دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی: مقایسه ی مؤلفه های بهزیستی روان شناختی ، شادکامی و میزان سازگاری اجتماعی در زنان دارای همسر بیمار روانی و عادی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

گرایش : بالینی

عنوان : مقایسه ی مؤلفه های بهزیستی روان شناختی ، شادکامی و میزان سازگاری اجتماعی در زنان دارای همسر بیمار روانی و عادی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بندرعباس

پایان­ نامه کارشناسی ارشد رشته روان­شناسی بالینی

عنوان:

مقایسه ی مؤلفه های بهزیستی روان شناختی ، شادکامی و میزان سازگاری اجتماعی در زنان دارای همسر بیمار روانی و عادی

استاد راهنما:

دکتر کوروش محمدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه 1

1-2- بیان مسأله 4

1-3- اهمیت و ضرورت 7

1-4- اهداف تحقیق 9

1-5- فرضیه‏های تحقیق 11

1-6- تعریف واژه ها و اصلاحات 12

1-6-1- تعاریف مفهومی 12

1-6-2- تعاریف عملیاتی 13

فصل دوم: پیشینه ی تحقیق

2-1- مقدمه 14

2-2- مبانی نظری بهزیستی روان شناختی 15

2-2-1- تعریف بهزیستی روان شناختی 15

2-2-2- پیشینه بهزیستی روان شناختی 16

2-2-3- نظریه های بهزیستی روان شناختی 17

2-2-3-1- نظریه فرانکل 17

2-2-3-2- نظریه الگوی ویسینگ و وان دان 18

2-2-3-3- نظریه ریف- 19

2-3- مبانی نظری سازگاری اجتماعی 22

2-3-1- تعریف سازگاری اجتماعی 23

2-3-2- نظریه های سازگاری اجتماعی 24

2-3-2-1- نظریه ی روان پویشی 24

2-3-2-2- نظریه ی یادگیری 26

2-3-2-3- نظریه ی یادگیری شناختی  اجتماعی 27

2-3-2-4-  نظریه ی پدیدار شناختی 28

2-3-2-5-  نظریه ی تحولی 29

2-4-مبانی نظری شادکامی 29

2-4-1- روان شناسی بالینی شادکامی 31

2-4-2- تعیین کننده های شادی و رضایت از زندگی 36

2-4-3- وضعیت تأهل و شادکامی 38

2-4-4- محیط و شادی 39

2-4-5- روابط اجتماعی و شادکامی 40

2-4-10- وضعیت سلامتی و شادکامی 40

2-4-6- شادکامی و امید 41

2-4-7- جنسیت و شادکامی 42

2-5- پیشینه تحقیق 42

2-5-1- پیشینه داخلی 42

2-5-2- پیشینه خارجی 46

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه 48

3-2- روش تحقیق 48

3-3- جامعه و نمونه پژوهش- 49

3-4- ابزار جمع آوری تحقیق 49

3-5- شیوه اجرای پژوهش- 54

3-5- شیوه ی تجزیه و تحلیل داده ها 55

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه 56

4-2- یافته های توصیفی 56

4-3- بررسی مفروضه های تحلیل واریانس چند متغیری (منوا) 60

4-4- بررسی فرضیه های تحقیق 63

فصل پنجم: نتیجه گیری

5-1- مقدمه 69

5-2- یافته های تحقیق 69

5-3- نتیجه گیری 71

5-4- محدودیت های تحقیق 73

5-5- پیشنهادات تحقیق 74

چکیده
پژوهش حاضربا هدف مقایسه ی مؤلفه های بهزیستی روان شناختی ، شادکامی و میزان سازگاری اجتماعی در زنان دارای همسر بیمار روانی و عادی انجام گرفته است . این پژوهش به لحاظ هدف از تحقیقات کاربردی است که به روش علی- مقایسه ای انجام شده است. جامعه آماری متشکل از زنان دارای همسر بیمار روانی و زنان دارای همسر عادی بوده است که حجم نمونه پژوهش ،تعداد 100 زن  (50 زن دارای همسر بیمار روانی و 50  زن دارای همسر عادی) که به شیوه داوطلبانه از میان نمونه های در دسترس انتخاب شدند. نتایج آماری نشان داد که در مولفه های بهزیستی روانشناختی تفاوت معناداری بین زنان دارای همسر بیمار روانی و زنان دارای همسر عادی در سطح اطمینان 99 درصد (001/0p=) وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین دو گروه به لحاظ شادکامی در سطح اطمینان 99 درصد (001/0p=) وجود دارد. مقایسه سازگاری اجتماعی زنان دارای همسر بیمار روانی و زنان دارای همسر عادی نیز نشان داد که تفاوت بین دو گروه در سطح اطمینان 99 درصد (001/0p=) معناداری است. نتایج بیانگر این بود که بیماری روانی همسر بر بهزیستی روانشناختی، شادکامی و سازگاری اجتماعی زنان تأثیر گذار است.

