دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:مقایسه سلامت روان و سازگاری زناشویی مادران کودکان اتیسم و مادران کودکان عادی 5 تا 12 سال شهرستان بندرعباس

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : روانشناسی

گرایش : بالینی

عنوان : مقایسه سلامت روان و سازگاری زناشویی مادران کودکان اتیسم و مادران کودکان عادی 5 تا 12 سال شهرستان بندرعباس

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

 

پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته­ی روان­شناسی (M.A)

گرایش: بالینی

موضوع:

مقایسه سلامت روان و سازگاری زناشویی مادران کودکان اتیسم و مادران کودکان عادی 5 تا 12 سال شهرستان بندرعباس

 

استاد راهنما:

دکتر  سیدرضا فلاح­چای

استاد مشاور:

دکتر کورش محمدی

سال تحصیلی 93-1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

 

فهرست مطالب

عنوان. صفحه

چکیده. 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 مقدمه. 3

1-2 بیان مسأله. 5

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش. 8

1- 4 هدف­های تحقیق. 11

1-4-1 هدف اصلی. 11

1-4-2 هدف­های فرعی. 11

1-5 فرضیات پژوهش. 12

1-6 معرفی متغیرها. 13

1-7 تعاریف متغیرها. 13

1-7-1 تعاریف مفهومی. 13

1-7-2 تعاریف عملیاتی. 14

فصل دوم: پیشینه­ی پژوهش

2-1 پیشینه نظری. 16

2-1-1 اتیسم. 16

2-1-1-1 نشانه های عمومی بیماری اُتیسم. 17

2-1-1-2 علل بروز اُتیسم. 20

2-1-1-3 تشخیص اُتیسم. 21

2-1-2 سلامت روان. 22

2-1-2-1 تعریف سلامت روان. 23

2-1-2-2 بهداشت روان:. 29

2-1-2-3 تعریف بهداشت روان در فرهنگ­های مختلف. 31

2-1-2-4 اصول بهداشت روانی. 33

2-1-2-5 معیارهای بهداشت روانی در مكتب اسلام. 35

2-1-2-6 تعریف بهداشت روانی و سه سطح پیشگیری. 37

2-1-2-7 خصوصیات افراد دارای سلامت روانی. 39

2-1-2-8 نقش خانواده در تامین سلامت روان. 43

2-1-2-9 نظریات مرتبط با  سلامت روانی. 43

2-1-2-9-1 نظریه­ی زیگموند فروید. 44

2-1-2-9-2 نظریه­ی آدلر:. 44

2-1-2-9-3 نظریه­ی سالیون . 45

2-1-2-9-4 نظریه­ی کارل راجرز . 46

2-1-2-9-5 نظریه­ی آلبرت الیس. 47

2-1-2-10 نظریات نوین مبتنی بر شناخت درمانی. 49

2-1-2-10-1 نظریه­ی ویلیام گلاسر. 49

2-1-2-10-2 نظریه­ی اسکنیر . 50

2-1-3 سازگاری زناشویی. 51

2-1-3-1 تعریف سازگاری زناشویی. 51

2-1-3-2 کارکرد مطلوب خانواده. 52

2-1-3-3 معنی و مفهوم خانواده متعادل. 53

2-1-3-4 خانواده مدرن. 55

2-1-3-5 زیر منظومه زن و شوهری. 56

2-1-3-6 تفاوت های زنان و مردان. 58

2-1-3-7 علل مشکلات و تعارضات در میان زوجین. 63

2-1-3-8 نقش عشق در ازدواج و تداوم زندگی. 64

2-1-3-9 نقش فشارهای فرهنگی در رضایت زن و شوهر. 65

2-1-3-10 اختلافات مالی. 66

2-1-3-11 روابط والدین و کودک. 69

2-1-3-12 عوامل شخصی. 69

