دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی با موضوع: بررسی تحلیل کلام

متن کامل پایان نامه با عنوان : بررسی تحلیل کلام

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

موضوع پایان نامه:

بررسی تحلیل کلام

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه:

مطالعه زبان در سطوح مختلف، همیشه محققان علوم مختلف از جمله فلسفه، روانشناسی، مردم شناسی، جامعه شناسی و بالاخص زبان شناسی را مجذوب خود كرده است.

بررسی، شناخت و تبیین زبان بعنوان پدیده ای پیچیده، زنده، زایاو در حال تحول و چگونگی درك ویژگی های این پدیده نیازمند رویكردی جزء نگر و ژرف كاوی در بن مایه های زایش ،شكل گیری و تولید واحدهای زبانی می باشد ضرورتی كه در گذر زمان كه با پیشرفت مداوم زبان شناسی و رشته های مرتبط بیش از پیش رخ می‌نماید.

در راستای این مطالعات و تحقیقات، شاخه‌ها و رویكردهای مختلف زبان شناسی چون تحلیل كلام و معناشناسی، كاربرد شناسی، تحلیل كلام انتقادی تبلور پیدا كرده است.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

در این فصل به بیان ویژگی‌‌ها و اصول مورد نیاز یك تحقیق علمی از قبیل طرح مسئله و بیان سئولات تحقیق، فرضیه‌ها، اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق، اهداف و كاربردهای آن، روش شناسی و محدودیت های تحقیق پرداخته خواهد شد.

2-1- طرح مسئله و بیان سئوالات تحقیق:

همه محققان علاقه مند به بحث تحلیل كلام در جستجوی یافتن پاسخ به این سئوال هستند كه كلام یا متن چگونه تولیدوتحلیل می گردد؟

آیا موقعیت و جهان پیرامون متن است كه معنی را تعیین می كند یا خود متن به تنهایی می‌تواند نمایانگر معنی باشد؟

چه ویژگیهایی در تشكیل یك متن یا كلام لازم است؟

در این میان تفاوت‌های كلامی ناشی از تفاوت‌ها فرهنگی، اجتماعی و جغرافیایی موجود در گونه های زبانی و زبان‌های مختلف رخ می نماید. رساله حاضر در پی شناخت تفاوت‌های كلامی در دو جامعه‌ زبانی ایرانی و غربی می باشد به منظور مشخص كردن چهار چوب موضوع مورد بررسی و اجتناب از گستردگی آن، تفاوت‌های كلامی سیاست پیشگان و رجال سیاسی غربی و ایرانی حول محور قطعیت و عدم قطعیت در سخنرانی ها و گفتگوهای ایشان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

تحقیق حاضر به لحاظ نظری با تكیه بر اصول و مبانی تحلیل كلام‌وتحلیل كلام انتقادی در صدد تبیین سئوالات زیر می باشد:

1- آیا وجوه مشترك ومتفاوتی در گفتمان‌های رجال سیاسی ایرانی و غربی از نظر قطعیت و عدم قطعیت دیده می شود؟

2- آیا در چهارچوب نظریه هالیدی مسئله قطعیت و عدم قطعیت گفتمان ایرانی و غربی قابل تبیین است؟

3-1- فرضیه تحقیق

1- گفتمان سیاسی حاكم بر دو جامعه زبانی ایرانی و غربی متفاوتند.

2- در چارچوب نظریه‌ی هالیدی مسئله‌ی قطعیت و عدم قطعیت در گفتگو های سیاسی ایرانی و غربی به طور جامع قابل تبیین است.

4-1- اهداف و كاربرد تحقیق:

این تحقیق اهداف و كاربردهای ذیل را دنبال می كند.

1-4-1- اهداف

الف) بررسی گفتمان های سیاسی از بعد تحلیل كلام انتقادی.

ب) آشكار ساختن رابطه متن و ایدئولوژی: تحلیل گفتمان از زمان پیدایش همواره در صدد بوده است تا نشان دهد كه هیچ متن یا گفتار و نوشتاری بی طرف نیست بلكه به موقعیتی خاص وابسته است این امر ممكن است كاملا ناآگاهانه وغیر عامدانه باشد.

ج) ارائه روشی جدید در مطالعه متون ، رسانه ها ، و گفتمان سیاسی.

2-4-1- کاربردهای تحقیق:

الف) به دست دادن سازوكارهایی در جهت تشخیص متون مختلف از بعد تحلیل: كلام انتقادى.

ب) استفاده از زبان در جهت معرفی دیدگاه های سیاسی فرهنگ های متفاوت.

ج) به كار گیری راه كارهای نوین در امر ترجمه و تفسیر متون، كاربرد یافته های تحقیق در آموزش زبان از قبیل روش تدریس، مهارت های زبانی چون درك شنیداری ،خواندن، درك مطلب و دستور.

