مقاله ISIبا ترجمه فارسی:جامعه شناسی و جامعه شناسی ارزشهای اجتماعی

متن کامل مقاله ISI با ترجمه فارسی

عنوان فارسی :جامعه شناسی و جامعه شناسی ارزشهای اجتماعی


تکه هایی از متن مقاله ISI با ترجمه فارسی به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
magaleh_001 magaleh_002 magaleh_003 magaleh_004 magaleh_005 magaleh_006
تعداد صفحه : 31
تکه هایی از متن ترجمه فارسی به عنوان نمونه :
مقدمه
تنها وقتی است كه شروع كردم به آن چیزی فكر كنم كه تصمیم داشتم امروز بگوییم .كسی را شناختم كه می نشیند تا سخنرانی را بنویسدكه باید تشخیص دهد.به همین دلیل ،چگونه شما مشغول آماده كردن یك سخنرانی برای حضار خاص وحضار عمومی هر دو دریك زمان می شوید؟از یك طرف ،از این واقعیت آگاه هستم كه متخصصان بین شمااز من می خواهند چیزی بگوییم كه با بعضی از نگرانی های ذاتی ونظری این نظم مرتبط باشد. از طرف دیگر،می دانم كه اعضای دیگر حضار از من می خواهند چیزی بگویم كه كمك كند آنها بیدار بمانند .یا – حتی بهتر- باعث شودآنها فكر كنند با ارزش است اینجا بیایندتا اینكه درخانه بمانند واین جریان زندگی را تماشا كنند . «من شخص مشهوری هستم…مرا از اینجا خارج كنید! درتلاش برای تعادل هردوی این تقاضاها امیدوارم كه مدیریت كنم تا چیزی بگوییم كه هردو گروه حضار را راضی كند.
همان طوركه عنوان این سخنرانی پیشنهادمی كند،موضوعی كه من تصمیم دارم برآن تمركز كنم نقشی است كه تعهدات سیاسی ، وارزشها باید دركارجامعه شناسی آموزشی ایفا كند.اكنون در سخنرانی های افتتاحی متداول است تا به سراسر كارهمكارانی اشاره كندكه خصوصا احساس نزدیكی وبدهی می كنند.اما ،چون موضوعی را انتخاب كرده ام كه مستقیما براساس اكثر همكارانه ای را ترسیم نمی كندكه انجام داده ام. من اینكار را دنبال نخواهم كرد بلكه،می خواهم با شناخت افرادی شروع كنم كه طی این سالها با آن ها كاركرده ام، كسانیكه دارای دوستی وهمكاری زیاد نسبت به من هستند وكسانیكه نمونه داوطلبی را زیاد در فكر من مشاركت داده اند. دراینجا خصوصاً به فكر جامعه شناسی تحقیق آموزشی وتدریس همكارانی مثل ،استفن بال،ریچارد بو،مارنی دیكسون، دیوید هالپین، مگ مگیور، جنی از گا،سامی پاور وجواف ویتی هستم – و همچنین به فكر همكاران مكتوب سیاست اجتماعی در دانشگاه آزاد- خصوصاً ،جان كلارك ،آلان كوچران ،گیل لویس واوجن مك لوین هستم.
همكاری بیشتری وجود داردكه باید بشناسیم كدام مستقیما تمركز این سخنرانی را تغذیه می كندواین كار من با همكاران آلان كاریب است. من وآلان اخیراً كتابی می نویسیم كه درجستجوی توسعه آن چیزی است كه ازنظر اخلاقی جامعه شناسی منعكس كننده آموزش می نامیم .از آلان سپاسگزارم كه به من اجازه دادتا كارپیوندی را برای اهداف این سخنرانی استخراج كنم.
بنابراین اكنون اجازه دهید جوهر اصلی سخنرانی را مشخص كنم.

جامعه شناسی آموزش علم سیاست وعلم اخلاق
جامعه شناسی آموزش موضوعی را رسیدگی می كندكه ازنظر اخلاقی اساسی وازنظر سیاسی برجسته هستند.
