قانون کائنات

❤️

قانون کائنات اینه که:
حالت که خوب باشه ،
اتفاقهای خوب برات می افته