Warning: Use of undefined constant title - assumed 'title' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /membri/khodam/wp-content/plugins/sar_RayanSaz/index.php on line 34
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معدن :طراحی معدن سنگ آهن زرند كرمان – مقالات و پایان نامه های کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معدن :طراحی معدن سنگ آهن زرند كرمان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  معدن با عنوان : طراحی معدن سنگ آهن زرند كرمان
در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی
دانشكده تحصیلات تكمیلی-واحد تهران جنوب
پایاننامه برای دریافت درجه كارشناسیارشد “M.SC”
مهندسی معدن – استخراج
عنوان:
طراحی معدن سنگ آهن زرند كرمان

برای رعایت حریم خصوصی اسامیاستاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده
معدن سنگ آهن جلال آبـاد زرنـد از زمـره یكـی از ذخـایر حـوزه آهـن دار اسـتان كرمـان محسـوب
میشود. ذخیره این معدن ٢٠٠ میلیون تن با عیار متوسط ٤٥ درصد برآورد شده است.اكتشافات مقدمـاتی،
مطالعات ژئوتكنیكی و كانه آرایی مقدماتی این منطقه در خلال سالهای ١٣٤٤ تا ١٣٥٤ انجام شـده اسـت.
اكتشافات تفصیلی این ناحیه نیز از سال ١٣٧٩ تا ١٣٨١ توسط شركت ملی فـولاد ایـران صـورت پذیرفـت.
تعداد گمانه های حفر شده در این منطقه ٨١ گمانه با مــتراژ كلـی ٢٣٧٥٧/١ مـتر و متوسـط عمـق ٣٠٠ مـتر
میباشد.
در این پایان نامه محدوده نهایی پیت (كاواك ) معدن جلال آباد زرند با استفاده از نرمافزار CSMine تعییــن
شده است این نرم افزار محدوده نهایی كاواك را با روش بهینه سازی مخروط شناور تعیین مینماید. بدیــن
منظور آنالیز عیاری مربوط به ٧١ گمانه بعنوان داده های ورودی به نرمافزار CSMine داده شدند. برای تهیــه
مدل بلوكی كانسار باید عیار میانگین هر یك از گمانه ها مشــخص باشـد كـه در نرم افـزار CSMine عیـار
متوسط بوسیله روش میانگین وزنی محاسبه میشود. برای استفاده از ایــن عیارهـا و همچنیـن تعییـن مـیزان
همسانگردی كانسار دادههای حاصل از نر م افزار CSMine وارد نرمافزار VarioC میشوند. سپس بـا اسـتفاده
از اطلاعات بدست آمده از نرمافــزار VarioC شـامل شـعاع تـاثیر، اثر قطعـهای و نا همسـانگردی و همچنیـن
دادههای اقتصادی شامل هزینه ها و درآمدها بـا اسـتفاده از نرمافـزار CSMine مـدل بلوكـی كانسـار سـاخته
میشود. محدوده نهایی كاواك با در دست داشتن مدل بلوكی و اعمال محدودیتهای دیگر نظیر زاویه
شیب پایدار توسط این نرم افزار تعیین میگردد.

كلیات
١-١- اطلاعات عمومی
منطقه جغرافیای -١-١-١
كانسار سنگ آهن جلال آباد در موقعیت جغرافیائی با طول ٥٦ ٢٥ ٠٠ تا ٥٦ ٥٢ ٤٢ و عرض ٣١ ٠٠ ١٢
تا ٣١ ٠١ ١٨ قرار دارد. این كانسار در ٣٨ كیلومتری شمال شرق شهرستان زرند در استان كرمان واقع شده
است و روستاهای جلال آباد و نجف آباد و پابدانا و كوهبان در اطراف آن قرار دارد. یك جاده شوسه این
كانسار را به شهرستان زرند متصل مینماید و راه آهن زرند- تهران تا ١٥ كیلومتری آن كشیده شده است.
شكل ١-١ موقعیت كانسارهای آهن بلوك مركزی ایران را نشان میدهد.
میدان مغناطیسی در میان یك رشته كوه بهم پیوسته و متراكم قـرار دارد و حـد فـاصل درههـا و دشـتهای
وسیع میان این رشته كوه كه امتداد شمال غربی دارد بوسیله نمك، رس و شن كه مخصوص مناطق كویری
است پوشیده شده است.
از نظر ارتفاعی محدوده سطحی كانسار در ترازهای ١٨٠٠ تا ٢٣٠٠ متر بالاتر از سطح دریــا قـرار دارد كـه
اختلاف ارتفاع نسبی كوهها و نقاط پست از ١٥ تا ٤٠٠ متر متغیر است. رودشور با جریانات فصلی به طول
١/٥ كیلومتر از جنوب به جنوبغـرب امتـداد داشـته و تـا غـرب كانسـار ادامـه دارد. آب و هـوای ناحیـه،
كویری است و اختلاف درجــه حـرارت در روز و شـب زیـاد اسـت. تغیـیرات سـالیانه درجـه حـرارت در
شهرستان زرند ١٧/٤+ و در دهكده پابدانا ١١/٧+ درجه سانتیگراد میباشد. رطوبت هوا در فصل تابستان ٣
تا ٥ درصد و بارندگی سالیانه در زرند ١٦٤ میلیمتر و در پابدانا ٣٦٢ میلیمتر است. پوشش گیــاهی منطقـه
ناچیز است و درختچه های مخصوص مناطق بیابانی رشد دارنــد. در حـال حـاضر اغلـب مـردم ایـن منطقـه
معدنكاری را پیشه خود گرفته اند.

