پایان نامه:بررسی مقایسه ای روشهای حل تعارض زناشویی و شیوه ­های فرزندپروری در پرستاران شیفت در گردش و شیفت ثابت بیمارستان های دولتی بندرعباس

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :روانشناسی

گرایش :عمومی

عنوان : بررسی مقایسه ای روشهای حل تعارض زناشویی و شیوه ­های فرزندپروری در پرستاران شیفت در گردش و شیفت ثابت بیمارستان های دولتی بندرعباس

دانشگاه آزاد اسلامی

پردیس  تحصیلات تکمیلی علوم و تحقیقات

هرمزگان

پایان نامه ی کارشناسی ارشد روان شناسی(M.A)

گرایش:عمومی

عنوان:

بررسی مقایسه ای روشهای حل تعارض زناشویی و شیوه­های فرزندپروری در پرستاران شیفت در گردش و شیفت ثابت بیمارستان های دولتی بندرعباس

استاد راهنما :

دکترسیدعبدالوهاب سماوی

سال تحصیلی:1393 -1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                     صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول کلیات تحقیق

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..3

بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………………………………….4

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..9

اهداف کلی………………………………………………………………………………………………………………………………………11

اهداف جزئی……………………………………………………………………………………………………………………………………11

سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………11

فرضیه کلی………………………………………………………………………………………………………………………………………12

فرضیه های جزیی…………………………………………………………………………………………………………………………….12

تعریف مفهومی………………………………………………………………………………………………………………………………..12

شیوه های حل تعارض زناشویی…………………………………………………………………………………………………………12

شیوه های فرزندپروری……………………………………………………………………………………………………………………..12

تعریف عملیاتی………………………………………………………………………………………………………………………………..12

فصل دوم پیشینه پژوهش

تعارض……………………………………………………………………………………………………………………………………………15

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….15

زمینه‌های آشکار تعارض همسران……………………………………………………………………………………………………….23

زمینه‌های پنهان تعارض همسران…………………………………………………………………………………………………………25

سبک‌های شایع مدیریت تعارض………………………………………………………………………………………………………..25

سبک‌های غیرمؤثر و مشکل‌ساز………………………………………………………………………………………………………….26

سبک مؤثر مدیریت تعارض……………………………………………………………………………………………………………….27

«نگرش» و «نیاز» دو مقوله‌ در تعارض همسران…………………………………………………………………………………….28

تعارض زناشویی از نظروایل………………………………………………………………………………………………………………32

دیدگاه های تعارض………………………………………………………………………………………………………………………….32

دیدگاه سنتی…………………………………………………………………………………………………………………………………….32

هشت کارکرد مثبت تعارض از نظر ترنر………………………………………………………………………………………………33

عوامل تعارض………………………………………………………………………………………………………………………………….34

زمینه های تعارضات زناشویی…………………………………………………………………………………………………………….34

حل هر تعارض………………………………………………………………………………………………………………………………..35

سبک ها واستراتژی های حل تعارض…………………………………………………………………………………………………36

۴ اشتباه مهلک………………………………………………………………………………………………………………………………….38

۵ سوال اساسی…………………………………………………………………………………………………………………………………39

کمک به زوج ها به چه قیمتی…………………………………………………………………………………………………………….41

ماهیت تعارض زناشویی……………………………………………………………………………………………………………………42

مراحل بروز تعارض زناشویی…………………………………………………………………………………………………………….44

موضوع تعارض………………………………………………………………………………………………………………………………..45

چرخه زندگی و تعارضات زناشویی……………………………………………………………………………………………………49

سبک های حل تعارض زناشویی………………………………………………………………………………………………………..52

خانواده……………………………………………………………………………………………………………………………………………54

شیوه فرزندپروری و تعاریف آن…………………………………………………………………………………………………………56

تاریخچه شیوه های فرزند پروری……………………………………………………………………………………………………….58

طبقه بندی انواع شیوه های فرزند پروری……………………………………………………………………………………………..59

الگوه های جدید فرزندپروری بامریند…………………………………………………………………………………………………65

ابعاد شیوه های فرزندپروری………………………………………………………………………………………………………………67

بُعد «گرم» بودن والدین……………………………………………………………………………………………………………………..68

بُعد «کنترل»……………………………………………………………………………………………………………………………………..70

مهارت فرزند پروری…………………………………………………………………………………………………………………………70

تأثیر شیوه های فرزند پروری……………………………………………………………………………………………………………..72

عوامل مؤثر بر شیوه های فرزندپروری…………………………………………………………………………………………………74

پیامدهای شیوه های فرزندپروری………………………………………………………………………………………………………..74

پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………76

تحقیقات خارجی……………………………………………………………………………………………………………………………..76

تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………………………………………………………….85

خلاصه فصل دوم……………………………………………………………………………………………………………………………..86

فصل سوم فرآیند روش شناختی

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….90

جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………90

گروه نمونه گیری و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………..90

گروه نمونه………………………………………………………………………………………………………………………………………90

روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………….91

طرح تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………..91

ابزارهای گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………92

پرسشنامه سبک های حل تعارض  (ROCI-II) نسخهB ……………………………………………………………………….92

معرفی آزمون……………………………………………………………………………………………………………………………………92

نمره گذاری پرسشنامه و تفسیر آن………………………………………………………………………………………………………95

پایایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….96

روایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………………….99

پرسشنامه شیوه های فرزندپروری دیانا باوم ریند………………………………………………………………………………..102

معرفی آزمون…………………………………………………………………………………………………………………………………102

شیوه ی نمره گذاری……………………………………………………………………………………………………………………….103

پایایی……………………………………………………………………………………………………………………………………………103

شیوه اجرای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….104

روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………………..104

فصل چهارم یافته های تحقیق

یافته های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….107

الف: داده های توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………107

ب: یافته های استنباطی……………………………………………………………………………………………………………………114

آزمون فرضیات………………………………………………………………………………………………………………………………114

فصل پنجم نتیجه گیری

نتایج آزمون فرضیات……………………………………………………………………………………………………………………..120

محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….. 122

پیشنهادات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………122

منابع

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………………..124

منابع غیرفارسی………………………………………………………………………………………………………………………………126

پیوست

الف) پرسشنامه سبک هاب حل تعارض زناشویی……………………………………………………………………………….130

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………..135

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                                     صفحه

جدول(1-3) انواع روش های محاسبه شده پایایی خرده مقیاس های ROCI-II توسط رحیم (1983)………….96

جدول2-3……………………………………………………………………………………………………………………………………….97

جدول (3-3): ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین خرده مقیاس ها ROCI-II……………………………………………98

جدول (4-3): ضرایب محاسبه شده آلفای کرونباخ تحقیق حقیقی و همکاران (1391 )برای خرده مقیاس هاROCI-II..99

جدول (5-3): محاسبه کفایت نمونه گیری و آزمون کرویت بارتلت در تحقیق حقیقی و همکاران (1391 ) برای پرسشنامه  ROCI-II……………………………………………………………………………………………………………………………………..100

جدول (6-3): مشخصه های آماری پنج عامل مقیاس سبک های حل تعارض به روش مولفه های اصلی…………………….101

جدول شماره 4-1: مقدار فراوانی  نمونه مورد مطالعه برحسب جنسیت را نشان می دهد………………………..107

جدول شماره 4-2: مقدار فراوانی  نمونه مورد مطالعه برحسب سن را نشان می دهد………………………………108

جدول شماره 4-3: مقدار فراوانی  نمونه مورد مطالعه برحسب تحصیلات را نشان می دهد……………………..110

جدول شماره 4-4: مقدار فراوانی  نمونه مورد مطالعه برحسب شیفت کاری را نشان می دهد………………….111

جدول شماره 4-5: شاخص های توصیفی متغیر ها در گروه نمونه……………………………………………………….112

جدول شماره 4-6: شاخص های توصیفی متغیر ها در گروه نمونه……………………………………………………….113

جدول شماره 4-7: تحلیل واریانس  چندمتغیری (MANOVA) روی خرده مقیاس های حل تعارض…….114

جدول شماره 4-8: تحلیل واریانس  چندمتغیری (MANOVA)روی خرده مقیاس های سبک های فرزندپروری…………………………………………………………………………………………………………………………………..115

جدول شماره 4-9:  همبستگی بین سبک فرزند پروری سهل گیرانه و سبک های حل تعارض…………………116

جدول شماره 4-10:  همبستگی بین سبک فرزند پروری مستبدانه و سبک های حل تعارض……………………117

جدول شماره 4-11:  همبستگی بین سبک فرزند پروری مقتدرانه و سبک های حل تعارض……………………118

