مقاله ISI با ترجمه فارسی:چگونه مدارس درآماده کردن دانش آموزان برای شهروندان مسئول موثرند ؟

متن کامل مقاله ISI با ترجمه فارسی

عنوان فارسی :چگونه مدارس درآماده کردن دانش آموزان برای شهروندان مسئول موثرند ؟ نگاهی به معلمان و دانش آموزان اسلوا نیایی


تکه هایی از متن مقاله ISI با ترجمه فارسی به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
discipline_001 discipline_002 discipline_003 discipline_004 discipline_005 discipline_006
تعداد صفحه : 14
تکه هایی از متن ترجمه فارسی به عنوان نمونه :

 
اثربخشی کار مدارس انظباط را در بر می گیرد .کدام رویکرد انظباطی بیشترین اثربخشی در یک جامعه دموکراسی را دارد . و آیا مدارس به آن عمل می کنند .
دراین مطالعه 55 معلم کلاس14-11 ساله ها و 245 داتش آموز پایه 6 و8 از مدارس ابتدایی در اسلوانیا به کاربرد تکنیک های که تسلط معلم را تعیین کنند می پردازد .
یافته های اساسی مطالعه بایستی تکنیک های انظباطی را با درجه ای بالاتر از معلم و توجه کم به دانش آموزان بدهد تا شکل گیری دوباره عمل انضباط برای دموکراسی بیشترشود.
معرفی:
جستجوبرای راه های مناسب حفظ انظباط مدرسه درنیمه دوم قرن بیستم شروع شد. بااین هدف مدلهای مختلف انظباطی شروع شد. که نشان دهد کدام موضوع ها بودندکه اصطلاحات را تکرار کردند.
قصدشان با حمایت واثربخشی بیشتر تنها کمک به معلمانی که برای نشان دادن عکس العمل نسبت به بدرفتاری دانش آموزان بود.
بنابراین کمک می کند به آنها که یک جوکلاسی حمایتی بیشترویک روابط بهتربا دانش آموزان به وجودآوردوبه سازماندهی بهتربرای دانش آموزان درکلاس درس است پیداکنند. دربین این نظریه پردازان اجازه دهید به ما که تعدادی ازبانفوذترین آنها را اشاره کنیم .
ولیون گلاسرواقعیت درمان 1966- تدریس مردم سالارازرادولف (دریکورس). دریکورز، کرانوادوپرپر1971 ، توماس کوردن. تدریس ازهربخش(1974) اثربخشی مثبت                 ازلیکانتر(1976)
اگر چه تلاش اساسی از همه این نمونه هاجهت یابی شد به سمت – انظباط بهتر کلاس . اختلافات اساسی بین انها وجود دارد .
مخالفت اصلی این است که چگونه معلم بایستی روی رفتار دانش اموزان کنترل بیشتر انجام دهد و اینکه چگونه کنترل بیشتر یک معلم بایستی روی رفتاردانش آموزان انجام گیرند واینکه چگونه خود مختاری بیشتربایستی به دانش آموزان داده شود .
براساس این موضوع ممکن است که طبقه بندی مدل های انظباطی برمبنای سه رویکرد انظباطی بودان 1995، لوا ین 1997، ولف کانگ 1999، ولف کانگ، بنت، وایروان 1999- ولف کانگ وولف کانگ1999 .
بدیهی ترین ومعلوم ترین رویکرد که درنوشته های توماس گوردون می باشد(1974) استفاده معلم را از حداقل کنترل در برمی گیرد. آن دیدگاهی است مبتنی براین که دانش آموزان ظرفیت کنترل خودشان را دارند .
وقتی بدرفتاری اتفاق می افتد نقش معلم است که منجر به آگاهی ازفعالیت هایش برای آماده شدن دانش آموزان برای صحبت کردن درباره مسائل اساس اش می شود .یک رشته از فعالیت هایی است که به رفتار هدفمندتر منجر می شوداین است بعداز این كه نقش ها تعیین می شود معلم هدایت می کند بحث را وکمک می کند به دانش آموزان برای شناسایی رفتار مناسب وانتخاب نتایج حاصل از رفتارآنها   .
رویکرد دوم مبتنی براین اعتقاد است که کنترل رفتار دانش آموزان ترکیبی است ازمسئولیت معلمان و دانش آموزان است عنصر اساسی این رویکرد همکاری معلمان ودانش آموزان است تصمیم می گیرند با هم که چگونه دانش آموزان بایستی رفتار کنند وچه نتایجی برای رفتار نامناسب وقتی بد رفتاری رخ می دهد دربر دارد.
