لیست کامل کلمات مترادف فارسی حرف چ

چابك انديش : 1 تيزهوش، تيز، تيزفهم، باهوش، داهي، داهيه، زيرك، هوشيار 2 حاضرجواب

چابك :قيد اسم 1 جلد، چالاك، چست، شاطر، شهم، فرز، قبراق، هژير & چلمن 2 داهي، زرنگ & تنبل 3 تند، زود 4 زبردست، ماهر 5 تازيانه، شلاق

چابك دست، چابكدست :جلد، تيزدست، زبردست، فرز، ماهر & كند

چابك سوار :صفت سواركار ماهر، سوار فرز، چابك عنان چابكي : جلدي، چالاكي، چستي، زرنگي، فرزي، هژيري & كندي چاپار : بريد، پست، پستچي، پيك، قاصد، نامه بر، نامه رسان چاپارخانه : اداره پست، پستخانه، چپرخانه چاپاري : 1   منسوب به چاپار 2 تند، سريع

چاپ : افست، طبع 2 منتشر، نشر 3 باسمه 4 دروغ، شايعه 5 گزافه، اغراق

چاپچي :صفت 1 باسمه چي، چاپخانه دار، طابع، مطبعه چي 2 دروغ گو، شايعه ساز، شايعه پرداز 3 گزافه گو، لاف زن، چاچول

چاپ خانه، چاپخانه : مطبعه، باسمه خانه چاپ خانه دار، چاپخانه دار: چاپچي، مطبعه چي چاپ خوردن : چاپ شدن

چاپ زدن : 1 چاپ كردن 2 بافتن، سرهم كردن 3 ساختن، جعل كردن، ازخود درآوردن 4 دروغ گفتن، ليچار بافتن

چاپ كردن : طبع كردن، به طبع رساندن، به چاپ رساندن، منتشر كردن  چاپگر : دستگاه چاپ رايانه اي، پرينتر

چاپلوسانه : 1 تملق آميز، متملقانه، مداهنه گرانه 2 رياكارانه، مزورانه

چاپلوس : چرب زبان، خوشامدگو، زبان به مزد، سالوس، ظاهرنما، كاسه ليس، متملق، مداهن، مداهنه گر، خايه مال، متصلف، كرنش گر، مجيزگو

چاپلوسي : تبصبص، تصلف، تملق، چرب زباني، مداهنه، دم لابه، كرنش، دم ليسه، خايه مالي، مجيزگويي، كرنش گري،

چاپلوسي كردن :چرب زباني كردن، مداهنه گري كردن، مداهنه كردن، خايه مالي كردن، زبان به مزد بودن،  كاسهليسي كردن، مجيز گفتن  چاپنده :اسم تاراجگر، چپاولگر، غارتگر، يغماگر

چاپي : چاپ شده، به طبع رسيده، مطبوع & خطي،        دستنوشته

چاپيدن : 1 به يغما بردن، تاراج كردن، چپاول كردن، چپو كردن، غارت كردن، لاشيدن، غارتيدن 2 لخت كردن، دزديدن، تالان كردن

چاچول باز : 1 پشت هم انداز، چاخان، لافزن 2 حقه باز، شارلاتان، فريب كار، مزور، محيل، مكار، حيله گر، نيرنگ باز 3 دورو 4 زبان باز 5 هوچي

چاچول بازي : 1 پشت هم اندازي، لاف زني 2 زبان بازي، هوچيگري 3 حيله گري، نيرنگ بازي، دورويي 4 حقه بازي، فريب كاري، تزوير، شيادي

چاچول :صفت 1 گزافه گو، حقه، 2 فريب، كلك، مكر، نيرنگ، تزوير 3 دورويي 4 طرار، دزد 5 حقه باز، شارلاتان

چاخان بازي : چرب زباني، تملق گويي 2 پشت هم اندازي

چاخان :صفت 1 پشت هم انداز، حراف، حقه باز، شارلاتان، گزافه، لاف، لافزن، گزافه گويي، گزافه گو، خشت مال 2 دروغگو، دروغ زن، دروغ باف 3 دروغ، حرف مفت

چادر : 1 حجاب، سرانداز، مقنعه 2 خرگاه، خيمه، سايبان، سراپرده، مظله، شادروان

چادرنشين : 1 خيمه نشين 2 ايلات 3 بيابان نشين، صحراگرد، صحرانشين، عشاير 4 باديه نشين، بدوي & شهرنشين، متمدن 5 كوچ نشين، كوچگر، كوچي

چادري :صفت 1 باحجاب، حجابدار، محجب، چادرپوش، محجبه، محجوب & بي حجاب 2 پوشيده، مستور

چارپا : چاروا، حيوان باركش، ستور، استر، خر، الاغ، قاطر & دوپا چارپاره : 1 گلوله نامنظم 2 پاره آجر، پاره خشت  چارپايه : كرسي  چارتر :

چارچوب : 1 چهارچوب، چهارچوبه، چارچوبه 2 قالب، كادر 3 اسكلت، بدنه، قاب 4 حيطه، قلمرو  چار : 1 چهار 2 چاره، گريز 3 كوره سفال پزي، كوره آجرپزي 4 سزاوار، لايق  چارخانه : شطرنجي

چارسو : 1 چهارسو، چهارسوق، چهارراه(بازار) 2 چهارجهت، جهات اربعه 3 چهارپر، چهارپهلو(آچار)  چارشانه : تنومند، چهارشانه

چارق : پاتابه، كفش، چارغ، پاي افزار، پاي پوش

چارقد : چارق، حجاب، روسري، لچك، محجر، مقصوره، مقنعه  چارك : 1 ربع، يك چهارم 2 چاوش، نقيب  چارگوش : چاربر، مربع، چهارضلعي، چهارگوشه  چارميخه : استوار، محكم، معتبر، چهارميخه

چاروا : چارپا، چهارپا، حيوان باركش، الاغ، خر، شتر، قاطر، ستور، چهارپايان & دوپا چاروادار : چهارپادار، مكاري

چاروناچار : خواه ناخواه، خواهي نخواهي، به ناچار

چاره انديش :صفت چاره جو، چاره ساز، چاره پرداز، چاره گر، چاره پژوه، چاره سگال، مدبر چاره انديشيدن :چاره جويي كردن، چاره گري كردن، راه حل جستن، تدبير كردن

چاره پذير : 1 حل شدني، قابل حل 2 علاج پذير، درمان پذير 3 چاره بردار 4 اصلاح پذير & چاره ناپذير، نشدني، حل ناشدني