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                     صفحه

نمودار شماره 4-1: وضعیت فراوانی و درصد برحسب جنسیت در گروه نمونه……………………………………..108

نمودار شماره 4-2: وضعیت فراوانی و درصد برحسب سن در گروه نمونه…………………………………………….109

نمودار شماره 4-3: وضعیت فراوانی و درصد برحسب تحصیلات گروه نمونه……………………………………….110

نمودار شماره 4-4: وضعیت فراوانی و درصد برحسب شیفت کاری در گروه نمونه………………………………..111

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                                     صفحه

شکل (1-3). سبک روبرو شدن با تعارض بین فردی…………………………………………………………………………….94

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………65

 

فصل اول

کلیات تحقیق

مقدمه

قرآن کریم زوجیت را آیت بزرگ خداوند می داند که مرکز پیدایی و پرورش آرامش، مروت و رحمت است (روم، آیه2 )

پیشرفت و رشد همه انسان ها در گرو تشکیل زندگی و خانواده است از اساسی ترین و مهم ترین نهادهای همه جوامع است. امروزه تحولات، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خانواده های معاصر ما را با مسائل خاصی رو به رو کرده است (فنیفر1387، ص3 )

تعارض[1] جزئی لاینفک از زندگی انسان است و بنابراین مسأله این نیست که آیا کشمکش و اختلاف وجود دارد یا ندارد، زیرا در هر حال وجود نخواهد داشت،  نکته حائز اهمیت این است که چگونه با مسأله برخورد می شود و مورد رسیدگی قرار گیرد (ایزدی، 1379، ص67). تعارض بین والدینی[2] یکی از مشکلاتی است که کودکان سراسر دنیا  با آن مواجه هستند و تقریباً همه کودکان حدی از تعارض بین والدین را تجربه و آن را به عنوان تنیدگی معرفی می کنند (کامینگز و همکاران[3]، 2007). چگونگی تعامل والد-کودک اغلب به عنوان پیش بینی کننده ای برای مشکلات رفتاری کودکان مورد استفاده قرار می گیرد و تعامل هایی که معمولاً  همراه با خصومت متقابل، بدبینی،  کنترل بیش از حد و خشونت هستند در بسیاری از آسیب های روانی کودکی دخالت دارد (هالن ستین[4]، 2001، ص79).

مطالعه روابط والدین و کودک، یکی از بحث های علم روان شناسی را تشکیل می دهد، روابط بین کودکان و سایر اعضای خانواده را می توان به عنوان نظام شبکه ای از بخش هایی دانست که در ارتباط متقابل با یکدیگرند. والدین ممکن است هم فرزند خودشان را دوست بدارند و هم این که او را طرد کنند،

و یا این که در عین دوست داشتن آن ها، در انضباط نیز سخت گیری نمایند. پاسخ کودک نیز صرفاً به یک جنبه از رفتار والدین یا شخصیت آن ها ارتباط پیدا نمی کند، بلکه تحت تأثیر ترکیبی از عوامل مختلف است (اسفندیاری، 1379 ، ص36).

اسمارت[5](2001)، در پژوهشی دریافته است که چگونگی تعامل والد- کودک اغلب به عنوان پیش بینی کننده ای برای مشکلات رفتاری کودکان می تواند مورد استفاده قرار گیرد. تعامل هایی که معمولاً همراه با خصومت متقابل، بدبینی، کنترل بیش از حد و خشونت هستند در بسیاری از آسیب شناسی های دوران کودکی دخالت دارند (هالن ستین، 2001، ص78).

پژوهش های متمرکز بر عوامل والدین عموماً فرزندپروری را هم، در پرتو سبک های فرزندپروری جهانی (برای مثال: مقتدر، مستبد، سهل گیر)، و هم رفتارهای خاص والدینی (مانند شیوه های برقراری نظم)، مفهوم سازی نموده اند. و هم چنین دارلینگ[6] و استین برگ[7] (1993)، مدل نظری ارائه داده اند که در آن، سبک فرزند پروری از طریق تعدیل ارتباط بین رفتارهای والدینی و پیامدهای رفتاری، تأثیر غیرمستقیم روی این پیامدها داشت (سامروف[8]، 2004، ص56).

