور کلی آنچه بیش از همه در دوره نوجوانی به چشم می خورد بلند شدن طول قد، ازدیاد وزن و ظهور ویژگی های جنسی در پسران و دختران است .این تغییرات و ظهور توانایی های تازه در دستگاه تناسلی نوجوان موجب کسب هویت جنسی او می شود. و ضمن آنکه می کوشد هویت جنسی و رابطه ی خود را با گروه  همتایان حفظ کند، به ارتباط  با جنس مخالف نیز علاقه  نشان می دهد) پارسا،1374 : ص8 (.

تصور نوجوانان در مورد جنس مخالف و نیز طرز تلقی آنان در این مورد، مسائلی را به وجود می آورد. برای اکثر قریب به اتفاق دختران، دوستی و رابطه با یک پسر به هیچ رو یک دوستی معمولی نیست؛ بلکه این دوستی و رابطه در تصور و ذهن آنان همان چیزی است که قطعاً به ازدواج منجر خواهد شد) احمدی،1373:ص6 ( .

در سال های اخیر همراه با دگرگونی های ساختی و اجتماعی چون: شهر نشینی ، صنعتی شدن ، بالا رفتن سطح سواد و تحصیلات، حضور زنان و دختران در جامعه ، تغییر در سبک زندگی ، گسترش روز افزون رسانه های ارتباطی )ماهواره ،اینترنت( و نیز گسترده شدن روز افزون مکان های حضور زنان ومردان ؛ این پدیده) روابط دختر و پسر( از بطن روابط بین اشخاص جوان جامعه پدید آمده است.   به طوری که خواست و میل جوانان و  نوجوانان به داشتن چنین روابطی است )   عبدالهیان ، 1383 : ص 35،جوکار،:1383 ص60. (

با توجه به این که ارزش های دینی و فرهنگ یک جامعه از معیارهای مهم درک و تشخیص مسائل اجتماعی است و از آنجائی که اسلام ، دین اکثریت افراد جامعه است ومی توان گفت که روابط میان دختر و پسر در جامعه اسلامی ما جایگاه مطلوبی ندارد. پس نتیجه می گیریم که روابط دختر و پسر قبل از ازدواج از دید ارزش ها ، سنت ها و هنجارهای فرهنگی ودینی ما یک مسئله اجتماعی است. اما در مورد این که این روابط یک مسئله و گرفتاری شخصی افراد است یا جزء مسائل عام ساخت اجتماعی است ، باید گفت که این امر از یک طرف یک مسئله وگرفتاری شخصی است که جوانان را با این مشکل مواجه کرده که چگونه با جنس مخالف رفتار کنند ؟ آیا جامعه این اجازه را به آنها می دهد؟واگر چنین اجازه ای به آنها می دهد، آنرا تحت چه شرایطی مجاز می داند؟ چگونه می توانند هزینه های این معاشرت ها را کاهش دهند؟ آنها از یک طرف با هنجارهای مذهبی ، اجتماعی وخانوادگی مواجه هستند که نسبت به روابط دیدگاه منفی و سخت گیرانه دارند ، و از سوی دیگر نیازهای دوره نوجوانی و جوانی و نگرش ها و دیدگاه های مدرن، این روابط را تشویق می کنند. بنابراین چنین به نظر می رسد که تضاد بین این دو بعد )دیدگاه جامعه و نگرش های نوجوانان( آنها را در یک حالت سردرگمی بین سنت و مدرنیته قرار داده است ، به عبارت دیگر روند تغییرات و دگرگونی های فرهنگی و اجتماعی در عصر ارتباطات و اطلاعات با چنان سرعتی انجام گرفته که افراد نتوانسته اند رفتار خود را با ارزش های جدید تطبیق دهند. به این ترتیب روشن است که روابط میان دختران و پسران فقط یک مشکل فردی نیست ، بلکه سطوح مختلف اجتماع )خانواده و جامعه(  را در بر گرفته و نگرانی های زیادی را ایجاد کرده است. به طوری که خانواده ها از یک طرف به شدت نگران پیامدهای منفی اجتماعی، روحی و روانی و جسمی برای فرزندان خود می باشند و از طرف دیگر چون این روابط بخش عمده ای از هنجارها و ارزش های دینی را زیر پا می گذارد ، جامعه دینی و علمای مذهبی را نیز نگران کرده است) احمدی،1386:ص .( 45-46

گسترش این روابط در جامعه ما تأثیرات ساختی فراوانی را بر بسیاری از نهادهای اجتماعی می گذارد ) نهاد خانواده و ازدواج (.درکل می توان نتیجه گرفت که پدیده معاشرت و دوستی های دختران و پسران قبل از ازدواج فقط یک امر شخصی نیست بلکه بخش های وسیعی از ساختارها و نهادهای اجتماعی را تحت تاثیر قرار داده و یک مسئله اجتماعی و ساختاری است .

