مقاله ISIبا ترجمه فارسی:تدریس و معلم آموزش و پرورش

متن کامل مقاله ISI با ترجمه فارسی

عنوان فارسی :تدریس و معلم آموزش و پرورش


تکه هایی از متن مقاله ISI با ترجمه فارسی به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%88-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%b4_001 %d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%88-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%b4_002 %d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%88-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%b4_003 %d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%88-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%b4_004 %d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%88-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%b4_005 %d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%88-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%b4_006
تعداد صفحه : 10
تکه هایی از متن ترجمه فارسی به عنوان نمونه :
تدریس و معلم آموزش و پرورش:
 
دانش آموزان پسیفیکا :
دید گاه معلمان و والدین از موانع و تشویق های موجود بر سر راه پسیفیکاشرفت یادگیری و آموزش در دانش آموزان پسیفیکا آنچه که باعث پسیفیکاشرفت یادگیری دانش آموزان می گردد تاثیر برداشت والدین و معلمان از موانع و تشویق های آنان است.

کلید واژه ها:
زبان، دانش آموزان متنوع و گوناگون، دیدگاه معلمان و والدین، پسیفیکا، سواد، یاد گیری، انجام تربیت

چکیده:
تغییر حمعیت نژادی در مدارس نیوزیلند عکس العمل معلمان را در پسیفیکاشبرد مهارت های موثر خواندن و نوشتن گروه اقلیت دانش آموزان را زیر سوال برد
پسیفیکاشرفت های دانش آموزان پسیفیکا در سواد اموزی بخصوص در خواندن و نوشتن باعث ایجاد توجهی از سوی وزارت آموزش وپرورش معلمان مربیان آموزشی مدیران مدارس و انجمن پسیفیکا گردیده است.
تحقیق قبلی ها در مورد دانش آموزان پسیفیکایی گروه سنی 9-5 سال در مدارس اصلی جنوب جزیره نیوزیلند بود که با موانع و حمایت هایی را که بر سر راههای آموزشی آنان موجود بودنشان داد . موضوع این تحقیق بر مبنای مطالعات گذشته و پرسشهایی از معلمان و والدین پسیفیکا در گروه مدارس ان ناحیه و آنچه که مانع و یا حایلی بر سر سواد اموزی نوجوان می باشد انتخاب شده است هدف مااز ارایه این تحقیق بهبود شناسایی و فهم عوامل تمرینی آموزشی خانوادگی جمعی است بر پسیفیکا دوره دبستان تاثیر می گذارد این تحقیق نشان می دهد که میزان سواد دانش آموزان پسیفیکا و آموزشهای کلی آنان تقریبا از زمانی که ارزشهای پسیفیکا اطلاعات مشخص زمان و فرهنگی آنان به عنوان قسمتی از تمرینات تعیین گردیده است.