2-1-3-13 حسادت. 71

2-6 پیشینه تحقیقات انجام شده. 72

2-6-1 پیشینه پژوهش های انجام شده در خارج کشور. 72

2-6-2 پیشینه پژوهش های انجام شده در داخل کشور. 75

فصل سوم: روش پژوهش

3-1 روش تحقیق. 80

3-2 جامعه آماری:. 80

3-3 نمونه و روش نمونه­گیری. 81

3-4 ابزار پژوهش. 81

3-4-1 پرسشنامه سلامت عمومی. 81

3-4-2 پرسشنامه سازگاری زناشویی. 85

3-6 روش اجرای تحقیق و جمع آوری داده­ها. 86

3-7 روش تجزیه و تحلیل داده­ها. 87

فصل چهارم: یافته­های پژوهش

4-1یافته­های توصیفی. 89

4-2یافته­های استنباطی. 94

فرضیه­ی 1. 95

فرضیه­ی 1-1. 95

فرضیه­ی 1-2. 96

فرضیه­ی 1-3. 97

فرضیه­ی 1-4. 97

فرضیه­ی 2. 98

فرضیه­ی 2-1. 99

فرضیه­ی 2-2 . 99

فرضیه­ی 2-3 . 100

فرضیه­ی 2-4. 101

فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری

5-1 بررسی فرضیه­های پژوهشی. 103

5-1-1 بررسی فرضیه­ی اول. 103

5-1-2 بررسی فرضیه­ی دوم. 107

5-2 محدودیت­های پژوهش. 110

5-3 پیشنهادها. 111

5-3-1 پیشنهادهای کاربردی. 111

5-3-2 پیشنهادهای پژوهشی. 111

منابع

الف: منابع فارسی. 114

ب: منابع لاتین. 118

پیوست ها 123

چکیده لاتین.. 130

 

 

فهرست جدول­ها

جدول 4-1: اطلاعات مربوط به تعداد شرکت کنندگان در پژوهش به تفکیک گروه. 89

جدول 4-2: اطلاعات مربوط به مدرک تحصیلی شرکت کنندگان در پژوهش   90

جدول 4-3: اطلاعات مربوط به شغل شرکت کنندگان در پژوهش. 92

جدول 4-4: میانگین و انحراف معیار شرکت کنندگان در پژوهش را در متغیر سلامت روان. 93

جدول 4-5: میانگین و انحراف معیار شرکت کنندگان در پژوهش را در متغیر سازگاری زناشویی. 94

جدول 4-6: نتایج آزمون تحلیل واریانس یک­راهه برای مقایسه سلامت روان مادران کودکان اتیسم و عادی. 95

جدول 4-7: نتایج آزمون تحلیل واریانس یک­راهه برای مقایسه نشانه­های جسمانی مادران کودکان اتیسم و عادی. 96

جدول 4-8: نتایج آزمون تحلیل واریانس یک­راهه برای مقایسه علائم اضطراب مادران کودکان اتیسم و عادی. 96

جدول 4-9: نتایج آزمون تحلیل واریانس یک­راهه برای مقایسه اختلال در کنش اجتماعی مادران کودکان اتیسم و عادی. 97

جدول 4-10: نتایج آزمون تحلیل واریانس یک­راهه برای مقایسه علائم افسردگی مادران کودکان اتیسم و عادی. 98

جدول 4-11: نتایج آزمون تحلیل واریانس یک­راهه برای مقایسه سازگاری زناشویی مادران کودکان اتیسم و عادی. 98

جدول 4-12: نتایج آزمون تحلیل واریانس یک­راهه برای مقایسه رضایت زناشویی مادران کودکان اتیسم و عادی. 99

جدول 4-13: نتایج آزمون تحلیل واریانس یک­راهه برای مقایسه همبستگی زناشویی مادران کودکان اتیسم و عادی. 100

جدول 4-14: نتایج آزمون تحلیل واریانس یک­راهه برای مقایسه توافق زناشویی مادران کودکان اتیسم و عادی. 100

جدول 4-15: نتایج آزمون تحلیل واریانس یک­راهه برای مقایسه ابراز محبت مادران کودکان اتیسم و عادی. 101