در این تحقیق قرار است “روابط نوجوانان و جوانان خصوصأ نوجوانان دختروپسردبیرستانی از برقراری رابطه با یکدیگر” و نیز عوامل فرهنگی ، اجتماعی و آسیب هایی که با آنان در ارتباط است مورد بررسی قرار گیرد.

  1-2-اهمیت موضوع و ضرورت پژوهش

جوانی جمعیت یکی از ویژگی های مهم جامعه ایران است ، به طوری که طبق آخرین آمار ،جمعیت جوان 15 تا 24 ساله در ایران در سال 1393 ” 19.2” میلیون نفر اعلام شده که 25 درصد جمعیت کشورراتشکیل داده؛این روند افزایش تعداد جوانان که در جامعه ما هم چنان ادامه دارد از نظر جمعیت شناسان به تورم جوانی تعبیر می شود ،از آنجائی که روابط میان دختروپسربیشتر در این

دوره است ، و ارزش ها و نگرش های میان  جوانان  هم داشتن این روابط را ضروری و مطلوب می داند ، قطعا این گونه روابط در سال های آینده نیز میان این قشر گسترده تر خواهد شد.  نگرش ها و ارزش های مثبتی که امروزه جوانان در مورد برقراری این گونه روابط دارند) حدود%95/3 از پاسخگویان در تحقیقات انجام شده ، به لزوم داشتن رابطه با جنس مخالف اشاره کرده اند(

نیز نگرشی که امروزه در مورد آزادی انتخاب همسر دارند که حاضر نیستند به شیوه های سنتی و با انتخاب خانواده همسر اختیار کنند )عبدالهیان ،1383: ص32(؛لذا داشتن رابطه با جنس مخالف از دید آنان امری ضروری و مهم است که این امر با گسترش مکان ها وموقعیت هایی که منجر به حضور همزمان دختران و پسران در آن شده افزایش بیشتری یافته است. این مراکز شامل مراکز رسمی )آموزشی ، دانشگاه ها و…(  و مراکز غیررسمی) تفریحی ، پارک ها، کافی شاب ها و(…  می باشد.

حال با توجه به اثرات مخربی که این گونه روابط در سنین نوجوانی دارد، هم در سطح خرد)آسیب های روحی و عاطفی خصوصا برای دختران ، افت تحصیلی و(…  و هم در سطح کلان در جامعه) افزایش طلاق ، بالا رفتن سن ازدواج ، اعمال نامشروع و…(  دارد، لزوم انجام تحقیقات علمی را در این مورد می طلبد که به طور تخصصی و از زوایای گوناگون آن را مورد بررسی قرار دهد. با فهم نگرش و ارزش های جوانان در مورداین مسئله می توان تا حدودی به پیش بینی رفتار جوانان آینده دست یافت و با شناخت رفتار جوانان در این زمینه می توان آنها را از خطرات روانی ، اجتماعی و بهداشتی که آنها را تهدید می کند آگاه ساخت.

1-3-اهداف پژوهش

1-3-1-هدف اصلی

شناخت وبررسی آسیب های روابط دختروپسردر مقطع متوسطه شهرستان اراک است.

1-3-2-اهداف فرعی

1-شناخت وبررسی آسیب های روابط دختروپسربر میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

2-شناخت وبررسی آسیب های روابط دختروپسردرروابط خانودگی آنها

3- شناخت وبررسی پایگاه اقتصادی اجتماعی والدین )تحصیلات وشغل و درآمد( در آسیب شناسی روابط دختروپسر

4- شناخت وبررسی آسیب های روانی- عاطفی روابط دختروپسردرزندگی آنها

5- شناخت وبررسی آسیب های روابط دختر وپسربر زندگی مشترک آینده آنها

تعداد صفحه:138

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شذه به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com