بعضی از مثالهای سوالات نمونه كه جامعه شناسان آموزشی می پرسند- وآن اینكه دانش آموزان ، با تكالیف خود دست به گریبان می شوند- این است:
در فرآیند سیاست
چه كسی سیاست آموزش را ایجادمی كند وچگونه آنرا می سازد؟
به صداهای چه كسانی گوش داده می شود وصدای چه كسی حاشیه ای می شود ویا نادیده گرفته می شود؟
مكانیزم هایی كه توسط بعضی از صداها شنیده می شوند ودیگران شنیده نمی شوند چه هستند؟
چگونه سیاست ها چالش انگیز با ثبت می شوند وبا چه نتایجی؟
براساس دسترسی وحصول
چگونه نابرابریهای حصول را درمدارس در رابطه با طبقه بندی های نژادی اجتماعی،طبقه یا جنس توضیح دهیم ؟
چگونه سیستم ها وفرآیندهای مدرسه،كالج یا انتخاب HE باسود متوسط دانش آموزان كلاس وضرركاری دانش آموزان كلاس كارمی كنند؟
براساس برنامه درسی
درمدارس چه دانشی با ارزش است؟
برای محتوای برنامه درسی چه كسی تصمیم می گیرد؟
چه منفعتی دارد؟
براساس فرهنگ وشخصیت
فرآیندهای مدرسه،زیر فرهنگ های گروه همتاوفرهنگ های خانگی وداخلی چه نقشی را درایجاد نابرابری ها درجامعه ایفا می كنند؟
مدرسه در ساخت شخصیت،چه مشاركتی دارد- چگونه خودمان را می بینیم وفكر می كنیم چه كسی هستیم؟
اینها سوالاتی هستندكه به طور واضح وصمیمی با سوالات اخلاقی وسیاسی محدود می شوند،مثل، خوبی وتوزیع قدرت ومسئولیت.اما درحالیكه چنین سوالاتی به طور عادی در فلسفه آموزش درنظرگرفته می شوند،به ندرت آنها به طور واضح درجامعه شناسی آموزش رسیدگی می شوند.
جامعه شناسان ،درارزیابی كارجامعه شناسان دیگر،تمایل دارند – به طور واضح درهر میزان- بر سختی توصیفی یا توضیحی تمركز كنندمثلا وقتی مقالاتی را بررسی می كنیم كه برای انتشار تسلیم شده اند،تمایل داریم سوالاتی مثل این را بپرسیم- چگونه جسم جامد شاهدی براین اساس است كه ادعاها ایجادمی شوند؟آیا تفسیرهای این مدرك موجه می باشند؟آیا تفسیرهای موجود نادیده گرفته شده اند؟آیا مولف قدردانی از موشكافی های فرآیندهایی را نشان می دهدكه توصیف می كند یا توضیح می دهد؟
اما،همان طوركه اغلب خاطرنشان شده است جامعه شناسان فقط درتوصیف وتوضیح به كارگماشته نمی شوند.آنها همچنین درایجاد قضاوت های ارزیابی وسیاسی وانتخاب ها بكار گرفته می شوند. درواقع قضاوتهای ارزیابی كننده درهر سطحی از فرآیند تحقیق انجام می شود- درتصمیم گیری اینكه چه سوالاتی بپرسند،چه مدركی ثبت یا جمع آوری شود،چگونه این مدرك را تفسیر كنند ،چه یافته ها وتفسیرهایی در گزارش دهی كار ما تاكید دارد، وچگونه درباره مفاهیم عملی وسیاسی كارمان بنویسیم. پی بندی كردن همه كارهای جامعه شناسی نظریه ها هستند- اغلب به طور واضح مفصل بیان نشدند- درباره اینكه چه سوالات تحقیقی را با ارزش می شمرند. درباره اینكه چه چیزی را به عنوان فرآیند یا نتیجه مطلوب می شمرند ودرباره اینكه مسئولیت نتایج خاص كجا قرارمی گیرد.
