دعای سپند (اسفند دود کردن در سبزوار) ضد چشم زخم

سبز است سپند، سبزه کار است سپند،
دید منه سبند

مواظب باش نخره ورت سپند

همه جا بابور سپند

از بهر گزند

چشم بد خلق را سپند است علاج

دین و آیین پیومبر خدا را بلند صلوت