Get a site

لیست همه فعل های فارسی

آراستن

آراستم

آراستی

آراست

آراستیم

آراستید

آراستند

می آراستم

می آراستی

می آراست

می آراستیم

می آراستید

می آراستند

آراسته ام

آراسته ای

آراسته است

آراسته ایم

آراسته اید

آراسته اند

آزردن
آزمودن
آسودن
آشامیدن
آفریدن

آمدن
آموختن
آمیختن
آوردن
آویختن
ارزیدن
افتادن
افراختن
افراشتن
افروختن
افزودن
افشاندن
افشردن
افکندن
انباشتن
انداختن
اندوختن
اندودن
اندیشیدن
انگاشتن
انگیختن
ایستادن
ایستاندن
باختن
بازاندن
باریدن
باراندن

بازخواستن
بازگشتن
باشیدن
بافتن
بالیدن
بایستن
بخشودن
بخشیدن
برازیدن
بردن
برشتن
برگشتن
بریدن
بستن
بلعیدن
بودن
بوسیدن
بوییدن
بیوسیدن
پاشیدن
پختن
پذیرفتن
پذیراندن
پراکندن
پراندن
پرداختن
پرستیدن
پرسیدن
پروردن
پریدن
پزیدن
پژمردن
پژوهیدن
پسندیدن
پناهیدن
پنداریدن
پنداشتن
پوشیدن
پوشاندن
پوکیدن
پوکاندن
پیچیدن
پیچاندن
پیراستن
پیوستن
پیونداندن
پیماییدن
پیمودن
تاختن
تافتن
تپیدن
تراشیدن
ترساندن
ترسیدن
ترکیدن
ترکاندن
تکاندن
تمرگیدن
توانستن
جنباندن
جنبانیدن
جنبیدن
جنگیدن
جوشاندن
جوشیدن
جویدن
جهیدن
چبسیدن
چرخاندن
چرخیدن
چزاندن
چسباندن
چسبیدن
چشیدن
چیدن
خاراندن
خاریدن
خاستن
خراشاندن
خراشیدن
خرامیدن
خروشیدن
خریدن
خزیدن
خسبیدن
خفتن
خندیدن
خنداندن
خواباندن
خوابیدن
خواستن
خواندن
خوراندن
خوردن
دادن
داشتن
دانستن
درخشیدن
دریدن
دزدیدن
دواندن
دوختن
دوسیدن
دویدن
دیدن
راندن
ربودن
رخشیدن
رساندن
رسیدن
رفتن
رقصیدن
رویاندن
رمیدن
روییدن
ریختن
ریدن
زادن
زاریدن
زائیدن
زاییدن
زدن
زدودن
زیستن
ساختن
سابیدن
ساییدن
سپاردن
سپردن
ستاندن
ستودن
سراییدن
سرودن
سریدن
سفتن
سوختن
سوزاندن
سهمیدن
شتابیدن
شتافتن
شدن
شستن
شکافتن
شکاندن
شکستن
شکفتن
شکافیدن
شمردن
شناختن
شناساندن
شنودن
شنیدن
صرفیدن
طلبیدن
فرستادن
فرسودن
فرمودن
فروختن
فریفتن
فزودن
فشرد
فکندن
فهماندن
فهمیدن
کاستن
کاشتن
کاویدن
کردن
کشتن
کشیدن
کندن
کوبیدن
کوشیدن
کوفتن
گداختن
گذاردن
گذاشتن
گذشتن
گرداندن
گرفتن
گریاندن
گریختن
گریستن
گزاردن
گزیدن
گشتن
گشودن
گفتن
گندیدن
لغزیدن
لنگیدن
لیسیدن
مالاندن
مالیدن
ماندن
مردن
موییدن
میراندن
نالیدن
نامیدن
نشاندن
نشستن
نگاشتن
نگریستن
نمودن
نواختن
نوردیدن
نوشیدن
نوشتن
نهادن
نهفتن
وررفتن
ورزیدن
وزیدن
ویراستن
هراسیدن
یافتن