مقاله ISI با ترجمه فارسی :بهینه سازی ضخامت دیواره سیلندر با دیواره ضخیم با استفاده از مفهوم الاستوپلاستیک حرارتی

متن کامل مقاله ISI با ترجمه فارسی

عنوان فارسی :بهینه سازی ضخامت دیواره سیلندر با دیواره ضخیم با استفاده از مفهوم الاستوپلاستیک حرارتی

عنوان : Wall thickness optimization of thick-walled spherical
vessel using thermo-elasto-plastic concept


تکه هایی از متن مقاله ISI با ترجمه فارسی به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

Wall thickness optimization of thick-walled spherical
vessel using thermo-elasto-plastic concept
M.H. Kargarnovin*, A. Rezai Zarei, H. Darijani
Department of Mechanical Engineering, Sharif University of Technology, Center of Excellence in Design,
Robotic and Automaton, Azadi Ave. P.O. Box 11365-9567, Tehran 11365, I.R. Iran
Received 22 January 2004; revised 6 July 2004; accepted 11 October 2004
Abstract
A study of thick-walled spherical vessels under steady-state radial temperature gradients using elasto-plastic analysis is reported. By
considering a maximum plastic radius and using the thermal autofrettage method for the strengthening mechanism, the optimum wall
thickness of the vessel for a given temperature gradient across the vessel is obtained. Finally, in the case of thermal loading on a vessel, the
effect of convective heat transfer on the optimum thickness is considered, and a general formula for the optimum thickness and design graphs
for several different cases are presented.
q 2004 Elsevier Ltd. All rights reserved.
Keywords: Heat transfer; Elasto-plastic; Thick-walled vessels; Temperature gradient
1. Introduction
In general, the existence of any temperature gradient
across the wall of a thick-walled vessel induces a thermal
stress. Often, thermal stresses are greater than those
generated by application of either internal and/or external
pressure. From an economical point of view, the thermoelasto-
plastic method is used for design of such vessels.
Detailed analyses of thermal stress in spherical and
cylindrical vessels in the elastic range are given in [1–4].
In [5] the behaviour of thick-walled spherical and
cylindrical vessels under thermal and mechanical stresses
is considered. The exact solution for the stress distribution
in a thick-walled sphere made of elastic-perfectly plastic
material and under a steady state, radial temperature
gradient is obtained in [6]. In the same paper an approximate
solution with negligible elastic strain is also examined; the
approximate and exact solutions yield the same results as
the temperature gradient approaches infinity. The onset of
yield in thick-walled spherical vessels for various combinations
of temperature and pressure and various radius
ratios is studied in [7]. Elasto-plastic thermal stresses in a
spherical vessel under a temperature gradient across the wall
thickness are studied in [8]. In all of these studies, for the
thermal stress analysis, the temperature of the external
surface of the vessel is held constant, at the same time, the
temperature of its internal surface is increased and the
resultant stresses are obtained [6–8]. In this paper, after
reviewing some reported works in this field, by considering
a maximum plastic radius and using the concept of thermal
autofrettage for the strengthening mechanism, the analysis
of thick-walled spheres with no convective heat transfer to
the ambient is presented. Modeling and closed form
solutions for stress distributions in the elastic part, due to
combined pressure and temperature gradient, thermal
loading and unloading and design curves are covered in
Sections 2.1–2.5. However, in practice convective heat
transfer occurs between the external surface of the vessel
and the surroundings. This means that any changes in the
temperature of the internal surface will change the
temperature of the external surface. This change, in turn,
is a function of the internal temperature, the size of the
external surface, the mechanical properties of the vessel’s
material, and the properties of the fluid, which is in contact
with the external surface of the vessel. In Section 3,
0308-0161/$ – see front matter q 2004 Elsevier Ltd. All rights reserved.
doi:10.1016/j.ijpvp.2004.10.001
International Journal of Pressure Vessels and Piping 82 (2005) 379–385
www.elsevier.com/locate/ijpvp
* Corresponding author. Tel.: C98 21 616 5510; fax: C98 21 600 0021.
E-mail address: mhkargar@sharif.edu (M.H. Kargarnovin).
the effect of convective heat transfer on the minimum
thickness of the vessel, and design graphs for several
different cases are presented.

تعداد صفحه : 7
تکه هایی از متن ترجمه فارسی به عنوان نمونه :
بهینه سازی ضخامت دیواره سیلندر با دیواره ضخیم با استفاده از مفهوم الاستوپلاستیک حرارتی:
چکیده:
یک مطالعه از مخازن کروی با دیواره ضخیم تحت حالت پایدار شعاعی و با استفاده از تجزیه وو تحلیل الاستوپلاستیک گزارش شده است. با توجه به شعاع پلاستیک حداکثر و با استفاده از روش فریتیج خودکار حرارتی برای مکانیسم تقویت،دیواره مطلوب ضخامت مخازن با یک گرادیان درجه حرارت داده شده در سراسر مخزن بدست امده است. در نهایت در مورد بارگذاری حرارت در یک مخزن ،اثر انتقال حرارت به ضخامت مطلوب در نظر گرفته شده و یک فرمول کلی برای ضخامت مطلوب تعیین و طراحی نمودار برای چند موارد مختلف ارائه گشته است.
کلمات کلیدی:انتقال حرارت،الاستوپلاستیک،عروق با دیواره ضخیم،گرادیان دمایی.
1-مقدمه:
به طور کلی وجود هرگونه تغییرلات دمایی در دیواره یک مخزن با دیواره ضخیم باعث تنش حرارتی می شود. اغلب تنش های حرارتی بیشتر توسط فشارهای داخلی و خارجی ایجاد می شود. از نقطه نظر اقتصادی این دیدگاه روش های الاستوپلاستیکی حرارتی برای طراحی چنین مخازنی استفاده می شود. تجزیه و تحلیل دقیق از تنش حرارتی و مخازن استوانه ای در محدوده الستیک ارائه شده است(منبع 1).
تعداد صفحه:19
قیمت : 14300تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود مقاله به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***