مقاله ISI با ترجمه:عوامل موثر بر نگرش و علاقه به خرید مارک های تجاری لوکس تقلبی در میان مصرف کنندگان کشور اندونزی

متن کامل مقاله ISI با ترجمه فارسی

عنوان فارسی :عوامل موثر بر نگرش و علاقه به خرید مارک های تجاری لوکس تقلبی در میان مصرف کنندگان کشور اندونزی

عنوان : Factors Influencing Attitudes and Intention to Purchase Counterfeit
Luxury Brands among Indonesian Consumers


تکه هایی از متن مقاله ISI با ترجمه فارسی به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

Factors Influencing Attitudes and Intention to Purchase Counterfeit
Luxury Brands among Indonesian Consumers
Anas Hidayat1 & Ayu Hema Ajeng Diwasasri1
1 School of Business and Economics, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia
Correspondence: Anas Hidayat, International Program, School of Business and Economics, Universitas Islam
Indonesia, Yogyakarta, Indonesia. Tel: 62-274-898-444 ext.2200. E-mail: anas.hidayat@uii.ac.id
Received: March 17, 2013 Accepted: April 27 2013 Online Published: July 16, 2013
doi:10.5539/ijms.v5n4p143 URL: http://dx.doi.org/10.5539/ijms.v5n4p143
Abstract
The aim of the present research study is to examine the influence of antecedents of attitudes towards
counterfeiting products of Indonesian consumers and its relationship to purchase intention of counterfeit
products. The research mainly discussed the effect of social factors and personality factors towards consumer
attitudes to buy counterfeit product, in this context is handbags. Approximately 250 respondents aged from
16-40 participated to give response for the survey gathered from questionnaire distribution. The analysis using
path coefficient analysis show that social and personality factors has mostly significant impact towards attitudes.
The study concluded that the more positive attitude of consumers towards counterfeit products will further
strengthen the purchasing intentions while the higher the status of a consumers’ consumption will not affect any
change to both their attitude and willingness to purchase counterfeit products.
Keywords: social factors, personality factors, attitudes towards counterfeiting products, purchase intention,
status consumption
1. Introduction
Counterfeiting, the production and sale of fake products that seem identical to the original product, has been
mushrooming across the globe and recently growth in dangerous level (Penz & Stottinger, 2005). Furthermore,
Indonesia is among several offenders mentioned in a US report targeting the world’s worst piracy offenders who
will soon see their illegal market overtaken by the Internet, which is increasingly the sales medium instead of
shopping mall stalls and street carts (Jakarta Globe, accessed on October 15, 2012). According to U.S. Customs
and Border Protection Office of International Trade (2007), 70 percent of counterfeited goods belong to fashion
goods, such as handbags, watches, jewelry, shoes, clothes, hats, sunglasses, and perfume.
The current collective buying behavior shows a high demand for luxury brands product by shoppers at many
different social classes. Consumers have increased their awareness about design and have begun to expect high
style (Kay, 1990). Consumers who are buying luxury brands products may be described as self-conscious and
they were especially concerned about the impression they make (Penz & Stottinger, 2005). Fashion counterfeit
products are believed to carry a high image and the prestige connected to a well-known brand name. The
similarities in appearance, quality, and image created by the counterfeited version compared to the original
product are important in determining consumers’ purchase intention (Wee et al., 1995).
This paper attempted to explore the Indonesian consumers’ mindset in relation to purchasing counterfeits of
luxury brands. The result and model of the previous research had a conclusion which might not be proper to be
applied with the recent condition in Indonesia. The research conducted by the previous researcher has differed in
location, object, subject, time and or analysis and generally it was conducted in the foreign country which has
different economic and cultural environment to Indonesia. There are three main objectives of the current study.
First, it examines the influence of social and personality factors to attitudes towards counterfeit products of
Indonesian consumers. Second, it investigates the relationship between consumer attitudes and purchase
intention of counterfeits of luxury brands. Third, it examines the influence of social and personality factors to
purchase intention of counterfeit products. The producers and marketers of genuine products could then come up
with ways or different strategies in engaging the consumers to buy the genuine products over the counterfeit
products.

تعداد صفحه : 9
تکه هایی از متن ترجمه فارسی به عنوان نمونه :
عوامل موثر بر نگرش و علاقه به خرید مارک های تجاری لوکس تقلبی در میان مصرف کنندگان کشور اندونزی:
چکیده:
هدف از این مطالعه بررسی تاثیر سوابق نگرش نسبت به محصولات جعلی و تقلبی از طرف مصرف کنندگان اندونزی و ارتباط آن با خرید محصولات تقلبی است. این تحقیق به طور عمده اثر عوامل اجتماعی و عوامل شخصیتی را در راستای ایجاد نگرش به خرید محصول تقلبی مورد بررسی قرار داده است. که در زمینه کیف های دستی است. حدود 250 پاسخ دهنده در بازه سنی 40-16 سال در این نظر جمع شده توسط پرسشنامه شرکت کرده اند. تجزیه و تحلیل نشان می دهد که عوامل اجتماعی و شخصیتی تاثیر عمده ای بر این نگرش دارند. مطالعه نشان داد که نگرش مثبت مصرف کنندگان نسبت به محصول تقلبی با تقویت خرید بیشتر خواهد شد. در حالی که در وضعیت مصرف مصرف ککندگان هیچ تاثیری نمی گذارد. تغییر در هردو نگرش و تمایل به خزید محصولات تقلبی وجود دارد..
کلیدواژه ها:عوامل اجتماعی،عوامل شخصیتی،نگرش نسبت به محصولات جعلی و تقلبی،قصد خرید،وضعیت مصرف.
1-مقدمه:
جعل و تقلب،تولید و فروش محصولات تقلبی به نظر می رسد با محصول اصل یکسان بوده و در سراسر جهان مثل قارچ رشد کرده است و به مرحله خطرناکی رسیده است.(پنز و استوتینگر 2005).
تعداد صفحه:14
قیمت : 14300تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود مقاله به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***