Get a site

دانلود کار تحقیقی وکالت با موضوع : فقیهی آماده

دانلود متن کامل کار تحقیقی وکالت رشته حقوق

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

بیوگرافی : 8

اهداف تحقیق : 10

چکیده 12

ارزشیابی تحصیلی.. 13

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی (achievement  evelution Academic  ). 14

ویژگی ارزشیابی فرایند – مدار. 15

آشنایی با پاره ای از مفاهیم ارزشیابی.. 15

«تفاوت بین اندازه گیری و ارزشیابی ». 17

ارزشیابی توصیفی.. 17

تشخیص مفاهیم : 18

تعریف مدیریت.. 18

وظایف مدیردر امور دانش آموزان : 19

وظایف مدیر درامور کارکنان. 20

قدرت شخصی.. 21

قدرت مقام. 22

وظایف مدیر در زمینه بـرنامه آموزشـی و تدریس.. 22

مدیریت آموزشی.. 23

تعاریف مدیریت آموزشی.. 23

انواع سبکهای مدیریت : 24

رهبری فرهمند. 25

رهبری تحول گرا 25

روش های آموزش : 25

روش های جدید آموزشی.. 26

ارزشیابی IPI و CAI و IGE و سایر روشها : 29

ویژگیهای روش واحد ها : 30

روش واحد موضوع : 31

ویژگیهای روش واحد موضوع : 33

محاسن و محدودیتهای روش واحد موضوع : 33

نمونه ای از یك واحد تجربی : اهیمت آب در زندگی.. 34

روش واحد طرح : 35

ویژگیهای روش واحد طرح : 35

محاسن و محدودیتهای روش واحد طرح : 36

نقش برنامه ریزی آموزشی در فرایند نظام آموزشی.. 38

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی به عنوان یك تخصص…. 41

ضرورت ارزشیابی آموزشی.. 41

جایگاه و نقش ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در آموزش و یادگیری فرایند – مدار. 42