1-1- مقدمه
یکی از معضلات و مشکلات جوامع امروزی بیماری روانی[1] است . بیماری روانی همواره در اجتماعات بشری وجودداشته است (هاشم ورزی، 1389). خانواده اولین سیستم حمایتی در جامعه است که حمایت از افراد خانواده، تأمین هزینه ها، شرایط و امکانات رفاهی آنها را عهده دار می باشد. از طرفی امروزه رویکرد سیستم های درمانی بر ترخیص زود هنگام بیماران استوار است، حتی بیماران بخش های مراقبت ویژه با اختلات جسمانی، عملکردی و روان شناختی نیز زودتر از بهبودی کامل به منزل فرستاده می شوند تا به وسیله وابستگان مراقبت شوند. بالطبع مراقبین  بیماران روانی بالاخص زنان (همسران و مادران) آنان در برآورده سازی نیازهای بیماران دارای توانمندی های متفاوت ومحدودی هستندکه این حالت فرد مراقبت کننده را درمواجهه با تغییرات و نیاز های مراقبتی بیمار در خانه آسیب پذیر می کند و طبق تئوری استرس، هنگامی که افراد مراقبت کننده نیاز های مراقبتی بیمار را بیشتر از توانایی های خود و منابع حمایتی خو د ارزیابی کنند، آنها نه تنها این موقعیت ایجاد شده را استرس زا تلقی می کنند بلکه این حالت می تواند سلامت و بهزیستی روانی آنها را به خطر بیاندازد(رحمانی انارکی و همکاران ، 1391).

بدون شك همسران بیمارروانی از جمله نزدیك ترین اطرافیان این بیمار می باشد و بیشترین و           گستر ده ترین روابط را به لحاظ عاطفی و شناختی، كلامی و غیر كلامی و نیز در ارتباط رودر رو و دایم با فرد بیمار داشته و در صورت عدم ارضاء نیازهای عاطفی و ارتباط نامناسب در خانواده انتظار می رود بیشترین مشكلات و ناراحتی ها را همچنان كه نتایج پژوهش های مختلف نشان داده است متحمل شود(فرامرزی و همکاران ، 1390).

مطالعات نشان داده اند که شادکامی[2] و حتی سلامت روانی[3] و جسمانی افراد تحت تأثیرفشارهای روانی قرار می گیرد و فشارهای روانی تقریباً با شدت و ضعف متفاوت در زندگی کل انسان ها و مراقبت کننده از چنین بیمارانی وجود دارد(رحمانی انارکی و همکاران ، 1391).  از طرفی سلامتی یك مفهوم چند بعدی است كه علاوه بر بیمار نبودن ، احساس شادكامی وبهزیستی روان شناختی را نیز در بر می گیرد(بیانی و همکاران ، 1386).

یکی از مباحثی که اخیراً در روان شناسی سلامت مورد توجه روان شناسان و روان پزشکان قرار گرفته است، سازگاری اجتماعی است (والر ، 2001). اجتماعی شدن یك فرایند دو جانبه ی ارتباطی میان فرد و جامعه است. به همین دلیل جریانی پیچیده به شمار می آید كه ابعاد و جوانب گوناگونی دارد. كسب مهارت ها ی اجتماعی ، چگونگی برقراری ارتباط با سایر افراد و سازگاری اجتماعی، از جمله ی این ابعاد هستند. از سازگاری اجتماعی تعاریف زیادی شده است . اسلبی و گورا[4]، سازگاری اجتماعی را مترادف با مهارت اجتماعی می دانند. از نظر آن ها مهارت اجتماعی عبارت است از توانایی ایجاد ارتباط متقابل با دیگران در زمینه ی خاص اجتماعی ، به طریق خاص كه در عرف جامعه قابل قبول وارزشمند باشد. در حالی كه اسلاموسكی[5]، سازگاری و مهارت اجتماعی را فرایندی می دانند كه افراد را قادر می سازد تا رفتار دیگران را درك و پیش بینی كنند، رفتار خود را كنترل كنند وتعاملات اجتماعی خود را تنظیم نمایند(خدایاری فرد ، 1385). بنابراین در پژوهش حاضر ، به مقایسه ی مؤلفه های بهزیستی روان شناختی ، شادکامی و میزان سازگاری اجتماعی در زنان دارای همسر بیمار روانی و عادی ، پرداخته شده است
تعداد صفحه : 116

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

Previous Entries پایان نامه ارشد گروه روانشناسی: مقایسه اثربخشی درمان نوروفیدبک با کاهش استرس مبتنی برحضورذهن در کاهش علائم اضطرابی در بیماران مبتلا به اضطراب اجتماعی Next Entries پایان نامه ارشد رشته مدیریت آموزشی: ارتباط سنجی ارگونومی ، فرسودگی شغلی و نگرش حرفه ای معلمان مقطع متوسطه