مقدمه:
آنچه که مشخص است نیازهای معلمان با تلاش برای کمک به پسیفیکاشرفت خواندن و نوشتن دانش آموزان گروه نسبت به آنچه که در بالا گزارش شده بود پسیفیکاشرفتهایی داشته است .پسیفیکاشبرد راهکارهای موثر خواندن که به دانش اموز این امکان را میدهد که خود را به عنوان عضوی از یک جامعه چند فرهنگی بپذیرد .موضوع اصلی این است که سابقه بچه هایی که از طبقه رفاهی پایین جامعه (SES) موجب جلوگیری از پسیفیکاشرفت آنان در ازمون های استاندارد شده و دیکر ازمون های استاندارد شده و دیگر ارزیابی های سطح سواد می باشد
زمانی که زبان به عنوان وسیله ارتباطی بین دو فرهنگ شناخته می شود می تواند عامل اصلی و مرکزی یک جامعه نیز به شمار برود. طبق آمار وزارت آموزش و پرورش(MOE) فاصله پسیفیکاشرفت بین دانش موزان طبقه پایین اجنماعی و قشر غنی جامعه و با فرهنگ تقریباغالب می تواند در سالهای اولیه ورود کودک به مدرسه و فاصله ای که پسیفیکاشرفت بچه ها رادر سیستم آموزشی بسط می دهد نزدیکی این فاصله باعث بالا برددن توانای معلم به خصوص در تخصصهای آموزشی فعالیت های گروهی مشابه مربوط به یادگیری در پسیفیکاشبرد ابزارهای موثر سواد اموزی باشد. بر طبق تئوری فرهنگ عالی (1984) دانش آموزان با ارزشها و دید گاههای بالا که در مدرسه به آنان داده شده است بیشترمایل به موفقیت هستند و انهایی که فرهنگ های مختلفی دارند در مقایسه با آنان از موفقیت کمتری برخوردارند مفهوم نفوذ فرهنگ عالی که موجب بوجود امدن موفقیت های اکادمیکی در این دانش آموزان میگردد منشا خانوادگی فرهنگی و اجتماعی درمدارس دارد
جامعه(pasifika[1]) در نیوزیلند از یک گروه فرهنگی- زبانی متشابه تشکیل شده است وزارت آموزش و پرورش در نیوزیلند و جزایر ارام از واژه جامعه پسیفیکا برای تویف مردم ساکن نیوزیلند که از جزایر آرام به آنجا مهاجرت کرده اند و یا انهایی که با مهاجران جزایر ارام شباهت نژادی و نسلی دارند استفاده می شود به گفته وزارت آموزش و پرورش (MOE) این واژه مربوط به یک گروه نژادی ملیت یا فرهنگ خاص نیست بلکه به راحتی تمامی گونه های مختلف این جامعه از خنوب اقیانوس ارام در نیوزیلند که از گونه های یکسان زبانی فرهنگی تشکیل شده است (به عنوان مثال سامون[2] تانگون و…)گروه جمعیتی   پسیفیکا در نیوزیلند رشد قابل ملاحظه ای ازپنج درص در سال1991 به شش . و نه دهم درصد در سال2006 داشته است (سازمان امار نیزیلند سال2007)سامون بیشترین جمعیت این گروه را به خود اختصاص داده است 49درصد جزایر کوک مئوری 22درصد قانکون 19درصد نیوئول 8درصد فیمیناس 4درصد توکادانون3درصد تووالون 1درصد (سازمان آماری نیوزیلند)
جمعیت پسیفیکا نیوزیلند از مهاجرانی که تازه به انجا امده اند و نسل دوم و سوم از پسیفیکا هایی که در نیوزیلند متولد شده اند تشکیل شده است زبان آنان در مدارس نیوزیلند عمدتا انگلیسی است.
