Get a site

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تاریخ: بررسی پرچمهای مصلحتی بعد از جنگ جهانی دوم

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تاریخ

با عنوان : بررسی پرچمهای مصلحتی بعد از جنگ جهانی دوم

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تاریخ

با عنوان :

بررسی پرچمهای مصلحتی بعد از جنگ جهانی دوم

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
مقدمه
طی دهه های گذشته پرچمهای مصلحتی و ثبت کشتی ها از جمله مسائلی است که ، بیشترین بحث را در بین گروههای مختلف درگیر با مسائل کشتیرانی دامن زده است. این پدیده که با توسعه بی رویه ناوگانهای دریایی معدودی کشورهای کوچک که هیچ گونه کنترلی بر این مایملک صوری ندارند، پدیدار گردید، مخالفت اکثریتی عظیم از کشورها و گروههای مختلف را به دنبال داشت. اگر چه این مخالفتها همه از زیانهای واقعی که هر یک از مخالفین از رشد این پدیده متحمل می شوند، ناشی می گردد، ولی حدود و ثغور متفاوتی داشته است. چنانکه بعضی از طرفدار نابودی این سیستم و گروهی دیگر را صرفاً طالب کنترل و تحت نظم درآوردن آن نموده است.
ابعاد این پدیده، عرصه های حقوقی، سیاسی و اقتصادی را در بر می گیرد و علی رغم عقیده یکی از صاحبنظران[1] این رشته به نظر نمی رسد که مشکل پرچمهای مصلحتی فقط ناشی از عدم «تنظیم رقابت بین المللی در یک صنعت مهم» باشد. توجه مختصری به خواسته های کشورهای در حال توسعه نشان می دهد که این مورد نیز مانند بسیاری از مسائل لاینحل کنونی جهان به امر رابطه بین قطب بندی فقر و غنا در دنیای امروز متصل گشته است. به عبارت دیگر، اگر چه مسئله شاید از دید کشورهای پیشرفته صنعتی، فقط ناشی از عدم حاکمیت قانونی معین ناظر بر فعالیتهای رقابت آمیر آنها در رشته کشتیرانی باشد ولی از دید جوامع در حال توسعه، این پدیده مانع گسترش مالکیت آنها در یک زمینه مهم صنعتی بین المللی گردیده است.
به همین ترتیب اهمیت موضوع ثبت آزاد در رابطه با مسائل ملی کشور ما را می توان در بعد اقتصادی به عنوان عاملی بازدارنده در توسعه ناوگان تجاری ملی مورد ارزیابی قرار داد ، با توجه به اینکه در حال حاضر بیشترین حجم نفت صادراتی ایران به وسیله ناوگانهای کشورهای دیگر حمل می گردد.
لذا، تمایل به ایجاد یک ناوگان ملّی مستقل که بتواند حمل این کالای تولیدی را به عهده بگیرد امری طبیعی و بدیهی است. به علاوه ایران کشوری است، دارای سواحل وسیع در منطقه ای حساس که به دریاهای آزاد متصل می گردند بنا به تمام جنبه های فوق الذکر حقوق دریاها و پدیده پرچمهای مصلحتی از جمله مطالبی هستند که مطالعه و شناخت آنها از اهمیت زیادی برخوردار است.
هدف از این پایان نامه نیز، علاوه بر ابعاد حقوقی مسئله، بررسی دقیق کل عوامل اقتصادی و اجتماعی محاط بر آن به منظور دستیابی به یک دیدگاه کلی تر است. برای نیل به این هدف ابتدا تابعیت کشتیها و مسئولیت و وظایف دول، مورد بحث قرار گرفته و سپس سعی شده است تا تعاریف مختلف که از پرچمهای مصلحتی مطرح بوده، بررسی شوند تا دستیابی به یک دید کلی و تعریفی جامع از این پدیده ممکن گردد.
در بخش دوم رشد ناوگانهای با پرچم مصلحتی، بویژه بعد از جنگ جهانی دوم در قالب آمار و ارقام بیان و بررسی شده و در ادامه دلایل بوجود آمدن ثبت آزاد و سیاستهای کشتیرانی کشورهای ذینفع در این رابطه مورد بحث قرار گرفته و حتی المقدور سعی گردیده است که انگیزه و علل روی آوری به ثبت آزاد ریشه یابی شود.
بخش دیگری از این پایان نامه اختصاص دارد به موارد مربوط به ابعاد اجتماعی و سیاسی پرچمهای مصلحتی، که در آن عملکرد گروههایی که با این پدیده بنا به دلایلی به مخالفت پرداخته اند، مورد بحث قرار گرفته و در این راستا مخالفتها و تلاشهایی که برای حذف و یا تحت نظام درآوردن این سیستم شده است، چه از طریق تصویب کنوانسیونهای بین المللی و چه کانال سازمانهای بین المللی و بویژه انکتاد، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج و اثرات قوانین و مقررات بین المللی که جت کنترل سیستم ثبت آزاد پیشنهاد شده و یا به مرحله اجرا درآمده، تشریح گردیده است.
در فصل سوم ابعاد اقتصادی مربوطه به پرچمهای مصلحتی و اثرات آن بر ساختار کشتیرانی بین المللی و علی الخصوص بر ناوگانهای تجاری کشورهای در حال توسعه در قالب انتقادات این کشورها، علیه این گونه پرچمها و تبعیضات و اثرات سوء آنها بر توسعه تجاری این کشورها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
بخش چهارم اختصاص دارد به مسائل حقوق بین الملل، که با طرح پرسشهایی در زمینه ارائه پرچم به کشتیهای خارجی توسط کشورهای پرچم مصلحتی و شناسایی تابعیت این کشتیها تحت قوانین موجود بین المللی آغاز می شود و مشکل ارائه تابعیت به کشتیهای تجاری و شناسایی ملین این کشتیها با توجه به تئوری و عمل بین المللی مورد بحث قرار گرفته و سعی شده است تا مقایسه ای بین قوانین موجود بین المللی با آراء و رویۀ محاکم و مراجع قانونی، انجام شود و موارد و مسائل مختلف حقوقی این موضوع، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
نهایتاً، تلاش جامعه بین المللی برای حل مشکل ثبت آزاد که در کنوانسیون 1986 شرایط ثبت کشتیها انعکاس یافته و هدف این کنوانسیون که سعی در ایجاد شرایط هماهنگ برای ثبت کشیتها و تحت ضابطه درآوردن پرچمهای مصلحتی بوده، بیان شده است .
تعداد صفحه :223
قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com