چاره پذيري : درمان پذيري، علاج پذيري، & چاره ناپذيري، درمان ناپذيري، نشدني، حل ناشدني  چاره جستن : 1 درمان كردن، علاج كردن 2 چاره طلبيدن، چاره ساختن، تدبير انديشيدن 3 از عهده برآمدن

چاره جو :اسم چاره انديش، چاره پژوه، چاره ور، چاره گر، تمهيدگر، مدبر، علاج كننده، علاج انديش  چاره جويي : تدبير، چاره انديشي، چاره گري، وسيله سازي، وسيله يابي، تمهيدگري، صلاح انديشي  چاره جويي كردن :چاره جستن، چاره انديشي كردن، چاره طلبيدن، راه حل جستن

چاره : 1 درمان، علاج، مداوا، ويد 2 راه حل 3 تدبير، ترفند، حيله، زيركي، مكر 4 تمهيد، وسيله 5 گزير & ناگزير

چاره ساز :صفت 1 چاره جو، چاره بر، مصلحت بين، مدبر، چاره كننده، سبب ساز، چاره گر & چاره سوز، سبب سوز 2 علاج گر 3 باري تعالي، خدا

چاره سازي : 1 چاره جويي، مصلحت سازي، مصلحت بيني، تدبير، سبب سازي، چاره گري & چاره سوزي، سبب سوزي 2 علاج گري

چاره كردن : 1 علاج كردن 2 چاره جستن، چاره ساختن، چاره جوئي كردن، چاره انديشيدن 3 راه حل يافتن 4 درمان كردن

چاره گر :صفت چاره جو، چاره ساز، علاج بخش، چاره پرداز

چاشت : 1 ناهار، ناهاري & شام 2 طعام چاشت 3 صبح هنگام، چاشتگاه، ميانه روز چاشني : 1 طعم، مزه 2 رب، سس 3 ماده منفجره 4 نمودار، نمونه  چاقالو : بسيار چاق، فربه گوشتالو، مسمن

چاق : 1 پروار، تنومند، خپل، خپله، سمين، فربه، گوشتالو، مسمن & لاغر، مردني 2 تندرست، سالم، سرحال، قبراق & بيمار، مريض، مريض احوال 3 پرحجم، درشت، ضخيم 4 باارزش، بزرگ، پرمايه 5 كله گنده، ثروتمند، معتبر، بااعتبار

چاقچور : پاخچور، دولاغ، شلوارگشاد زنانه  چاق سلامتي :احوال پرسي

چاق شدن : 1 فربه شدن، گوشتالو شدن & لاغر شدن 2 پروار شدن، پرواري شدن & لاغر شدن 3 بهبود يافتن، به شدن، معالجه شدن

چاق كردن : 1 فربه كردن، پروار كردن، 2 بهبودي بخشيدن، معالجه كردن  چاقو : تيغ، خنجر، دشنه، سنان، شفره، شمشير، كارد، سكين  چاق وچله : 1 گوشتالو، فربه 2 سالم، تندرست، قبراق، سرحال  چاقوكش :صفت 1   چاقوزن، زخم زن 2 شرير، باج گير، اوباش  چاقوكشي : 1 چاقوزني، زخم زني 2 شرارت، اوباشيگري، باج گيري  چاقي : اضافه وزن، سمن، فربهي & لاغري

چاك :اسم 1 ترك، درز، رخنه، 2 منفذ، سوراخ، شكاف، فاق 3 پارگي، دريدگي 3 پاره، دريده 4 قباله، بنچاق 5 دريچه، پنجره 6 سپيده صبح

چاك چاك : پاره پاره، پرچاك، چاكدار، هراش هراش

چاك دادن : پاره كردن، دريدن، شكافتن، درانيدن & دوختن  چاكرانه :قيد بنده وار، چاكروار & ارباب وار، ارباب منشانه چاكر : بنده، خادم، خدمتكار، خدمتگزار، غلام، گماشته، مستخدم، نوكر & ارباب، آقا 3 بنده، اين جانب، ارادتمند، مخلص

چاكرنواز : چاكرپرور، بنده نواز، زيردست نواز

چاكري : 1   بندگي، خدمتكاري، نوكري & آقايي 2 اخلاص،  چال افتادن : گود شدن، فرو رفتن (گونه)

چالاك : 1 آماده، تند، تندوتيز، جلد، چابك دست، چابك، چست، زرار، زرنگ، سريع، شاطر، شهم، فرز، قبراق 2 بلند، موزون، زيبا 3 جاي بلند، مكان مرتفع 4 دزد  چالاكي : جلدي، چابكي، چستي، زرنگي، سبكي

چال :صفت چاله، حفره، فرورفتگي، گودال 2 عميق، گود 3 آشيان، آشيانه 4 گور(حيوانات) 5 غاز، خرچال، مرغابي (آ)هوبره 6 آشيانه، لانه 7 شتربچه 8 اسب سفيد، بزپيشاني سفيد

چالش انگيز :صفت 1 مساله ساز، مساله زا، مساله برانگيز 2 بحث انگيز، جنجال برانگيز، جنجال آفرين، جدال برانگيز

چالش : 1 خراميدن، خرامش، نازخرامي 2 تكبر، غرور 3 جولان 4 جنگ وجدال، زدوخورد، كشمكش 5 تلاش، مبارزه 6 مساله، موضوع 7 مباشرت، هماغوشي

چالشگر : 1 جنگ جو، رزم آور، رزم جو، ستيزه جو، مبارز، مبارزطلب 2 حشري، شهوت ران 3 نخوت خرام، نازخرام 4 خرامان

چالشگري : 1 جنگ جويي، ستيزه جويي، مبارزه، رزم آوري، رزم جويي، ستيزه گري، مبارزطلبي 2 نازخرامي 3 شهوت راني

چال كردن : 1 دفن كردن، مدفون كردن & نبش كردن 2 زير خاك پنهان كردن 3 كندن، حفر كردن & پر كردن 4 گود كردن، گودال كندن 5 لانه ساختن

چاله : 1 چال، حفره، گود، گودال، مغاك 2 چاهك، چاه كوچك 3 مشكل مالي، كم بود چاله چوله : گودال، چاله

چاله ميدوني : 1 منسوب به محله چاله ميدان 2 لات، زورگو 3 بي ادب، بي تربيت، نافرهيخته 4 زشت، ركيك 5 بي ادبانه، لات منشانه

