مقاله ISI با ترجمه فارسی:رسانه های گروهی

متن کامل مقاله ISI با ترجمه فارسی

عنوان فارسی :رسانه های گروهی


تکه هایی از متن مقاله ISI با ترجمه فارسی به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
aeiny_001 aeiny_002 aeiny_003 aeiny_004 aeiny_005 aeiny_006
تعداد صفحه : 23
تکه هایی از متن ترجمه فارسی به عنوان نمونه :
رسانه های گروهی که مستقل آژانس جوانان و تهعدات آموزشی رسانه های گروهی
استو است ، آر ، دونیتز از طریق بحث ازدو نوار ، ویدئوتیک ( برداشت ) ( ناومی کلین و آوی لویس2004) و یک پروژه دانشجویی – دانش آموزی آموزش رسانه های گروهی می توانند نقش جوانان به عنوان شهروندان دموکراتیک و جدی به صورت موثر در موقعی که معلمین ظرفیت دانش آموزان را در اندیشه ها و خود بیانی با تقبل ساختارهای قدرت که چنین اعمال را محدود می کنند به پیش می برند بنابراین تعهدات دموکراتیک سواد آموزی رسانه های گروهی از تنشهای سازنده که از علائق آموزش دهنده ها برای حفاظت و آمادگی دانش آموزان برای زندگی در یک جامعه لبریز شده از رسانه های گروهی به وجود آمده است تکامل می یابد. اخیرا آموزش رسانه های گروهی از این هدف منحرف گردیده است پیشنهاد من این است که این حرکت غیر ضروری است تعهد آموزشی رسانه های گروهی بر اساس درس مثل تغییرات فعالیت های انتقادی رسانه های گروهی در سر تا سر جامعه توسعه می یابد آموزش دهندگان اغلب اوقات بر گنجاندن این فعالیت ها در کارشان تقلای کمتر اما وجودشان و امکان ارتباط بین خودشان و مردم جوان پتانسیل واقعی برای تعلیم و تربیت انتقادی رسانه های گروهی با جهت گیری دموکراتیک را مشخص می کند . برای باز کردن این بحث از یک مدرک مستند کانادایی استفاده کردم .تیک 2004 فیلم نخست از ناومی کلین و آوی لویس نویسنده ، گوینده ، جفت عضو فعال حس امیدواری برای تغییرات دموکراتیک در جور دیگر چشم انداز بدبینانه و بدگمانی پیچیده و رسانه های گروهی پیشنهاد می دهد .
در اوایل این مدرک مستند ، چشمان یک پرنده ، پرتاب کاسه ها را در شب از پهنای بوئس
آیرس نظاره می کند ناوی کلین روایت می کند مثل بالا بوئس آیرس هنوز هم شبیه اروپا یا
آمریکایی شمالی چشمک زدن های آرام تبلیغاتی شما را وادار به خرید کردن برجهای بانک
شما را مجبور می کند تا پس انداز کند و هنوز هم زندگی در خیابان های پایینی در واقع متفاوت است . در حقیقت در یک مدت ، بانکهای آرژانتین مردم را به پس انداز کردن ترغیب
نمی کردند زیرا بانک های با فولاد حفاظتی پوسیده شده اند و بر روی دیوار این نوشته حک
شده است که می خوانید دزدان .
بعد از بسته شدن به خاطر پرداختن ویون بین اللملی آرژانتین ، شکست های بانکها به
تنهایی سر آغاز بعد از بسته شدن گسترده سیاسی و اقتصادی درکه در دسامبر سال 2001 به اوج خود رسید .
چیزی که از این بحران به دست آمد چیزی جزء کشور فقیر دیگر نبود اما همچنان که روایت
ادامه دارد یک کشور غنی فقیر شده است .
