Get a site

دانلود کار تحقیقی وکالت با موضوع : بررسی ماهییت حقوقی گواهی عدم امکان سازش و مقایسه آن با قواعد طلاق در حقوق ایران

دانلود متن کامل کار تحقیقی وکالت رشته حقوق

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

مقدمه. 5

چكیده: 6

فصل اول. 7

بررسی ماهیت حقوقی عدم سازش.. 7

1-1      ماهیت طلاق توافقی.. 8

1-2سیر تاریخی مداخله عدلیه در طلاق.. 10

1-3      انواع تصمیمات محاکم. 13

فصل دوم. 15

مقایسه تصمیمات اداری سابق و اکنون د رگواهی عدم سازش د رقواعد طلاق.. 15

2-1    تصمیمات اداری.. 16

2.2.   تصمیمات قضایی (سابق ). 17

3.2.    نظریة تقسیم تصمیم دادگاه بر اساس آثار. 18

2-3-1.    احکام. 19

2-3-2 قرار. 20

2-3-3. تصمیمات حسبی.. 21

2-4  گزارش اصلاحی.. 22

نتیجه‏گیری فصل دوم. 25

فصل سوم. 28

قواعد طلاق د رحقوق ایران. 28

3-1ماهیت طلاق.. 30

3-2انواع طلاق.. 32

3-3- طلاق به درخواست زوجه. 33

3-4 غیبت زوج. 33

3-5- طلاق توافقی.. 39

3-6تعیین مدت اجرای آرای طلاق.. 39

3-7گواهی عدم امكان سازش.. 42

3-8اجرای رویه‌های متفاوت قضات.. 44

فصل چهارم. 47

تفكیك حكم طلاق از گواهی.. 47

4-1تفکیک حکو طلاق از گواعی عدم سازش.. 48

4-2اجرای صیغه طلاق بدون رضایت زوج. 51

نتیجه: 60

پیشنهاد. 61

فهرست منابع: 63

مقدمه

چندی است که در برخی از محاکم خانواده رویه‏ای ناصواب در حال شک‏ل گیری است و علت آن را برخی قضات تراکم پرونده‏های وارده به شعب اظهار می‏نمایند. این محاکم از اجرای مفاد حکم طلاق توافقی خودداری می‏نمایند و متقاضی اجراء را که در این موارد غالباً زوجه می‏باشد، به تقدیم دادخواست مجدد جهت الزام زوج به ایفای تعهدات مندرج در گواهی عدم امکان سازش که به صورت توافقی صادر گشته؛ رهنمود می‏نمایند. قضات آن محاکم در اثبات ادعای خود به منطوق ماده واحدۀ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلت نظام استناد می‏نمایند و مدعی می‏باشند، که با توجه به استفاده قانون‏گذار از عبارت «گواهی» در طلاق توافقی، آن‏چه صادر می‏شود، صرفاً یک گواهی است و مفاد آن قابلیت اجرای را ندارد و صرفاً جهت معرفی به دفترخانه جهت اجرای صیغه طلاق بر اساس قانون فوق‏الذکر را دارد و با این استدلال مشکلی بر معضلات حقوقی زنان در مراجعه به محاکم و احقاق حق می‏افزایند. در این مقاله ضمن نقد این استدلال به قابلیت اجرای گواهی عدم امکان سازش پرداخته می‏شود.

 

 

چكیده:

اجرای آرای طلاق از مسائل قابل بحث در دادگاه‌های خانواده است. این موضوع با توجه به تصویب قانون تعیین مدت اعتبار «گواهی عدم امكان سازش» در سال 1376 مورد اختلاف بیشتری قرار گرفت. این اختلاف نظر از یك سو به جهت ابهام در مفهوم گواهی عدم امكان سازش و از دگر سوی به جهت مشروعیت اعزام نماینده از سوی دادگاه برای اجرای صیغه طلاق در صورت عدم حضور زوج، می‌باشد. لذا ضروری است مقنن با تعریف عبارت قانونی «گواهی عدم امكان سازش» و «رعایت جهات شرعی» در بند «ب» ماده واحده، حدود اجرای قانون فوق‌الذكر را مشخص نماید و مراجع نظارتی بر كار قضات، نظارت داشته باشند تا از اجتهاد آنان در برابر نصّ قانون جلوگیری نمایند. در این نوشتار به مباحثی همچون ماهیت طلاق، انواع طلاق، تعیین مدت برای اجرای طلاق، گواهی عدم امكان سازش پرداخته شده و انتهای مقاله پیشنهاد رفع ابهام از عبارت «گواهی عدم امكان سازش» و انحصار موارد صدور گواهی در طلاق به درخواست زوج و در طلاق توافقی زوجین داده شده است.

واژگان كلیدی:

گواهی عدم امكان سازش، طلاق، اجرای آرای طلاق، حكم، مدت آرای طلاق.

تعداد صفحه : 66

قیمت : 8800 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***