لیست مزخرفت ترین ضرب المثل های فارسی با توضیحات

در حال بروز رسانی این پست هستم:

https://fa.wikiquote.org/wiki/%D8%B6%D8%B1%D8%A8%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C

ترس برادر مرگه

  • «آدم ترسو همیشه سالم است.»
  • «آبى كه ريخته شدُ نميشه جمعش كرد.»

بالاتر از سیاهی رنگی نیست

  • «آدم گدا، این همه ادا؟»

خواهی نشوی رسوا همنگ جما

  • «اگر خدا بخواهد، از نر هم می‌دهد.»

عت ش.