اجازه دهید به عنوان نمونه نابرابریهای تحقیق را در بدست آوردن دانش آموزان درمدارس ارائه دهیم.به طور عمومی پسران وبه طورویژه پسران سیاهپوست برای امر خاصی درمناظره های عمومی اخیر اطراف هنر درمدارس جداشده اند وبارها گفته می شودكه پسران سیاهپوست بیشتر از دیگر طبقه های دانش آموزی باید ازمدرسه محروم شوند یا با شرایط ادبی پایین یا غیر رسمی مدرسه را ترك كنند. بحث ادبی براساس این مسئله-بیشتر شبیه بحث عمومی وسیعتر است- تمایل داردتا حدی از آن معنی ویژه اقتباس شود. از یك طرف به طور وسیع درصحبت كردن – وبا خطر زیادخلاصه كردن- نظریه جامعه شناسی سنتی تری وجود داردكه توسط محققانی مثل دیوید گیل بون ارائه می شود. این محققان تمایل دارند برنژادپرستی موسسه ای درمدارس تمركز كنند،توجه كردن به روشی كه در آن فرآیندهای مدارس به طور منظم شكست مدرسه واخراج از تعداد بی تناسبی از پسران سیاهپوست را ایجادمی كند. وآنها تمایل دارندكمال ادبی پایین پسران سیاهپوست را به طور محكم در دستان سیستم تربیتی تعیین محل كنند. از طرف دیگر،قرار داد كمتری وجود دارد ودر بین انجمن های جامعه شناسی گاهی اوقات پسندیده نمی شود-این نظریه به طور دقیق تر درانگلیس با كارتونی مسئول مشاركت كرده است كه تمركز اولیه براساس شخصیت های دانش آموزان وفرآیندهای گروهی همتا می باشد. درحالیكه مسوول درباره نژادپرستی درمدارس مطلب می نویسد ،تحلیل او به طور ویژه برنیاز به ابزار فرهنگی گروه همتای ضدمدرسه تمركز می كند. درحالیكه، برای گیل بورن، این راه حل در قلع وقمع كردن اعمال نژاد پرستی درمدارس قرار می گیرد ،برای مسئول ،این راه حل، با گسترش مشخصی دركمك به پسرانی قرارمی گیرد كه ضدمدرسه هستند تا نگرش ها ورفتارهایشان دركمك به آنها درموفقیت منفی ،فرهنگ جریان اصلی را تغییر دهند.
اكنون شكی ندارم درهمه اینها مدارك متقاعدسازنده ای وجود داردكه از هردوسمت این بحث حمایت می كند یعنی بعضی از پسران سیاهپوست (ودرواقع افرادجوان دیگر) به فرهنگ ضدمدرسه می رسندواینكه اعمال نژادپرستی تعدی شده عمیقی درعملیات مدارسی وجود داردكه با شكست آكادمیك بسیاری از پسران سیاهپوست مشاركت دارد اما،كار گیل بورن، مسئول ودیگر متخصصان دراین ناحیه نشان می دهدكه تعامل بین فرهنگ های گروه همتا وفرآیندهای مدرسه درتولید وایجاد شكست درمدرسه پیچیده می شود.هیچ فرمول ریاضی وجود نداردكه بتواند به ما بگوید مسئولیت مدارس چقدراست وفرهنگ گروه همتا وپسران مسئول چقدر است. بنابراین تحلیل گر باید درباره جایی انتخاب داشته باشد كه برآن مكان تاكید كند. اومی تواند بریكی یادیگری یا برهردوتاكید كند. اما هرآنچه كه تحلیل گر انتخاب می كندنتایج سیاسی دارد.ازچشم انداز مسئول،نتیجه سیاسی اغراق آمیز كردن وسعت نژاد پرستی موسسه ای باید توسعه دادن فرهنگ قربانی درجایی باشد كه پسران بتوانندبه خودشان اجازه دهند بدون دردسرباشند اگر درمدرسه شكست خوردندكه مدارس ومعلمان نژادپرست را مقصر می دانند. برای گیل بورن، نتایج سیاسی مسئولیت تعیین محل با پسران باید به مدارس وسیستم آموزشی اجازه دهد بدون دردسر باشند وبحث های گروه های جناح راست را قانونی سازندكسانیكه می خواستند باوركنیم نژادپرستی موسسه ای یك افسانه است. یك وضعیت سكون متناوب با اینها توسط مسئول مشخص شد وگیل بورن هم برمسئولیت موسسه ای وگروه همتا تاكیدمی كند .چنین وضعیتی همچنین مفاهیم سیاسی دارد اگرچه بحث كردن اینها برای خواندن سخت تر می باشند.همچنین دیده شد وقتی از انتخاب كنار می كشند به جاییكه مسئولیت نسبت داده می شودوبنابراین با تاثیرترك كردن هیچ كس مسئول نیست واز این رو از نظر بنگاهی از وضعیت quo نژاد پرستی حمایت می كند. یا بایك خواندن مثبت تر،چنین وضعیتی می تواند به عنوان چالش دوجزئی دیده می شودیا اصطلاحات رقابتی وبنابراین راه حل های سیاسی پیچیده تری را تقاضا می كند.
