پایان نامه:رابطه انگیزه پیشرفت، سبک های اسنادی و خودکارآمدی تحصیلی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهرستان حاجی آباد

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : روانشناسی

گرایش :تربیتی

عنوان : رابطه انگیزه پیشرفت، سبک های اسنادی و خودکارآمدی تحصیلی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهرستان حاجی آباد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

 

پایان نامه برای در یافت در جه کار شناسی ارشد (M.A)

گرایش:روان شناسی تربیتی

عنوان:

رابطه انگیزه پیشرفت، سبک های اسنادی و خودکارآمدی تحصیلی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهرستان حاجی آباد

استاد راهنما:

دکتر موسی جاودان

 

استاد مشاور:

کتر سید عبدالوهاب سماوی

1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان……………………………………………………………………………………………………………….. صفحه

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………..  1

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….  2

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1-تعریف و بیان مساله ……………………………………………………………………………………..  4

1-2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ………………………………………………………………………  5

1-3-اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………..  5

1-3-1-هدف کلی ………………………………………………………………………………………………  5

1-3-2-اهداف جزئی …………………………………………………………………………………………..  6

1-4-سؤالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………  6

1-4-1-سئوال اصلی ……………………………………………………………………………………………  6

1-4-2-سئوالات فرعی ………………………………………………………………………………………..  6

1-5-فرضیه‏های تحقیق ………………………………………………………………………………………..  6

1-5-1-فرضیه اصلی …………………………………………………………………………………………..  6

1-5-2-فرضیه های فرعی …………………………………………………………………………………….  6

1-6-تعریف متغیرها ……………………………………………………………………………………………  7

1-6-1-انگیزش پیشرفت  …………………………………………………………………………………….  7

1-6-2-سبک های اسنادی  …………………………………………………………………………………..  7

1-6-3-خودکارآمدی تحصیلی  ……………………………………………………………………………..  7

1-6-4-انگیزش تحصیلی ……………………………………………………………………………………..  8

فصل دوم:ادبیات تحقیق

2-1-مبانی نظری تحقیق ………………………………………………………………………………………. 10

2-1-1-انگیزش پیشرفت تحصیلی ………………………………………………………………………….  10

2-1-2-پیشرفت …………………………………………………………………………………………………  11

2-1-3-اهداف پیشرفت ……………………………………………………………………………………….  12

2-1-4-منشا نیاز به پیشرفت …………………………………………………………………………………  12

2-1-5-مدل پیشرفت اتكینسون ……………………………………………………………………………..  15

2-1-6-نظریه مک کللند ……………………………………………………………………………………….  16

2-1-7-انگیزه پیشرفت ………………………………………………………………………………………..  16

2-1-8-زمینه اجتماعی انگیزه پیشرفت ……………………………………………………………………..  17

2-1-9-ویژگی های دانش آموزان دارای انگیزش پیشرفت ……………………………………………  18

2-1-10-نظریه های انگیزشی ………………………………………………………………………………..  19

2-1-10-1-جان اتکینسون ……………………………………………………………………………………  19

2-1-10-2-ویکتور وروم ……………………………………………………………………………………..  19

2-1-10-3-کمپبل و پریچارد ………………………………………………………………………………..  19

2-1-10-4-وین ماندی و همکارانش ………………………………………………………………………  19

2-1-10-5-بیریل سان و استانیر ……………………………………………………………………………..  19

2-1-10-6-میسکل ……………………………………………………………………………………………..  20

2-1-10-7-فروید ………………………………………………………………………………………………  20

2-1-11-انگیزش هدف است یا وسیله …………………………………………………………………….  20

2-1-12-عوامل موثر بر انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ……………………………………  21

2-1-13-ارتباط انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی …………………………………………………..  24

2-1-14-ویژگی دانش آموزان دارای انگیزه پیشرفت بالا ………………………………………………  24

2-1-15-راه كارهای ایجاد انگیزه در دانش آموزان و تاثیر آن در پیشرفت تحصیلی …………….  26