چامه : ترانه، چكامه، سرود، شعر، قصيده، نغمه & چانه

چامه سرا :صفت 1   شاعر، آوازخوان 2 چامه گو، چامه زن، آوازخوان، سرودخوان، قصيده گو، نغمه خوان، نغمه سرا، غزل خوان 3 قصيده گو، قصيده سرا، ترانه سرا، چكامه سرا  چاميدن : 1 ادرار كردن، شاشيدن 2 ريدن، غايط كردن 3 سرگين انداختن  چامين : 1 ادرار، بول، شاش 2 غايط 3 سرگين  چانه انداختن : مردن، فوت كردن، جان دادن

چانه : 1 چنه، حنك، ذقن، زنخدان، زنخ 2 چونه، گلوله خمير 3 سخن منثور & شعر، چامه، سخن منظوم 4 پرگويي 5 تخفيف گيري & مكاس

چانه زدن : 1 تخفيف گرفتن 2 پرگويي كردن، پرچانگي كردن، چانه جنباني كردن چانه زني : 1 تخفيف گيري 2 پرگويي، پرحرفي  چاو : 1 ناله، زاري 2 بانگ، صدا

چاووش : پيشرو قافله، طلايه، نقيب قافله 2 راهنماي زوار 3 اشعارمذهبي 4 حاجب، چاووش خوان، چاووشگر

چاه : 1 بئر، چه 2 فاضلاب

چاه سار، چاهسار : 1 گودال عميق، چاه 2 دهانه چاه، سرچاه & چاه بن 3 زمين پرچاه چاهك : 1 چاه كوچك 2 گودال كم عمق 3 فاضلاب 4 ممر فاضلاب، گذرگاه فاضلاب  چاهك روب :صفت چندال، چاه خو، كناس، هاري

چاه كن :صفت 1   چاهجو 2 مقني، چاه خو، چاخو، چخو 3 كننده چاه  چاه كني : مقني گري، چاه جويي

چاهي :صفت 1 منسوب به چاه 2 زنداني 3 گناه كار  چايش : سرماخوردگي، زكام، چايمان، چاييدگي  چايمان : زكام، سرماخوردگي  چاييدن : زكام شدن، سرماخوردن

چپ افتادن: 1 دشمن شدن 2 دشمني كردن، مخالفت كردن، كينه توزشدن، خصمانه رفتار كردن & همراهي كردن

چپ اندرقيچي : 1 كج ومعوج 2 ضربدري 3 بي نظم، پراكنده

چپاندن : 1   به زور فرو كردن، به زور جا دادن، زورچپان كردن، تپاندن 2 قالب كردن، (جنس بنجل با قيمت زياد)

چپان : ژنده، كهنه، مندرس

چپاني : 1 ژنده پوشي، كهنه پوشي 2 بي سروپا، رند

چپاول : تاراج، تالان، چپو، غارت، لاش، نهب، يغما، غارتگري  چپاولچي :صفت چپاولگر، تاراجگر، غارتگر، يغماگر، يغمايي، چپوچي

چپاول كردن : غارت كردن، به تاراج بردن، به يغما بردن، تاراج كردن، چپو كردن  چپاولگر :صفت تاراجگر، چپاولچي، چپوچي، غارتگر، يغماگر

چپ چپ نگاه كردن: 1   خصمانه نگريستن، معترضانه نگاه كردن 2 طمع كارانه نگريستن 3 با سوء نيت نگاه كردن 4 باسوء ظن نگاه كردن

چپ دادن : 1 فريفتن، گول زدن، فريب دادن 2 منحرف ساختن، ردگم دادن آدرس عوضي دادنترك كردن، رها كردن، واگذاشتن چپر : 1 بريد، پست، چاپار 2 پرچين 3 كپر

چپ روي : 1 تندروي، افراطي گري 2 افراطي گرايي 3 خلاف ورزي، ناسازگاري، نسازميمخالفت خواني 5 چپ گرايي

چپ روي كردن : 1 تندروي كردن 2 افراطي بودن 3 خلاف ورزيدن 4 مخالفت كردن

چپ زدن : 1 چپ كردن، تغيير مسير دادن، انحرافي رفتن، منحرف شدن(از راه) 2 تندروي كردن، افراطي بودن

چپش : بزغاله، بزيكساله

چپ شدن : 1 چپه شدن، پرت شدن، واژگون شدن 2 منحرف شدن  چپق : پيت، چوپوق، آلت تدخين توتون، چپوق & قليان، سيگار  چپكي : 1 وارونه، واژگون & راستكي 2 زان سو

چپ گرا :صفت 1 دست چپي، چپ رو، متمايل به چپ 2 كمونيست 3 سوسياليست & راست گرا

چپ :صفت 1 ميسره، يسار & يمين 2 يسار & ميمنه 2 كژبين 3 چپه، واژگون 4 احول، كاچ، كاژ، لوچ 5 كمونيست & كاپيتاليست 6 چپ دست 7 نادرست، ناراست & راست 8 مخالف، دشمن 9 خميده، كج چپو : تاراج، چپاول، غارت، لاش، نهب، يغما

چپوچي :صفت 1 چپاولگر، غارتگر، يغماگر، چپاولچي، تاراجگر، يغمايي 2 دزد

چپو شدن : غارت شدن، به تاراج رفتن، تاراج شدن، چپاول شدن، تاراج شدن، به غارت رفتن، به يغما رفتن 2 به هدررفتن، پاي مال شدن

چپو كردن : 1 غارت كردن، چپاول كردن، به يغما بردن، تاراج كردن 2 به سرعت خوردن، زود مصرف كردن 3 نابود كردن، از بين بردن  چپه :صفت 1 پرت، واژگون 2 پارو

چپي : 1 دست چپي، چپ گرا & راست گرا 2 چپه شده، چپ شده، واژگون شده(وسائط نقليه) & سالم  چتر : آفتاب گردان، سايبان 2 گرد، گردي 3 چتر نجات 3 قوس چتري : 1 چترمانند 2 گرد، دايره وار، مدور  چچول : خروسه، چچوله، چوچوله

چخماق : 1   آتش زنه، پازند، چخماغ، قداحه، فروزينه، مرو 2 تبرزين

چخيدن : 1 حرف زدن، دم زدن 2 كوشيدن، تلاش كردن، سعي كردن 3 ستيزه كردن، جنگيدن، مبارزه كردن 4 دشمني كردن، خصومت ورزيدن چدار : اشكسل، پابند، مهار (پاي ستور) چدن : آهن، پولاد