نابود شدن با یک شکست استثنائی در سیاست های توسعه ای نئلییرال پولی بین المللی
فاجعه ی آرژانتین قبل از پیشرفت های فوق العاده جدید سازمان بیابند کاهش یافته است . از
یک سیستم ویران شده جایی که پنجاه در صد مردم زیر حفظ فقر هستند یک خوش بینی تازه
به وجود آمده است حرکت ملی با پیشروی تقریبی کارخانه های بهبود یافته شبکه ای از
کارگران سازمان های تعاونی موفقیت این حرکت در مرکز یک گزارش جدی برای امکان
تغییرات اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی و حت یموقعی که با موانع وحشتناک توان فرسا بوده
است در ارتباط با منازعات اخیر در آموزشی رسانه های گروهی اهمیت تیک از درسی که آن
درباره توان بالقوه تعلیم و تربیتی رسانه های گروهی انتقادی پیشنهاد در بر گرفته شده است
از آغاز مرحله ی دوم از سواد آموزی رسانه های گروهی ( باز اللیت 1997 ، 72 ) در
اوایل 1990 گرایشی برای دیدن فعالیت هایی در زمینه اصطلاحات تفاوت بین مدلهای حمایت
گرایی و آماده سازی وجود داشته است . در میان عاملهای دیگر ، این مدلها با روشی که
آنها توان بالقوه به آموزش و پرورش و کارهای تولیدی رسانه ای مردم جوان پیش بینی می
شود اخیرا ، جاه طلبی های کمتر و اهداف متواضعانه بیشتر آماده سازی مدلها تحت تاثیر
قرار گرفته اند اما هنوز فر کنم فیلم های مثل تیک ما را مجبور به سوال کردن از این
پیشرفت ها و اداره یک محصول رسانه ای مستقل که مردم جوان که انتقاد کردن مداوم از
جهانی سازی است را به خود مشغول کرده است مفهوم دقیق به آن اشاره دارد که چگونه
یک بینش بنیادی می تواند مشابه باشد چرا چنین بینشی به تعد واقعی سواد رسانه ای اشاره
می کند . اخیرا این تهعد مورد شک است مخصوصا زیرا ارتباط بین حمایت گرایی و مدلهای
آماده سازی پی بریدن توسط تاریخچه دردسر ساز واکسینه کردن درون آموزش رسانه ای
می باشد یادداشت های اولیه در این زمینه در آثارF.R اریس و دنیس بریتانیا به عنوان مثال
آورده شده است یا آثار اولیه مارشال مکلوهان در کانادا خط فکری سانه ها را رد کرده اند و
مردم جوانان باید از تاثیرات زیان بار فرهنگ عامه پسند محافظت شوند . امروزه حالت
ترافعی در این موقعیت با فعالیت های در برخی محافل سواد رسانه ای آمریکایی هم آوا شده
است . اگر این مورد در ما بقی کشورهای غربی در بریتانیا ، استرالیا ، کانادا و کشورهای
اسکاندینوایی کمتر درست باشد درگیری مردم جوان با فرهنگ های عامه نقطه شروع برای
آموزش رسانه ای ، میراث تلقیح برای تسخیر کردن بعضی اهداف رسانه ای ادامه می یابد .
