لیست کلمات آب و هوا فارسی با معنی انگلیسی

Word Translation
      0 0 آب و هوا    weather
      0 0 آب و هوا خوب نیست.    The weather is bad.
      0 0 آب و هوا چطوره؟    What is the weather like?
      0 0 ابری    cloudy
      0 0 باد می‌آید.    It`s windy.
      0 0 باران    rain
      0 0 بارش باران    to rain
      0 0 بارش برف    to snow
      0 0 برف    snow
      0 0 خیس شدن    to get wet
      0 0 خیس کردن    to wet
      0 0 سرد شدن    to get cold
      0 0 ناپایدار    changing
      0 0 هوا بارانیه.    It`s raining.
      0 0 هوا برفیه.    It`s snowing.
      0 0 هوا خنکه.    It`s cool.
      0 0 هوا خیلی گرمه.    It`s hot (warm).
      0 0 هوا داره سرد میشه.    It`s starting to get cold.
      0 0 هوا سرده.    It`s cold.
      0 0 هوای بیرون آفتابیه.    It`s sunny out.
      0 0 هوای بیرون خوبه.    It`s nice out.