چرا : 1   براي چه، به چه دليل، به چه علت، ازچه، به چه جهت، & زيرا، براي اينكه، چون 2 آري، بله & نه، خير

چرا : 1 چريدن 2 علف چري

چراخوار : چراخور، چراگاه، مرتع، مرغزار، علف چر، سبزه زار، علفزار

چراخور : چراگاه، چراگه، راود، سبزه زار، علف چر، علفزار، چرامين، مرتع، مرغزار چراغ آويز : چلچراغ، قنديل چراغ افروز :روشني بخش

چراغاني : آذين بندي، جشن، چراغان

چراغاني كردن : 1 آذين بستن، با چراغ تزئين كردن 2 جشن گرفتن

چراغ : 1 جلوند، چلچراغ، سراج، فانوس، مشكات، مصباح 2 لامپ 3 لامپا 4 رهنما 5 علامت 6 خورشيد 7 دشت، دشت اول (گدايان و معركه گيران)  چراغدان : جاچراغي، چلچراغ، فانوس

چراغ زدن : 1 روشن وخاموش كردن (چراغ خودرو)، علامت دادن، چراغ دادن 2 چشمك زدن، اشاره كردن

چراغ واره : چراغدان

چراگاه : باده، چراخور، چراگه، چرام، چرامين، علف چرا، راود، علفزار، كشتزار، كنام، مرتع، مرغ، مرغزار

چراگه : باده، چراگاه، چرام، چرامين، راود، علف چر، علفزار، مرتع چرامين : 1 چراگاه، علفزار، مرتع، مرغزار 2 علف، علوفه، كاه  چرايي : علت، دليل، سبب، انگيزه

چرباندن : افزودن، اضافه كردن، زيادتر كردن

چرب دست، چربدست : 1 فرز، جلد، چابك، زرنگ 2 استاد، ماهر 3 زبردست 4 هنرمند، شيرين كار 5 حقه باز، تردست

چرب دستي، چربدستي : 1  جلدي، چابكي، فرزي، 2 مهارت، زبردستي، تردستي، استادي 3 شيرين كاري 4 هنرمندي

چرب : 1 روغن آلود، روغن دار، روغني 2 پرروغن 3 پيه دار 4 بهتر، مرغوب تر 5 دلپذير، خوش آيند، مطبوع، شيرين

چرب زبان : 1  خوش سخن، چرب گفتار، شيرين زبان 2 چاپلوس، زبان به مزد، متملق، مداهنه گر & بدزبان 3 چاچول، چاچول باز، حراف، زبان باز

چرب زباني : 1  خوش سخني، چرب گويي، چرب گفتاري، شيرين زباني 2 تملق، چاپلوسي 3 تعارف مداهنه، مجامله، مجيزگويي 4 چرب گويي، چرب گفتاري

چرب زباني كردن : 1 چاپلوسي كردن، تملق گفتن 2 سخنان فريبنده گفتن 3 خوشامدگويي كردن چربش : 1   پيه، چربي، روغن 2 رجحان، فزوني، برتري، تفوق 3 غلبه، چيرگي چرب وچيله : آلوده به روغن، روغني، چرب وچيلي، كثيف، آلوده & پاك، تميز

چربي : 1 پيه، دنبه، شهله 2 دهن، روغن، زيت 3 چربه، 4 سرشير، قيماق & گوشت 5 ملايمت، نرمي  چربيدن : 1 افزون شدن، زياده شدن، سنگين تر شدن، فزوني يافتن 2 چيره شدن، چيرگي يافتن، غالب شدن، غلبه يافتن 3 برتري داشتن، برتري يافتن، رجحان داشتن، سر بودن، سر شدن

چرت آلود : خواب آلود، خواب آلوده، چرتكي

چرت :صفت بيراه، چرند، حرف مفت، مزخرف، مهمل، ياوه، سخن بيهوده چرت : پينكي، بيدار و خواب، خواب سبك، نوم، قنيم خواب، هجوع، چرتك  چرت زدن : 1 نيم خواب بودن 2 تهويم، به خواب كوتاه رفتن  چرتكه : چتكه، شمارشگر، حسابگر

چرت گفتن : ياوه گفتن، حرف مفت زدن، چرند گفتن، مهمل بافتن، مزخرف گفتن، ليچار بافتن، ياوه سرايي كردن

چرت وپرت :اسم چرند، لاطائل، مزخرف، مهمل، هذيان، ياوه  چرچر : سورچراني، خوش گذراني، عيش ونوش چرچر كردن :

چرخ : آسمان، فلك، گردون 2 گردونه 3 چرخه 4 حلقه، دايره، گرد 5 دوچرخه 6 دور، گردش 7 چرخشت، معصر 8 چرخاب، چرخ آب 9 طاق، طاق ايوان 1 0 دستگاه پنبه ريسي 11 دستگاه دوخت، ماشين دوخت 21 تيركمان، كمان 31 حركت دوراني 41 چرغ، صقر  چرخاب : 1 آسيا، آسياب 2 چرخ آب كشي 3 گرداب  چرخان : 1 چرخنده، دوار 2 گردان

چرخ انداز : تيرانداز، كماندار، كمانگير، چرخچي، كمانگر

چرخاندن : 1 به حركت درآوردن، به دور خود گرداندن، وادار به چرخيدن كردن، چرخانيدن، چرخ دادن 2 به جريان انداختن 3 اداره كردن 4 كنترل كردن، مهار كردن چرخ بال، چرخبال : هليكوپتر، بال گرد & هواپيما، كشتي، خودرو  چرخ خوردن : 1 چرخيدن، چرخ زدن 2 گشت زدن، پلكيدن، پرسه زدن  چرخش : 1   دور، دوران، گردش 2 تغييرجهت، تغييرموضع  چرخشي : 1 دوراني 2 گردشي

چرخ كردن : 1 تراش دادن 2 تراشيدن 3 خرد كردن 4 ريزريز كردن  چرخه : 1 تناوب، دور، سير، سيكل 2 چرخ، گردونه 3 كلاف نخ

چرخيدن : 1   حركت دوراني داشتن، چرخ خوردن، چرخ زدن، دور خودگرديدن، گرديدن، گشتن 2 پيچيدن 3 اداره شدن 4 پرسه زدن، اين سو و آن سو رفتن 5 جريان داشتن، تكرار شدن  چرده : 1   رنگ، فام، لون 2 رنگ چهره، رنگ پوست  چرس : بنگ، حشيش