 

بیان مسأله

خانواده سالم ترین و بهترین راه جهت برآوردن نیازهای آدمی می باشد. یکی از مهم ترین نقش های خانواده بقای نسل ، تربیت فرزندان سالم و کارآمد و مفید برای جامعه است و هر گونه موفقیت و فراز و نشیبی که در خانواده به وجود می آید و یا هر نقصان و کاستی که بر خانواده تحمیل می شود در وهله اول

 

اثرات مستقیمی بر فرزندان خواهد گذاشت ( شمس 1377).پارگراف های یک خطی مورد قبول نیست لطفا ویرایش کنید

تعارض زناشویی ناشی از ناهماهنگی زوجین در نوع نیازها و روش ارضاء آن خود محور بودن اختلاف درخواسته  و رفتار غیر مسئولانه نسبت به روابط زناشویی است (یانگ[9] و بانگ 2012).

تعارض زناشویی نوعی توافق نداشتن معنادار و مداوم بین دو همسر است که حداقل یکی از آنها آن را گزارش دهد منظور از معنادار بودن تأثیر این مسأله بر عملکرد همسران و منظور از مداوم اشاره به اختلافاتی است که به مرور زمان از بین نمی روند (هالفورد [10] 2001).

(فاوز[11] و اولسون[12] 1992) تعارض زوجین را ناراحتی ناشی از عادات و شخصیت همسر و شکل ارتباط در حوزه­های گوناگون می دانند.

تعارض بین والدین یکی از مشکلاتی است که کودکان سراسر دنیا با آن مواجه است و تقریباً همیشه کودکان حدی از تعارض بین والدین را تجربه و آن را به عنوان منبع تنیدگی معرفی می کنند ( کامنگیز[13] و همکاران 2007) تعارض پدر و مادر کودکان را به استرس، ترس، خشم دچار می سازد و تجربه پی در پی تعارض پدر و مادر به مشکلات رفتاری (کامنگیز و دیویس (2002) و جسمانی کودک ( الشیخ [14] ، مارگز [15] ، ووستیرن [16] (2001) می انجامد.

تحقیقات نشان می دهد که آسیب های روانی کودکان از شیوه های تربیتی نامطلوب که منشأ ترس ، عدم اعتماد، احساس نارضایتی، بدبینی و اضطراب در فرزندان آنها می شوند استفاده می کنند؟ مبهم است (علیزاده ، آندریس[17] (2002) پژوهشهای متمرکز بر عوامل والدین عموماً فرزندپروری را هم در پرتو سبک های فرزندپروری جسمانی (برای مثال مقتدر، مستبد، سهل گیر) و هم رفتارهای خاص والدین مانند شیوه­های برقراری نظم مفهوم سازی نموده­اند. سبک فرزندپروزی از طریق تعدیل ارتباط بین رفتارهای والدین و پیامدهای رفتاریی غیرمستقیم روی این پیامدها دانست (دارلینگ[18]، ستین برگ[19] ترجمه نادعلی 1387 ص 45).

قرآن کریم زوجیت را آیت بزرگ خداوند می داند که مرکز پیدایی و پرورش، آرامش مروت و رحمت است (روم /21).بیشتر مطالب مقدمه در بیان مساله تکرار شده است لطفا فقط یکجا ارائه کنید

استاد شهید مطهری در کتاب تعلیم و تربیت دراسلام اشاره دارند به اینکه ازدواج اولین قدمی است که انسان از خودپرستی و خوددوستی به سوی غیردوستی بر می دارد (مطهری ، 266).

نخستین وظیفه هنجارهای اخلاقی جامعه تنظیم روابط موزون بر پایه­های مناسب است انسانی ترین عمل برای تنظیم این روابط پیوند زناشویی است که می توان از آن به عنوان عامل اصلی اتحاد زن و مرد برای بهبود و پیشرفت آینده یاد کرد ازدواج پیوندی است میان زن و مرد که زیربنای آن نیازی زیستن است و سبب پیدایش خانواده و تداوم آن است (ستوده، 1379).

زندگی زناشویی یکی از جهانی ترین نمادهای بشری است که از دو فاز با توانایی ها و استعدادی متفاوت و با نیاز و علایق مختلف در یک کلام با شخصیت های گوناگون تشکیل شده است (دگدنبرگ[20] و کدنبرگ 2005).