در جزایر غربی نیوزیلند که این تحقیق در انجا انجام شده است درصد ساکنان پسیفیکا کمتر از ساکنان اصلی است هر چند دانش آموزان پسیفیکا از گروه فرهنگی متشابهی با یک زبان متحد هستند با این حال اغلب آنان گروه اقلیت مدارس به خصوص در جزایر جنوبی به شمار می روند اما زبان ویژه ی انها برای اهداف آموزشی بکار برده نمی شود بنابراین آنان باید بدنبال وسیله ای برای حمایت از دیگر دانش آموزان گروه پسیفیکا باشند به علاوه جمعیت پسیفیکا ی جزایر غربی اگر در بخش های جمعی و آموزشی کار کنند تا بصورت یک گروه فرهنگی مجزا(به عنوان مثال تونگن سامون تاهیشان )با یکدیگر متحد می شوند خصیصه بارز ابزارها کمک آموزشی از نیوزیلند باری سالهای متمادی به عنوان نیازی که رابطه ای نزدیک تا خواننده ی متن در معقوله سطح سختی متن به بهانه ی دانش آموز و دانش آموزی ساخته شده است
روانخوانی در تمامی مدارس نیوزیلند از سوی وزارت آموزش و پرورش جزء خدماتی است که رایگان عرضه می شود که شامل مجموعه ای از روانخوانی هایی درمورد گروههای مختلف نژادی پسیفیکا و اتحاد زبانی و فرهنگی آنان می باشد(مک گیبون2008)
دانش آموزان پسیفیکا در نیوزیلند گروهی پهناور و با مهارتهای زبانی است هم در زبان اول و هم در یادگیری زبان در مدرسه که در اینجا زبان انگلیسی است دانش آموزان می توانند روند و راهکارهای زبانی خود را در غالب آموزش خواندن در زبان دوم به یکدیگر منتقل کنند.( MOE 2006) زبان آموزان زبان دوم زمانی که مهارت خواندن را اموختند نیاز به دانش گسترده ی زبان شناسی و تطبیق ان با نتایج انتقالی آن دارند.( 2002grabel & stoler) اگر چه مثلا زبان دانش آموزان سامون شباهت هایی بسیار با زبان انگلیسی دارد و بنابراین این انتقال اطلاعات از زبان اول مشکل تر خواهد بود در بیشتر متنهای آموزشی خواندن برای دانش آموزان انگلیسی به عنوان زبان دوم بر روی مهارتهای اصلی مثل باز خوانی ونمونه های زبانشناسی یتایید بیشتری دارد تا بر روی معانی ساختاری و پاسخ های انتقادی به متن.
(fletcher2005,2006,parkhill2005)
این پدیده جهان در کشورهای غربی با سابقه افزایش فرهنگ ها ونژادهای متنوع در سیستم اجتماعی-آموزشی آنان که از قدیم به عنوان جامعه ی اروپایی با محوریت سیستم آموزشی اروپا اموزگاران را برای فهمیدن تمرینات آموزشی که متناسب با نیازهای دانش آموزان در سن رشد با زمینه ی متنوع نژادی فرهنگی اقتصادی و اجتماعی مورد بررسی قرار می دهند بچه های پسیفیکا درکلاسهای درس نیوزیلند نادیده گرفته می شوند در نیوزیلند بیشتر دانش آموزان پسیفیکا در یادگیری و ارائه ی تکالیف خود تنبلی می کنند.(mots,2006,2005 crooks,flocktoni 2003 alton-lee 2001 oecd 2003)
در طول پروژه که بر روی دانش آموزان بالای12 سال انجام شد نشان داد که دانش آموزان پسیفیکا در سالهای ابتدایی می خواهند در گروه پایین تری باشند واین تمایل تا سن 16 سالگی نیز ادامه دارد . ما در گذشته تحقیقی روی دانش آموزان پسیفیکا با سنین 6 تا9 سال که در خواندن و مبارزه با تمایلاتی برای نادیده گرفتن دانش آموزان پسیفیکا موفق شده بودند را بر عهده داشتیم در تحقیق از مرور گروه متمرکزی در دو مدرسه که دانش آموزان پسیفیکا در ان سطح بالایی از مهارت خواندن و حل شخصی بعضی از متغیرها موفق بودند استفاده کردیم که شامل:
-علاقه و حمایت مرکزی والدین
-حفظ ارزشهای فرهنگی از بین جوامع پسیفیکا
-اهمیت توقعات بالا از معلمین و والدین برای موفقیت بچه های پسیفیکا
-اهمیت روابط آموزشی در خانه
-نقش اصلی کلیساها
-ارزش حمایت ICT از محیط آموزشی (fletcher 2005)
