دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:اولویت بندی تامین کنندگان شرکت نیروی محرکه با روش MADM فازیاولویت بندی تامین کنندگان شرکت نیروی محرکه با روش MADM فازی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت بازرگانی

گرایش :بازرگانی

عنوان : اولویت بندی تامین کنندگان شرکت نیروی محرکه با روش   MADM فازی

دانشگاه آزاد اسلامی

مرکز بین ­المللی­ کیش

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته:      مدیریت بازرگانی      گرایش : بازرگانی

عنوان :

اولویت بندی تامین کنندگان شرکت نیروی محرکه با روش   MADM فازی

استاد راهنما :

دکترحسن مهر منش

 

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                               صفحه

فصل اول :کلیات پژوهش

 

1 -1.مقدمه                                                                                             3

2 -1 بیان مساله                                                                                        4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق                                                                     5

1-4 اهداف  اساسی انجام تحقیق و سوال اصلی                                                        5

1-5  فرضیات تحقیق                                                                                 5

1-6 استفاده کنندگان تحقیق                                                                          6

1-7 روش تحقیق                                                                                     6

1-8 روش گرد آوری اطلاعات                                                                      7

1-9 ابزار گرد آوری اطلاعات                                                                       7

1-10 روش تجزیه و تحلیل                                                                         8

1-11 قلمرو تحقیق                                                                                    8

1-12 نو آوری تحقیق                                                                                9

1-13 تعاریف متغیر ها و اصطلاحات کلیدی                                                      9

 

فصل دوم : ادبیات موضوع 

 

2-1مقدمه                                                                                              13

2-2فرآیند تصمیم گیری                                                                               13

2-3 انتخاب معیار و ملاک در تصمیم گیری                                                        14

2-4طبقه بندی تصمیم ها                                                                             14

2 -5 مفاهیم کلی در تصمیم گیری چند معیاره                                                     15

2-6 انواع روش MADM                                                                            19

2-7 معرفی اجمالی فرآیند تحلیلی شبکه ای ANP                                                                        23

2-8 مقایسه  روش های AHP  و ANP                                                                          24

2-9 گام های فرآیند تحلیل شبکه                                                                   26

2-10 ابر ماتریس                                                                                      28

2-11 پیشینه منطق فازی                                                                              29

2-12 متغیر های زبانی                                                                                30

2-13 روش های علم مدیریت  فازی                                                               31

2-14 مجموعه های فازی                                                                            34

2-15 منطق فازی چگونه به کار گرفته می شوند                                                   35

2-16 کاربردهای منطق فازی                                                                         36

2-17 تفاوت میان نظریه  احتمالات و منطق فازی                                                 37

2-18 معرفی اجمالی روش تاپسیس                                                                38

2-19 گام های تاپسیس                                                                              39

2-20 تامین کننده / مقدمه                                                                            43

2-21 زنجیره تامین                                                                                    45

2-22 معرفی شرکت صنعتی نیرو محرکه                                                           46

2-23 پیشینه ی تحقیق                                                                                49

 

فصل سوم : روش شناسائی پژوهش(متدولوژی) 

 

3-1  مقدمه                                                                                            53

3-2 روش تحقیق                                                                                     53

3-3  روش گرد آوری اطلاعات                                                                    54

3-4 جامعه آماری                                                                                     56

3-5 حجم نمونه                                                                                       57

3-6  شاخص های مربوط به متغیر های تحقیق و سوالات مربوط به پرسشنامه                 58

3-7 تعیین روایی پرسشنامه                                                                         59

3-8  پایایی پرسشنامه                                                                               59

3-9 تصمیم گیری در شرایط فازی                                                                  61

3-10 تکنیک SAW                                                                                                       64

 

فصل چهارم : تجزیه وتحلیل داده های آماری  

 

4-1 مقدمه                                                                                             66

4-2 فاز رتبه بندی                                                                                    66

 

 

فصل پنجم : نتیجه گیری وپیشنهادات   

 

5-1– مقدمه                                                                                           82

5-2– نتایج حاصل از به کار گیری تکنیک تاپسیس فازی                                        83

5-3 ارائه پیشنهادات بر اساس یافته­های پژوهش                                                  84

5-4 محدودیت های تحقیق                                                                          85

5-5 پیشنهادات برای تحقیقات آتی                                                                 85

 

پیوست

پرسشنامه یک                                                                                          88

پرسشنامه شماره دو                                                                                   90

 

 

منابع                                                                                                    115

 

چکیده انگلیسی                                                                                        119

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                            صفحه

جدول 3-1 شاخص های مربوط به پرسشنامه اول                                                                    58

جدول 3-2  مقدار آلفای کرونباخ برای متغیر های پژوهش                                                 60

جدول 4-1 متغیر های زبانی برای تعیین وزن هر یک از معیارها                                          67

جدول 4-2  ماتریس تصمیم گیری و اوزان فازی                                                                     71

جدول 4-3 ماتریس تصمیم گیری و اوزان فازی                                                            72

جدول 4-4 ماتریس نرمالیز شده ی فازی                                                                    73

جدول 4-5 مجموعه نقاط ایده آل مثبت                                                                      74

جدول 4-6 مجموعه نقاز ایده آل منفی                                                                       75

جدول 4-7 ضریب نزدیکی و رتبه نهایی عوامل موثر بر انتخاب تامین کننده                                      76

جدول 4-8 اوزان نرمالیز شده ی ابعاد                                                                        78

جدول 4-9 ماتریس اولیه عوامل – گزینه ها                                                                 78

جدول 4-10ماتریس بی مقیاس شده با استفاده از روش خطی                                             79

جدول 4-11اوزان نهایی و رتبه نهایی هر یک از تامین کنندگان                                           79

جدول 5-1- ضریب نزدیکی و رتبه نهایی عوامل موثر بر انتخاب تامین کننده                           83

جدول 5-2 نتایج حاصل از به کار گیری تکنیک SAW                                                   83

 

فهرست نگاره ها

عنوان                                                                                                    صفحه

نگاره 2-1 تفاوت روش های MADM  و MCDM                                                19

نگاره 2-2  تقسیم بندی مدل های MADM                                                        20

نگاره 2-3 مدل ارزیابی برای MADM                                                              22

نگاره 2-4  مقایسه روش های ANP  و AHP                                                     25

نگاره 2-5 روش های مدیریت فازی                                                                33

نگاره 2-6 نگاشت پیوسته عضویت یک مجموعه فازی                                            35

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

1-1 مقدمه

درنیمه دوم قرن بیستم پدیدار شدن و رشد سریع بنگاههای اقتصادی وشركتها منجر به تغییر اساسی در قوانین  حاکم بر تولید و بازار گردید. مدیران  شرکتها دریافتند که بجز مسائل مربوط به تولیدو محصول ،به بخش های دیگرهمانند خرید مواد اولیه و همچنین مسائل مربوط به مشتری توجه ویژه ای نمایند که این  امر باعث بوجود آمدن مدیریت زنجیره تامین[1] گردید.در زنجیره تامین یكی از مسایل بسیار مهم و استراتژیک، انتخاب درست و اصولی تامین كننده 2 می باشد بطوری كه این تامین كننده بتواند بیشترین و بالاترین نیازها و معیارهای شركت را پوشش دهد. مدیران دریافتند كه برای انتخاب تامین كننده استفاده از روش سنتی (بر اساس قیمت پیشنهادی) مناسب نمی باشد چرا كه علاوه بر قیمت مسایل بسیاری همچون : گارانتی، عمل به تعهدات مثل زمان ومكان سفارشات ، تخفیفات  كیفیت مدت زمان همكاری و….در كیفیت و كمیت تولید محصول و حتی فروش دخیل می باشند. دراین عرصه برای تحلیل و آنالیز این معیارهای متعدد و مختلف كه گاها از یك جنس هم نبودند ومسایل پیچیده انتخاب وتصمیم گیری  مدیران را ملزم به استفاده از تكنیكهای  جدید كرد. یكی ازاین تكنیكها استفاده از مدلهای تصمیم گیری چند معیاره بود كه توانست مسایل بسیاری را در انتخاب بهترین تصمیم حل نماید .

در این تحقیق مدل جدیدی از روش Topsis[2]  فازی و از روش [3]ANP  فازی برای حل این مسئله استفاده می- شود . این روش از جمله روشهای مبتنی بر اطلاعات کامل از ارجحیت تصمیم گیران است که جزئیات آن در بخش سوم پژوهش تشریح خواهد شد.

 

 

1- 2 بیان مساله :

پس از گذر  فضای تولید و بازار از روشهای سنتی و قدیم  و ورود به فضای مدرن و پیچیده امروزی و نا كارامد شدن تكنیكها و ابزارهای سنتی و قدیمی مدیران شركتها برای بقای  شركتها و بنگاههای اقتصادی خود چاره ای جز استفاده از ابزارها و مدلها و راه حل های جدید برای تصمیم گیرهای بهتر  خود نمی_ دیدند،چرا كه در این محیط پرتلاطم بازارها و رقابتهای شدید و بودن رقبای قدرتمند در محیط حتی گاها یك تصمیم اشتباه ممكن است شركت را از رقبا طوری عقب بندازد كه شركت نتواند آنرا جبران نماید و موجب نابودی شركت گردد.

یكی از این روشها و تكنیكها استفاده از مدیریت تامین و یا زنجیره تامین می باشد .زنجیره تامین در واقع اهمیت داشتن و توجه  به تمامی قسمتهای تولید از مواد اولیه تا مشتریان می باشد. یكی از بخشهای مهم و استراتژیك در زنجیزه تامین  بخش مواد اولیه و تامین كنندگان می باشد.در دنیای امروزی در هر زمینه و صنعتی تامین كنندگان متعددی  برای تامین مواد و قطعات اولیه وجود دارد كه مدیران میتوانند با توجه به شرایط موجود بهترین آنها را انتخاب نماییند و ازطرف دیگر بخوبی دریافتند كه دیگر روش سنتی و قدیم میسر نمی -باشد، چرا كه مدیران دریافته اند كه معیارهای فراوانی به غیر از قیمت مثل كیفیت، گارانتی، مدت زمان همكاری وزمان تحویل دارای اهمیت ویژه ای میباشد.

حال سوال مهمی كه پیش می آید این است كه مدیران چگونه و از چه راه و روشی بهترین تامین كننده را انتخاب نمایند و به عبارت دیگر : باتوجه به معیارهای متعدد موجود و تامین كنندگان فراوان روش انتخاب بهترین تامین كننده چیست؟

برای حل این مشكل را حلهای مختلفی وجود دارد كه یكی از راحلها استفاده از تكنیك MADM[4] فازی می_ باشد.

حال باتوجه به احساس نیاز به استفاده از این تكنیك در الویت بندی تامین كنندگان بر اساس معیارهای موجود و در نهایت ارایه یك راه كار مناسب  برای تصمیم گیری بهتر مدیران این تحقیق انجام گردیده است.مهمترین مسئله در این تحقیق یافتن پاسخی به این سوالات است كه:

آیا استفاده از روش   MADMفازی موجب انتخاب بهترین تامین کننده بدون دخالت شخصی کارشناسان خواهد شد؟

[1] (supply chain  management(S .C.M1

[2] -Technique for order performance by similarity to Ideal

[3] – Analytical Network Process

[4] -MULTIPLE OBJECTIVE DECISION MAKING

تعداد صفحه : 132

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***