آشنایی با پاره ای از مفاهیم ارزشیابی.. 43

اصول و مفاهیم قابل تاكید در ارزشیابی.. 44

اهدافی كه ارزشیابی آموزشی در نظر دارد. 44

نقش ارزشیابی در برنامه درسی و پیشرفت تحصیلی.. 44

سخنان حضرت امام خمینی (ره) با تمسک به قرآن و به شرط وحدت ناگسستنی.. 47

فرهنگ و معارف قرآنی. 56

نقش وزارت آموزش و پرورش  د رتوسعه معارف بین نوجوانان. 61

تهیه و تدوین متون درسی.. 62

همکاری آموزش و پرورش با سازمان تبلیغات اسلامی.. 69

عوامل مؤثر ارتباطی : 75

-عدم اعتماد به نفس وترس از تمسخر دیگران. 85

2- امنیت شغلی1 در آینده 87

3- تعاریف و مفاهیم ایمنی و بهداشت كار. 87

4- روش‌های متداول بررسی و اقدام در زمینه بهداشت و ایمنی محیط كار. 87

5- قوانین دولتی و ایمنی و سلامت حرفه‌ای.. 88

6- قوانین ایمنی و سلامت حرفه‌ای در ایران. 88

7- موازین مربوط به ایمنی و بهداشت كار. 89

8- مدیریت ایمنی و سلامت محیط كار. 89

9- عوامل كلیدی بهبود ایمنی و سلامت حرفه‌ای محیط كار. 90

9- 1- فرهنگ… 90

9-2- سیستم ها 90

9-3- سخت افزار. 91

10- اجزای برنامه ایمنی.. 91

11- ارزیابی عملكرد ایمنی و سلامت.. 91

11-1- موارد راهنما به منظور ارزیابی عملكرد ایمنی و سلامت.. 91

12- چگونگی ایجاد یك برنامه جامع كنترل مخاطرات بالقوه 92

13- انواع برنامه‌های ایمنی.. 92

13-1- برنامه‌های ایمنی بر مبنای رفتار. 92

13-2- برنامه‌های ایمنی بر مبنای مشوق.. 93

14- نظرات جاری در ایمنی و سلامت.. 93

15- استرس13. 94

15-1- استرس شغلی.. 94

15-2- سندروم سازگاری عمومی14. 94

15-3- ایجاد كننده‌های استرس15. 95

15-4- منابع استرس.. 96

15-5- علل كاری استرس.. 96

15-5-1- بار زیاد كاری.. 97

15-5-2- فشار كاری كم. 97

15-5-3- نوبت كاری.. 97

15-5-4- روابط بین شخصی.. 97

15-5-5- تغییر. 97

15-5-6- جو سازمانی.. 98

15-5-7- محیط فیزیكی.. 99

15-5-8- ابهام نقش.. 99

15-5-9- عوامل شخصی.. 99

15-5-10- عوامل خارجی.. 99

15-5-11- شرایط اقتصادی.. 99

15-5-12- مقررات و قوانین دولتی.. 100

15-5-13- مسافرت.. 100

15-5-14- ارزش‌های جامعه. 101

15-5-15- جرم و جنایت.. 101

15-5-16- موضوعات خانوادگی و شخصی.. 101

16- استرس و عملكرد كاری.. 101

17- رابطه استرس و ترك خدمت و سبك رهبری.. 102

18- تصمیم گیری و استرس.. 102

19- علائم استرس.. 103

20- مدیریت استرس.. 103

20-1- استراحت.. 103

20-2- ورزش.. 105

20-3- رژیم غذایی.. 105

20-4- صحبت كردن. 105

20-5- برنامه ریزی و مدیریت زمان. 105

20-6- تفویض…. 105

21- ده راه كه مدیریت بوسیله آن می‌تواند استرس كار كنان را در حین كار كاهش دهد. 105

نتیجه گیری.. 106

 

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….108

مقدمه

ارزشیابی یکی از ارکان هر برنامه درسی است همان طور که در ابتدای هر درس با انجام ارزشیابی تشخیص میزان دانش و توانایی فراگیران سنجیده می شود . پس از هر درس و در پایان درس نیز آموخته های دانش آموزان ارزشیابی می گردد .

معمولاً ارزشیابی هم میزان پیشرفت فراگیران و هم میزان توفیق آموزگاران را می سنجد و نقاط قوت و ضعف برنامه آموزشی را نشان می دهد .

ضمناً آموخته های فراگیران در سه حیطه ی دانش – مهارت علمی – نگرش مورد ارزش و سنجش قرار می گیرد .

در این ارزشیابی رشد میزان یادگیری هردانش آموز مورد نظر است و همچنین فعالیت تلاش فردی و گروهی دانش آموزان منظور می شود . فعالیت خارج از کلاس دانش آموزان بخشی از نمره ارزش یابی مستمر را شامل می شود و ضمناًباید به تفاوتهای فردی فراگیران توجه شود .

در پایان برای داشتن یک ارزشیابی توصیفی همراه با یادگیری مؤثر و مفید لازم است که معلمان با اهداف این نوع کار و ابزار و نحوه ی انجام آن آشنا شوند وآنگاه اولیاء را در جریان کار قرار دهند و آنها را توجیه کرد و سپس دانش آموزان را توجیه کرد و در این صورت است که همگی با هم با فکر و توان هم می توانیم راه را تا پایان ادامه دهیم و به نتایج مطلوب برسیم .

اهدافی که ارزشیابی تحصیلی در نظر دارد

با عنایت به اهمیت ارزشیابی می توان اهداف زیر را برای آن مطرح نمود :

– ارزشیابی می تواند به عنوان عاملی مؤثر در تشخیص شیوه صحیح تدریس و کمک به ارتقاء و اعقلای آن یاری رسان معلم باشد .

– بر اساس نتایج حاصله از ارزشیابی می توان در انتخاب معلمان کارآمد و شیوه تدریس مؤثر تصمیم گیری نمود .