چرس : 1 چراگاه، مرتع 2 بند، حبس، زندان 3 آزار، اذيت، شكنجه 4 نيازدرويشان، متاع گدايي  چرسي :صفت معتاد به چرس، افيوني

چرك آلود : آلوده، چركناك، چركي، چركين، كثيف & نظيف

چرك :صفت 1 آلوده، پلشت، كثيف، پليد، نجس & تميز 2 چركين، ريم، خون فضله، قذرات، كثافت، لكه، وسخ 2 جراحت، جرم، عفونت 3 شوخناك  چرك تاب : تيره، تيره رنگ، سياه (لباس، پارچه) چرك شدن : كثيف شدن، چركين شدن، چركناك شدن

چرك كردن : 1 عفوني شدن، عفونت كردن 2 كثيف كردن، چركين كردن & تميز كردن 3 كيسه كشيدن، چرك زدايي كردن، شوخ برگرفتن (از تن واندام)  چركناك : آلوده، چرك آلود، چرك دار، چركين، كثيف چرك نويس : پيش نويس، مسوده & پاكنويس

چركين : آلوده، پلشت، پليد، چرك، چرك آلود، ريم آلود، شوخگن، كثيف، ناپاك، نجس & پاكيزه، تميز

چركيني : پليدي، دناست، كثافت & پاكيزگي چرم : اديم، پوست، تيماج، پوست دباغي شده  چرم ساز : چرمگر، دباغ، صرام، چرم پيرا، پوست پيرا  چرمه : اسب، اسب سفيد  چرمين : چرمي، از جنس چرم

چرند : بي ربط، بي معني، بيهوده، پوچ، چرت، لاطائل، مزخرف، مهمل، نامربوط، ياوه

چرنده : علفخوار، علف خور  چروك : چين، شكن، شكنج، كرس

چروك شدن : چروك برداشتن، چروك خوردن، چين دار شدن، چروك افتادن، ناصاف شدن، چروكيده شدن & صاف شدن

چروكيدن : چروك خوردن، چين وچروك دار شدن، ناصاف شدن، بي اتو شدن & صاف شدن، اتودار شدن

چروكيده : 1 چروك خورده، چين وچروك دار 2 ناصاف، بي اتو & صاف، اتودار، اتوكشيده چريدن : 1 چرا كردن، علف چري كردن، علف خوردن 2 پلكيدن، ول گشتن، پرسه زدن، 3 خوردن چريك : 1   پارتيزان، رزمنده، ميليشيا 2 جنگ جوي داوطلب، نيروي نظامي غيررسمي، حشر، لشكر نامنظم  چريكي : 1 مربوط به چريك 2 چريك وار 3 جنگ هاي نامنظم چزاندن : آزار دادن، اذيت كردن، شكنجه كردن، زجر دادن  چسان : چه جور، چطور، چگونه، به چه نحو

چسباندن : متصل كردن، وصل كردن، پيوند زدن، چسبانيدن  چسب : سريش، سريشم، موادچسبنده  چسبناك : چسبنده، لزج چسبنده : چسبناك، لزج

چسبيدگي : اتصال، التصاق

چسبيدن : 1   پيوستن، متصل شدن 2 محكم گرفتن 3 التصاق 4 محكم شدن 5 تمسك 6 مشغول شدن، سرگرم شدن

چسبيده : متصل، مرتبط، ملصق

چست : 1   تند، جلد، چالاك، چيره دست، زرنگ، سريع، فرز 2 استاد، ماهر 3 محكم، استوار 4 برازنده، موزون & ناموزون

چستي : جلدي، چابكي، چالاكي، شهامت، مهارت

چسي آمدن : 1 پز دادن، فيس كردن، افاده فروختن 2 تفاخر كردن، فخرفروختن 3 خودنمايي كردن، متكبرانه رفتار كردن

چشاندن : 1 خوراندن 2 نوشاندن  چشايي : چشش، ذايقه، ذوق & بويايي  چشته : 1 طعمه، نواله 2 چاشني، مزه 3 چاشت

چشش :فعل 1 چشايي، ذوق، طعم، 2 مذاق، مزه كردن، چشيدن 2 التذاذ چشم انتظار : چشم به راه، منتظر

چشم انداختن : نگاه كردن، نگريستن، نظر افكندن، ديد زدن، چشم گرداندن  چشم انداز : 1   افق 2 دورنما، منظر، منظره، نما

چشم بسته :قيد 1 بي خبر، ناآگاه 2 ناآگاهانه

چشم بند : 1 روبنده 2 پيچه، چشم پوش، چشم پيچ، نقاب 3 شعبده باز، مشعبد، نظربند  چشم بندي : 1   تردستي، جادو، سحر، شعبده، شعبده بازي، 2 چشم غره، نگاه خشم آلود  چشم به راه :  اميدوار، مترقب، متوقع، منتظر، نگران، چشم انتظار  چشم به هم زدن :آن، طرفه العين، لحظه، لمحه چشم پزشك : كحال & بيطار

چشم پوشي : 1   اغماض، صرفنظر 2 عفو، گذشت، ناديده گيري، ناديده انگاري، غمض عين

چشم پوشيدن : 1 اغماض كردن، ناديده گرفتن، صرف نظر كردن، گذشت كردن، چشم پوشي كردن 2 گذشتن، رها كردن

چشم پوشي كردن : 1 اغماض كردن، صرف نظر كردن، ناديده گرفتن، ناديده انگاشتن، غمض عين كردن 2 گذشت كردن

چشم تنگ : 1 ديده تنگ، تنگ نظر 2 بخيل، حسود 3 آزمند، آرزو  چشم تنگي : 1   بخل 2 حسادت  چشم چران : نظرباز، طامح & چشم پاك چشم چراني : نظربازي & چشم پاكي

چشم خوردن : 1 به چشم آمدن، به نظرآمدن، ديده شدن، چشم زخم خوردن، چشم زده شدن 2 محسوس بودن، مشخص بودن

چشم داشت، چشمداشت :آرزو، اميدواري، اميد، انتظار، توقع، طمع

چشم داشتن : توقع داشتن، اميد داشتن، اميدوار بودن، آرزو داشتن، منتظربودن چشم دريده : 1 بي شرم، بي حيا 2 وقيح، پررو، بي ادب

چشم : 1 ديده، عين 2 ديد، رويت، نظر، نگاه 3 اميد، انتظار، توقع 4 عزيز، گرامي 5 چشم زخم 6 حدقه  چشم رس : ديدرس

