لیست همه فعل های فارسی

آراستن

آراستم

آراستی

آراست

آراستیم

آراستید

آراستند

می آراستم

می آراستی

می آراست

می آراستیم

می آراستید

می آراستند

آراسته ام

آراسته ای

آراسته است

آراسته ایم

آراسته اید

آراسته اند

آزردن
آزمودن
آسودن
آشامیدن
آفریدن

آمدن
آموختن
آمیختن
آوردن
آویختن
ارزیدن
افتادن
افراختن
افراشتن
افروختن
افزودن
افشاندن
افشردن
افکندن
انباشتن
انداختن
اندوختن
اندودن
اندیشیدن
انگاشتن
انگیختن
ایستادن
ایستاندن
باختن
بازاندن
باریدن
باراندن

بازخواستن
بازگشتن
باشیدن
بافتن
بالیدن
بایستن
بخشودن
بخشیدن
برازیدن
بردن
برشتن
برگشتن
بریدن
بستن
بلعیدن
بودن
بوسیدن
بوییدن
بیوسیدن
پاشیدن
پختن
پذیرفتن
پذیراندن
پراکندن
پراندن
پرداختن
پرستیدن
پرسیدن
پروردن
پریدن
پزیدن
پژمردن
پژوهیدن
پسندیدن
پناهیدن
پنداریدن
پنداشتن
پوشیدن
پوشاندن
پوکیدن
پوکاندن
پیچیدن
پیچاندن
پیراستن
پیوستن
پیونداندن
پیماییدن
پیمودن
تاختن
تافتن
تپیدن
تراشیدن
ترساندن
ترسیدن
ترکیدن
ترکاندن
تکاندن
تمرگیدن
توانستن
جنباندن
جنبانیدن
جنبیدن
جنگیدن
جوشاندن
جوشیدن
جویدن
جهیدن
چبسیدن
چرخاندن
چرخیدن
چزاندن
چسباندن
چسبیدن
چشیدن
چیدن
خاراندن
خاریدن
خاستن
خراشاندن
خراشیدن
خرامیدن
خروشیدن
خریدن
خزیدن
خسبیدن
خفتن
خندیدن
خنداندن
خواباندن
خوابیدن
خواستن
خواندن
خوراندن
خوردن
دادن
داشتن
دانستن
درخشیدن
دریدن
دزدیدن
دواندن
دوختن
دوسیدن
دویدن
دیدن
راندن
ربودن
رخشیدن
رساندن
رسیدن
رفتن
رقصیدن
رویاندن
رمیدن
روییدن
ریختن
ریدن
زادن
زاریدن
زائیدن
زاییدن
زدن
زدودن
زیستن
ساختن
سابیدن
ساییدن
سپاردن
سپردن
ستاندن
ستودن
سراییدن
سرودن
سریدن
سفتن
سوختن
سوزاندن
سهمیدن
شتابیدن
شتافتن
شدن
شستن
شکافتن
شکاندن
شکستن
شکفتن
شکافیدن
شمردن
شناختن
شناساندن
شنودن
شنیدن
صرفیدن
طلبیدن
فرستادن
فرسودن
فرمودن
فروختن
فریفتن
فزودن
فشرد
فکندن
فهماندن
فهمیدن
کاستن
کاشتن
کاویدن
کردن
کشتن
کشیدن
کندن
کوبیدن
کوشیدن
کوفتن
گداختن
گذاردن
گذاشتن
گذشتن
گرداندن
گرفتن
گریاندن
گریختن
گریستن
گزاردن
گزیدن
گشتن
گشودن
گفتن
گندیدن
لغزیدن
لنگیدن
لیسیدن
مالاندن
مالیدن
ماندن
مردن
موییدن
میراندن
نالیدن
نامیدن
نشاندن
نشستن
نگاشتن
نگریستن
نمودن
نواختن
نوردیدن
نوشیدن
نوشتن
نهادن
نهفتن
وررفتن
ورزیدن
وزیدن
ویراستن
هراسیدن
یافتن