مقاله ISI با ترجمه فارسی:مذاکره چالش های علمی در فکر و عمل

متن کامل مقاله ISI با ترجمه فارسی

عنوان فارسی :مذاکره چالش های علمی در فکر و عمل،بررسی موردی ابزار سواد و تحقیق به عنوان واسطه گفتگوی حرفه ای


تکه هایی از متن مقاله ISI با ترجمه فارسی به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
%d9%85%d8%b0%d8%a7%da%a9%d8%b1%d9%87-%da%86%d8%a7%d9%84%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%81%da%a9%d8%b1-%d9%88-%d8%b9%d9%85%d9%84_001 %d9%85%d8%b0%d8%a7%da%a9%d8%b1%d9%87-%da%86%d8%a7%d9%84%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%81%da%a9%d8%b1-%d9%88-%d8%b9%d9%85%d9%84_002 %d9%85%d8%b0%d8%a7%da%a9%d8%b1%d9%87-%da%86%d8%a7%d9%84%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%81%da%a9%d8%b1-%d9%88-%d8%b9%d9%85%d9%84_003 %d9%85%d8%b0%d8%a7%da%a9%d8%b1%d9%87-%da%86%d8%a7%d9%84%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%81%da%a9%d8%b1-%d9%88-%d8%b9%d9%85%d9%84_004 %d9%85%d8%b0%d8%a7%da%a9%d8%b1%d9%87-%da%86%d8%a7%d9%84%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%81%da%a9%d8%b1-%d9%88-%d8%b9%d9%85%d9%84_005 %d9%85%d8%b0%d8%a7%da%a9%d8%b1%d9%87-%da%86%d8%a7%d9%84%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%81%da%a9%d8%b1-%d9%88-%d8%b9%d9%85%d9%84_006
تعداد صفحه : 13
تکه هایی از متن ترجمه فارسی به عنوان نمونه :
بررسی موردی ابزار سواد و تحقیق به عنوان واسطه گفتگوی حرفه ای
چکیده
این بررسی آزمایش می کند چگونه گروه خیر خواهانه در گفتگوی حرفه ای درگیر شد تا ابزار سواد و تحقیق را در برنامه درسی مطالعات آسیایی بهتر و تکمیل کند. ترسیم بر اساس چشم اندازهای اجتماعی- فرهنگی یادگیری معلّم و نظریه های ابزار به عنوان واسطه های عمل به این بررسی موردی روش هایی را در اجتماع عمل بحث در فهم شان از قرینه ها، برنامه درسی و عمل کلاس بررسی می کند تا وسیله سواد و تحقیق را تکمیل کند. چنین کارهایی برای طراحی تجربیات یادگیری حرفه ای و متعهّد هستند، جائیکه معلمان در مکالمات ابزار کلیدی درگیر هستند که می توانند در کارهایشان استفاده کنند و کنترل بیشتری را بر یادگیری حرفه ای شان اعمال کنند.