2-1-16-آموزش انگیزه پیشرفت …………………………………………………………………………….  29

2-1-17-خود کار آمدی ……………………………………………………………………………………….  30

2-1-18-نظریه های خودكارآمدی …………………………………………………………………………..  32

2-1-19-عوامل موثر بر خودكارآمدی ………………………………………………………………………  34

2-1-20-وراثت ………………………………………………………………………………………………..  37

2-1-21-موقعیت ……………………………………………………………………………………………….  38

2-1-22-زمان ……………………………………………………………………………………………………  39

2-1-23-ابعاد خودکارآمدی …………………………………………………………………………………..  40

2-1-24-سبک های اسنادی …………………………………………………………………………………..  42

2-1-25-منابع کنترل  …………………………………………………………………………………………..  43

2-1-26-جریان نسبت دادن ………………………………………………………………………………….  45

2-1-27-پیشایندهای استنباطهای علی ………………………………………………………………………  45

2-1-28-خواص استنباطهای علی ……………………………………………………………………………  47

2-1-29-تاثیر تراکمی نسبت دادن ها بر موفقیت و شکست ………………………………………….  49

2-2-پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………  50

فصل سوم:روش شناسی تحقیق

3-1-روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………  56

3-2-جامعه آماری ،نمونه آماری  و روش نمونه گیری ………………………………………………….  56

3-3-روش و ابزار جمع آوری  اطلاعات ………………………………………………………………….  56

3-4-روایی ……………………………………………………………………………………………………….  58

3-5-پایایی ……………………………………………………………………………………………………….  58

3-6-روشهای  تجزیه  و تحلیل  اطلاعات ………………………………………………………………..  59

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

4-1-مقدمه ………………………………………………………………………………………………………..  61

4-2-توصیف داده های پژوهشی …………………………………………………………………………….  61

4-2-1-توصیف نمونه تحقیق بر حسب جنسیت …………………………………………………………  61

4-2-2-توصیف نمونه تحقیق بر حسب پایه تحصیلی ………………………………………………….  62

4-3-آزمون فرضیه ها …………………………………………………………………………………………..  62

4-3-1-آزمون فرضیه های اول و دوم و سوم …………………………………………………………….  62

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1-مقدمه ………………………………………………………………………………………………………..  67

5-2-نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………..  67

5-3-پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………….  69

5-3-2-پیشنهادات پژوهشی ………………………………………………………………………………….  69

5-4-محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………………………….  70

فهرست منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………….  71

منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………  71

منابع لاتین ………………………………………………………………………………………………………..  72

پیوست ها …………………………………………………………………………………………………………  73

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                              صفحه

جدول شماره1:توزیع فراوانی و درصد نمونه تحقیق بر حسب جنسیت …………………………….  61

جدول شماره2:توزیع فراوانی و درصد نمونه تحقیق بر حسب پایه تحصیلی………………………. 62

جدول شماره3:نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون در خصوص متغیرهای فرضیه اول و……. 63

جدول شماره4:خلاصه مدل ……………………………………………………………………………………  63

جدول شماره5:نتایج تحلیل واریانس ………………………………………………………………………..  64

جدول شماره6:ضرائب معادله رگرسیونی همزمان ………………………………………………………..  65

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                        صفحه

نمودار شماره1:نمودار توصیف نمونه تحقیق بر حسب جنسیت ……………………………………….  61

نمودار شماره2:نمودار توصیف نمونه تحقیق بر حسب پایه تحصیلی …………………………………  62

چکیده

این پایان نامه با عنوان بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت، سبک های اسنادی و خودکارآمدی تحصیلی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر شهرستان حاجی آبادانجام شد.فرضیه‏های تحقیق عبارتند از: فرضیه اصلی: بین انگیزه پیشرفت، سبک های اسنادی و خودکارآمدی تحصیلی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر شهرستان حاجی آباد رابطه وجود دارد.و فرضیه های فرعی:1- بین انگیزه پیشرفت با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر شهرستان حاجی آباد رابطه وجود دارد.2- بین سبک های اسنادی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر شهرستان حاجی آباد رابطه وجود دارد.3– بین خودکارآمدی تحصیلی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر شهرستان حاجی آباد رابطه وجود دارد. روش این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد.جامعه آماری پژوهش متشکل از کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهرستان حاجی آباد است. این دانش آموزان مطابق اعلام مدیریت آموزش و پرورش شهرستان حاجی آباد 3361 نفر اعلام شده است.  به منظور تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد و حجم نمونه تعداد 346 نفر تعیین شد و روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای می باشد.داده های مورد نیاز این پژوهش از طریق پرسشنامه پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس، پرسشنامه سبک های اسنادی(ASQ )، پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی و پرسشنامه انگیزش تحصیلی گردآوری شد .

