Get a site

فـراوری و خواص کامپوزیت های زمینه فلـزی رشـته ای

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مهندسی مواد با عنوان :  فـراوری و خواص کامپوزیت های زمینه فلـزی رشـته ای در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”
مهندسی مواد – شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

عنوان :
فـراوری و خواص کامپوزیت های زمینه فلـزی رشـته ای از طـریق روش های
حالت جامد

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده
کامپوزیت های زمینه فلزی به دلیل داشتن خواصی از قبیل استحکام و سفتی ویژة بالا در سـال هـای
اخیر همواره مورد توجه محققین بوده و در صنای عی از قبیل خودرو سازی و هوافضا مورد اسـتفاده قــ ـرار
می گیرند . در این بین کامپوزیت های زمینه فلزی رشته ای به خاطر ویژگی های منحصر بـه فردشـان از
جایگاه ویژه ای در میان کامپوزیت های زمینه فلزی برخوردارند . یکـی از موانـع پـیش روی توسـعۀ ایـن
دسـته از کامپوزیت های زمی نه فلزی، پیچیدگی و مشکلات فراوری آنها می باشـد . بـه دلیـل نقطـه ذوب
نسبتاً بالای اغلب ماتریس های فلزی و نیز به خاطر مشکلات موجود در دمای بالا، روش های حالت جامد
برای فراوری این دسته از کامپوزیت ها توسعه یافته اند . روش های متداول فراوری کامپوزیت های زمینـه
فلزی رشته ای در حالت جامد اغلب شامل فرایندهای فویل -الیاف-فویل، پوشش دهی تک نوارهـا بـا فـاز
زمینه، پوشش دهی الیاف با فاز زمینه و روش های متالورژی پودر دوغابی می باش . دن روش های متالورژی
پودر دوغابی اغلب بر اساس تکنیک ریخته گری نواری و بر مبنای روش پودر -پارچه پایه گ ذاری شده اند .
این روش ها شامل فرایندهای پودر -الیاف-پودر، پوشش دهی تک نوارها با پودر و پوشش دهـی الیـاف بـا
پودر می باشند. به طور کلی هر یک از روش های ذکــر شده دارای مزایا و محدودیت هایی هستند، لذا بر
اســاس خواص مورد نیاز و نیز امکانـات در دسـترس، مـی تـوان بـا ک مـ ـک یکـی از روش ه ـــ ای فـوق
کامپوزیت های زمینه فلزی رشته ای را فراوری نمود .

مقدمه
امروزه تحقیقات متعددی در رابطه با مواد نو انجام می شود . دسـته ای از ایـن مـواد، کامپوزیـت هـای
زمینه فلزی هستند، که در چـند سال اخیر بسیار مورد توجــه محققین قرار داشته و در حـال توســـعه
می باشند . کامپوزیت های زمینه فلزی با بهره گیری از دو فاز سـرامیکی و فلـزی دارای ویژگـی هـایی از
قبیل استحکام و سفتی ویژه بالا می باشند . یکی از انواع دسـته بنـدی کامپوزیـت هـای زمینـه فلـــزی،
طبقه بندی آنها بر اساس نوع و شکل فاز تقویت کننده می باشد. بر این اساس اگر کامپوزیت توسط الیاف
پیوسته سرامیکی تقویت شده باشد، به آن کامپوزیت زمینه فلزی رشته ای گفته می شود. کامپوزیت های
زمینه فلزی رشته ای، به دلیل اینکه فاز تقویت کننده در آنها به طور پیوسته در فاز زمینه قرار می گیرد،
دارای خواص و ویژگی های منحصر به ف ردی می باشــند . این دسته از کامپوزیـت هـای زمینـه فلــزی،
دارای استحکام و سفتیِ بیشتری نسبت به کامپوزیت های زمینه فلزی با فاز تقویت کننده غیـر پیوسـته
هستند. از طرفی در کامپوزیت های زمینه فلــزی رشته ای، به دلیـل اینکـــه الیـاف تقویـت کننـده در
جهات خاصی در فـاز زمی نه قرار می گیرند، لذا دارای خـواص آنیزوتروپیک مـی باشــند . بـه طـور کلـی
کامپوزیت های زمینه فلزی در صنایعی از قبیل هوافضـا و خـودروسازی به طور گسـترده مـورد اسـتفاده
قـرار می گیرند .
در کامپوزیت های زمینه پلیمری، استفاده از فاز تقویت کنندة پیوسته چنـدان مـشکل نبـو ده، لـذا در
ساخت این دسته از کامپوزیت ها اغلب از الیاف پیوسته استفاده می شود . اما در کامپوزیـت هـای زمینـه
فلزی به دلیل بالا بودن دمای فراوری کامپوزیت، استفاده از الیاف تقویت کننده پیوسته مشکل تـر بـوده،
لذا محدودیت هایی در استفاده از روش های حالت مایع (ذوبی) وجـ ود دارد . بـر ایـن اسـاس روش هـای
فراوری حالت جامد در دست توسعه قرار گرفته اند . از طرفی اغلب روش هـای فـراوری کامپوزیـت هـای
زمینه فلزی در حالت جامد، مخصوص کامپوزیت هایی با فاز تقویـت کننـده غیـر پیوسـته هـستند، زیـرا
فـراوری کامپوزیت های زمینه فلزی رشته ای، پیچیده تر و مشکل تر می باشد . به طور کلـی روش هـای
محدودی جهت فراوری کامپوزیت های زمینه فلزی رشـته ای در حالـت جامـد وجـود دارد کـه در ایـن
سمینار به آنها اشاره شده است.

تعداد صفحه :113
قیمت : پنج هزار تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com