امر كلیدی دیگر كه جامعه شناسان دراین ناحیه كارمی كنندوتحریك كرده اند این است كه كل روشی كه اغلب مناظره درآن ساخته می شود- روشی كه در آن «مسئله به پسران سیاهپوست تحت آن پیشنهادمی شود»- بدست آوردن تعیین شده است واین روشی كه درمقام اول پرسیده شده است . ممكن است به طور بالقوه نتایج اخلاقی وسیاسی را آسیب رسانده باشد .من بعداً در سخنرانی به این امر برمی گردم.
از این مثال استفاده كرده ام تاتوضیح دهم چگونه تحقیق جامعه شناسی به طور اجتناب ناپذیر با ملاحظات اخلاقی وسیاسی محدود می شود.در باقیمانده تحقیق می خواهم این سوال را عنوان كنم . ما – یعنی جامعه شناسان- باید درباره آن چه كاری انجام دهیم .از طرف دیگر،چگونه جامعه شناسان با ملاحظات وتعهدات اخلاقی وسیاسی باید اقدام كنند؟
البته مناظره طولانی درتحقیق اجتماعی درباره این مسئله وجود دارد. از یك طرف كسانی هستند كه بحث می كنندومحققان اجتماعی باید تلاش كنندتا ارزش خنثی داشته باشند واز طرف دیگر كسانیكه تعهد سیاسی،تحقیق طرفدارانه بحث می كنند.اولین موقعیت به طور كلاسیك توسط وبر(1949) ارائه می شودودومین موقعیت توسط بكر وگلانر (1962) ارائه می شود.به طور واضح در اینجا فضایی ندارم تا اینها را باهرعمقی یكایك شرح دهیم بنابراین آنچه تصمیم دارم امرو ز برای اهداف بحثم انجام دهم اتخاذ نقطه آغازین یك بند نسبتا سفسطه آمیز خط وبری است كه اخیرا توسط جامعه شناس مارتین هامرسلی مشخص شده است.فكر می كنم كه موقعیت همرسلی مفید است زیرا اقدام به مسائل كلیدی زیادی درباره رابطه بین ارزشهای جامعه شناسی واجتماعی می كند،وازاین بحث های اوبه عنوان روش مقدمه سازی امورمركزی خودم استفاده می كنم. درحالیكه مسائل زیادی درموقعیت هامرسلی وجود داردكه با آن موافق هستم،همچنین نسبت به بعضی ازجنبه های موقعیت او انتقاد دارم بنابراین آنچه كه دنبال می شود،می خواهم از بحث خودم استفاده كنم از آنچه كه به عنوان قوت وضعف خط هامرسلی به عنوان تخته پرش برای پیشنهاد روش متناوب می بینم سپس به توضیح استفاده از دومثال ادامه می دهم.
تعداد صفحه:37
قیمت : 14300تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود مقاله به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***