روشهای آماری مورد استفاده در این تحقیق شامل آمار توصیفی (درصد،فراوانی،میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری به روش گام به گام) می باشد.

نتایج تحقیق نشان داد که:1-بین انگیزه پیشرفت با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر شهرستان حاجی آباد رابطه وجود دارد2-بین انگیزه پیشرفت با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر شهرستان حاجی آباد رابطه وجود دارد3-بین خودکارآمدی تحصیلی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر شهرستان حاجی آباد رابطه وجود دارد.

 

مقدمه

نیاز به پیشرفت یکی از نخستین انگیزه هایی است که به تفصیل مورد مطالعه قرار گرفته است (مک کلند، اتکینسون، کلارک، لاول،1953).باتل معتقد است که انگیزش تحصیلی عبارتست از گرایش همه جانبه به ارزیابی عملکرد خود با توجه به عالی ترین معیارها،تلاش برای موفقیت در عملکرد و برخورداری از لذتی که با موفقیت در عملکرد همراه است.دانش آموزان از سطوح متفاوتی  از انگیزه تحصیلی برخوردارند،به همین علت در زندگی خود به شیوه های کاملا متفاوتی رفتار می کنند.به عنوان نمونه اشخاصی که از نظر نیاز به پیشرفت در سطح بالایی قرار دارند نسبت به افرادی که که نیاز به پیشرفت ضعیف تری دارند بیشتر متمایل به تحصیلات دانشگاهی ،کسب نمره های بالاتر و فعالیت های فوق برنامه هستند (اتکینسون،1980).

از مفهوم سبک های اسنادی یا سبک تبیینی برای مشخص کردن انواع تبیین هایی استفاده می شود که افراد معمولا در مواجهه با یک رویداد به کار می گیرند (بریجز،2001).عوامل علی رفتار را اسناد می گویند و بر این اساس ،رفتار دیگران را به عوامل یا ویژگی های شخصی پایدار (به اصطلاح عوامل غیر موقعیتی) و یا به جنبه هایی از موقعیت اجتماعی آنان اسناد می دهند (پتری،1996)

بندورا خود کارآمدی را دریافت و داوری فرد درباره مهارت ها و توانمندیهای خود برای انجام کارهایی که در موقعیت های ویژه بدان ها نیاز است،تعریف می کند.از سوی دیگر خودکارآمدی زمانی بر کارکرد تاثیر می گذارد که شخص مهارت های لازم برای انجام کار ویژه را دارا باشد و برای انجام آن کار به اندازه کافی برانگیخته شود (پاجارس،1996)

در این تحقیق رابطه بین انگیزه پیشرفت،سبک های اسنادی و خودکارآمدی تحصیلی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان حاجی آباد بررسی می شود.

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

1-1-تعریف و بیان مساله

انگیزش، پدیده ای است ذاتی كه تحت تأثیر چهار عامل، یعنی، موقعیت (محیط و محر كهای بیرونی)، مزاج (حالت و وضعیت درونی ارگانیزم)، هدف (هدف رفتار، منظور و گرایش)و ابزار (ابزار دستیابی به هدف) قرار دارد. انسان ها برای دستیابی به اهداف، نیازها و غرایز خود انگیزش لازم را كسب می نمایند. در خصوص دانش آموزان، انگیزش تحصیلی، از اهمیت خاصی برخوردار است. با انگیزش، دانش آموزان تحرك لازم را برای به پایان رساندن موفقیت آمیز یك تكلیف، رسیدن به هدف یا دستیابی به درجه معینی از شایستگی در كار خود دنبال می كنند تا بالاخره بتوانند موفقیت لازم را در امر یادگیری و پیشرفت تحصیلی كسب نمایند (محمدی، 1386).

در روان شناسی، انگیزش، به شروع، جهت، شدت و مقاومت رفتار اطلاق می شود (گین،1995). انگیزش یک وضعیت پویا و موقتی است که بایستی از شخصیت یا هیجان تفکیک گردد. انگیزش، تمایل و علاقه به انجام چیزی است. یک شخص با انگیزه می تواند برخوردار از اهداف کوتاه مدت و یا بلند مدت باشد. شخصیت به صفات و خصوصیات با دوام تر افراد (مثل کم رویی، برونگرایی، هشیاری و …) نسبت داده می شود؛ همچنین بر خلاف انگیزش، هیجان معطوف به حالت های گذراست (مثل خشم، اندوه، شادی و …) که فوراً منجر به رفتار نمی شود (هاشمی ، 1389).