این میراث یک دوره ی زمانی و ایفاء کرد به عنوان مثال در فعالیت های کلاسی که به
صورت جدی که چگونه رسانه های عمومی اشکال غیر عادلانه و برتری قدرت تکثیر کردند
گرچه چنین کاری تنها موقعی موفقیت آمیز است که قسمتی از یک آموزش و پرورش با
نشاط ف دموکراتیک بر اساس فعالیت ، ارزش این گونه فعالیت ها مورد شک قرار می گیرند
زیرا انها یک نظام آقا یا بالا سری را که در جستجوی محافظت از جوانان بود را پنهان کردند
بنابراین طیف تلقیح سایه ای از نا پایداری به ظهور رساند که این که چگونه آموزش دهنده
ها مردم جوان را در تجزیه و تحلیل فرهنگ رسانه به عنوان محصولی از تولیدات اجتماعی
و مبارزه به خود مشغول می کنند و بعضی دیگر عقیده دارند که تنها راه برای غلبه بر دانش
آموزان برای عمل کردن در یک جهان اشباع شده از رسانه های گروهی به وسیله تمرکز
معلمین بر آماده سازی دانش آموزان برای عمل کردن در یک جهان اشباع شده از رسانه
تضمین می یابد . آموزش دهنده ها مجبور به ایفای نقش رهبر در هشدار دادن به دانش
آموزان و جونان در خطرات مواجه شدن شهروندی در فرهنگ رسانه و آموزش دهنده ها
نباید بر روی رشد مردم جوان به عنوان شهروندان منتقد با فرهنگ و فعال سیاسی تمرکز
یابند . بیشتر هدف شان باید رشد و توسعه شایستگی های مردم جوان با رسانه های که در
حال استفاده از آن هستند اما پیگیری مسیر به معنی آن است که مرحله دوم از سواد آموزی
رسانه مسیر به سمت کنار گذاشتن نوعی از پروزه های دموکراتیک بنیادی که سعی در
تصور کردن شرایط روش های خود مختاری عادلانه زندگی گر چه به آسانی به دست نمی آید
چنین پیشرفت های آموزشی رسانه را تضعیف می کند در نتیجه در پاسخ می خواهم از تیک
برای بررسی دو تنش سازنده در ارتباط بین حمایت گرایی و آماده سازی استفاده کنم با در
نظر گرفتن توانایی بالقوه مرکز تیک آموزش رسانه در این روش من از نویسندگانی مثل کار
من لوک (2002) داگلاس کلنر (2000،1298) جاستین لویس و سوت هالی (1998) استفاده کردم آنها هم چنین آموزش رسانه ای را به عنوان پروژه ای از عدالت اجتماعی صور کردهاند که چگونگی قرار گرفتن رسانه و معین مشخص کردن انتخاب های تغییرات دموکراتیک را مورد مخاطب قرار می دهند لن ماستر من و دیوید بدکینگام نقطه مقابل در این بحث هستند زیذا ماستر من به تازگی با گرایشات حمایت گرایی در این زمینه ارتباط پیدا کرده است او در ادامه بحث برای یک آموزش و پرورش رسانه ای که از نظریه انتقادی استفاده می کند و به خاطر این اثر او از پروژه آماده سازی بوکینگام پروزه آموزش دهنده های رسانه ممکن است به عنوان یک شکل از آموزش قرار گیرد متمایز می باشد .
تقسیم بندی بین این دو دانشمند می تواند به صورت سودمندی برای پیشنهاد تعهد و امکان
پذیری بین سواد رسانه مورد استفاده قرار گیرد . در مرکز هدف من تحقیق درباره دو عرصه
از تنش می باشد که بیان کننده این است که این تهعد چه می تواند باشد .
تنش نخست با نقش ساختار زدایی به عنوان ابزاری در سواد رسانه ای می باشد در فرم جدا
سازی استراتزی های انتقادی دیگر امروزه ساختار زدایی به عنوان ابزاری برای شناسایی
در رقابت آثار نیروهای اقتصادی و مکتبی در رسانه تاثیر کمتری دارد به هر حال اگر
تاثیرات ساختار زدایی کاهش بیابد آموزش دهنده های رسانه نباید به تحقیق استراتژی ها
کمک کنند اصنافی برای آشکار کردن اشکال بر خلاف برتری آزانس های رسانه ای باز
داشته شوند . این چیزی است که تیک پیشنهاد می دهد . آن شامل انتقاد از اینکه چگونه
قدرت در عصر جهانی سازی به کار گرفته می شود و امید و مبارزه ی موفقیت آمیز به آن
قدرت را نمایش می دهد . فیلم درباره ی مشکلات اجتماعی ، سیاسی یا تغییرات اقتصادی
بدون تجربه نیست اما مهم آن است که احتمالات برای چنین تغییری در روشی که آنها با
مردم جوان صحبت می کنند با سند اثبات کرده اند . بدین وسیله تیک به سمت نوعی از
اهداف دموکراتیک بنیادی که من اعتقاد دارم محدودیت های بیرونی و تعهد سواد آموزی
اقتصادی رسانه ها را ارائه می دهد پیش می دهد .