  1. مقدمه

در میان ایجاب و استاندارد کردن، بنظر می رسد فضای کمی برای معلمان وجود دارد تا تصمیماتی را درباره برنامه درسی و طراحی تجربیات یادگیری حرفه ای خودشان هدایت کنند. اما این مقاله چیزی را در نظر می گیرید که اتّفاق می افتد، زمانیکه بررسی معلمان اجتماعی فرصت هایی را برای” جستجو، اختراع و بکارگیری در تحلیل و تحقیق” بوجود می آورد، با یک بررسی واقع شده یادگیری حرفه ای با تأکید بر کارهای تحقیقی بر چالش های علمی اساسی متمرکز شد، توضیح می دهیم چگونه معلمان مطالعات اجتماعی می توانند بار بیشتری از برنامه درسی، پداگوژی و یادگیری حرفه ای شان را اتّخاذ کنند.
کار اخیر به ارزش” تربیتی” مطالب برنامه درسی اشاره می کند تا یادگیری معلم را ارتقا بخشد، مطالبی که می توانند معلمان را در مرکز ساخت برنامه درسی قرار دهند و مرکز یادگیری معلمان را با تلاش هایی برای بهبود تدریس بسازد. چنین مطالب برنامه ریزی شامل artifacts یا ابزارهایی است که می توانند معلمان را در گفتگوهای معنی دار در مورد برنامه ریزی درسی، تدریس و یادگیری درگیر کنند و آنها را قادر کند تا دانش را کاربردی استفاده کنند و توسعه دهند. اگرچه بیشتر ادبیات مستلزم قرار دادن یادگیری معلمان در گفتگوی حرفه ای و قرینه ها می باشد، تحقیق کمی درباره چگونگی یادگیری معلمان و توسعه دانش حرفه ای از طریق گفتگو باقی می ماند. این بررسی عنوان می کند نیاز با جستجوی چگونگی اجرای ابزار تحصیلی، گفتگوهایی را بین گروه خیر خواهانه ایجاد می کند که حدوداً چند چالش علمی کلیدی می باشد. کار تیمی با (CWR) critical web reader ، وسیله ای که خواست معلمان و دانش آموزان را برای بکارگیری راهبردی با متن ها و تکنولوژی های مبتنی بر وب هدایت کند، در نتیجه گفتگوی حرفه ای بود که در آن اعضاء تیم با یکدیگر بحث کردند، چاره هایی را در نظر گرفتند و با یکدیگر تصمیماتی را اتّخاذ کردند- کار دموکراتیک اساسی مشورت را بکار گرفتند.
با قرار دادن این بررسی بین نظریه های اجتماعی- فرهنگی یادگیری معلم و نظریه های عمل واسطه ای درگیر با ابزار و artifacts در اجتماعات عمل شروع می کنیم. گام بعدی توصیف متن و روش بررسی موردی است که در این بررسی استفاده شد. سپس این تحلیل را به اشتراک می گذاریم و یافته ها را بحث می کنیم، همانند این گروه از معلمان که سر چالش علمی مذاکره کند را قالب بندی کردیم: (1) اختلاف در” اهداف” و ” ابزار” و ” تحقیق” (2) با در نظر گرفتن دو چشم انداز موضوع دانش- علل و معلول های همزمان مسائل آسیایی و ادعاها و مدارکی که مؤلفین درباره این مسائل بوجود آوردند، (3) مناظره روش هایی که دانش آموزان توانستند یادگیری شان را مشخّص کنند- فقط بر گزارش های تحقیقی سنّتی به دامنه ای از پروژه ها و محصولات چند الگویی متمرکز می کند. این مقاله با انکاری درباره روش های استفاده از ابزار جدید پایان می یابد که می تواند فرصت هایی را برای مشورت و یادگیری معلم و دانش به عنوان فرآیندهای پویا، واقع شد و گفتگوی ایجاد معنی تولید کند.

  1. قالب های نظری

