پایان نامه آثار عدم حضور خوانده در جلسه دادرسی مدنی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

عنوان:

آثار عدم حضور خوانده در جلسه دادرسی مدنی

پاییز 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                        صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………1

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

1- بیان مساله. 2

2- ضرورت و اهمیت تحقیق.. 3

3- سوالات تحقیق.. 4

4- فرضیه ها 4

5- اهداف تحقیق.. 4

6- روش کار. 5

فصل اول: کلیات و مفاهیم. 6

مبحث اول: تعریف، شرایط و اقسام جلسه. 6

گفتار اول:دادرسی و اقسام آن. 6

بند اول- دادرسی عادی.. 7

بند دوم- دادرسی فوری.. 8

گفتار دوم: مفهوم جلسه. 9

گفتار سوم: اقسام جلسه دادرسی.. 10

1- جلسه عادی.. 10

2- جلسه دادرسی خارج از نوبت… 10

3- جلسه با وقت فوق العاده: 11

گفتار چهارم: تشریفات تعیین جلسه دادرسی.. 11

1- تعیین زمان جلسه دادرسی 11

2- تعیین مكان جلسه دادرسی.. 12

گفتار پنجم: تشریفات جلسه  دادرسی.. 12

1- فراهم نمودن مقدمات رسیدگی.. 12

2- علنی بودن جلسه دادرسی.. 12

3- رعایت نظم در جلسه دادرسی.. 12

فصل دوم: اولین جلسه دادرسی، حقوق و تکالیف اصحاب دعوا در قانون ………………………………………. 13

مبحث اول: جلسه اول و جلسات بعدی دادرسی.. 13

گفتار اول: جلسه طرح و استماع دعوا   13

گفتار دوم: اهمیت جلسه طرح و استماع دعوا دردادگاه 13

گفتار سوم: اعتراض به بهای خواسته تا جلسه (طرح و استماع دعوا) 13

گفتار چهارم: مهلت طرح ایرادات… 13

گفتار پنجم: تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست… 14

گفتار ششم: استرداد دادخواست… 14

گفتار هفتم: جلب ثالث… 15

گفتار هشتم: ایراد وارد کردن به سند طرف مقابل.. 15

مبحث دوم: معیار جلسه طرح و استماع دعوا 15

مبحث سوم: اهم مسائل جلسه طرح و استماع دعوای دادرسی.. 16

مبحث چهارم: عدم وجود اصل سند از سوی خواهان و عدم حضور خوانده در جلسه دادگاه 18

مبحث پنجم: حضور خوانده در جلسه اول(طرح و استماع دعوا)دادرسی برای اخذ توضیح از وی.. 21

مبحث ششم: ابلاغ جلسه دادرسی.. 24

مبحث هفتم: بررسی رابطه عدم حضور با نحوه ابلاغ. 24

بند اول- ابلاغ به اشخاص حقوقی 24

بند دوم- ابلاغ اوراق به اشخاص حقیقی در محل كار آنها 25

بند سوم- مفهوم ابلاغ واقعی و قانونی 25

1- ملاك واقعی بودن ابلاغ 25

2- ابلاغ واقعی و قانونی به اشخاص حقوقی 26

3- آثار حقوقی ابلاغ قانونی و واقعی 26

مبحث هشتم: سابقه ابلاغ اوراق قضایی خوانده ( موضوع ماده 79 ق.آ.د.م ) 27

مبحث نهم: دعاوی راجع به اهالی محل معین.. 28

مبحث دهم: خوانده مجهول المکان 29

میحث یازدهم: مکلف نمودن خوانده بر پاسخ.. 29

فصل سوم: عدم حضور خوانده در جلسه اول و جلسات بعدی دادرسی و آثار آن با فرض ابلاغ واقعی.. 31

مبحث اول: عدم حضور خوانده در جلسه اول. 31

گفتار اول: امتیازات جلسه اول دادرسی خواهان و خوانده 31

گفتار دوم: عدم حضور خوانده در مرحلۀ بدوی.. 33

گفتار سوم: عدم حضورخوانده با وجود ابلاغ واقعی.. 34

مبحث دوم:نظرات قضات در خصوص عدم حضور خوانده وارسال لایحه تجدید جلسه. 36

گفتار اول: عدم ابلاغ واقعی.. 36

گفتار دوم: استحضار واقعی خوانده از جریان رسیدگی.. 36

مبحث سوم: نتیجه عدم حضور خوانده با وصف ابلاغ واقعی.. 38

مبحث چهارم: کیفیت صدورحکم دادگاه برعلیه خوانده غایب… 42

مبحث پنجم: نحوه اعتراض به حكم غیابی 44

مبحث ششم: عدم حضور خوانده در مرحلۀ تجدیدنظر. 46

مبحث هفتم: نظریه های قضایی در صورت عدم حضور خوانده به صرف ابلاغ اوراق وقت دادرسی.. 49

