Get a site

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معدن :کانسارهای پورفیری حاوی طلا

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  معدن با عنوان : کانسارهای پورفیری حاوی طلا

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “.M.Sc”
مهندسی معدن – اکتشاف
عنوان :
کانسارهای پورفیری حاوی طلا (مدل های توصیفی و زایشی)

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:
کانسارهای پورفیری غنی از طلای سراسر جهان، بخوبی از یـک مـدل توصـیفی عمـومی تبعیـت
می کنند که واجد شش رخساره اصلی دگرسانی و کانی سازی گرمابی است. این رخـساره هـا نـسبت بـه
استوك های پورفیری مرکب استوانه ای شکل، که اکثراً در بالای پلوتـون هـای مـادر خیلـی بزرگتـر قـرار
می گیرند، به سمت بالا و جوانب منطقه بندی نشان می دهند. گـسترش عمـودی ایـن محـیط نفـوذی و
پوش سنگ آرژیلیک پیشرفته روی آن تقریبـاً چهـار کیلـومتر اسـت. در ایـن فاصـله تغییـرات در گونـه و
کانی شناسی طلا و کانی سـازی مـس همـراه آن بخـوبی مـشهود اسـت. ایـن مـدل توصـیفی تعـدادی از
ویژگی های زمین شناسی همراه با کانسارهای پورفیر ی غنی از طلای ممتاز را پیشگویی می کند.
در این نوشتار، یک مدل زایشی که در طی قرن گذشته بطور پیشرونده تکامـل یافتـه اسـت، نیـز
بیان می شود. این مدل زایشی برای اکثر شکل های مد ل توصیفی توضـیحات قـانع کننـده ای دارد. ایـن
مدل زایشی بر پایه آزاد شدن و تمرکز سیال غنی از فلز صعود کننده ای اسـتوار اسـت کـه حاصـل تبلـور
پلوتون مادر است. در داخل سیستم پورفیری، شورابه طـلا و مـس دار و فـرارهـای اسـیدی بطـور خیلـی
پیچیده ای با استوك؛ سنگ های دیواره و سیالات جوی و حفره های موجود در محیط واکنش می دهند.
اگرچه چندین فراینددست اندرکا ر تکامل کانسارهای پورفیری غنی از طلا بطور کامل درك نـشده اسـت،
برای اکثر محققان مباحث پایه ای این کانسارها بطور رضایت بخشی حل شده است.
اکتشاف کانسارهای پورفیری غنی از طلا در سراسر جهان مستلزم کار زمین شناسـی، ژئوشـیمی
و ژئوفیزیکی است، اما در عمل معمولاً از مـدل توصـیفی بطـور عامیانـه و از مـدل زایـشی عمومـاً بنـدرت
استفاده می شود. کشف کانسارهای پورفیری غنی از طلا در طی 30 سال گذشته(تا سـال 2000) عمومـاً
حاصل مشاهدات پایه ای زمین شناسی و بررسی های ژئوشیمیایی بـوده اسـت و ایـن کانـسارها اغلـب در
جریان برنامه های طراحی شده برای اکتشاف دیگر تیپ کانسارها، کشف شـده انـد. تـصور مـی شـود بـه
احتمال زیاد در آیندة نزدیک، روش آزمون و خطا علت کشف اکثر ایـن تیـپ ذخـایر باشـد، و بکـارگیری
مدل های توصیفی و زایشی قوی تر و جدید، فقط می تواند شانس موفقیت را بالا ببرد.

مقدمه:
طلا با خصوصیات فیزیکی همچون وزن مخصوص 19/33 گرم بر سانتی متر مکعـب، نقطـه ذوب
1064/76 درجه سانتی گراد و نقطه جوش 2700 درجه سانتی گراد، سختی 2/5 تا 3 در مقیـاس مـوس
دارای عمده ترین مصرف در جواهرات، دندانپزشکی و صنایع الکترونیک است. ویژگی منحـصر بفـرد طـلا،
چکش خواری و شکل پذیری آن است. طلا با عدد اتمی 79 در جدول تناوبی عناصر، در گروه مس(مـس،
نقره، طلا) و در ردیف چهارم بین پلاتین و جیوه قرار دارد. طلا دارای 14 ایزوتوپ با عدد جرمـی 192 تـا
198 است. ایزوتوپ رادیواکتیو طـلا 206 197 Au می باشد که تنها ایزوتوپ پایدار آن Au
اسـت کـه زمـان
نیمه عمر آن 2/7 روز می باشد. طلا عنصری سیدروفیل و تا اندازه ای کالکوفیل است و از نظـر شـیمیایی
یکی از کم فعالیت ترین فلزات به شمار می آید.
اولین توده های پورفیری که جهت استخراج و فرآوری در این گونه کانسارها مـورد بهـره بـرداری
قرار گرفت، در ایالت یوتا آمریکا بود و شروع فرآیندهای معدنکاری در دهه 1920 میلادی در واقـع نقطـه
عطفی در دانش معدنکاری به شمار می رود چرا که تا این هنگـام هـیچ ذخیـره ای کـه عیـار آن در تـوده
میزبان تا این حد اندك باشد مورد بهره برداری واقع نشده بود. نظر به اینکه اولین ذخیره مـس پـورفیری
به همراه توده هایی از سنگ میزبان با ترکیب کوارتز پورفیری مورد اکتـشاف واقـع گـشت، لـذا نـام مـس
پورفیری برای این ذخایر در بین تمام متخصصین فن معـدنکاری بکـار رفـت. بـه مـرور زمـان بـا کـاهش
ذخایری مشابه از مولیبدن و قلع و با گسترش و توزیـع انـدك نـسبت بـه مـس پـورفیری، نـام مولیبـدن
پورفیری و قلع پورفیری برای این دسته از کانسارها رایج شد. امروزه با گسترش دانش معدنکاری، نام مس
پورفیری و مولیبدن پورفیری به ذخایری استناد دارد که تناژ آنها به ترتیب 50-500 میلیـون تـن و تنـاژ
قلع پورفیری بین 20-2 میلیون تن می باشد. بررسی های دقیق نشان داده است که همزمان بـا پیـدایش
کانسارهای پورفیری، گروهی از عناصر بصورت محصولات جانبی قابـل فـرآوری هـستند، از جملـه: نقـره-
مولیبدن و طلا بهمراه مس پورفیری و قلع و تنگستن و پیریت به همراه مولیبـدن پـورفیری و بیـسموت و
فلوئوریت و مولیبدن و پیریت بهمراه قلع پورفیری.

تعداد صفحه :85

قیمت : شش هزار تومان


***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com