اجتماعات جریان با اعضاء دو جانبه مذاکره کننده جریان از طریق موجودی منابع معنی سازی مثل” جریانات، واژه ها، ابزارها، روش های انجام چیزها، داستانها، اشارات، نشان ها، انواع، اقدامات یا مفاهیمی که این اجتماع ایجاد کرده است یا بر اساس تجربه با آن سازش یافته است و بخشی که تمرین آن شده است”. اندیشه های(       ) درباره استفاده از وسیله و واسطه به طور خاص در دید فعالیت بشر به عنوان فعالیت های واسطه ای مفید هستند که نماینده های اینان با یکدیگر و (         ) از طریق استفاده از ابزارها تقابل می کنند. بر طبق این چشم اندازها، ابزارها و سیله های واسطه ای هستند مثل الگوها، کشف کننده ها، تکنولوژی و سیستم های سمبلیک که تقابلات ما را با جهان و دیگران قادر می سازند و شکل می دهند. ابزارها، مقاله ها، دانش و رفتارهای اجتماعی را جمع و هدایت می کنند. از آنجائیکه محصولات ” تکامل تدریجی فرهنگی اجتماعی”، ابزارهای هم شکل و هم با اقدام انسانی تشکیل می شوند از طریق استطاعت مالی و ساختار هایشان سازش یافته می شوند و با شرکت کننده ها بسط می یابند تا با نیازهای خاص در موقعیت های خاص برخورد کنند.
نظریه های اجتماعی فرهنگی دانش فرض می کنند که دانش و روش های دانستن در متن مشکلات مشخص ساخته می شود که مستلزم مذاکره معنی بوسیله اعضاء یک اجتماع است که چیزی را انجام می دهند، جائیکه دانش ایجاد می شود و در خطا بین مردم در انجام چیزها باهم توسعه می یابد. استفاده از ابزارها بخش برجسته این کار است زیرا ابزارها فعالیت های اجتماعی را با کد گذاری ایجاد دانش موجود واسطه قرار می دهند که منجر به تولیدشان شد. در این فرآیند استفاده از این ابزارها، شرکت کننده ها نه تنها مفاهیم خودشان را می سازند بلکه ابزارهایی را برای استفاده در متن های کاری شان مجدداً مفهوم سازی می کنند و دوباره شکل می دهند. چشم اندازهای فرهنگی اجتماعی به قالب دانش معلم به عنوان قالب عقلانی تر، پویاتر، و مسئول تر کمک می کند. این امر کار lyens را شرح می دهد که ابعاد علمی کار معلم را به عنوان شبکه روابط بین باورها بین یادگیری دانش آموز، موضوع، پداگوژی و قرینه ها بحث می کند. همانطور که lyend اشاره می کند، ارزیابی معلم درباره چگونگی مشخص کردن موضوع با فهم او از دانش آموز مثل دانش هایی عمل می کند و با ثبات خود او به سمت نظم و دانش مثل ملاحظه خود به عنوان یک دانشمند اطلاع رسانی می شود.
چالش ها و تنش های تجربه معلمان در تقتطع شبکه پیچیده روابط، و این تنش ها- یا چیزهای درهم برهم schen ، مسائل دیویی، عدم موازنه(               ) و خلاف قاعده kuhn می تواند به عنوان فرصت های خوب برای یادگیری بررسی شود. در واقع Doll ، بحث می کند که توسعه مقدار درستی از ” تنش ضروری” هنر معلمان، برنامه ریزان درسی و یادگیرندگانی است که به توسعه نیاز دارند، زیرا این کار می تواند انعکاس بحرانی و کمک کننده را بر اساس عمل تحریک کند.
این بررسی از دیدگاه معلم و دانش ریشه می گیرد که بصورت گفتگویی و مشارکتی واقع می شود و از تنش های مواجه شده در عمل بوجود می آید و ما جستجو می کنیم چگونه معرفی ابزار خاص یک گروه معلمان مدرسه راهنمایی را مدیریت می کند تا 3 چالش علمی دیگر با اهداف تحقیق را جستجو کنند، آنچه به عنوان موضوع دانش محسوب می شود و روش هایی که یادگیری دانش آموز را مشخّص می کند.