نقش معلمان مواجه شدن بابد رفتاری دانش آموزان یابه عبارت دیگر متوقف کردن بد رفتاری است معلم دانش آموزان را تشویق می کند که تصمیم بگیرد چگونه او تغییر دهد رفتارش را و به یک توافق متقابل برای تغییررفتاربرسد.
این بدیهی ترین نكته هادرنوشته ولیام گلاسر 1969 ورادولف دریکوزرات آل 1971 هستندکارشان اعمال مقدارزیادی دموکراسی رادرباره انظباط منعکس می کند .
آنها برای نمونه تاکید کردند که افراد باید فرصت برابر برای شرکت داشته باشند وبنابراین بایدباهم روی اصول تجربی دموکراسی درمدرسه تصمیم بگیرند ازآنجایی عقیده دارند که تنها ازآن طریق میتوانند آنها شهروندانی مسئول شوند .
رویکرد سوم که بیشترین قدرت مداخله ای راتوسط معلم نشان می دهد مبتنی است برفلسفه ای که دانش آموزان درتحقق بخشیدن به آنچه که برایشان بهترین است لایق نیستند . بنابراین مسئولیت معلمان است که برای دانش آموزان تصمیم بگیرند .
نقش معلم به این منجر می شود که چه رفتاری مناسب ترین است. برای تقویت این نوع رفتار وحذف رفتار نامناسب وقتی بدرفتاری اتفاق می افتد. معلم بررسی دانش آموزان را برای رفتار مناسب ترمتوقف می کند این چنین نظریه هایی ممکن است درنظریه کارلی کانتر پیداشود (1996 )
ولف گانت ات آل 1999 ، ولف کانگ، ولف کانگ1995 ثابت کردند که معلمانی که میل دارند به اولین رویکرد معمولا ازتکنیک های مداخله ای کمتری استفاده می کنند شبیه روش های غیرکلامی وعبارات غیر دستوری استفاذه میكنند.
معلمانی که میل به رویکرددوم دارند معمولا ازتکنیک های سوال کردن ومعمولا ازقدرت تکنیک هایی شبیه بیانات غیر دستوری ، نتایج بحث ها، قالب سازی ، تقویت ومداخله فیزیکی استفاده می کنند با توجه به اختلاف تکنیک ها برای برگرداندن انظباط این سوال پیش می آید که کدام یک به طوراثر بخش تری به سمت هدف اصلی انظباط درجامعه دموکراتیک هدایت می شود. باگلی 1914 اولین چیزی راكه توصیف کرداین بود كه چه چیزی درایجاد ونگهداری شرایطی که اساسی هستند درپیشرفت کاری طولانی مدت و برای کدام مدرسه وجود دارد .دوم اینکه آگاه کردن افراد برای شرکت اثربخش دریک جامعه بزرگسال سازمان یافته چه وقت مقدارزیادی آزاده خواهی می بخشد . هردو مبنای این نوع انظباط بایستی درنوشته جامعه مدرن مورد بحث قراربگیرد . اخیرا ممکن که تغییرات مبنایی دراینکه چگونه باانظباط مدرسه برخورد کند دریافت کند . درگذشته کارشناسان خارجی تعیین کردند که كدام رویکرد انظباطی بیشترین تاثیررا درحل کردن رفتار نامناسب داشت .
هنگامی که معلم تصمیماتی برای برنامه های ا نظباطی اتخاذ می کند تعدادی عوامل موردنیازاست که باید بررسی شود .اولااین كه معلم چگونه مشکلات انظباطی را که مربوط به خودش می شود را مدیریت می کند به همین دلیل معلم باید ازمیان سایر عوامل عقایدوارزش های شخصی خودرا درمورد انظباط مشخص کند . عقاید معلم نقش مهمی درتعیین میزان استقلال درابراز احساس را حتی به دانش آموزان برای کنترل رفتارهای دانش آموزان اعمال می کند. معلم همچنین باید عواملی که مربوط به شخصیت دانش آموزان درکلاس هست راهم به صورت جمعی هم به صورت فردی درنظر بگیرد. کلاس درس یک محیط اجتماعی است وبراساس تئوری مارتین وساگارمن مجموعه دانش آموزان تجربیات متفاوتی دارند تجربیاتی که دانش آموزان از فرهنگ های متفاوت ، محیط های اقتصادی، اجتماعی ،که برروش شخصی اودرعکس العمل اودرکلاس تاثیر میگذارد، به دست آورده اند .
