نقش پیش بینی کننده ی اختلالات شخصیت و اختلالات خلقی در اقدام به خودکشی در مراجعین بیمارستان های شهرستان بندرعباس

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی

عنوان : بررسی نقش پیش بینی کننده ی اختلالات شخصیت و اختلالات خلقی در اقدام به خودکشی در مراجعین بیمارستان های شهرستان بندرعباس

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

پایان نامه کارشناسی ارشد( M.A ) رشته روانشناسی بالینی

موضوع:

بررسی نقش پیش بینی کننده ی اختلالات شخصیت و اختلالات خلقی در اقدام به خودکشی در مراجعین بیمارستان های شهرستان بندرعباس

استاد راهنما :

دکتر سید همزه صدیق

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

1-1مقدمه. 2

1-2بیان مساله. 3

1-3ضرورت و اهمیت تحقیق.. 7

1-4اهداف پژوهش… 11

1-5فرضیه های پژوهش… 11

1-6متغیرهای پژوهش… 12

1-6-1-تعریف مفهومی و عملیاتی.. 12

1-6-2-اختلالات خلقی.. 12

1-6-3-اختلالات شخصیت.. 13

1-6-4-اقدام به خودكشی.. 14

1-2مقدمه. 16

2-2تعریف خودکشی و افکار خودکشی.. 16

2-3اقدام به خودکشی.. 17

2-4عوامل خطر در خودکشی کامل.. 18

2-5علایم هشداردهنده خودکشی.. 18

2-6نشانه­های مرتبط با خودکشی.. 19

2-7انگیره برای خودکشی.. 20

2-8علل خودکشی.. 21

2-9علل خودکشی در ایران. 23

2-10نظریه­های خودکشی.. 24

2-10-1-نظریه اشنایدمن.. 24

2-10-2-نظریه فروید. 25

2-10-3-کارن هورنای.. 26

2-10-4-دیدگاه جامعه شناسی.. 27

2-11اختلالات شخصیت.. 28

2-11-1-گروه اول (A) 29

2-11-2گروه دوم (B) 34

2-11-3-سومین گروه  (C) 40

2-12اختلالات شخصیت و خودکشی.. 43

2-13اختـلالات خلقـی یا عاطفـی.. 44

2-13-1-اختلالات افسردگی.. 46

2-13-2-اختلالات دوقطبی(شیدایی- افسردگی) 47

2-14رابطه اختلالات شخصیتی با اقدام به خودکشی.. 49

2-15پیشینه­ی پژوهشی.. 50

2-15-1تحقیقات انجام گرفته در خارج کشور. 50

2-15-2-تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور. 54

2-16مدل تحقیق.. 57

3-1مقدمه. 59

3-2روش  تحقیق.. 59

3-3جامعه آماری و حجم نمونه. 59

3-4روش جمع­آوری اطلاعات.. 60

3-5ابزار گردآوری اطلاعات.. 60

3-6روش تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) 62

3-7روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 63

4-1مقدمه. 65

2-4بررسی ویژگی های جمعیت شناختی نمونه آماری.. 65

4-2-1-جنسیت.. 65

4-2-2-وضعیت تأهل. 66

4-2-3-تحصیلات.. 67

4-2-4-سن.. 68

4-3یافته­های توصیفی.. 69

4-4تحلیل استنباطی.. 70

4-4-1-اختلالات شخصیت.. 70

4-4-2-آماره های طبقه بندی.. 74

4-4-3-برآوردهای پارامتر. 76

4-4-4-جدول طبقه بندی.. 77

5-1مقدمه. 80

5-2بحث و نتیجه‌گیری.. 80

5-3جمع­بندی.. 84

5-4محدودیت های تحقیق.. 85

5-5پیشنهادات کاربردی.. 85

5-6پیشنهادات پژوهشی.. 85

منابع و مأخذ. 87

پیوست.. 93
فهرست جداول

جدول ‏4‑1: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب جنسیت.. 65

جدول ‏4‑2: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب جنسیت.. 66

جدول ‏4‑3: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب متغیر تحصیلات.. 67

جدول ‏4‑4: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سن.. 68

جدول ‏4‑5: دادههای توصیفی برای اختلالات شخصیتی در در دو گروه اقدام کننده به خودکشی و عادی.. 70

جدول ‏4‑6: نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف.. 71

جدول ‏4‑7: نتایج آزمون برابری میانگین گروه ها 72

جدول ‏4‑8: ارزش ویژه و همبستگی متعارف.. 73

جدول ‏4‑9: آزمون تابع با لامبدای ویلکز. 73

جدول ‏4‑10: ضرایب استاندارد شده برای متغیرهای موجود در تابع تشخیص…. 73

جدول ‏4‑11: ضرایب ساختاری برای متغیرهای موجود در تابع تشخیص…. 74

جدول ‏4‑12: جدول طبقه بندی گروه ها 75

جدول ‏4‑13: نتایج آزمون نسبت درست نمایی  مربوط به برازش مدل و میزان واریانس تبیین شده توسط مدل. 76

جدول ‏4‑14: برآورد پارامترها 76

جدول ‏4‑15: جدول طبقه بندی.. 78
فهرست اشكال

شکل ‏2‑1: نمودار طبقه بندی اختلالات خلقی.. 46

شکل ‏2‑2: مدل مفهومی تحقیق. 57

شکل ‏4‑1: درصد فراوانی مربوط به جنسیت.. 66

شکل ‏4‑2: درصد فراوانی مربوط به وضعیت تأهل. 67

شکل ‏4‑3: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب متغیر تحصیلات.. 68