فهرست نمودارها

نمودار 4-1: اطلاعات مربوط به درصد شرکت کنندگان در پژوهش به تفکیک گروه. 90

نمودار 4-2: اطلاعات مربوط به مدرک تحصیلی شرکت­کنندگان در پژوهش بر حسب درصد. 91

نمودار 4-3: اطلاعات مربوط به شغل شرکت­کنندگان در پژوهش بر حسب درصد. 92

 

چکیده:

هدف این پژوهش مقایسه سلامت روان و سازگاری زناشویی مادران کودکان اتیسم و مادران کودکان عادی 5 تا 12 سال شهر بندرعباس بوده است. این پژوهش در زمره­ی پژوهش های همبستگی و از نوع علی- مقایسه­ای بود. در این پژوهش جامعه آماری شامل کلیه مادران کودکان مبتلا به اختلال اتیسم و مادران کودکان عادی 5 تا 12 سال سطح شهر بندرعباس که در سال تحصیلی 92-91 در دو مقطع پیش دبستان و ابتدایی مشغول به تحصیل بوده­اند، بود. گزینش نمونه­ی مادران دارای فرزند اتیسم بر اساس نمونه گیری در دسترس به تعداد 30 نفر صورت گرفت. 70 نفر از مادران کودکان عادی نیز به روش تصادفی به عنوان گروه گواه انتخاب شدند. برای اندازه گیری متغیرها، از رسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر و پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) استفاده شد. تحلیل داده­های به دست آمده با آزمون تحلیل واریانس یک­راهه انجام گرفت. یافته های پژوهش نشان داد سلامت روان مادران کودکان اتیسم به صورت معناداری کمتر از سلامت روان مادران کودکان عادی می­باشد. در خرده­مقیاس­های نشانه­های جسمانی، علائم اضطراب، اختلال در کنش اجتماعی و علائم افسردگی نیز مادران کودکان اتیسم نسبت به مادران کودکان عادی به صورت معناداری پایین­تر بودند. همچنین یافته­های پژوهش نشان داد سازگاری زناشویی مادران کودکان اتیسم نسبت به مادران کودکان عادی به شکل معناداری کمتر است. رضایت زناشویی، همبستگی زناشویی و توافق زناشویی مادران کودکان اتیسم نیز به صورت معنادار نسبت به مادران کودکان عادی کمتر بود. اما در خرده­مقیاس ابراز محبت تفاوت مشاهده شده بین مادران کودکان اتیسم و مادران کودکان عادی معنادار نبود. بنابراین مادران کودکان اتیسم نسبت به مادران کودکان عادی از سلامت روان و سازگاری زناشویی کمتری برخوردارند.

واژه­های کلیدی: سازگاری زناشویی، سلامت روان، مادران کودکان اتیسم.

 

فصل اول

موضوع تحقیق

 

 

1-1 مقدمه

اختلالات فراگیر رشد[1] شامل گروهی از اختلالات روانی هستند که در آن­ها تخریب در مهارت­های تعامل اجتماعی، رشد زبان و گستره­ی رفتاری وجود دارد. اختلال اتیسم[2] یکی از مشهورترین اختلالات فراگیر رشدی دوران کودکی است. مشخصه­های اصلی اتیسم عبارت از رشد نابهنجار یا اختلال قابل توجه در ارتباط، تعامل اجتماعی و محدودیت­ چشمگیر فعالیت­ها و علایق است. جلوه­های این اختلال با توجه به سطح رشد و سن تقویمی فرد متفاوت است (سادوک[3] و سادوک، 2003).

کودکان اتیستیک دارای مشکلات رفتاری بی­شماری از جمله رفتارهای کلیشه­ای، سرکوبش، خودتحریکی، پرخاشگری و طوطی­صفتی نیز می­باشند. چنین رفتارهایی، مشکلاتی را در پرورش کودکان درخودمانده به وجود می­آورد و استرس فراوانی بر والدین این کودکان به خصوص مادران آن­ها وارد می­کند. این احتلال تأثیرات شدیدی بر بر زندگی خانوادگی می­گذارد که سطوح بالای اضطراب، استرس، انزوا و بلاتکلیفی در والدین و به خصوص مادران کودکان مبتلا با اتیسم از جمله­ی این موارد است (وبستر[4] و همکاران، 2004).