بنابراین دانش آموزان به حوادث کلاس عکس العمل های متفاوتی نشان می دهند حتی ویژگی های فردی دانش آموزان دربرابر عمل شخص معلم درموقعیت های متفاوت ممکن است متفاوت باشد . دراتخاذ یک برنامه انظباطی معلم نباید دیدگاه کلی به عوامل زیادی مثل طبیعت بدرفتاری ، شرایط حوادث ، ریشه های موجود مرتبط بابدرفتاری ، خواسته های مدرسه واجتماع وحقوق بچه هاراداشته باشد .
با یك دیدگاه دموکراسی حقوق بچه ها نقش مهمی رابازی می کند . راهنمایی های اساسی درمورد تصمیمات معلم مربوط به انظباط باید براساس stkey، starkey حقوق به دست آمده از مجمع حقوق کودکان باشد بخش 28 این کنوانسیون به انظباطهای مدرسه که مربوط به انسانیت می شود تنظیم شده است این موردباید در نظر گرفته شودو در بخش 19 همین کنوانسیون کشورهایی كه آن را امضا نموده اند که از بچه هادر برابر انواع تجاوزها ی جسمی و روحی ،آسیب و شکنجه دادن حتی تحت حظانت والدین یا مراقبتهای دولتی یا هر گونه مراقبتی باید محافظت کنند بنابر این بخش مطرح شده نه تنها تنبهات تحقیر کننده یا تنبیهات جسمانی وحشیانه را ممنوع میکند بلکه خواستار اجرای انظباطی است که به ارزشهای انسانی کودکان احترام بگذارند.
از میان همه حقوق مرتبط به انظباط lewis تاکید ویژهای بر حقوق کودکانی که در جوامع دموکراسی بزرگ شده اند تاکید دارد ،حقوقی که انظباط انها را برای شهروندان آینده آماده می کنند . ما در زمان رشد سریع اطلاعات و پیشرفت تکنولوژی و رشد اجتماعی و همه پشرفتهای عمومی زندگی میکنیم که حاکی از نوعی دمکراسی اجتماعی است .
بنابراین کودکان امروز در شرایطی متفاوت از زمان ما زندگی می كنند .نویسندگان مثلjanthan,medrey ، عقیده دارند که ما نمتوانیم انها رابرای زندگی اینده با اجبار و تقلید واستفاده ازمدلهای رفتاری مشخس شده اماده کنیم . هدف اموزش باید تشویق استعدادهای کودکان به منظور ایجاد رفتارهای اخلاقی شایسته و پیشرفت استقلال و خلاقیت می باشد .
براساس kohlber که شکلی از اصولی اخلاقی آزاد و مستقل است از عدالت برای تمام شرکت کنند گان در موسسهایی به ساختارعدالت نیازمند است .برنامه ها اموزش در مدارس عمومی در سطح متفاوت برنامه ریزی شده است که شامل مواردی از انظباط است که توسط معلم اجرامی شود شکل انظباطیlewis شامل ارزشهای آرمانی برای اجرای در مدارس است مدرسه های که انتظار می رود دانش اموزان را برای شرکت در فعالیتهای گروهی مثل پیشرفتهای قانونی و ثبات تعارض تشویق کند تا شانسی برای پیشرفت دانش ومهارتهاوارزشهای مورد نیاز برای حضور در جامعه دمکراسی را داشته باشد .
Jewis,jone عقیده دارندکه علم میتواند به دانش اموزان کمک کنند که شهروندان متعهد ومسولی بشوند وبا رفتار های بد آنها طوری برخورد کنند که آنها به نظم و انظباط ومسولیت پذیری تشویق بشوند . یک پرسش ضروری در اینجا این است که زمانی که رفتارهای بد اتفاق می افتند همکاری امکان پذیر است ؟
همچنین نقش مهم ادبیات در انظباط مدارس نیز وجود دارد مطا لعات اندکی در مورد تمرینهای لنظباطی برای کنترل ملعمان وجود دارد مطالعات مناسبی در تمرینهای انظباط مدارس در استرالیا وامریکا یافته ایم .lewis شیوهای انظباطی دانش اموزان 200 مدرسه ابتدایی و 100 مدرسه راهنمایی در ویکتریاواسترالیا رابررسی کرده است تا مشخص شود کدام برنامه انظباطی مناسبتر است و و متوجه شد معروفترین شیوه برنامه اجراشده است این كه برنامه شامل قوانین روشنی برای دانش آموزان است .
معلمان با کمک قانون تشویق وتنبیه اعمال دانش آموزان را برای اجرای قوانین کنترل می کنند.
