لیست کلماتی که به ه ختم می شوند و با ها جمع پذیرند

آرایه
بررسی
اجازه
اداره
ادامه
ارايه
استراحتگاه
اضافه
البته
العاده
اندیشه
انسان
اون
بازده
بسته
بچه
تهیه
بیشترمیه
میه
اولیه
نظریه
ریه
تغذیه
روحیه
تنبیه
همسایه
سایه
ویژه
سوژه
مژه
ماهیچه
پارچه
میخچه
قهوه
جزوه
همگروه
اندوه
غاشیهه
سینه
گنجینه
آینه
رژگونه
آكنه
تشنه
پاشنه
گرسنه
بدنه
میانتنه
بالاتنه
تنه
ماجراجویانه
ماهیانه
میانه
رایانه
چانه
آگاهانه
روزانه
کارانه
آشپزخانه
صبحانه
شبانه
همه
مکالمه
هاضمه
جمجمه
برنامه
کارنامه
کوله
پرمشغله
مشغله
حوصله
محله
ساله
خاله
سلیقه
دقیقه
یقه
موردعلاقه
ذائقه
وظیفه
وظـیـفه
حرفه
ملحفه
قیافه
کلافه
مقنعه
جامعه
حافظه
بیضه
شیشه
جگرگوشه
عطسه
مدرسه
انگیزه
جایزه
روزه
منزه
برنزه
وازه
اندازه
تیره
دیگره
چهره
بهره
روزمره
دونفره
سفره
سیاره
قواره
گوشواره
درباره
نادیده
شوده
جوده
آینده
پونده
زنده
برنده
خنده
خوانده
وعده
معده
کشده
گمشده
شده
کرده
زرده
استفاده
دوچرخه
لهجه
بودجه
بوته
رفته
شکسته
خسته
وابسته
خواسته
آراسته
سوخته
تلمبه
گربه
نوشابه
مشابه
گیاه
جایگاه
نشیمنگاه
میانگاه
دانشگاه
نمازگاه
زادگاه
زیستگاه
وبگاه
ناخودآگاه
آگاه
دلخواه
بخواه
خواه
گناه
کلاه
كاه
گمراه
همراه
براه
کوتاه
اشتباه
ارائه
بیمه
تابه
تاریخچه
تازه
تبصره
تجربهش
تجربه
مرگ
تنظیم
توجه
توجیه
توده
توسعه
توصیه
جزیره
جمله
حاشيه
حفره
حلقه
حمله
حوزه
حومه
حيطه
خاسته
خانه
خانواده
خبره
خلاصه
خواجه
داده
داشته
دانسته
دانشجوس
دانه
دايره
درجه
درمقاله
دره
دروازه
دسته
دستگاه
دغدغه
دفترچه
دقيقه
دكمه
دنباله
دندانه
دنده
دنه
دهكده
ده
دوره
ديده
ديواره
دیده
دیدگاه
ذخيره
ذخیره
ذره
رابطه
راه
رتبه
رده
رسانه
رشته
روش
رویه
ريشه
ریخته
زاویه
زلزله
زمينه
زمینه
زنجیره
سابقه
سازنده
سازه
سجاده
سرانه
سرمایه
سلسله
سنگدانه
سنگه
سکونتگاه
شاخه
شایعه
شبكه
شبکه
شش
شعله
شکاف
شماره
شيوه
شیوه
صخره
صفحه
ضایعه
ضربه
ضـمینه
طريقه
طعمه
عبارت
عرشه
عرصه
عرضه
علاقه
علامه
آهو
فايده
بچهمون
فرستنده
فرضیه
فرموده
فروشنده
فروشگاه
فصلنامه
فاصله
قائده
توانایی
قاعده
قرارگاه
كوره
لايه
لایحه
لایه
لبه
لحظه
لینک
مؤلفه
ماده
ماسه
مانده
مانه
ماه
ماهواره
ماهی
مايه
مبادله
مبارزه
گرفتار شده
مجسمه
مجله
مجموعه
محاسبه
خوبی
محدوده
درگیری
گفت و گو
مراجعه
مرافعه
مرتبه
مرحله
مسئله
مساله
مضاربه
مطالبه
مطالعه
معادله
معامله
مقاله
مقايسه
مقایسه
مقدمه
مقره
مقوله
ملاحظه
منزلگاه
منطقه
مهارت
مولفه
مکان
میله
میوه
ناحيه
ناحیه
نتیجه
نسخه
نشانه
عقیده
نفره
نقشه
نقطه
نقليه
نكته
نماينده
نمایه
نمره
نمونه
نوشته
نگاشته
نگاه
هزينه
هزینه
هفته
هفده
هقهقه
هکتار
واژه
وجه
صورت
وحشتزده
ورقه
وسیله
وظيفه
وقفه
يكباره
يكجانبه
يكسره
يكطرفه
يكپارچه
يه
پارسايانه
پاره
پایه
پایگاه
پدرانه
پديده
پدیده
پراكنده
پرخاشگرانه
پرداخته
پروژه
پشتوانه
پنن
پهن
پيامبرانه
پيوسته
چارده
چاله
چاه
چاپلوسانه
چته
چراكه
چرخه
چنانكه
چندروزه
چندماه
چيه
کارخانه
کاستی
کمی
کالکسه
کشته
کلمه
کليه
کمينه
کوزه
کیسه
گانه
گاه
گاهی
گذشته،
گذشته
گرده
گردیده
گرفته
گروه
گزينه
گزینه
گستره
گسله
گشته
گفته
گله
گوشه
گونه
گویه
گياه
گيرنده
گیرنده
ﺑﻨﮕﺎه
ﻛﺮده
‏خوشه
روزنامه