– دانش آموزان در این زمینه بهره ور خواهند شد و از نتایج ارزشیابی می توانند به نقاط ضعف و قوت خود آگاهی پیدا نموده درصدد رفع یا تقویت آن نقاط باشند .

– ترسیم ضوابط خاص در زمینه ی ارائه ی شیوه های مؤثر

–  تدریس هدفهای ارزشیابی بر حسب سؤالی که ارزشیاب درباره بازده مورد ارزشیابی مطرح میکند فرق می کند و کار آن گروه از شیوه های ارزشیابی که در نظام تحصیلی به کار می رود . این است که تحقیق هدف های آموزشی را کنترل می نماید .

 

اهداف این تحقیق عبارتند از :

مقصود از ارزشیابی خدمت به آموزش است ، نه در کمین نشستن برای غافلگیر کردن دانش آموزان و محک زدن او با معیار آنچه «نمی داند» فرهنگ موفقیت را میتوان با کاربرد روش صحیح در آموزش و ارزشیابی بر فضای کلاس غالب کرد .

در ارزشیابی (توصیفی) میزان افزایش یادگیری هر دانش آموز مدنظر می باشد و همچنین فعالیت تلاش فرد و گروهی دانش آموزان منظور می شود .

فعالیت خارج از کلاس فراگیران بخشی از نمره ارزشیابی مستمر را شامل می شود و ضمناً باید به تفاوتهای فردی فراگیران توجه شود .

اطلاعات حاصل از سنجش و ارزشیابی مستمر هر دانش آموز به این پرسش معلم پاسخ دهد که این دانش آموز در کجا قرار دارد . و برای پیشرفت  او چه می توان کرد ؟ نه این که معلم نتیجه گیری نماید که مثلاً این دانش آموز زیر حد متوسط ، کند ذهن یا تیز هوش است.

 

 

اهداف تحقیق :

کسب مهارت های بحث و گفتگو

مشارکت در فعالیتهای گروهی

ایجاد انگیزه برای مطالعه و یادگیری

کسب مهارتهای مربوط به ارتباطات بین فردی

کسب مهارتهای مطالعه درست

توجه به موضوع مورد مطالعه

کسب مهارت تفکر انتقادی

ارتباط بین یادگیری قبلی و بعدی

تثبیت یادگیری از طریق مرور کردن ، سؤال جواب و یافتن جواب

تلفیق مهارتهای شنیدن ، خواندن ، تفکر و نوشتن

افزایش اعتماد به نفس و ابراز وجود

چکیده

در این مقاله سعی شده است که بر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ( کیفی – یاد گیری ) فراگیران با توجه به اهمیت آن نگاهی داشته باشیم .

بر اساس این روش که همان سنجش عملکرد یادگیرندگان و مقایسه نتایج حاصل با هدفهای آموزشی از پیش تعیین شده به منظور تصمیم گیری که آیا فعالیت های آموزشی معلم و تلاش های فراگیران به نتایج مطلوب رسیده است . بدین منظور از انواع ارزشیابی ها که شامل آغازین – تکوینی ( مستمر ) پایانی ( تراکمی ) مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .

هم چنین اصول و مفاهیم قابل تاکید در ارزشیابی توصیفی و نقش آن در آموزش و یادگیری حد نظر واقع شده است در این مباحث سعی شده که اهداف ارزشابی توصیفی و ارتباط آن با ارزشابی تکوینی بیان شود . بعد از این موارد ابزارهایی که در این روش استفاده می شود .

پوشه کار – پروژه – آزمون های عملکرد می باشد .

برای مثال : در آزمون عملکرد ،  تهیه یک آزمون عملکرد از نوع سیاهه یا چک لیست می باشد .

در مجموع  امیدواریم که راهکارهای مناسب جهت چگونگی استفاده از ابزار ها و نتایج حاصل از ارزشیابی توصیفی ارائه شده باشد .

 

تعداد صفحه :108

قیمت : 8800 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***