نویسنده همچنین کزارش داده است که مدارس کمی دانش اموزان خود را برای برنامه های پیشرفتی انظباط شرکت میدادند . در تحقیقات بعدی lewisاز 21 مدرسه ابتدایی و 21 مدرسه دبیرستانی نقش انظباط کلاس را در مسولیت پذیری دانش آموزان بررسی کرد نتایج نشان داداز میان سایر عوامل معلمان باافزایش كاربرد از انظباطهای اجباری باعث عکس العمل رفتاری نامناسب در دانش آموزان می شوند . همچنین بعضی مطالعات در آمریکا به نقش فردی برنامه انظباطی واستراتژی برای کنترل مدارس توجه کردند . در مطالعات brophy,mccalin معلم با 24 توصیف 12 نوع از مشکلات رفتاری دانش آموزان را نشان داده اند. از معلمان خواسته شده است تا استراتژی انظباطی که در هر مورد برای رفتارهای بد دانش اموزان استفاده می شده را مشخص کرده و هر کدام را توضیح دهند . پاسخ معلمان نشان میدهد که بیشتر علاقه مند به استراتزی های کنترل کننده سخت هستند به طور مثال دستورات ایستادن ،تنبیهای،تهدید ها ، فریاد کشیدن، سرزنش دانش آموزان ، انتقاد ،ناسزا گفتن ،پرخاش کردن را بیشتر از استراتزیهای مثبت مثل ارتباط چشمی ،حضور فیزیکی ،خنده شوخی ، رفتارهای ستایش وتمجید ،اعتماد،احترام ،پرسیدن سوال های بدیعی در بر گیرنده والدین کودکان برای پاسخ گویی مشکلات انظباطی باشند . اجرای عملکرد معلم برای شیوهای مثبت پاسخ گویی مشکلات انظباطی است وتوسط هایمن گزارش شده است .
تحقیقات گذشته در مورد چگونگی برنامهای انظباطی مدرسه بسیار مفید است مطالعات ما در این زمینه مهم و اهداف ما در مورد شیوهای انظباطی معلمان و دانش آموزان در ازبازتاب میزان تخلفات انظباطی در بین کشورهای اروپای میانه بیشتر مورد استفاده میشود .
Slovenia ما همچنین باید نشان دهیم که عکس العمل معلمان در برابر دانش آموزانی که قانون های رسمی وغیر رسمی راشکسته متفاوت بوده است . به طور ویژهای این مطالعات تلاش می کند به این پرسش ها پاسخ دهد :
آیا اعمالی که به عنوان نقص قوانین مدارس اجرا میشود برای اولین بار است یا به عنوا ن پدیدای تکرار شده بررسی می شود ؟
آیا اعمالی كه تاثیر کمتری برنقص قوانین اعمال شده دارد برای اولین بار است یا به عنوان پدیدهای تکراری بررسی می شود ؟
آیا اعمالی که درمدارس سختگیرتر بر نقص قوانین اعمال شده دارند برای اولین بار است یا به عنوان پدیدهای تکراری بررسی می شود ؟
معلم و دانش آموزان به این پرسشها،پاسخ میدهند وهمین پاسخها منبعی برای تصمیمات در مورد چگونگی تاثیر انظباط مدرسه در آمادگی دانش آموزان برای اینکه شهروندان متعهدی باشند رانشان می دهند . این مطالعه به چندین دلیل برجسته است .
اولا به علت این که این مطالعه در مورد انظباط مدرسه قابل اجرا واستفاده است این مطالعه معلمان را برای چگونگی تخلفات انظباطی که مرتبط با معلمان دیگر است را فراهم می کندد اطلاعاتی در مورد شیوهای جایگزینی ارائه می دهد . همچنین اینگونه اطلاعات نکات خوبی برای اجرای تمرینهای انظباطی شخصی ارائه میدهند . بعلاوه اینکه این مطالعات نشان میدهند چگونه این شیوها را بهبود دهیم مزایای بیشتر این تحقیقات این است که علاوه بر معلمان ،دانش آموزان نیز در مورد شیوهای انظباطی صحبت می کنند .
دانش آموزان در مدارس به طروق دیگری خودشان را نشان میدهند بنابراین متوانند تاثیر حوادث را در دانش آموزان دور کرده وتصویری مناسب از انظباط مدرسه ارائه دهند . در یک زمان یکسان پاسخهای آنهابرای چگونگی استفاده از تجربیات مدرسه مناسب است وتاثر مهمی در کار معلمان دارد . در زمان یکسانی این تحقیقات نقش مهمی برای Slovenia و برای تحقیقات مناسب واطلاعاتی برای کشورهای اروپایی دارد .
2 شیوه ها :
1-2 شرکت کنندگان :نمونهای از معلمان 55 کلاس 14-11ساله ونمونه ای از 245 معلم سطح 6و8 به طور تصادفی از مدرسه ابتدایی شهر اسلوانی انتخاب کردند تا دیدگاهایشان را بر شیوهای انظباطی مشخص کنند از این مدرسه یک گروه داوطلب از معلمان کودکان 14-11 ساله به همراه یک کلاس سطح 6 وسطح 8 دراین تحقیق شرکت داشتند . اکثریت دانش آموزان سطح6،12 ساله بودند واکثر دانش آموزان سطح 8-14 ساله بودند .نمونه ای از دانش اموزان که ازتقسیم تقریبی تعداددانش آموزان بر نمرات بود( 80/49% سطح 6 ،20/50%سطح 8 ،جنسیت 16/48% زن و 84/51% مرد بوده است
اکثرا 55/94% معلمان زن بوده اند نمونه معلمان بادرنظرگرفتن مقدارتقریبی 8/21% سطح 5 ، 3/27%سطح 6 و3/27% سطح 7 و 6/23% سطح 8 بود ه است .)
2-2 : جمع آوری اطلاعات :
اطلاعات ازطریق پرسش نامه ناشناس که توسط نویسنده یا همکارانش برای استفاده دراین تحقیق جمع آوری میشود . پرسش نامه برای گروه کوچکی از دانش آموزان و معلمان مدرسه آزمایش می شود براساس اظهار نظردر مورد امتحانات راهنما ، درک و برنامه های زبان شناسی پرسش نامه را تکمیل می کند.
پرسش نامه شامل دو بخش است : بخش اول ،پاسخ به اطلاعات عمومی خواسته شده مثل سطح تحصیلات، جنسیت معلمان ، سن، کلاس . جنسیت دانش آموزان است دربخش دوم ازهمه شرکت کنندگان خواسته شده تا پاسخ سوال های زیررا بدهند. هنگامی که تخلفات انظباطی برای اولین بار انجام می گیرند دانش آموزان آن را تکرار می کنند معلمان چه کار می کنند ؟ اگر معلم یا دانش آموزان شاهدی برای نقص داشته باشد نمی تواند پاسخ خاصی به سوالات بدهد . پرسش نامه شامل 12تخلف انظباطی است که در 3 گروه براساس تحقیقاتشان تنظیم شده است:

  • گروه اول شامل : اعمال هایی که به طور خاص به عنوان تخلفات قانونی براساس بخش 30 ام ازقوانین ومقررات دانش آموزی تعریف شده است .

دانش آموزان زمان امتحان، تقلب می کنند . هنگام درس مجله می خوانند ، مزاحم کسی می شوند وقتی معلم سخنرانی می کند دانش آموزان صحبت می کنند یاکلاس راآشفته وبرهم می زنند وبلند جیغ می کشند

  • دومین گروه شامل اعمالی می شود که سطح کمتری از تخلفات قانونی مدرسه رابراساس بخش 30 ام ازقوانین است . دانش آموزان بامداد درکتاب مدرسه اش می نویسد وبااین کارکتاب تمرین مدرسه اعتبار می کند اما مزاحم کسی نمی شود اووسایل همکلاسی خودرا درزنگ تفریح پنهان می کند درطول درس با گستاخی جواب معلم رامی دهد ، درطول درس باصدای بلند همکلاسی خودرافحش می دهد .
  • سومین گروه : اعمالی که تحت 30 امین بخش قوانین تعریف شده ازتخلفات قانونی كه شامل : درطول زنگ تفریح اموال مدرسه راخراب می کنند، درزنگ تفریح چیزهایی از همکلاسی خود می دزذذ ، درطول درس به همکلاسی خود آسیب جسمانی می زند ، درطول درس دانش آموزان را به کشیدن سیگار ونوشیدن الکل ترقیب می کنند .

موافقت وپذیرش کلامی ازهمه دانش آموزان ومعلمین شرکت کننده دراین تحقیق گرفته شده است . والدین و دانش آموزان ازناشناس پرسش نامه ها وپاسخ های صادقانه آن مطمئن بشوند . امتحان وسنجش دانش آموزان درگروه توسط محقق انجام می شود . حداقل 30 تا 45 دانش آموز این تحقیق راتکمیل می کنند . معلمان به طورفردی این تحقیق را تکمیل کرده وسپس آن رابه بخش های اساسی ارجاء می کند .
تعداد صفحه:24
قیمت : 14300تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود مقاله به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***