تعارض زناشویی نوعی توافق نداشتن مداوم و معنادار بین دو همسر است که حداقل یکی از آنها آن را گزارش دهد. منظور از معنادار تأثیر این مسأله بر عملکرد همسران و منظور از مداوم اشاره است که به مرور زمان از بین نمی رود (هالفورد[21]، 2001).این چندمین بار است که این جمله تکرار می شود

یونگ و لانگ [22](1998 به نقل از سعیدی و همکاران 1385) تعارض زناشویی را ناشی از واکنش نسبت به تفاوت های فردی می دانند و زمانی که آن قدر شدت یابد که احساس خشم، خصومت، کینه نفرت ، حسادت و سود؟ رفتار کلامی و فیزیکی در روابط آنها حاکم شود و به حالات تخریب و ویرانگری درآید نشان دهنده حالتی غیرعادی است.

رضایت زناشویی حالتی است که طی آن زن و شوهر از ادواج با یکدیگر و با هم بودن احساس شادمانی و رضایت دارند ( سینها[23] و ماکرجی[24] ، 1991) تعارض محصول الزامی زندگی مشترک است، هنگامی که دو نفر به عنوان یک زوج با هم زندگی می کنند تعارض بروز خواهد کرد بدلیل ، نسبت تعامل زوج ها اوقاتی پیش می آید که عدم توافق مشاهده می گردد یا نیاز برآورده نمی شوند. در نتیجه همسران نسبت به یکدیگر احساس خشم ، ناامیدی و نارضایتی می کنند ( برشتاین[25] و برنشتاین 1986 ترجمه سهرابی 1382).

ظهور تعداد چشمگیر خانواده­های دو شغلی که در آن هر دو همسر شغل های تخصصی با مدیریتی را دنبال می کنند و با تعهد قوی رشد شخصی و سطوح فزاینده مسئولیت توصیف شده­اند یکی از تغییرات برجسته ای است که در ساختار خانواده و الگوهای رابطه در طی چند دهه اخیر رخ داده است (رسون [26]و همکاران ترجمه نوابی نژاد، 1378).

رایس[27] (1996) تعارضات را به دو دسته سازنده و مخرب تقسیم نموده است تعارض سازنده موضوعی است که در آن صحبت در مورد مشکلات منجر به درکی کامل تر در جهت مصالحه توافق با حل مشکل می شود و همچنین موجب کاهش هیجانات منفی ایجاد احترام و اعتماد می شود و باعث می گردد طرفین همدیگر را درک کنند. تعارض مخرب تعارض است که فرد مقابل را بیشتر از مشکل مربوط درگیر کند و موجب شرمندی تحقیر، تنفر، اهانت و یا حتی تنبیه شود تعارض مخرب با عدم ارتباط واقعی شک و تردید مشخص می شود و گاهی بر پایه استراتژی­های فردی باعث ایجاد زمینه اضطراب می گردد.

فقیرپور(1381) اظهار داشت همه زوجین سطوحی از تعارض را تجربه می کنند این تعارض ها موجب کاهش ثبات روابط و افزایش فرصت های خاتم روابط می شود. بلامتیس دشوارتزر به نقل از فقیرپور دریافتند زوج هایی که تعارضهایی در زمینه پول، اشتغال زنان، قدرت تقسیم کار خانه یا روابط جنسی را تجربه می کنند به احتمال بیشتری جدا می شوند تا زوجهایی که در زمینه دیگر تعارض دارند.

افراد هنگام مواجهه با تعارض از روشهای متعددی استفاده می کنند. رحیم [28] (1992) پنج سبک حل تعارض زناشویی را مطرح کرد: 1- سبک یکپارچه سازشی[29]: این سبک مستلزم تشکر مساعی بین دو طرف است مثل گشودگی ، مبالده اطلاعات و بررسی تفاوت هاست، یافتن یک راه حل قابل قبول برای هر دو طرف.

2- سبک تسلط یا مسلط شده[30] : این سبک به عنوان یک سبک رقابتی شناخته شده است. در این سبک رفتار افراد تحمیل کننده است برای برنده شدن در یک وضعیت.

3- سبک الزام شده یا متهم شدن[31] : در این سبک افراد اهمیت کمی برای خود قایل شده و اهمیت زیادی برای دیگران قایل می شود و همچنین تلاش برای راضی کردن دیگران.

4- سبک اجتناب[32] : در این سبک مسئولیت را به شخص دیگری واگذار کردن، دور مانده از تعارض و چشم پوشی از عدم توافق و خنثی باقی ماندن.

5- سبک مصالحه[33] :این سبک براساس یک استراتژی دادوستد و براساس یک تصمیم گیری دو جانبه قابل قبول اتخاذ می شود.