فصل چهارم: عدم حضور خوانده در جلسه اول و جلسات بعدی و آثار آن با فرض ابلاغ قانونی.. 58

مبحث اول: حضور اصحاب دعوا در جلسه اول دادرسی برای اخذ توضیح با فرض ابلاغ قانونی.. 58

گفتار اول: صدور قرار ابطال‏دادخواست بدون نیاز به اخطار مجدد و تجدید جلسه. 62

گفتار دوم: ابلاغ اخطاریه به خواهان وصدور قرار ابطال‏دادخواست بعد عدم حضور وی.. 63

مبحث دوم: عدم حضور خوانده در مرحلۀ بدوی با فرض ابلاغ قانونی.. 63

مبحث سوم: حضور خوانده و زوال وصف غیابی.. 65

مبحث چهارم: تصمیم دادگاه برای خوانده غایب با تسلیم وكالتنامه وکیل خوانده 69

بند اول- رأی هیات عمومی دیوانعالی كشور. 69

بند دوم- حضوری تلقی شدن حکم دادگاه با تسلیم وكالتنامه. 69

مبحث پنجم: عدم حضور خوانده وارسال لایحه تجدید جلسه. 70

بند اول- عدم حضور به دلیل اخراج خوانده 72

بند دوم- سکوت به جهت عدم تدارک دفاع. 73

بند سوم- سکوت مدعی علیه به جهت نرسیدن فرصت دفاع. 73

مبحث ششم: آثار عدم حضور اصحاب دعوی(خوانده) در محاکمه های حقوقی و تصمیم دادگاه 74

گفتاراول: تصمیم دادگاه با عدم حضور اصحاب دعوی.. 75

گفتاردوم: آثار عدم حضور طرفین در جلسه دادگاه 76

گفتار سوم: استماع گواهی گواهان در جلسه دادرسی در صورت عدم حضور خوانده 77

گفتارچهارم: جلب شخص ثالث… 77

گفتار پنجم: ایرادات… 80

بند اول- ایراد به سمت خوانده 80

بند دوم- ایراد رد دادرس… 82

نتیجه گیری.. 84

منابع و مأخذ. 87

چکیده

 هدف از طرح دعاوی و محاکمات،احقاق حق در امور مدنی است و شنیدن اظهارات طرفین و سپس صدور حکم در قضاوت اصل می باشد. حضور طرفین دعوی(خوانده و خواهان) در جلسه دادگاه بخصوص جلسه اول و استماع اظهارات شفاهی آنان و حتی بحث و مناظره اصحاب دعوا، به قاضی برای کشف حقیقت و رسیدن به واقع کمک شایانی می کند. از این رو جلسه اول دادرسی در حكم پله اول نردبان است، اگر درست اجرا گردد دادرسی تا مراحل پایانی به راحتی و با موفقیت پیش می‌رود وگرنه شاید بتوان گفت علت بسیاری از نواقص پرونده‌ها و ارجاع به دادگاه تجدیدنظر و اطالة دادرسی همین مسامحه كاری‌ها در مرحله جلسه اول دادرسی می‌باشد.

در صورت حضور خوانده در یکی از جلسات دادگاه یا ارسال حتی یک لایحه یا در صورت واقعی بودن ابلاغ، حتی اگر خوانده در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده باشد و لایحه هم نفرستاده باشد ، موجب حضوری بودن حکم خواهد شد . با توجه به این شرایط ،  قاضی پرونده در زمان صدور رای باید توجه کند در صورت جمع بودن هر سه شرط، حکم غیابی صادر کند .

