مقاله ISI با ترجمه :احساس گناه پس از خرید:بررسی انگیزه و حسرت پس از خرید

متن کامل مقاله ISI با ترجمه فارسی

عنوان فارسی :احساس گناه پس از خرید:بررسی انگیزه و حسرت پس از خرید

عنوان : Self-gifting guilt: an examination of self-gifting


تکه هایی از متن مقاله ISI با ترجمه فارسی به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

Self-gifting guilt: an examination of self-gifting
motivations and post-purchase regret
Peter David Clarke
Griffith University, Brisbane, Australia, and
Gary Mortimer
Queensland University of Technology, Brisbane, Australia
Abstract
Purpose – Self-gifting is a performative process in which consumers purchase products for themselves. The literature to date remains silent on a
determination and connection between the extents of post-purchase regret resulting from self-gifting behavior. The purpose of this paper is to examine
identification and connection of self-gifting antecedents, self-gifting and the effect on post purchase regret.
Design/methodology/approach – This study claims the two antecedents of hedonistic shopping and indulgence drive self-gifting behaviors and the
attendant regret. A total of 307 shoppers responded to a series of statements concerning the relationships between antecedents of self-gifting behavior
and the effect on post-purchase regret. Self-gifting is a multi-dimensional construct, consisting of therapeutic, celebratory, reward and hedonistic
imports. Confirmatory factor analysis and AMOS path modeling enabled examination of relationships between the consumer traits of hedonistic
shopping and indulgence and the four self-gifting concepts.
Findings – Hedonic and indulgent shoppers engage in self-gifting for different reasons. A strong and positive relationship was identified between
hedonic shoppers and reward, hedonic, therapeutic and celebratory self-gift motivations. hedonic shoppers aligned with indulgent shoppers who also
engaged the four self-gifting concepts. The only regret concerning purchase of self-gifts was evident in the therapeutic and celebratory self-gift
motivations.
Research limitations/implications – A major limitation was the age range specification of 18 to 45 years which meant the omission of older
generations of regular and experienced shoppers. This study emphasizes the importance of variations in self-gift behaviors and of post-purchase
consumer regret.
Originality/value – This research is the first examination of an hedonic attitude to shopping and indulgent antecedents to self-gift purchasing, the
concepts of self-gift motivations and their effect on post-purchase regret.
Keywords Consumer behaviour, Retailing, Post-purchase regret, Self-gifting
Paper type Research paper
An executive summary for managers and executive
readers can be found at the end of this article.
Introduction
Gift giving motivations around ritual occasions, particularly
Christmas giving, are a well-researched area (Clarke, 2006,
2008). However, self-gifting is a performative process because
these actions relate to an individual’s inner thoughts and
comments which act as both predictors and outcomes for
particular or potential purchase decisions. Hence, self-gifting
differs from traditional gift purchases because the requirement
of asking others about gift preferences is eliminated. Previous
research has not examined the antecedents of self-gifting
behavior and the effect on post purchase regret. Shoppers often
face many purchase decisions during half yearly, Black Friday
or post-Christmas clearance sales events. One such decision is
to purchase items for themselves (Mukhopadhyay and Johar,
2009). These purchases are considered self-gifts and constitute
a form of hedonic shopping and personal indulgence (Mick
and DeMoss, 1990). In the context of shopping during sales
periods, self-gift purchase decisions may emerge from hedonic
shopping and indulgent behavior that contributes to self-gift
behaviors and possibly regret. In the context of mid-year
clearance sales in Australia, the purchasing motivations of
consumers often move between buying for others, household
requirements and purchasing gifts for themselves. Yet, little has
been done to understand or draw linkages between the
established antecedents of self-gifting shopping behaviors and
the specific contexts of self-gifting motivations. The multidimensional
conceptualization of self-gifting behavior (Mick
and DeMoss, 1990) helps to examine the relationships between
hedonic and indulgent trait shoppers, the types of self-gifting
during these clearance sales and the extent of post-purchase
regret. Thus, this research contributes to gifting behavior
theory and literature.

تعداد صفحه : 12
تکه هایی از متن ترجمه فارسی به عنوان نمونه :
احساس گناه پس از خرید:بررسی انگیزه و حسرت پس از خرید:
چکیده:
هدف: احساس گناه پس از خرید یک فرایند نمایشی است که در آن مصرف کنندگان در خیرد محصولات برای خود قائل هستند. تا به امروز تعیین و ارتباط بین حوزه پشیمانی پس از خرید ناشی از این رفتار تحقیقاتی انجام نگرفته است. هدف از این مقاله بررسی و شناسایی و سوابق این موضوع و اثر تاسف بعد از خرید را بررسی می کند.
طراحی،روش شناسی،رویکرد: این مطالعه ادعا می کند که دو مورد لذت بردن از خرید و زیاده روی در رفتارهای هدیه با تاسف همراه است. در مجموع از 307 خریدار که پاسخ آنها به یک سری از اظهارات در مورد رابطه بین سابقه رفتار خود هدیه و تاسف س از خرید آن جمع آوری شده است. خود هدیه یک ساختار چند بعدی است که متشکل از درمان،جشن و پاداش و لذت بردن است. بررسی تحلیل عامل و مدل سازی AMOS مسیر فعال روابط بین صفات مصرف کننده را در جهت لذت بردن از خرید و زیاده روی در آن را بررسی می کند.
یافته ها: خریداران با لذت بردن و با مقدار زیاد خود هدیه ای به دلایل مختلف درگیر هستند. ارتباط قوی و مثبتی بین لذت بردن خریداران و پاداش و انگیزه خودهدیه ای شناسایی شده. تنها تاسف در مورد خرید خود هدیه ای در درمان و جشن ها بیشتر مشهود است.
محدودیت های تحقیق:
محدودیت عمده برای محدوده سنی 18تا45 سال است که به این معنی است که افراد مسن تر از نسل خریداران حذف شده اند. این مطالعه بر اهمیت تغییرات در رفتارهای خود هدیه ای و تاسف مصرف کننده بعد از خرید اشاره دارد.
اصالت و ارزش:
این تحقیق اولین بررسی در مورد نگرش لذت باورانه از خرید و مفاهیم انگیزه خود هدیه ای و تاثیر آن بر تاسف بعد از خرید است .
کلیدوازه ها: رفتار مصرف کننده،خرده فروشی،ارسال،خرید و تاسف،خود هدیه ای.
1-مقدمه:
انگیزه های هدیه دادن در مراسم به ویژه در کریسمس در یک منطقه به خوبی تحقیق شده است. (کلارک 2008-2006). با این حال خود هدیه یک فرایند عملکردی است.
تعداد صفحه:25
قیمت : 14300تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود مقاله به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***