مطالعات ما همچنین نشان داد که والدین پسیفیکا و کودکانشان تو قعات زیادی رنه تنها برای رسیدن به موفقیت در حفظ اصول فرهنگی بلکه برای نگه داشتن ارزشهای فرهنگی خود دارند همانطورکه Fleming و eastingدر طی مطالعات خود گفته اند خانواده های پسیفیکا بخصوص ان دسته که درامد پایینی دارند با دو یا بیش از دو فرهنگ برای حفاظت ازفرهنگ یا فرهنگ های خود و فرهنگ پهناور جامعه نیوزیلند و کلا آنچه که در مدرسه حاکم است دارند مرحله بعدی در این تحقیق دستیابی به موفقیت های یادگیر در بین دانش آموزان پسیفیکا شامل نگاه نزدیک تر به ان دسته از این دانش آموزان که در مبحث خواندن بر طبق نتایج به دست امده از ازمون های استاندارد شده ی خواندن به دست امده است می باشد.(elly 2001) یافته ها طبق مشاهدات این تحقیق بر اهمیت تقدیر از فرهنگ محوری در بین دانش آموزان پسیفیکا و خانواده های آنان در نظام مدرسه تایید دارد ارزش احترام بزرگتراز بین پسیفیکا ها (مثل مدیر معلم و والدین و کلیسا پسیفیکا مرکزیت کتاب مقدس و مطاله ی آنان در خانه و کلیساهاکاملا مشخص است.)
در مقایسه بادانش آموزان پسیفیکا در دیگر مدارس که دارای موفقیت بودند دانش آموزان پسیفیکا ای که در کلاس های شلوغ کم کاری از آنان گزارش شده است و اعلام شده که آنان فکر می کنند معلمان قادر به اداره یدرست کلاس و جلوگیری از رفتارهای اشتباه همسالانشان نیستنداین یافته ها از تحقیقاتwauy haertel walloery (1993-1994) بر روی عوامل مرتبط با یادگیر دانش آموزان است انها 179 بخش را با61 محقق آموزشی بررسی و مرور کردند و 90 مورد از این تحقیقات پذیرفته شد. نویسندگان 28 خصوصیتی که مربوط به دانش آموزان است اشاره کردند از این بین این دسته مدیریت خوب کلاس درس از اهمیت اولیه برخوردار است از یافته های مورد اهمیت دیگر این تحقیق ماهیت و اهمیت روابط خانه-مدرسه در حمایت از سواد اموزی پسیفیکاشرفته پسیفیکا بودبرطبق نظر(2002)mcuoughion , Biddulph(2003) افزایش سطح روابط موثر والدین بین خانواده و مدرسه یکی از قوی ترین راهکارها برای مدارس در ادامه می گویدموثرترین برنامه مسیولیت اجتماعی پاسخگوی خانواده ها و احترام موجود بین فهم و مشاهده ی نیازهای مختلف والدین و بچه هاست.در حقیقت ایجاد اتباطBiddulph خانه و مدرسه در تمامی گروههای نژادی موجود است و می تواند تاثیر قابل ملاحظه ای در پیشرفت سواد اموزی داشته باشد.(moe,a2003,b2003,2006) تحقیق ما برروی دانش آموزان پسیفیکا دیدگاه موانع وحمایات در سواداموزی آنان منجر به ایجاد انجمن پسیفیکا گردید که پسیفیکاشنهادی برای انجام تحقیقات در انجا مطرح شد و ما توسط معلمان و والدین این دانش آموزان متوجه مفهوم دیدگاه حمایت و یا یادگیری از سواد اموزی آنان گردیدیم.ما و همکارانمان همگی موافق طرح پرسشهایی از معلمان و والدین دانش آموزان پسیفیکا در سازمانهای مدارس برای تقسیم نظرات آنان در رابطه با موانع و حمایت هایی که از سواد اموزی این سواد آموزان می شد بودیم همچنین راهنمایی تحقیق بصورت کلی فقط برای کمک به ایجاد رابطه ی والدینی موثر در سطح آموزشی در بین اجنماع پسیفیکا و وزارت آموزش و پرورش نیست بلکه برای اجازه دادن به تمامی اعضا باری تقسیم روابط شخصی و کنترل انها در طی مراحل تحقیق است.

تعداد صفحه:28
قیمت : 14300تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود مقاله به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***