در این پژوهش ضمن توجه به قواعد کلی آئین مدنی،عمدتاً به مسائل وتكنیكهای اقامه دعوای طرفین بخصوص”خوانده”توجه شده از این رو، پژوهش حاضر ضمن بیان هدف کلی” آثار عدم حضور خوانده در جلسه دادرسی مدنی” برای تبیین آن به طرح پرسشهای پژوهش پرداخته و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، به نحوه دادرسی وابلاغ واقعی وقانونی احکام، عدم حضور خوانده در جلسه اول و دیگرجلسات، همراه با بیان آثار آن با فرض ابلاغ واقعی وقانونی پرداخته و درنتیجه پژوهش مشخص گردید که؛ اولین جلسه دادرسی دارای امتیازاتی است که جلسات بعدی دادرسی‏فاقد این امتیازات است.

مقدمه

1- بیان مسأله

برای دست یافتن به احقاق حق در امور مدن از طریق طرح دعاوی و محاكمات، یك سری قواعد و مقررات و روشهایی از سوی قانونگذار معین و مقرر گشته است كه اصحاب دعوا و قاضی دادگاه و سایر دست اندر كاران قضایی مثل مسئولین دفاتر و مامورین ابلاغ  باید طبق آنها اقدام نمایند .

عدم رعایت تشریفات و آئین دادرسی یا بی اطلاعی از مقررات آن، چه بسا سبب از بین رفتن حق مسلمی شود. اقامه صحیح دعوا برای احقاق حق و دفاع درست در برابر دعوای باطل ، بدون تسلط بر قواعد و تشریفات دادرسی امكان پذیر نیست و چه بسیار اتفاق افتاده است كه عدم اقامه صحیح دعوا یا طرف دعوا قرار ندادن برخی اشخاص مرتبط با موضوع، علاوه بر از دست دادن فرصت، منجر به رد دعوا یا صدور قرار عدم استماع آن و تحمیل هزینه كلان برای ابطال تمبر دادرسی و امثال آن به خواهان شده است .

که در این پژوهش سعی شده به صورت گزینشی ، بیشتر به مباحث كاربردی و موضوعاتی كه به طور کلی اصحاب دعوا (خواهان و خوانده) و بخصوص خوانده باعنوان” آثار عدم حضور خوانده در جلسه دادرسی مدنی “باید مورد توجه قرار دهند، به بحث و بررسی گذاشته شود. با این رویکرد باید گفت که؛ در قانون آیین دادرسی مدنی، در موارد متعددی به اولین‏جلسه رسیدگی اشاره و توجه شده است و برای خواهان یا خوانده، حقوق و تکالیف و بالتبع‏امتیازاتی پیش‏بینی‏شده گردیده است. چنان که گفته شده؛ اولین جلسه دادرسی دارای امتیازاتی است که جلسات بعدی دادرسی‏فاقد این امتیازات است.استفاده از این امتیازات منوط به آشنایی طرفین دعوا با حقوق و تکالیف خود در این جلسه می‏باشد.

همچنین رویه قضایی در مورد ارائه اصول اسناد معمولاً جلسه اول دادرسی است. اگر خوانده ایراد ننمود، پرونده مصون از ایراد است ولی قیدی وجود ندارد كه دیگر نمی‌توان ایراد نمود و بنظر بنده هر زمان از رسیدگی ایراد امكان دارد. ماده ۲۱۷ قانون آئین دادرسی مدنی، اظهار تردید یا انكار نسبت به دلایل ارائه شده را حتی‌الامكان تا اولین جلسه دادرسی می‌داند منظور از جلسه دادرسی، جلسه دادرسی بصورت قانونی است، یعنی صرف نشستن قاضی و حضور طرفین دعوا ـ درحالیكه آمادگی برگزاری جلسه اول وجود ندارد-جلسه اول دادرسی قانونی نمی‌باشد. در مورد درخواست ارائه اصل سند از سوی خوانده، او می‌تواند بی‌آنكه انكار یا تردید نموده باشد در هر زمانی از دادرسی درخواست نموده و اصل سند را بخواهد ولی حق ایراد را فقط تا جلسه اول دادرسی دارد.

همچنین در ماده 364  نیز به اختصار برخی از شرایط صدور حکم غیابی در مرحله تجدیدنظر را بیان کرده است؛ لیکن، نظر به  اجمال  و  ابهام این دو ماده در بیان سایر شرایط و مباحث مربوط به حکم غیابی و از جمله واژه هایی مانند دفاع کتبی،جلسه دادگاه،… و یا شاید برداشتهای متفاوت از این موارد، در این پژوهش، ضمن تجزیه و تحلیل این دو ماده، به بررسی سایر مباحث و مصادیق اختلافی در رابطه با صدور  این حکم پرداخته شده است.

تعداد صفحه :105

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com