تحقیقات اخیر در مورد والدین کودکان اتیستیک نشان می­دهد که والدین و به خصوص مادران، در معرض خطر بالای بروز مشکلات در سلامت روانی هستند (راید- برانت[5]، 1990). به نظر می­رسد یکی دیگر از متغیرهای دیگری که ممکن است تحت تأثیر وضعیت کودکان اتیسم قرار گیرد سازگاری زناشویی باشد.

سلامت روان عبارت است از رفتار موزون و هماهنگ با جامعه، شناخت و پذیرش واقیعتهای اجتماعی و قدرت سازگاری با آنها، ارضا کننده نیازهای خویشتن به طور متعادل و شکوفایی استعداد فطری خویش می باشد. فردی از سلامت روان برخودار است که قادر باشد تا عقده های درونی خود را حل و فصل کند و با تغییرات و مقتضیات محیط طبیعی و اجتماعی خویش سازگار باشد و تلاش کند تا تندرستی و نشاط برای خود و دیگران فراهم سازد زیرا سلامت روان حالتی مساعد برای رشد و نمو از جهت بدنی، عاطفی و شعوری، بدون ایجاد مزاحمت برای دیگران است (اختیاری­امیری، 1383).

امروزه سازگاری زناشویی یکی از اصطلاحاتی است که وسیعاً در مطالعات خانواده و زناشویی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اصطلاح با بسیاری از اصطلاحات دیگر همچون «رضایت زناشویی»، «شادکامی زناشویی»، «موفقیت زناشویی» و «ثبات زناشویی» مرتبط است. در حالیکه اصطلاحات قبلی هر کدام تنها یک بعد از ازدواج را نشان می‌دهند, سازگاری زناشویی یک اصطلاح چند بعدی است که سطوح چندگانه ازدواج را روشن می‌کند و فرایندی است که در طول زندگی زوجین به وجود می‌آید، زیرا که لازمه آن انطباق سلیقه‌ها، شناخت صفات شخص، ایجاد قواعد رفتاری و شکل‌گیری الگو‌های مراوده‌ای است، بنابراین سازگاری زناشویی یک فرایند تکاملی در بین زن و شوهر است. در طول سالها از این مفهوم بدون یک تعریف مشترک و روشن بین محققان استفاده شده‌است. سازگاری زناشویی شیوه‌ای است که افراد متأهل، به‌طور‌فردی یا با یکدیگر، جهت متأهل ماندن سازگار می‌شدند، به‌طوری که سازگاری زناشویی یکی از مهمترین فاکتورها در تعیین ثبات و تداوم زندگی زناشویی است (گال ، 2001؛ گلدنبرگ ،1382).

بنابراین پزوهش حاضر با هدف مقایسه­ی سلامت روان و سازگاری زناشویی مادران کودکان اتیسم و کودکان عادی شهر بندرعباس انجام شده است.

1-2 بیان مسأله

تولدفرزند برای والدین در هر سن و شرایطی حاصل باری از فشارهای روانی است.تولد فرزند در زوج های جوان مشکلات ویژه ای چون تغذیه،نگهداری و مانند آن را و درزوج های میانسال که حتی تجربه فرزند پروری دارند، مشکلات عدیده ا ی چون ناهماهنگی تربیتی، یک دست نبودن محیط روانی حاکم برفضای رشدی کودک و مانند آن را به همراه دارد.حال با در نظر گرفتن مشکلات یاد شده اگر نوزادی با نوعی معلولیت و اختلال ذهنی یا جسمی یا رفتاری یا ترکیبی از آن ها متولد شود، فشارهای روانی حاصل از وجود چنین فرزندی بر اعضای خانواده به ویژه والدین چندین برابر می گردد (سیف نراقی و نادری، 1380).

اختلال های فراگیر رشد با آسیب شدید و گسترده­ی زمینه­های گوناگون رشد مشخص می شوند مانند: اختلال در مهارت­های تعامل اجتماعی متقابل، مهارت­های ارتباطی یا وجود رفتار، علایق و فعالیت­های کلیشه­ای.‌ اتیسم یکی از این اختلالات است. اختلال اتیسم (درخودماندگی) که براساس تحول نابهنجار تعامل اجتماعی و ارتباطی و بر مبنای محدودیت قابل ملاحظه فعالیت ها و رغبت ها مشخص  می شود، از وخیم ترین و ناشناخته ترین اختلالات دوران کودکی است(دادستان،1378). اختلال اتیسم مشهورترین اختلال گروه از اختلالات فراگیر رشد[6]است که با تخریب پایدار در تعامل اجتماعی متقابل، انحراف ارتباطی و الگوهای رفتاری کلیشه ای محدودمشخص می شود. طبق متن بازنگری شده چهارمین چاپ راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی [7]کارکرد نابهنجار در زمینه های فوق باید در 3 سالگی وجود داشته باشد(کاپلان- سادوک ،2007).

این کلمه از اصطلاح یونانی اتو و به معنی خود ریشه گرفته است. درسال 1943 دکتر کانر[8]  این اختلال را شناسایی نموده، آن را اتیسم (درخودماندگی) زودرس دوران کودکی نامید (انجمن روانشناسی آمریکا، 2000).

از اتیسم به عنوان یک اختلال طیفی یاد می شود(دبادت[9]،2006).زیرا این ناتوانی از جهات مختلف بر پیشرفت و گسترش توانایی کودک(شامل رشد زبان،ارتباط و مهارتهای اجتماعی) تاثیر می گذارد(انجمن راهنمایی،2008).

راهنمای تشخیصی و آماری بیماری های روانی مهم ترین نشانگان ضروری برای تشخیص اتیسم را در سه حوزه خلاصه کرده است: 1-نارسایی های اجتماعی ،با دونشانه رایج که از ابتدای کودکی خود را نشان می دهند،فقدان تماس چشمی و هماهنگ کردن وضعیت بدنی خود با طرف مقابل به هنگام در آغوش گرفته شدن.2- الگوهای قالبی رفتار. راتر(1987)این رفتارها را در چهار دسته طبقه بندی کرده است:اول،بازی های محدود و انعطاف ناپذیر. دوم،دلبستگی شدید به یک شیء .سوم،مشغولیت فکری در باره یک موضوع و در پایان تمایل شدید به ثابت بودن الگوی برنامه فعالیت های روزمره(جونز،2004). 3- نارسایی های ارتباطی که پژوهش ها نشان داده است بیش از یک سوم کودکان درخود مانده هرگز گفتار کارکردی را به دست نمی آورند(میرندا[10]،2003،لرد،ریزی و پیکلس[11]،2004،ریملند[12]،1964).رفتارهای خودآزاری از رفتارهای مخربی است که افراد دارای ناتوانی رشدی انجام می دهند.رفتارهای خودآزارانه غالبا شکل های مشترکی دارند که عبارتند از :ضربه به سر، ضربه با دست، مالش بیش از حد خود،چنگ زدن و ناخن کشیدن (درخشیده، 1384).

در مطالعه­ا­ی میزان شیوع کودکان اتیسم، حدود یک مورد در 2000 تولد زنده گزارش شده است (تانگوای[13]،2000). و میزان این اختلال در پسران 4 تا 5 برابر دختران است[14].