چشم روشني : هديه، كادو، پيشكشي (براي نوعروس ونوداماد يا مسافرتازه وارد) چشم زخم : تعويذ، نظر بد چشم زد : لمحه، لحظه، آن، ثانيه

چشم زدن : 1 چشم زخم زدن، چشم كردن 2 ترسيدن، واهمه كردن، هراس داشتن 3 دودل بودن، مردد بودن، ترديدداشتن، يك دل دودل كردن

چشم سفيد : 1   بي حيا، بي آرزم، بي شرم 2 پررو، گستاخ 3 لجباز، لجوج، يكدنده 4 حرف نشنو، خودراي، خودسر

چشمك : 1 اشاره با گوشه چشم،  اشارتنظربازانه، ايما، نظربازي 2 كورسو

چشم گير، چشمگير :صفت 1  تماشايي 2 قابل ملاحظه، شايان توجه، زياد، فراوان 3 مهم، باارزش 4 پرجلوه

چشم نواز : جميل، خوش ريخت، خوش منظر، زيبا، شكيل & بدمنظر  چشم نهادن :منتظرماندن، انتظار كشيدن، چشم به راه بودن  چشم وچار : 1 بينايي، ديد 2 چشم، ديده

چشم وچراغ :صفت 1 عزيز، محبوب 2 دردانه، سوگلي 3 گل سرسبد، شمع جمع، شمع محفل  چشم ودل پاك : 1 عفيف، نجيب، پاك دامن 2 پاك نيت 3 امين، درستكار، مورداطمينان

چشم ودل سير : 1 بي نياز، مستغني 2 بلندطبع 3 قانع، خرسند 4 بي حرص، بي آز & آزمند، حرص ورز، آزور، طمع كار، طامع

چشم وگوش بسته : 1 بي اطلاع، ناهشيار & چشم وگوش باز، هشيار، هوشيار، مواظب  چشم وگوش : جاسوس، خبرچين، خبرگير  چشم وهم چشمي :رقابت، حسدورزي، هم سري

چشمه : 1 آب جاي، افراس، سلسبيل، عين، كوثر، ينبوع 2 اصل، مبدا، منبع، منشا 3 سوراخ ريز، منفذ 4 مايه 5 نوع، قسم، نمونه 6 دهانه، سوراخ 7 معدن

چشمه سار : چشمه زار، چشمه گاه، سرچشمه، چشمه خيز، منبع، ينبوع

چشيدن : 1 خوردن، مزه كردن، مزيدن 2 ذوق 3 چشش 4 آزمودن، تجربه كردن 5 احساس كردن، درك كردن، دريافتن، لمس كردن

چطور : چسان، چگونه، به چه نحو، به چه طريق  چغاله : ميوه نارس، كال، نارس، نرسيده  چغانه : 1 ساز 2 قانون 3 شعر، قصيده  چغز : غوك، قورباغه، وزغ چغل :اسم سخن چين، نمام، خبركش

چغلي : 1 شكايت، شكوه، شكوائيه 2 بدگويي، تضريب، سخن چيني، سعايت، نمامي 3 غيبت 4 گزارش  چفت :صفت 1 بست، زرفين، قلاب پشت در، كلون، لنگر 2 تنگ، چسبان 3 استوار، محكم، سفت 4 دم، بيخ، نزديك

چكاد : 1 تارك، سر، فرق سر، هباك 2 ذروه، راس، قله 3 پيشاني، جبهه 4 جنه، سپر  چكامه : ترانه، چامه، شعر، قصيده

چكامه سرا : ترانه سرا، تصنيف سرا، شاعر، غزل سرا، چكامه گو  چكاندن : 1   چكانيدن، قطره قطره ريختن 2 شليك كردن، ماشه كشيدن  چكاوك : جل، چكاو، چكانه، چكاوه، سرخاب، مرغابي، هوژه

چك :صفت 1 تپانچه، سيلي، ضربت، كتك، كشيده 2 برات، حواله، صك 3 چانه 4 چكه 5 بنچاق، سند، قباله 6 معدوم، نابود

چك خوردن : سيلي خوردن، كشيده خوردن، سيلي انداختن & سيلي زدن، كشيده زدن  چكش : مطرقه

چك كردن : 1 بررسي كردن، امتحان كردن، وارسي كردن 2 كنترل كردن، مراقبت كردن  چكمه : كفش ساق بلند، موزه

چكه : 1 تراب 2 جرعه، قطره، قلپ 3 تراوش، تراويده، رشحه، ريزش 4 چك، چكانه، نشت  چكه كردن : تراويدن، نشت كردن، تراوش كردن

چكيدن : 1   چكه كردن، قطره قطره فرو ريختن 2 تراوش كردن 3 نشت كردن

چكيده : 1 جوهره، خلاصه، عصاره، لب، ملخص 2 افشره، عصاره 3 ماست آب رفته، آب رفته 4 عمود، گرز  چكي : 1 يك جا، وزن ناكرده، بي متراژ 2 روي هم 3 تخميني 4 اله بختكي  چگال : 1 سنگين، غليظ، گران 2 كثيف، متكاثف 3 فشرده، متراكم  چگالي : تكاثف، غلظت

چگل :اسم 1   زيبارو، قشنگ & زشت 2 گل ولاي، لجن  چگونگي : 1   چوني، كيفيت، 2 وضعيت، حالت & چندي  چگونه : چسان، چطور، به چه طريق، به چه نحو

چل :اسم 1   ابله، احمق، خل، كانا، كم عقل، نادان & عاقل، زيرك 2 ديوانه، مجنون 3 چهل 4 اسب ساق سفيد

چلاق :  شل، لنگ، چلاغ

چلاندن : 1 فشردن، فشاردادن 2 عصاره گرفتن، آب گرفتن، چلانيدن 3 لهيدن  چلانده : فشرده، شيره گرفته، عصاره گرفته، له، لهيده  چلپاسه : باشو، سوسمار كوچك، مارمولك، كلپاسه چلتوك زار : شلتوك زار، برنج زار

چلتوك : شالي، شلتوك، برنج(پوست نگرفته)

چلچراغ : جار، چراغ، چراغ آويز، چراغدان، قنديل، لوستر چلچله : 1 پرستو 2 غليواج، خطاف، زغن 3 لاك پشت، سنگ شت  چلچلي : هوس بازي، هوس راني،     خوشگذراني، بلهوسي چلگي : 1   چهل روزگي 2 چهل سالگي