5-1- پیشینه تحقیق:

تحلیل كلام در ابتدا تنها به عنوان متممی برای مطالعات و تحلیل های كلاسیك محتوا مطرح شد ولی اكنون به نظر می رسد كه رویكرد تحلیل كلام در مطالعات رسانه های همگانی، علوم سیاسی و… مورد قبول واقع شده است. با وجود این كارهایی كه در این زمینه انجام شده است (در غرب و نه در ایران) هنوز محدود و در عین حال بسیار پراكنده و متنوع بوده و محدود به حوزه خاصی نیست. عمده این كارها تئاتر از گرایش های زبان شناختی تحلیل كلام، تحلیل متن و نشانه شناسی است. (رك، فركلاف، تحلیل گفتمان انتقادی، 1995، وندایك، مطالعه بین رشته ای اخبار به مثابه گفتمان، 1991) اكثر این كارها كه در انگلستان و فرانسه انجام شده‌اند به ابعاد ایدئولوژیك پیام های رسانه ها توجه خاصی مبذول داشته اند. (رك، آسابرگر، 1991) در ایران نیز،‌ در این زمینه پایان نامه ها و تحقیقات محدودی به چشم می خورد كه از زوایای مختلفی به بررسی این موضوع پرداخته اند.

یكی از تحقیقات انجام شده در زمینه ی تحلیل كلام انتقادی پایان نامه ای كارشناسی ارشد مهدی دمالی امیری از پشوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تحت عنوان تبلور ایدئولوژی و قدرت در كلا م تحلیل انتقادی اخبار رسانه ای است او در این تحقیق ضمن معرفی پیشینه و ساختار تحلیل كلام انتقادی و خواستگاه آن به بررسی فرضیه های ذیل می پردازد.

هیچ متن خنثی یابی طرفی وجود ندارد متون دارای بار ایدیولوژیك می باشند نحو متن نیز معنادار است زیرا نحو دارای معنای اجتماعی و ایدیولوژیك است و این معنا در جای خود به عواملی كه دال هارا می‌سازند از قبیل رمزها، بافتها و مشاركت وابسته است هر متنی به یك منبع قدرت یا اقتدار (نه لزوما سیاسی) مرتبط است.

در این تحقیق آمده است كه جنبشهای اجتماعی برای به كرسی نشاندن ادعای خود مبنی بر وجود ظلم و ستم در جامعه ای ادبیات تحلیل كلام را گشترش داده اند از دیدگاه تحلیل كلام انتقادی كه متأثر از نظریه انتقادی مكتب فرانكفورت و تفكرات ماركسیستی است.

زبان بر پایه ای سه گذاره ای مقدماتی استوار است نخست تمامی نشانه ها مادی هستند و به شكل فیزیكی تبلور می یاید دوم نشانه ها ماهیتی اجتماعی دارند. سوم چون نشانه زبان اجتماعی اند هر رویكر دبه زبان باید بر گفتار متمركز باشد.

خارج از گفتار زبان فاقد حیات است و شكل نشان ها بیش از هر چیز با سازمان اجتماعی مشاركت كنندگان در آن مشروعیت می یابد (امیری 1380 : 8-10).امیری ضمن برخی از مفاهیم نظری در زبان شناسی انتقادی از قبیل ساختار خرد و كلان قدرت به عنوان كنترل با ارائه ای شواهد زبانی و تحلیل آنها كه غالبا از متون رسانه ای می باشند موفق به تأیید فرضیه های تحقیق می شود ( همان 115 – 29).

پایان نامه سید فاطمه علوی (1381 ) تحت عنوان بررسی دیدگاههای روایی در سه داستان كوتاه صادق چوبك رویكرد تحلیل كلام انتقادی از دانشگاه تهران پژوهش دیگری است كه ادبیات را از نگاه راجرفاولر در چارچوب تحلیل كلام انتقادی مورد بررسی قرار داده است.

علوی در این پایان نامه تحلیل ایدئولوژیك دیدگاه نویسنده را در تعامل با خواننده هدف غایی رویكرد تحلیل كلام انتقادی معرفی نموده است بر این اساس این پایان نامه طبق نظر فاولر و دیگر تحلیل گران كلام انتقادی ادبیات نه به عنوان هنر كلامی بلكه به عنوان زبان و به عنوان كلام در نظر گرفته می شود پس می توان همانند متون دیگر بستری برا ی انتقال ایدئولوژی و در نتیجه ابزاری انتقادی باشد وی در این تحقیق تلاش می كند كه برای سئوالاتی همچون:

1- خوانده آثار صادق چوبك چه راههای برای فهم موظع راوی در لحظات پردازش داستانهایش در اختیار دارد؟

2- چرا خوانده داستانهای كوتاه صادق چوبك گاهی با شخصیتها احساس یگانگی و همدردی می كند و گاهی آنها را از خود مستقل و متفاوت می بیند؟

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 79

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***