دانلود پایان نامه کارشناسی:بررسی نقش خانواده در اجتماعی کردن فرزندان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی رشته : علوم اجتماعی

گرایش : پژوهشگری

عنوان : بررسی نقش خانواده در اجتماعی کردن فرزندان

وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

دانشگاه پیام نور واحد سرپل ذهاب

 

پایان نامه:

جهت اخذ درجه کارشناسی در رشته علوم اجتماعی گرایش (پژوهشگری)

موضوع:

بررسی نقش خانواده در اجتماعی کردن فرزندان

 

 

زمستان92

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست
فصل اول: کلیات
1-1مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………… 2
2-1بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………….. 4
3-1اهمیت وضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………… 5
4-1حدود مطالعاتی (قلمرو انجام تحقیق)…………………………………………………………………….. 7
5-1اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………7
6-1تعریف مفاهیم واصطلاحات ………………………………………………………………………………….8
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1ادبیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………. 10
2-2مشاهده اكتشافی در تحقیق…………………………………………………………………………………..11
3-2پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………14
4-2نقش والدین در رشد اجتماعی کودکان…………………………………………………………………….. 15
5-2شیوه‌های فرزندپروری به 4 شکل اصلی هستند…………………………………………………………….. 18
6-2چهارچوب نظری یا تئوری های نظری ……………………………………………………………………….. 20
7-2عوامل اجتماعی شدن………………………………………………………………………………………………………… 26
8-2عواملی که در اجتماعی شدن میتواند موثر باشد…………………………………………………………………29
9-2نقش خانواده در هویت یابی ………………………………………………………………………………………………30
10-2عزت نفس و رابط آن با بحران هویت……………………………………………………………………………. 34
11-2نقش ” خود” در اجتماعی شدن………………………………………………………………………………………36
12-2نقش دیگران مهم و تعمیم یافته در هویت یابی……………………………………………………….37
13-2جایگاه خانواده در نظام تربیتی……………………………………………………………………………..42
14-2جامعه شناسی تربیتی خانواده و تئوری ها……………………………………………………………..44
15-2فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………48
فصل سوم: روش تحقیق……………………………………………………………………………………………. 46
3-1روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………50
3-2جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………..50
3-3نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………………………51
3-4روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………52
3-5ابزارجمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………….52
3-6روش اجرا…………………………………………………………………………………………………………55
8-3روش تجزیه وتحلیل داده ها………………………………………………………………………………..56
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………….………57
الف) یافته های توصیفی……………………………………………………………………………………………59
ب) یافته های استنباطی…………………………………………………………………………………………….63
فصل پنجم(نتیجه گیری)
1-5نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………….69
2-5نتیجه فرضیات…………………………………………………………………………………………………..69
3-5پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………..71
4-5محدودیت های پژوهش ……………………………………………………………………………………73
فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………….74

فهرست جداول ونمودار
جدول شماره 1-4 : وضعیت پاسخگویان بر حسب جنسیت……………………………………………………………………………..59
نمودار شماره 1-4 : وضعیت پاسخگویان بر حسب جنسیت……………………………………………………………………………..59
جدول شماره2-4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سكونت ……………………………………………………………………..60
نمودار شماره 2-4 : وضعیت پاسخگویان بر حسب سكونت……………………………………………………………………………60
جدول شماره 3-4 : وضعیت پاسخگویان بر حسب اقتصادی خانوار…………………………………………………………….61
نمودار شماره 3-4 : وضعیت پاسخگویان بر حسب وضعیت اقتصادی خانوار………………………………………………..62
جدول شماره4-4 : همبستگی پیرسون جهت رابطه بین انسجام خانواده با اجتماعی شدن فرزندان…………………..63
جدول شماره5-4 : همبستگی پیرسون جهت رابطه بین همبستگی والدین و اجتماعی شدن فرزندان………………..64
جدول شماره6-4 : همبستگی پیرسون جهت رابطه بین تعامل وتصمیم گیری درخانواده و اجتماعی شدن فرزندان………….65
جدول شماره7-4 : همبستگی پیرسون جهت رابطه بین ارتباط عاطفی در اجتماعی شدن فرزندان…………………..66
جدول شماره8-4 : همبستگی پیرسون جهت رابطه بین رابطه والدین با فرزندان در اجتماعی شدن فرزندان…….67