در پژوهشی که استین[34] و آلبرو[35] (2001) بر روی سبک های حل تعارض زناشویی انجام داده بودند دریافتند که سبک های حل تعارض که زوجین به کار می برند در ادامه دادن یا منحل کردن روابط شان خیلی مؤثر است برای مثال اگر زوجها بخواهند روابط زناشویی شان مؤثر واقع شود آنها به احتمال زیاد از راهبردهای مدیریتی مثبت از قبیل مصالحه کردن، یا برای مشکل یک راه حل راضی کننده استفاده خواهند کرد.

لپیدهال[36]، کلمنتس[37] و مارکمن[38] در سال 1997 در مطالعه طولی خود برروی 25 خانواده به این نتیجه رسیدند که در این خانواده ها فشارهای رایج رضایت مندی زناشویشان که تأثیر بیشتری بر رفتار فرزندپروری نسبت به فشارهای رایج و رضایت مند زناشویی، قبل از فرزنددار شدن داشته است.

روانشناسان مدت هاست عنوان کرده اند که عملکرد والدین بر شکل گیری افکار، رفتار و هیجانات کودکان تأثیر معناداری دارد ( هریس[39] و کرتن[40] 2002).

تعارض بین والدین، یکی از مشکلاتی است که کودکان سراسر دنیا با آن مواجه هستند و تقریباً همه کودکان جدی از تعارض بین والدین را تجربه و آن را به عنوان منبع تنیدگی معرفی می کنند ( کامینگز[41] زیرنویس نیاز نیست چند صفحه قبل زیرنویس شده است و همکاران، 2007).

پژوهش های مربوط به ارتباط والدین با کودکان، نگرش ها و اعمال والدین را در فرایند فرزندپروری مورد بررسی قرار داده­اند. که فعالیت های پژوهشی در این حیطه قویاً تحت تأثیر کارهای با مریند [42] (1967) که سه الگوی حاکم بر روابط بین والدین و فرزندان را مطرح کرده است:

  • والدین قاطع[43]: که به صورت افرادی گرم و صمیمی توصیف شده اند و در عین حال بر آنچه که کودکانشان انجام می دهند کنترل دارند.
  • والدین سهل گیر[44]: به صورت والدینی توصیف شده­اند که سعی دارند برا کودکان خود محیطی گرم و آرام به وجود آورند و بر آنچه کودکان انجام می دهند کنترل و نظارت ندارند.
  • والدین مستبد[45]: این ها فاقدگرمی و صمیمیت در روابط خود با فرزندان هستند در این خانواده به کودکان اجازه ابراز عقیده داده نمی شود.

پژوهشگران نشان داده اند که در بین عوامل مختلف شکل گیری شخصیت، شیوه­های فرزندپروری از مهم ترین عوامل محسوب می شوند (نوابی نژاد، 1374). شیوه های فرزندپروری والدین یکی از سازه­های جهانی است که بیانگر روابط عاطفی و نحوه ارتباط کلی والدین با فرزندان است و عامل مهم برای رشد یادگیری کودکان به شمار می رود ( ستین برگ و همکاران، 1998).

در پژوهش های وسیعی که در زمینه چگونگی برخورد والدین با کودکان شان و شیوه های فرزندپروری انجام شده است نشان می دهد که شیوه های فرزندپروری والدین اثرات طولانی بر رفتار، عملکرد، نظارت و در نهایت بر شخصیت افراد در آینده دارد، مثلاً تحقیقات نشان می دهد که اگر والدین بسیار سخت گیر و دیکتاتور باشند مانع پیشرفت، توسعه، کنجکاوی و خلاقیت کودکان می شوند و در نتیجه این کودکان در آینده افرادی روان آزرده و پرخاشگر خواهند شد. (کاگان[46] و ماس[47] ، 1962).

در تحقیقی که توسط عده ای از محققین در ژاپن که روی تأثیرات منفی مادر بر کودک، دریک ارتباط مادر- فرزندی انجام شد، نتایج نشان داد که احساسات منفی مادر هنگامی ظاهر می شود که کودکان از انجام کارهای روزمره سرپیچی کنند یا وقتی تغییری در رفتار کودکان دیده می شود و احساسات منفی روی تربیت کودک دررشد کودکان مؤثر است ( سوگانو[48] و همکاران، 1991).