تاریخچه فعالیتهای معدنی انجام گرفته در منطقه جلال آباد
مطالعه ایران مركزی از سال ١٩٣٠ شروع گردید كه نتیجه آن ارائه اولین اطلاعات در مـورد سـاختار
زمین شناسـی و همچنیـن سـرمایهگذاری معـدن در سـال ١٩٣٢ میباشـد. بعدهـا در ســـال ١٩٣٨ تــا ١٩٤٥
مطالعات كانسارهای آهن آغاز شد و نقشه های مقدماتی زمین شناســی ایـران مركـزی در سـال ١٩٥٥ تهیـه
گردید. طی سالهای ١٩٢٩ تا ١٩٦٩ بررسی های زمین شناسی در نواحی مرتفع منطقه مورد بحث انجام شد
و طی این عملیات مناطق آهن دار جلال اباد – قلعه كافر و نجف آباد كشف و ذخایر قطعی سنگ آهن از ٤٥
تا ٤٠٠ هزار تن برآوردگردید.
در سال ١٩٧٤ طی عملیات منیتو متری هوائی تمركز آنومالیها در این منطقه كشف و بر اســاس آن ذخـیره
ممكن را حدود ٤٠ میلیون تن تخمین زدند. طی اولین نتایج عملیات مقدمـاتی اكتشـافی در سـال ١٩٧٠ تـا
١٩٧٢ با حفر ١٥ حلقه گمانه ذخیره حدود ١٠٣ میلیون تن با كاتگوری C2 را بــرای ایـن كانسـار بـرآورد
نمودند كه بعدها با انجام كارهای اكتشافی بیشتر ذخیره این كانسار تا ٢٠٠ میلیون تن ترقی یافت.
٢-١- زمین شناسی ناحیه
ساختار زمین شناسی ناحیه سنگهای رسوبی- ولكانیك و سنگهای تودهای آهك اینفرا كامبرین و
پالئوزوئیك وجود دارد. تشریح چینه شناسی و تعیین سـن سـنگهای تـودهای ناحیـه بـه علـت نبـود فسـیل
جانوری و كم بودن رخنمونهای سـنگهای قدیمـی در مركـز دره زرنـد مشـكل میباشـد. برداشـتهای
زمینشناسـی در سـطحی بـه وسـعت ٥٠ كیلومـتر مربـع از ناحیـه انجـام شـده اسـت كـه میتوانـد معـــرف
زمین شناسی ناحیه باشد. شكل ٢-١ زمینشناسی منطقه و سنگهای دربرگیرنده آنرا نشان میدهد.
چینه شناسی -١-٢-١
تشكیلات زمین شناسی در بر گیرنده سنگ آهن را سری ریزو- دزو تشــكیل میدهـد كـه مربـوط بـه
دوران اینفـرا كـامبرین میباشـد. سـری ریـزو از نظـر سنگ شناسـی شـاملولكانیكها، سـنگهای كمـــی
دگرگونشده ، ماسه سنگ یا عدسیهای بزرگی از شیلهای ماسهای و سیلتستون و عدســیهای دولومیـت
بوده و ضخامت آن به بیش از ١٠٠٠ متر میرسد كه مرز تحتانی ماسه سنگها مشخص نیست.
روی سری ریزو مجموعهای از سنگ ها وجود دارد كه با فرض تكرار ماسه سنگها با سری دزو در شـرق
ایران مركزی مطابقت مینماید و مربوط به دوره رسوبگذاری جدیدتــر و بعـد از فـاز تكتونیكـی اسـت.
توف ،توفیتها و توفهای برشی شده ، بیرون زدگیهای آلئورولیت ، آهكها و سنگآ هن و سنگهای
عمده سری دزو بوده كه منطقه قابل توجهی را در قسمت شرق و مركز كانسار تحت پوشش در بر دارد.

تعداد صفحه :147

قیمت 6500 تومان


***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       parsavahedi.t@gmail.com