مک کللند و همکاران (1961) بیش از سایرین مفهوم انگیزه پیشرفت را مورد بررسی قرار داده اند. از نظر آنها، انگیزش پیشرفت زمانی مطرح می شود که شخص در فعالیت خود معیار ممتازی را الگو قرار دهد و در پی موفقیت باشد. تحقیقات نشان می دهد که هر چه شدت انگیزش پیشرفت بیشتر باشد به همان اندازه موفقیت فرد افزایش خواهد یافت (به نقل از امیرافشاری،1380). به عبارت دیگر، انگیزش پیشرفت تحصیلی، تمایل فراگیر است، به آن كه كاری را در قلمرو خاصی به خوبی انجام دهد و عملكردش را بطور خودجوش ارزیابی كند.

همچنین انگیزه پیشرفت تحصیلی به عنوان یکی از پیش نیازهای اساسی یادگیری در نظر گرفته می‌شود. انگیزش پیشرفت تأثیر فراوانی بر عملکرد افراد دارد. به اعتقاد بسیاری از روان شناسان و مربیان همانند بلوم و واینر (1972) یکی از عوامل اساسی پیشرفت در کلاس درس عامل انگیزش است و اغلب مربیان به احتمال قوی با نظر بیوگلسکی موافقند که انگیزش عامل اساسی پیشرفت تحصیلی می باشد (به نقل از امیر افشاری، 1380).انگیزه‌ی پیشرفت تحصیلی باعث تأثیرگذاری بر شیوه اجرای یک تکلیف درسی و نشان دادن تمایلات شایستگی یادگیری می شود (هاراکیویز، بارون، کارترز، لتو و الیوت،1997).

پژوهش های فراوانی عوامل مرتبط با انگیزش تحصیلی را مورد بررسی قرار داده اند؛ اما این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این پرسش اساسی است که آیا بین انگیزه پیشرفت، سبک های اسنادی و خودکارآمدی تحصیلی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر شهرستان حاجی آباد رابطه وجود دارد یا خیر؟

1-2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

انگیزش به دلیل نقش حیاتی آن، در یادگیری دانش آموزان، یکی از موضوعات مورد علاقه روان شناسان است. به نظر آرموند (2003) انگیزش در آموزش، دارای تأثیراتی بر روی شیوه یادگیری موضوعات توسط دانش آموزان می باشد. این تأثیرات عبارتند از: 1- هدایت رفتار به سمت اهداف خاص، 2- افزایش تلاش و انرژی، 3- افزایش فعالیت و پافشاری در انجام آن، 4- تقویت فرایندهای شناختی، 5- تعیین پیامدهای تقویت کننده، و6- بهبود عملکرد.

امروزه عدم وجود علاقه و انگیزش دربین دانش آموزان دوره متوسطه یکی از معضلاتی است که دست اندرکاران مسائل آموزشی در تعلیم و تربیت با آن  مواجه هستند. شاید بتوان گفت، افت سطح علمی یا تحصیلی موجود در مدارس و رخوت و سستی که در حال حاضر کیفیت و کمیت تعلیم و تربیت جامعه را تهدید می کند از پیامدهای این مسئله است (امیرافشاری،1380).

شناسایی عوامل مرتبط با انگیزش تحصیلی دانش آموزان می تواند چشم انداز مناسبی را پیش روی دبیران و مربیان آموزشی، مدیران مدارس و دیگر برنامه ریزان آموزشی قرار دهد و کیفیت سطح یادگیری در مراکز آموزشی را بالا برد.

1-3-اهداف تحقیق

1-3-1-هدف کلی

تعیین رابطه بین انگیزه پیشرفت، سبک های اسنادی و خودکارآمدی تحصیلی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر شهرستان حاجی آباد.

1-3-2-اهداف جزئی

– تعیین رابطه بین انگیزه پیشرفت با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر شهرستان حاجی آباد

– تعیین رابطه بین سبک­های اسنادی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر شهرستان حاجی­آباد

– تعیین رابطه بین خودکارآمدی تحصیلی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر شهرستان حاجی آباد

تعداد صفحه : 103

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***