دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی معدن :فرآوری عناصر نادر خاكی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  معدن با عنوان : فرآوری عناصر نادر خاكی

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشـگاه آزاد اسلامـی
واحــد تهـران جنوب
دانشكده تحصیلات تكمیلی
سمینار برای دریافت درجه كارشناسی ارشد “M.Sc”
مهندسی معدن – اكتشاف
عنوان :
فرآوری عناصر نادر خاكی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چكیده
در این نوشته كلیاتی در ارتباط با تاریخچه كشف و نامگذاری عناصر كمیاب خاكی فراوانی توزیع آنها به این معنـی كـه ایـ ن
عناصر در حقیقت خیلی كمیاب نیستندو خواص اولیه آنها از نظر مغناطیسی بررسی می شود.
كانسارهای آنها كه به عنوان مثال در كربناتیتها بیشتر از دیگـر انـواع سـنگها بـوده بـه ترتیـب در كربناتهـای كلـسیمی،
منیزیمی و آهن دار بیان شده است. عناصر كمیاب در پوسته زمین به صورت فلز آزاد یافت نمی شود و به طور طبیعی در
كانیهائی كه شامل تركیبی از عناصر كمیاب گوناگون وغیر فلزات هستند یافت می شوند . بررسی ایـن كانیهـا وكانیهـای مهـم
اقتصادی آنها از جمله باستنازیت ، مونازیت ،زینوتیم و غیره به همراه ساختمان و تركیب شیمیائی و دیگر خصوصیات آنها به
علاوه مصارف عناصر نادر خاكی در صنایع مختلف از جمله شیشه و سرامیك ، رآكتورهای اتمی ، در تولید آهنرباهـای دائمـی
و… مورد نظر است.
تقاضا برای این عناصر در جهان رو به افزایش است. كه این موضوع با استفاده از جداولی قابل توضیح بیشتر است.
روشهای متداول فرآوری عناصر كمیاب خاكی (كانه آرائی، ذوب ، تصفیه) می باشد.یكی از روشهای استحـصال و جـدایش
عناصر كمیاب خاكی شامل استخراج حلال سیال- سیال براساس تفاوت در میل تركیبی عناصر نادر خاكی مجـزا بـرای عامـل
كی لیت ساز در یك حلال آلی است. فسفاتها از مواد خام مورد علاقه متالورژیستها می باشد و از نظر وزنی در مقایسه بـا مـواد
دیگر ازاهمیت بیشتری برخوردار می باشد. روشهای لیچینگ فسفاتها – بازیابی لانتانیدها كه از سنگ فسفات با منشاء رسـوبی
حدود 0,5% و منشاء آذرین صورت می گیرند – روشهای پر عیار كردن شن مونازیتی وزینـوتیم – روش اسـید سـولفوریك و
روش هیدروكسید سدیم برای فرآوری كنسانتره آنها.
یكی دیگر از روشهایی كه برای فرآوری كانیهای كمیاب خاكی اسـتفاده مـی شـود ، تبـادل یـونی اسـت . ایـن روش در
متالورژی استخراجی برای بازیابی عناصر با ارزش مانند اورانیم و جداسا زی فلزات با خواص مشابه مانند نیكـل و كبالـت ، زیـر
كونیم ، هافنیوم ، تانتالیوم ، نیو بیوم و لانتانیدها از محلول لیچ بكار می رود .اصول كلی این روش و تجهیزات مـورد نیـاز ایـن
روش به صورت مفیدی قابل توضیح است.
روش دیگر استخراج با حلال : یك فرایند شیمیائی است كه در این روش فلزات موجود در فاز آبی برای تشكیل كمپلكس آلـی
فلزی با یك ماده آلی واكنش می دهند لذا اجزاء فلز فاز آبی را ترك كرده و وارد فاز آلی می شوند.
فلز در فاز آلی با اتمهای كربن به تركیبات آلی فلزی پیوند نداردولی با اكسیژن ، ازت ، گوگرد یا هیـدروژن بـ ا یـك پیونـد
كئوردینانسی (داتیو) ارتباط دارد. عكس این روش را استریپینگ گویند.جنبه های مهندسی و تجهیـزات ایـن روش نیـز قابـل
توضیح بیشتر است.
فصل اول
كلیات
1-1 تاریخچه عناصر كمیاب خاكی :
تاریچه كشف و نامگذاری عناصر كمیاب به طور خلاصه در زیر آمده است . اصطلاح عناصـر كمیـاب rare)
( earth توسط جان گادولین در سال 1794 پیشنهاد شد . دو واژه (Rare) ، كمیاب ، زیرا در مقادیر بسیار انـدك
در پوسته زمین یافت می شود و (Earth) خاكی ، بخاطراینكه اكسیدهای متشكله آن گـاهی در زمـین تـشكیل
یافته اند. تشابه شیمیایی متعدد بین REE نشان داده است كه بیش از یك قرن از اولین اكتشاف ، برای تكمیـل
نمودن طبقه آنها گذشته است.تاریخچه كشف ، نامگـذاری و اسـتخراج عناصـر كمیـاب خـاكی توسـط حبـشی
Habashi در سال 1994 بازنگری شد. تولید مهم از عناصر كمیاب خاكی در سال 1880 ، با معدن كانی مونازیـت
در برزیل آغاز شد.
2-1 فراوانی وتوزیع:
عناصر كمیاب ، در حقیقت ، خیلی كمیاب نیستند . Ce بیست و پنجمین عنصر از نظر بیشترین فراوانی
در پوسته زمین ، (60ppm)است . هر كدام در پوسته زمین فراوانتر از نقره، طلا یا پلاتـین هـستند، در حالیكـه
،لوتتیم 200 بار فراوان تر از طلا ونیزایتریم، نودیم وآنتانیم دارای فراوانی بیشتر از سرب می باشد.
عناصر كمیاب خاكی سبك ( Eu تا La) فراوانتر از عناصر كمیاب خاكی سنگین (Lu تـا Gd ) اسـت ، بعـلاوه
عناصری كه دارای عدد اتمی زوج هستند ، فراوانتر از همسایگان خود با عدد اتمی فرد مـی باشـ ند ، چراكـه وزن
سنگین تر باعث پایداری نسبی هسته اتم با عدد اتمی زوج در مقایسه با آنهایی كه دارای عدد اتمی فرد هستند ،
می شود .توضیحات بیشتر در جدول 1-2 آمده است.
تعداد صفحه :73

قیمت : شش هزار تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com