چلمن : 1   بي حال، بي دست وپا، دست وپاچلفتي، سست، سست عنصر، نالايق & زبروزرنگ 2 ابله، بله، پخمه، كم عقل، كانا & باهوش، عاقل

چلنگر :صفت آهنگر، زنجيرساز، نعل ساز، نعل بند، قفل ساز

چلو : برنج پخته

چله : 1 اربعين، چهلم 2 رياضت چهل روزه، چله نشيني 3 سردترين چهل روززمستان 4 گرم ترين چهل روز تابستان 5 تار 6 زه كمان، وتر، زه 7 اربعين، چهلم 8 اعتكاف، چله نشيني، عزلت 9 زاويه، زاويه رياضت 1 0 اوج گرما، چهل روز نخست تابستان 1 1 اوج سر

چله گرفتن : 1 چله نشيني كردن، چله داري كردن 2 برگزار كردن (مراسم چهلمين روز درگذشت)  چله نشين : 1 گوشه گير، معتكف، معتزل، منزوي 2 رياضت كش 3 چله دار  چله نشيني : 1 گوشه گيري، اعتكاف، اعتزال، انزوا 2 رياضت كشي 3 چله داري  چليپا : 1 خاج، 2 دار، صليب

چليدن : 1   روان بودن، خريدارداشتن، رونق داشتن، رونق بخشيدن 2 سزاوارگشتن، لايق بودن 3 فشرده شدن 4 رميدن 5 جنبيدن

چليك : 1 بشكه 2 حلب 3 ظرف استوانه اي چوبي چماق : چوب دست، چوب دستي، تاباق، شش پر، عمود، گرز

چمان :صفت 1 خرامان، خرامنده، نازخرام 2 راهوار 3 پيمانه شراب، چمانه چمانه : پياله شراب، پيمانه شراب، جام صراحي  چماني : ساقي

چمباتمه : چمبك، چندك، چك

چمچه : 1 كفگير 2 ملعقه، قاشق، آبگردان، ملاقه

چم : 1 خرام، نازخرام 2 راه، روش، شيوه، طرز، 3 قلق، لم، فوت وفن، شگرد 4 رگ خواب، نقطه ضعف 5 سبب، جهت، دليل، انگيزه، علت 6 داب، عادت 7 بزه، تقصير، جرم، گناه 8 سينه، صدر 9 آراسته، آماده 01 اندوخته، فراهم 11 رونق، رواج 21 شرح،  چمدان : جامه دان، كيف بزرگ چمن آرا :صفت جمن پيرا، چمن افروز  چمن پيرا :صفت چمن آرا، باغبان، چمن افروز چمن : جوله، سبزه، سبزه زار، فريز، قليب، مرغزار چمن زار، چمنزار : سبزه زار، لاله زار، مرغزار

چم وخم : 1   فوت وفن، شگرد، قلق، لم 2 نازوعشوه 3 پيچ وخم، خميدگي

چموش : 1 بدلگام، بدلجام، رموك، سركش، لگدزن 2 بدرفتار، بي سلوك 3 بدقلق & خوش قلق 4 متمرد، نافرمان & بفرمان 5 بدجنس، زبل، سركش، شيطان، ناقلا، نارام & سربه زير

چميدن : 1 خراميدن، نازان راه رفتن، با ناز راه رفتن، نازيدن 2 پيچ وتاب خوردن 3 تاخت آوردن، جولان دادن، تاختن  چنار : ارس، چنال، صنار  چنانچه : اگر، درصورتي كه

چنان :قيد 1 مانند، مثل، شبيه، چون 2 مثل آن، مانند آن، شبيه آن & چنين 3 آن چنان، آن گونه، آن طور، آن سان & اين سان 4 بدان سان، بدان گونه

چنبر : 1 چنبره، حلقه، دايره، 2 طوق، گردن بند، قلاده 3 كمند 4 ترقوه 5 نيم دايره، كمان چنبر زدن : حلقه زدن، دايره وار شدن چنبره : چنبر، حلقه، دايره چنته : 1 كيسه، توبره 2 توشه علمي چندآوايي : استريوفونيك

چندان : 1 آنقدر، به حدي، آن ميزان 2 تاآن زمان 3 همين كه، محض اين كه 4 بسيار، زياد، كثير، خيلي  چندپهلو :صفت 1  چندضلع، چندبر 2 مبهم، ابهام دار  چندپيشگي : چندشغلي، چندكاره & تك شغلي، تك پيشگي

چند :قيد 1   تاكي، تاچند، تا چه وقت 2 تعدادي 3 برابر، مساوي، معادل 4 اند، اندك، بضع  چندجوابي : چندگزينه اي، چندانتخابي، چهارجوابي، تستي

چنددستگي : اختلاف، تفرقه، پراكندگي، اختلاف عقيده، اختلاف راي & اتحاد، هم دلي چندش آور : 1 چندش انگيز، چندش ناك، مشمئزكننده 2 نفرت انگيز، نفرت بار  چندش : 1   گزگزه، لرزش، 2 نفرت، اشمئزاز، انزجار، تنفر

چندكاره : چندمنظوره، چندشغلي، چندپيشگي  چندل : صندل

چندمعنايي : چندمفهومي & تك معنايي چندمنظوره :صفت چندكاره

چندي :قيد 1   اندازه، كميت، مقدار & چوني 2 برخي 3 اندكي، تعدادي، كمي 4 اندي 5 زماني، لختي، مدتي، يك چند

چندين : 1   اين همه، اين اندازه 2 مقدار زياد 3 تعداد زياد (بيشتراز 02 )  چنگار : 1   خرچنگ 2 سرطان  چنگال : پنجه، چنگ

چنگ : 1 چنگال، مخلب 2 منقار، تك، نوك 3 پنجه، دست 4 اختيار 5 ساز 6 پنجه، خميده 7 قلاب، كجك

چنگ زدن : 1 چسبيدن، گرفتن، محكم گرفتن 2 دست درازي كردن، چنگ انداختن، چنگ يازيدن 3 تجاوز كردن، تعرض كردن 4 متوسل شدن، متشبث شدن، توسل جستن 5 چنگ نواختن  چنگ زني : اعتصام، تشبث، توسل چنگك : قلاب، قلابه، كجك، دروند  چنگول : چنگ، پنجه

چنگي : 1 چنگ نواز، 2 ساززن، خنياگر، مطرب  چنين :قيد اين سان، اين گونه، اين طور، مانند اين، مثل اين  چو افتادن : شايع شدن، دهن به دهن گشتن