روابط بین کودکان و والدین و سایر اعضای خانواده را می توان به عنوان نظام یا شبکه ای از بخش هایی دانست که در کنش متقابل با یکدیگر هستند و نظام خانواده در مجموعه­ای از نظام بزرگتر قرارگرفته است. مجله و جامعه این نظام به طور مستقیم یا غیرمستقیم از شیوه­های فرزندپروری در کودکان تأثیر پذیرند (مهرابی زاده و همکاران، 1379).

پژهش نشان داده اند تعارض پدر و مادر کودکان را به استرس، ترس، خشم دچار می سازد و تجربه پی در پی تعارض پدر و مادر به مشکلات رفتاری (کامینگز و دیویس[49] ،2002) و جسمانی کودک ( الشیخ ، مارکز و وستیون 2001) می انجامد استرس در دراز مدت تأثیر معکوس بر سلامت دارد ( برنارد[50] ، کراپات[51]، 1994).

تأثیر تعارض زناشویی بر بیشتر حوزه­ها از جمله کارکرد شناختی ، اجتماعی، تحصیلی و روانشناختی (ایسس[52] و گاربرگ[53] ، 2000) و رابطه کودک با همسالان (دان و دیویس ، 2001) هم چنین بر عملکرد خانواده مانند فرزندپروی (کاکس[54] و هارتر[55] ، 2001)  بررسی شده است. نتایج تحقیقات نشان داده است که بچه هایی که خانواده های شان دارای تعارض زناشویی بودند خطر بیشتری در رفتارهای مختلف و مشکلات عاطفی داشتند و در نشان دادن رفتارهای پرخاشگرانه و در گرایش به سوی همسالان بیشتر مستعد بودند( بروک[56] و همکاران ، 2000)

فردن و کارسون تعارض نقش های شغلی و خانوادگی را نتیجه دو نوع تداخل می دانند تداخل از محیط کار بر خانه و تداخل از محیط خانه به کل محیط کار تداخل خانواده به محیط کار زمانی است که وظایف و مسئولیت های خانوادگی مانع از انجام وظایف شغلی می شود و تداخل کار با خانواده هم زمانی است که مسئولیت ها و وظایف شغلی مانع رسیدگی و مشارکت وظایف خانوادگی می شود ایجاد می گردد.با توجه به نتایج تحقیقات که در خارج از کشور انجام شده است گستردگی تعارضات زناشویی می تواند اثرات منفی روی بچه ها و بافت خانواده داشته باشد و تا آنجایی که اطلاع داریم پژوهشها ی اندکی در زمینه بررسی روشهای حل تعارض زناشویی و شیوه­های فرزندپروری در بین پرستاران سیفت در گردش با شیفت ثابت در بیمارستهای دولتی بندرعباس انجام شده است.بطور کلی این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ به این سوال است آیا روشهای حل تعارض زناشویی و شیوه­های فرزندپروری در بین پرستاران شیفت در گردش با شیفت ثابت صبح تفاوت معنادار وجود دارد؟

[1] – Conflict

[2] – Inter Parental Conflict

[3] -Cumin’s Et Al

[4] -Halenstin.H,A

[5] – Esmart.E,S

[6] – Darling. D,S

[7] – Astinbergh. A,E

[8] – Samerof. S,G

[9]Yang

[10] Halford

[11] Faverz

[12] olsun

[13] Cumin ̓s, EM.et ul

[14] Alshaikh

[15] Markes

[16] Wsteven

[17] Anderic.c

[18] Darling. L

[19] Stin berg. N

[20] Doldenberg. L

[21] Hajford

[22] Young and long

[23] Sinha, SP

[24] Mukerjee.N

[25] Berneshtain

[26] Roson and &

[27] Rice

[28] Rahim

[29]Integrution Style

[30] Dominate Style

[31] Obliging Style

[32] Avoidance Style

[33] Compromising Style

[34] Steen

[35] Albro

[36] Lipead Hal

[37] Klemants.K

[38]Markman. H

[39] Heris

[40] Kerten

[41] Cummings E.M

[42] Bunnrind.O

[43] Authoritative

[44] Permissive

[45] Authoritarian

[46] Kagan

[47]  Maas

[48] Sugana eT al

[49] Davies, P,T

[50] Bernurd

[51] Keruput

[52] Ellis,B.I

[53] Gurberg

[54] Ckks

[55] Harter

[56] Berookutel

تعداد صفحه : 154

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***