شکل ‏4‑4: درصد فراوانی افراد اقدام کننده به خودکشی بر حسب سن.. 6

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر اختلالات شخصیت و اختلالات خلقی بر اقدام به خودکشی بود.  بدین منظور 54 نفر از افراد با سابقه اقدام به خودکشی به اورژانس بیمارستان‌های شهرستان بندرعباس به روش تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند علاوه بر این به همین تعداد نیز گروه شاهد از افراد عادی (بدون سابقه خودکشی)  با در نظر گرفتن همسان­سازی از لحاظ جنسیت،  سن، تحصیلات و وضعیت اجتماعی – اقتصادی توسط پژوهشگر انتخاب شدند.  جهت تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های توصیفی و رگرسیون لوجستیک و تمیز با استفاده از نرم افزار spss استفاده شد. نتایج تحلیل تابع تشخیص نشان داد که اختلالات شخصیت می توانند افراد اقدام کننده به خودکشی را از افراد عادی تفکیک کنند. علاوه بر این نتایج رگرسیون لوجستیک نشان داد که اختلالات خلقی بر  اقدام به خودکشی مؤثر است. نسبت بخت­های این متغیر برای اقدام به خودکشی برابر با 30/10 می باشد که جهت مثبت ضریبB  (33/2) نشان می دهد که این ویژگی احتمالا افزایش  خودکشی را در پی دارد. بطور کلی می­توان نتیجه گرفت که اختلالات شخصیت و خلقی پیش­بینی کننده­ی اقدام به خودکشی هستند.

1-1      مقدمه
با پیشرفت انسان‌ها و درگیر شدن آن‌ها با موقعیت‌های جدید، واکنش‌ها و رفتارهای جدیدی نیز در جامعه انسانی بروز و ظهور یافته که گاه به نام معضل از آن‌ها یاد می‌شود. امروزه در بیشتر جوامع می‌توان رفتار همراه با خشونت را در تعاملات افراد مشاهده کرد و گاه وضعیت فجیع‌تر، خشونت علیه خود و اقدام در نابود کردن خویش است که با نام خودکشی از آن یاد می‌شود.

مطالعات و پژوهش‌های متعددی در حوزه روان‌شناسی، علوم اجتماعی و پزشکی در ارتباط با این پدیده انجام گرفته است و هر کدام سعی کرده‌اند از دیدگاه خود و زاویه‌ای متفاوت به تحلیل، تبیین و سبب‌شناسی آن به جهت کاهش میزان وقوع آن بپردازند که سهم به سزایی در کاهش و انجام اقدامات پیشگیرانه داشته‌اند، اما نتوانسته‌اند به طور چشمگیری، آن را در جامعه کاهش دهند، چه بسا که باز هم در جوامعی، افزایش آن، متخصصان و کارشناسان را نگران کرده است.

جامعه ایران با فرهنگ و پیشینه قوی خود، از این آسیب مصون نمانده و نگرانی‌های مربوط به آن، هم چنان در مباحث علمی وجود دارد.  طبق آخرین آمارها، سن خودکشی در ایران به سن زیر 19 سال رسیده است و فراگیری قابل توجهی که بین نوجوانان و جوانان داشته است، بیانگر این واقعیت است که باید به خودکشی فارغ از جنبه‌های سیاسی، به عنوان بحرانی اجتماعی و یک مساله پزشکی حاد و اورژانسی توجه جدی نمائیم(خزایی و پرویزی، 1382).

از این جهت، لازم است به اندازه توان و متناسب با موقعیت اجتماعی و علمی خود در جهت تبیین مسائل و موضوعات مربوط به آن اقدام کنیم و زوایای پنهانی از موضوع را با پژوهش و مطالعه علمی، روشن سازیم. مطابق با دیدگاه لستر1 (1988) وقتی دیدگاه های مختلف روانشناختی مثل رویکرد روان پویایی فروید2 ، یادگیری اجتماعی بندورا3 ، شناختی بک4 و الگوی مکعبی اشنایدمن5 نتوانستند موفق به فهم رفتار خودکشی، ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش آن شوند، مطالعه وپژوهش در مورد رفتار خودکشی جنبه عمل گرا به خود گرفت و لذا تحقیق در مورد متغیرهای مرتبط وتأثیرگذار در شکل گیری و تکوین این پدیده آغاز گردید. بر همین اساس یکی از حیطه هایی که مورد توجه محققان خودکشی قرار گرفته بررسی عوامل و اختلالات شخصیت و خلقی است. پژوهش حاضر، با نگرش بر این موضوع که این پدیده، ریشه در عاملی خاص ندارد، بلکه عوامل دخیل را باید شناخت و تعاملاتشان را درک کرد، به بررسی اختلالات شخصیت ، اختلالات خلقی و ارتباط این دو با اقدام به خودکشی می‌پردازد.

تعداد صفحه : 107

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

Previous Entries پایان نامه ارشد کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق الکترونیک گرایش قدرت:تخمین پارامترهای شبکه قدرت بر اساس کمیات بهره برداری اندازه گیری شده بهنگام با استفاده از واحدهای اندازه گیری فازوری جایابی شده به کمک الگوریتم ژنتیک Next Entries رشته روانشناسی بالینی: پایان نامه ارشد با موضوع بررسی مقایسه ای اثربخشی دو روش آموزش مدیریت استرس و حل مسألۀ اجتماعی در اضطراب و تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان