دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی ارتباط آکنه با مزاج جبلّی و سوء­مزاج­ های عارضی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم بهداشتی در تغذیه

عنوان : بررسی ارتباط  آکنه  با مزاج جبلّی و سوء­مزاج­ های عارضی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

دانشکده بهداشت

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته علوم بهداشتی در تغذیه

عنوان

بررسی ارتباط  آکنه  با مزاج جبلّی و سوء­مزاج­ های عارضی

استاد راهنما

دکتر مریم جوادی

اساتید مشاور

دکتر آمنه باریکانی – دکتر اکرم بهشتی

شهریور 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اوّل: مقدمه و بیان مسأله ……………………………………………………………………………………………………………… 1

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

آکنه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

تعریف و شیوع

آکنه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

علل بروز آکنه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

درمان آکنه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

پزشکی ایرانی و مزاج ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3

طبّ مکمّل و سازمان جهانی بهداشت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3

مکتب طبّ سنّتی ایران ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4

اصول و مبانی طب سنتی ایران ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5

تقسیم بندی علم طب ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6

ارکان ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

مزاج ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

اخلاط ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

جوش و آکنه در طب سنتی ایران ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

موارد پیشنهادی طبّ سنّتی ایران برای درمان آکنه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9

بیان مسأله و اهمیت پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11

اهداف و فرضیات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11

فصل دوم: بررسی متون ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15

مبانی نظری پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15

مروری بر مطالعات انجام یافته ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15

مطالعات انجام شده در ایران ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15

مطالعات انجام شده در جهان…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16

فصل سوم: روش­ پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21

نوع پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22

جامعه پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22

ویژگی های افراد واردشده در مطالعه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22

روش نمونه گیری و حجم نمونه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22

روش گردآوری داده­ ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23

ابزار گردآوری داده ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24

روش تجزیه و تحلیل داده­ ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25

مکان و زمان مطالعه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25

محدودیت­ های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26

ملاحظات اخلاقی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26

تعریف واژه ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26

فصل چهارم: یافته ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 29

فصل پنجم: بحث، نتیجه ­گیری و ارائه پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 37

بحث ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 38

نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 43

ارائه پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 44

منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 45

 

فهرست جداول:

جدول 4-1مقایسه جنس و سطح تحصیلات در گروه مبتلا به آکنه و غیرمبتلا به آکنه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 30

جدول 4-2 مقایسه سن، میانگین وزن و میانگین قد در گروه مبتلا به آکنه و غیرمبتلا به آکنه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 31

جدول 4-3 مقایسه فراوانی هریک از مزاج­ های نه ­گانه جبلّی در گروه مبتلا به آکنه و غیرمبتلا به آکنه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 31

جدول 4-4 درصد کیفیات چهارگانه در مزاج ذاتی در گروه مبتلا به آکنه و غیرمبتلا به آکنه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 32

جدول 4-5 میانگین تعداد علائم سوءمزاج معده در گروه مبتلا به آکنه و غیرمبتلا به آکنه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 32

جدول 4-6 میانگین تعداد علائم سوءمزاج کبد در گروه مبتلا به آکنه و غیرمبتلا به آکنه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 33

جدول 4-7 میانگین تعداد علائم سوءمزاج رحم و تعداد روزهای عادت ماهیانه در گروه مبتلا به آکنه و غیرمبتلا به آکنه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 34

جدول 4-8 میانگین تعداد علائم غلبه اخلاط در گروه مبتلا به آکنه و غیرمبتلا به آکنه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 34

جدول 4-9 مقایسه میانگین دریافت ­های غذایی، فعالیت بدنی و دفعات استحمام در گروه مبتلا به آکنه و غیرمبتلا به آکنه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 35

جدول 4-10 فراوانی گروه های خونی در گروه مبتلا به آکنه و غیر مبتلا به آکنه

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..36

جدول 4-11 مدل رگرسیون چندگانه عوامل مؤثر بر روی آکنه

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..36

 

پیوست ها:

الف) پرسشنامه سنجش اطلاعات دموگرافیک ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 48

ب) پرسشنامه سنجش مزاج جبلّی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 49

ج) پرسشنامه سنجش سوءمزاج اندام­ ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 55

د) پرسشنامه سنجش غلبه اخلاط ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 57

 

فصل اوّل: مقدّمه و بیان مسأله

1-1 مقدّمه

  • آکنه
    • تعریف و شیوع آکنه

آکنه یکی از شایعترین بیماریهای پوستی مناطق توسعه یافته جهان است که تعداد زیادی از جمعیت جهان در طول زندگی خود به آن مبتلا می­ شوند. (Kornelia Szabo, 2011) آکنه ولگاریس عارضه ­ای چندعاملی است و معمولا اثرات آزاردهنده روانی- اجتماعی دارد و حدود 40 میلیون نفر در آمریکا به آن مبتلا هستند. و بیشتر این افراد، نوجوانان و جوانان هستند. (Yetunde Olutunmbi, 2008) بیش از 85% نوجوانان دچار این عارضه می ­شوند و از نظر جنس، دختران بیش از پسران به آن مبتلا می ­گردند. و قریب 100% افراد در مقاطعی از زندگی خود، آن را تجربه کرده­ اند. ازطرفی هرچه شدت آکنه بیشتر می شود اثرات منفی آن بر روی کیفیت زندگی بیشتر است. (Megha Kataria Arora, 2011)

  • علل بروز آکنه

مکانیزم بیماری­ زایی آکنه هنوز کامل مشخص نیست؛ اما اعتقاد بر این است که مرتبط با ترشّح زیاد از غدد سباسه، کراتینه شدن فولیکولی بیش ازحد، کلونی شدن باکتری p acne و التهاب می باشد.(Yetunde Olutunmbi, 2008) همچنین بررسی بیش از 1000 مطالعه نشان داد که سطوح تستوسترون، پروژسترون، فاکتور رشد شبه انسولینی و گلوکوکورتیکوئید سرم در افراد مبتلا به آکنه بالاتر از سطوح این هورمونها در افراد سالم است و سطوح استروژن پایین­ تر است. (Megha, 2011Kataria Arora) یک مطالعه آینده نگر بر روی 60 بیمار مبتلا به آکنه شدید نشان داد که سطوح کلسترول تام، LDL کلسترول، تستوسترون و پرژسترون در بیماران مبتلا به آکنه بالاتر از افراد سالم و سطوح استروژن و HDL کلسترول پایین­ تر است. (Megha Kataria Arora, 2010)

  • درمان آکنه

درمان آکنه شامل موارد گسترده هورمونی و غیرهورمونی است. انتخاب روش مناسب، بستگی به شرایط فرد مبتلا ازجمله شدّت و نوع آکنه، وضعیت پزشکی فرد، نوع ترجیحی درمان (خوراکی یا موضعی) و سابقه هورمونی و غدد درون­ریز فرد دارد. اگر فرد مبتلا اظهار می ­کند که بروز زائده ­ها با چرخه قاعدگی ارتباط نشان می­ دهد؛ باید علاوه بر درمان ­های معمول غیرهورمونی، از هورمون ­ها برای درمان موفقیت آمیز استفاده کرد. همچنین برای اثربخشی بیشتر داروهای غیرهورمونی، آن­ ها را با مواد هورمونی ترکیب می­ کنند. (Yetunde Olutunmbi, 2008)

گزارش ­ها نشان داده است که مصرف داروهای هورمونی می­ تواند عوارض مختلفی ایجاد نماید که برخی از آن ­ها عبارتند از: تهوّع، استفراغ، خونریزی، افزایش وزن و حساسیت زیاد سینه ­ها به لمس. در برخی موارد نیز عوارض شدیدتری ازجمله افزایش فشار خون و تشکیل لخته ­های خونی داخل عروق گزارش شده است. (Yetunde Olutunmbi, 2008)

تعداد صفحه :68

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***