طیف اختلالات اتیسم[15]تأثیرات شدیدی بر زندگی خانوادگی می گذارد. سطوح بالای اضطراب، استرس، انزوا و بلاتکلیفی در والدین و همشیران کودک مبتلا به اتیسم از جمله این موارد است (وبستر، فیلر و لاول[16]،2000). والدین و بخصوص مادر از اولین کسانی هستند که با کودک ارتباط برقرار می کنند و بیشترین زمان را با کودک سپری می کنند. مادران کودکان اتیسم مشکلات رفتاری شدید کودک و استرس بیشتر و رضایتمندی کمتر از روابط بین یکدیگر(زن و شوهر)را تجربه می کنند (برابست، کلاپتون، هندریک، 2009).[17]

وجود کودک معلول و از جمله اتیسم اغلب ضایعات جبران ناپذیری را برپیکر خانواده وارد می کند. میزان آسیب پذیری خانواده در مقابل این ضایعه گاه به حدی است که وضعیت سلامت روانی خانواده دچار آسیب شدیدی می شود(نریمانی،آقامحمدیان،رجبی،1386). سازمان جهانی بهداشت[18] سلامت روانی[19] را اینگونه تعریف نموده است: قابلیت ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران،تغییر و اصلاح محیط فردی و اجتماعی و حل تضادها و تمایلات شخصی به طور عادلانه،منطقی و مناسب.

از سوی دیگرتأثیر رفتار ناسازگارانه کودک اتیسم به تنهایی برای بالا بردن سطح تعارض و ناسازگاری زناشویی بین والدینش  گزارش شده است(وسترمن و شانهولتز[20]،1993).یافته ها نشان می دهند که سازگاری زناشویی به طور مستقیم تحت تأثیرچگونگی رویارویی والدین با رشد غیر معمول فرزندشان است(میلگرام و آتزیل[21]،1988).از نظر کرینچر (1986)،سازگاری و تعامل سالم زناشویی،کلید فرایند خانواده ی مطلوب است،زیرا برای زوجین سخت است که زن و شوهر خوبی نباشند و بخواهند والدین با کفایتی باشند(به نقل از بارکر،ترجمه دهقانی،1375).روابط ضعیف والدین،یکی از دلایل معمول اصطکاک در خانواده است(هارلوک1975،به نقل از برجعلی،1378). سازگاری و ناسازگاری زناشویی تمام ابعاد زندگی زوج ها و فرزندان آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد.ناسازگاری موجب کاهش امید به زندگی، افزایش احتمال ابتلا به بیماری های جسمانی و روانی می گردد(پروچینو،ویلسون،کندرسون وکارت رایت[22]،2009).سازگاری زناشویی که جایگاه برجسته ای را در مطالعه ارتباطات خانوادگی و زناشویی به خود اختصاص داده است، را می توان به شکل فرایندی تعریف کرد که بوسیله موارد زیر تعیین می‌شود: 1) تفاوت‌های پردرد سر دو تایی، 2) تنش‌های بین فردی و اضطراب شخصی، 3) رضایت دوتایی، 4) همبستگی دو‌تایی، و 5) توافق کلی دو‌تایی روی شیوه‌های مهم عملکرد (اسپانیر[23] ، 1976).

با توجه به این که مادران کودکان اتیسم مشکلات عدیده­ای در زمینه نگهداری از کودکشان دارند. پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سؤال است که آیا بین سلامت روان و سازگاری زناشویی مادران کودکان اتیسم و مادران کودکان عادی تفاوت وجود دارد؟

[1] Pervasive Developmental Disorder

[2] Autism disorder

[3] sadock

[4] Webster

[5] Ryde-Brant

[6] Pervasive developmental disorders)PDD)

[7] (DSM-IV-TR)

[8] Kanner

[9] Debbaudt

[10] Mirenda

[11]Lord,Risi &Pickles

[12] Rimland

[13] Tanguay PE

[14] DSMIV-TR

[15] Autism spectrum disorder(ASD)

[16] Webster,Feiler&Lovell

[17] Brobst,Clopton,Hendrick

[18] World Health Organization

[19] Mental health

[20] Westerman &Schonholtz

[21] Milgram &Atzil

[22] Pruchno&Wilson&Cenderson&cartwright

[23] Spannier

تعداد صفحه : 144

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***