  1. قرینه ها

301 مدرسه و برنامه درسی
این بررسی در یک مدرسه بین المللی برجسته خصوصی در آسیای شرقی با جمعیت دانش آموزی آمریکایی آسیایی برجسته 2200   k-12 دانش آموز واقع شده است. همه دانش آموزان باید دارای پاسپوت خارجی باشند و پذیرش اولیه به دارندگان پاسپورت ایالات متحده ارائه می شود. بیشتر دانش آموزان با پس زمینه های فراوان هستند، دو تا پاسپورت دارند و والدینی دارند که شرکت های چند ملّیتی کار می کنند. این شرکت ها بطور نمونه به تأمین هزینه های شهریه و حق الزحمه کمک می کنند که برای سالهای 2007-2006 سالانه 200/19 دلار بود( به دلار ایالات متحده). کالج مقدماتی قوی وجود دارد که در مدرسه بر انتظاراتی تمرکز می کنند که دانش آموزان به خوبی بر اساس جایگزین پیشرفته(AP) ، دبیرستان درجه دوم بین المللی (IB) و تست های SAT انجام می دهند و در دانشگاههای خوب در ایالات متحده و جاهای دیگر جهان پذیرش می شوند.
شرکت کننده ها در این تحقیق شامل سه جفت معلمان(                ) و معلمان مطالعات اجتماعی هستند که بصورت مشارکتی با برنامه درسی خیر خواهانه پایه نهم در این مدرسه کار کردند. برنامه درسی مطالعات آسیایی یک برنامه درسی جامع است که شامل 5 واحد درسی می باشد. جغرافیا و هویت ها، باورها و ارزش ها، زد و خورد و تغییر، چالش های آسیایی معاصر و واحد یادگیری تجربی بر اساس قبایل نزدیک به کشورهای آسیایی. هر واحد بر اساس فهم قالب طراحی، طراحی می شود و شامل سؤالات ضروری، نتایج مطلوب، ارزیابی مشترک و فعالیت های یادگیری است که به عنوان فایل های الکترونیکی بر اساس مشارکت اصلی ذخیره می شوند.
این مقاله استفاده از سواد و ابزار رسیدگی، CWR ، در واحد چالش های آسیایی همزمان یا” واحد رسیدگی” امتحان می کند. در این واحد چهار هفته ای از دانش آموزان انتظار می رود آرایه های مهارت تحقیق و راهبردهای آنرا یاد بگیرند و توسعه دهند. در سالهای گذشته واحد به اوج رسیده در مقاله تحقیقی که در آن دانش آموزان علل و معلول هایی را بررسی کرده اند و راه حل های اجتماعی ” مسائل” در آسیاآ مسائلی هستند که بطور (               ) با مسائل محیطی، نگرانی های حقوق بشر، دعوا و جنگ ناحیه ای، مسائل اقتصادی مثل فقر و مسائل اجتماعی مثل کار بچّه و بیهوده مرتبط می شوند دانش آموزان تحقیق شان را بر اساس این موضوعات با استفاده از منابع چاپی و شبکه ای هدایت کردند و انتظار می رفت از قالبی پیروی کنند که از آنها می خواست اطلاعاتی را درباره پس زمین هاین(       ) علت و معلول های آن و تلاش های اخیر برای عنوان کردن مسائل بیابند، سپس از دانش آموزان انتظار می رفت تا نتیجه ای را بوجود آورند که در آن توضیح دادند چرا این مسئله با مشکل معنی دار مطرح شد، چه قابل حل باشد چه نباشد، حتی اگر در رسیدگی که به این مسئله انجام شده باشد و چه اتفاقی می افتد اگر بین مسئله حل نمی شد به دانش آموزان یادداشت ها، تحلیل ها و چارت سازمانی را برای هر مقاله تکمیل کنند که بعد از این قالب آنرا خواندند. یافته هاای آنها به عنوان مقاله تحقیقی نوشته شدند که قالب پس زمینه معرفی کننده، علت ها و معلول ها تلاش هایی برای عنوان کردن مشکل یا مسئله و نتایج را دنبال کردند.
در طول سال این تحقیق سه جفت معلم این روش را تغییر دادند تا دانش آموزان را از طریق فرآیند تحقیق هدایت کنند. گفتگوها درباره چگونگی استفاده از ابزار سواد و رسیدگی در این واحد تحقیق منجر به تغییراتی مثل سنجش درباره سه چالش علمی شد.
302 . اجتماع عمل
شش نفر گروه گروه خیر خواهانه پایه نهم بطور منظم دو- سه بار در هفته، معمولاً بصورت 100-60 دقیقه هر جلسه ملاقات کردند. هر معلم مطالعات اجتماعی و معلم انگلیسی به عنوان شرکاء خیر خواهانه باهم شریک جفت شدند که دو دوره 85 دقیقه ای در روز تدریس داشتند. بر اساس روزهای کل گروه خیر خواهانه که ملاقات نداشتند، اعضاء اداره ( مطالعات اجتماعی و انگلیسی) با طرح ناحیه موضوع شان ملاقات داشتند. در روزهای دیگر شرکاء خیر خواهانه ملاقات دارند تا بحث کنند دانش آموزانی که سهیم شدند یا درسها و راهبردهایی را برای استفاده زمان کلاس تخصیص یافتم( 170 دقیقه وقفه شامل دو دوره کلاس) برای فعالیت ها و درس ها طرح ریزی کنند.
دامنه این مسائل در طول ملاقات های گروه خیر خواهانه بحث شدند چندبار بحث ها بر ملاحظات لجستیکی متمرکز شدند که با اجرای برنامه درسی مثل توسعه تقویم ها و تصمیم گیری درباره چگونگی انعطاف پذیری استفاده از دوره ها یا توقّف زمان گروه های برنامه ریزی و دیگر فعالیت ها مرتبط شدند یا با نیازهای اجرایی اقدام می کنند. این تیم همچنین برنامه درسی و روش های بررسی، تغییر و اجرای فعالیت های برنامه درسی موجود یا توسعه فعالیت های جدید درس ها و ارزیابی ها را بررسی و بحث کردند. هیچ رهبر تیم رسمی وجود نداشت و اعضاء اقدام برجسته ای را برای نماینده و نگهداری” دقایق” بحث شده هر جلسه اتّخاذ کردند.
9 تیم خیر خواهانه اجتماعی در عمل می باشد زیرا می تواند به عنوان مجموعه ای از روابط بین اشخاص، فعالیت و جهان چندین بار مشخص شوند. این روابط شامل هر شخصی است که عضو تیم خیر خواهانه شش نفره، عضو تیم اداری 3 نفره و والدین با مطالعات اجتماعی شان یا معلم های انگلیسی می باشد. فعالیتی که با آن درگیرند شامل برنامه ریزی برنامه درسی و ایجاد جایی است که شرکت کننده ها دامنه مسائل و عقاید را بیان کردند و بحث کردند. اعمال این تیم معلمان به طور ویژه با تعاملات ابزار سواد و رسیدگی بکار می رود، احتمالات را برای یادگیری بین این اجتماع شکل می دهد.
تعداد صفحه:25
قیمت : 14300تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود مقاله به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***