چو انداختن :شايعه پردازي كردن، شايعه سازي كردن، شايعه ساختن، شايع كردن چوب بست : تله بست، داربست، باردو  چوب تراشي : خراطي

چوب : 1 تير، ساقه درخت، كنده 2 تركه، چماق، خيزران 3 شاخه بريده درخت 4 هيزم، هيمه چوب دار، چوبدار :صفت 1 گله دار، گوسفنددار، گوسفندفروش 2 قپاندار 3 حارس، محافظ 4 چماق دار  چوب داري، چوبداري : 1  گوسفندداري، گوسفند فروشي 2 قپانداري  چوب دست، چوبدست :دستوار، عصا

چوب دستي، چوبدستي :چماق، چوبدست، عصا، عمود

چوب زدن : 1 به چوب بستن، كتك زدن، تركه زدن، فلك كردن، به فلك بستن، چوب كاري كردن 2 حراج كردن، تعيين كردن، قيمت گذاشتن (در حراجي)

چوب كاري، چوبكاري كردن: 1 شرمنده كردن، شرمسار كردن، مورد لطف و عنايت بسيار قراردادن 2 باچوب زدن، كتك زدن

چوبك : 1 چوب كوچك 2 اشنان، چوبه

چوب لباسي : جارختي

چوبه : 1   چوبدستي 2 چوبك، اشنان 3 خدنگ 4 تازيانه 5 زخمه

چوبين :صفت 1   چوبي، چوبينك، چوبينه 2 سربندسرخ، دستمال سرخ 3 كاروانك (پرنده)  چوپان : پاده بان، راعي، رمه بان، شبان، گله بان، رمه يار چو : چون 2 اگر، گر 3 وقتي، هنگامي 4 شبيه، مانند، مثل  چو : شايعه، خبر نادرست

چوك : 1 شباويز، شوك، مرغ حق 2 آلت مردي

چوگان : 1   چوب سركج، چوب گوي زني 2 بازي گوي زني  چول : 1   خميده، منحني 2 آلت تناسلي، نره 3 بيابان، برهوت

چون : 1 براي اينكه، چون كه، زيرا 2 چونان، شبيه، مانند، مثل 3 وقتي، هنگامي 4 چسان، چطور، چگونه 5 چو & چرا، براي چه 6 اگر 7 تا، تااين كه  چون وچرا : 1 بحث، گفتگو، اعتراض 2 علت، سبب، دليل  چوني : چگونگي، كيفيت & چندي، كميت  چهاربر : مربع، مستطيل، چهارضلعي چهارپا : چاروا، دابه، ستور، نعم

چهارپايان : انعام، دواب، ستوران، مواشي چهارچوب : چارچوب، قاب، كادر

چهارديواري : 1 چارديواري، محيط محصور، فضاي محصور 2 حصار 3 محدود 4 خانه شخصي  چهارراه : ملتقاي چهارخيابان، چارراه، تقاطع چهارميخه كردن :استوار كردن، محكم كاري كردن  چهارنعل : يورتمه  چه : چاه، چاهك، فاضلاب

چه : 1   چون كه، زيرا 2 خواه خواه 3 بسيار، چقدر 4 چها  چهچهه : آواز، تحرير، ترجيع، چهچه چهچهه زدن : 1 آوازخواندن 2 تحرير دادن

چهر : 1 چهره، رخسار، رخ، رو، سيما، صورت، وجه 2 اصل، نژاد 3 شخصيت  چهره پرداز : تصويرگر، چهره نگار، رسام، صورتگر، نقاش، نقشبند، نگارگر، مصور

چهره پردازي : 1 نقاشي، صورتگري، صورت سازي، چهره سازي، نگارگري 2 طراحي، چهره نگاري 3 وصف، توصيف

چهره : 1 رخ، رخساره، رخسار، روي، سيما، صورت، عارض، عذار، قيافه، گونه، لقا، وجه 2 وجهه 3 شخصيت 4 سطح، رويه 5 نما، شكل

چهره نگار : تصويرگر، چهره پرداز، رسام، صورتگر، نقاش، نگارگر، مصور  چيدمان : چينش، دكوراسيون

چيدن : 1 كندن 2 بريدن، قيچي كردن 3 قطع كردن 4 پهن كردن، گستردن 5 قرار دادن، نهادن 6 زدن، ستردن 7 انتخاب كردن، جدا كردن، گلچين كردن، گزيدن 8 ستردن، پيراستن، اصلاح كردن 9 دانه چيني كردن 1 0 ترتيب دادن، مهيا كردن، فراهم كردن چيرگي : استيلا، پيروزي، تسلط، سلطه، سيطره، ظفر، غلبه

چيره : پيروز، غالب، چير، فاتح، فايق، قاهر، متسلط، متغلب، مستولي، مسلط، منتصر & مقهور چيره دست : بامهارت، چالاك، چست، زبردست، ماهر & چلمن، دست وپاچلفتي چيره زبان : تيززبان، زباندار، سخن گزار، سخنور، نطاق & الكن

چيره شدن : فايق آمدن، پيروز شدن، مستولي شدن، تسلط يافتن، استيلايافتن، غلبه يافتن & مغلوب شدن

چيز : جسم، چي، شي، موجود چيزخور : دواخور، مسموم

چيزدار : 1 ثروتمند، غني، دارا، متمول & بي چيز، فقير 2 ملاك & دهقان، خوش نشين 3 مالك & 1 مستاجر 2 بي خانه

چيزفهم : فهيم، فهميده، دانا، عاقل & نفهم

چيستان : بردك، پردك، پرسيدني، لغز، معما چيستي : ماهيت

چيلان : 1   ابزارآلات، چيلانه 2 عناب

چين : 1 آژنگ، اخمه، چروك 2 تا، لا 2 تاب، شكن، شكنج، فر، كرس 3 شيار، خط 4 چينه، قشر، لايه  چين خوردگي :

چين خوردن : 1   تا خوردن، چين افتادن، چروك شدن، چين برداشتن، شكنج گرفتن، چين دار شدن، پرچين شدن، شكنج يافتن 2 گسل زدايي

چين برچين : چين دار، پرچين، چين درچين & 1 صاف، لخت، شلال

چينه دان : جاغر، حوصله، زاغر، ژاغر، شاغر

چينه : 1 دانه 2 حصار گلي، ديواره گلي، ديوار گلي 3 طبقه، قشر،

لايه چيني : 1   منسوب به چين 2 اهل چين، شهروند چين 3 ظروف آبگينه اي