لیست کلمات ربطی-اضافه فارسی با معنی انگلیسی

      0 0 آنها    they
      0 0 از    since
      0 0 از    from
      0 0 از طریق    through
      0 0 اما    but
      0 0 او    she
      0 0 او    he
      0 0 اگر    if
      0 0 با    with
      0 0 بدون    without
      0 0 برای    for
      0 0 بنابراین    so
      0 0 به رغم    in spite of
      0 0 به سمت    toward
      0 0 به منظور    in order to
      0 0 به همین شکل    likewise
      0 0 به کجا    where (to)
      0 0 بین    between
      0 0 تا    until
      0 0 تحت    under
      0 0 جایی که    where
      0 0 خارج از    outside of
      0 0 داخل    inside
      0 0 در    during
      0 0 در    in
      0 0 در اطراف    around
      0 0 در بالای    on top of
      0 0 در برابر    against
      0 0 در حالی که    while
      0 0 در مقابل    in front of
      0 0 در میان    among
      0 0 در کنار    beside
      0 0 درباره    about
      0 0 دوباره    again
      0 0 روی    on
      0 0 شما    you
      0 0 طبق    according to
      0 0 علاوه بر    in addition to
      0 0 علاوه بر این    moreover
      0 0 فقط    just
      0 0 ما    we
      0 0 مال چه کسی    whose
      0 0 من    I
      0 0 نزدیک    near
      0 0 نه تنها… بلکه    not only … but also
      0 0 هر دوی …و…    both … and
      0 0 همانگونه که    as well as
      0 0 همه    all
      0 0 همه    everybody
      0 0 همچنین    also
      0 0 و    and
      0 0 وقتی که    when
      0 0 پس از    after
      0 0 پشت سر    behind
      0 0 چرا    why
      0 0 چه    what
      0 0 چه کسی    who
      0 0 چون    because
      0 0 چگونه    how
      0 0 چیزی    something
      0 0 کسی    someone
      0 0 گذشته از هرچیزی    above all
      0 0 یا    either
      0 0 یک چیز دیگر    one more thing