تنش دوم از طریق سطوح انجام دادم وقتی که لحظات انتقادی در آثار تولیدی دانش آموزان
مورد خطاب قرار می دهم در این جا از تیک برای استفاده از درس ها نکات تولید کننده های
جوان رسانه برگشتم و یک نوار ویدئویی موقعی که در سینما یک پسیفیک یک انستیتو فیلم
سازی در ونکوور و آن در گیر شدم
این ویدئو تولید شده در دبیرستان بخش مرکزی شهر چگونه جوانان قسمت ها مهم خود
بیانی از طریق مسئول دیجیتالی رسانه توسعه می دهد آن هم چنین چگونگی چنین خود بیانی
ما اغلب در بردارنده ی شکل گیری قدرت اجتماعی و سیاسی را شاخص کرده است موقعی
که آموزش دهنده گان حضور چنین شکل گیری در کار دانش آموزان مورد خطا قرار می
دهند بو کینگهام آنها را از خطر سانسور کردن کار دانش آموز با موضوع قرار دادن آن را
تجزیه و تحلیل انتقادی هشدار می دهند من به هر حال بحث می کنم که چشم پوشی کردن از
چنین تجزیه و تحلیلی به طور چشم گیر می توان بالاتر برای رهبری دموکراتیک در میان
آموزش دهنده و مردم جوانی که به صورت انتقادی کار هم سن و سالان خویش را می بینند
محدود می کند در نتیجه فرصت های برای تقویت یک حس نیروی فعال و انعطاف پذیری در
میان جوانان شکست می خورد ارزش انتقادی ساختارهای دانش آموزان همیشه در ارتباط با
ساختارهای قدرت اجتماعی سیاسی فرهنگی شکل گیری چنین مهارت های را محدود می کند
تصور می شود بدین معنی است محدودیت های آموزش رسانه منحصرا در تلاش برای آماده
سازی مردم جوان برای عمل کردن در یک فرهنگ اشباع شده ای از رسانه های گروهی
برای محافظت آنها در این فرهنگ قرار نگرفته است تقریبا در هر تهعد آموزش رسانه ای با
ظرفیت مردم جوان برای انعکاس و خود بیانی از طریق از درگیر شدن با ساختارهای قدرت
که چنین اعمالی را محدود می کنند و قادر می سازد تنها بعد از آن دانش آموزان و آموزش
دهنده گان نوعی از نمایی از رسانه های گروهی را تصویر می کند که قسمتی از آینده ای
خود مختار و منصفانه خواهد بود
حفاظت آماده سازی:
منتقدان با توصیف کردن حمایت گرایی به عنوان تعلیم و تربیت هم تراز از شلیک شناخته
شده اند در بدترین تجسم آن به ضربه ی قدیمی تلقیح گرا اشاره می کند امام حمایت گرایی
همچنین معنی آغوش مردم جوان برای ساختار زدایی کردن نسخه های رسانه ای می دهد که
در نتیجه انها به وسیله خیال پردازی اعطا شده توسط خشونت یا بهانه های تجاری فریب
خورده اند تصویر پرداخته شده در این روشهای رسانه گروهی خطرات را به مردم وجوانان
به ویژه در ارتباط مشکل های عرصه مثل مادیگرایی تغذیه وتحمیل می کنند.

تعداد صفحه:17
قیمت : 14300تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود مقاله به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***