چكیده:
خانواده همانند پلی است كه فرزندان را به جامعه وصل می كند، بنابر این پل یاد شده بایستی از استحكام عاطفی و شخصیتی برخوردار باشد تا در تند بادهای هیجانات و اضطراب ها نلرزد، اولین تماس های كودك در خانواده و در ارتباط متقابل با والدین، برادران و خواهران صورت می گیرد، شكی نیست كه مشاهده، تقلید و الگوبرداری از موثرترین شیوه های یادگیری رفتارهای اجتماعی در فرزندان به شمار می رود.در این تحقیق به بررسی نقش خانواده در اجتماعی شدن فرزندان پرداخته شد با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده 100نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.دراین پژوهش از دو پرسشنامه انسجام خانواده و سازگاری اجتماعی استفاده شد.با استفاده از این دوپرسشنامه به بررسی 4 فرضیه پرداخته شد و از طریق آزمون آماری ضریب همبستگی به بررسی فرضیات پرداخته شد.

فصل اول:
كلیات تحقیق


1-1مقدمه:
اجتماعی شدن از مفاهیم اصلی جامعه شناسی واز كاركرد های خانواده است با تحقق فرایند اجتماعی شدن فرد هویت یا من،اجتماعی می یابد بنابراین نظر به اهمیتی كه اجتماعی شدن در هویت فردی واجتماعی نوجوان دارد محققان همواره سبك های اجتماعی كردن از سوی والدین را مورد مطالعه قرار می دهند.جامعه شناسان بر این باورند كه سرمایه اجتماعی نقش كلیدی در تبیین مسائل اجتماعی دارد.(ظهیری ،1390).
انسان اصالتا موجودی است اجتماعی و جنبه اجتماعی رشد کودک پایه و اساس زندگی انسانی او را تشکیل می‌دهد. لازمه زندگی اجتماعی، آمادگی روانی، برخورداری از مهارت‌های اجتماعی، اعتماد به نفس و قدرت سازگاری اجتماعی است. بدون تردید از نظر اجتماع مهم‌ترین بعد شخصیت افراد، بعد اجتماعی شخصیت ایشان است و در یک کلام، خانواده، اساسی‌ترین بستر رشد شخصیت مطلوب کودکان است. خانواده، این واحد به ظاهر کوچک اجتماعی، از ارکان عمده و از نهادهای اصلی هر جامعه به شمار می‌رود. در واقع هر خانواده را باید خشت بنای جامعه و کانون اصلی حفظ سنت و رسوم و ارزش‌های والا و مورد احترام و شالوده مستحکم مناسبات پایدار اجتماعی و روابط خویشاوندی، مبدا بروز و ظهور عواطف انسانی و کانون صمیمانه ترین روابط میان افراد و مهد پرورش تفکر و اندیشه و اخلاق و تعالی روح انسانی به حساب آورد.
از یک سو، در بررسی روابط فرد و جامعه چنان‌که می‌دانیم مساله اجتماعی شدن و فرهنگ‌ پذیری، بدون توجه به پرورش اساسی فرد در خانواده و انتقال فرهنگ جامعه به اعضاء و به طور کلی روابط متقابل فرهنگ و شخصیت که خاصه از طریق شکل‌گیری شخصیت انسانی انجام می‌پذیرد، جز با ملاحظه ویژگی‌ها و اثرات خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی امکان‌پذیر نیست.فرآیندی است که از طریق آن کودکان رفتار، مهارت‌ها، انگیزه‌ها، ارزش‌ها، اعتقادها و معیارهایی را که مطلوب و متناسب و مشخصه فرهنگ شان است، می‌آموزند. افراد و نهادهایی که در این فرآیند شرکت می‌کنند مانند والدین، خواهران و برادران، تلویزیون و دیگر رسانه‌های گروهی، هر چند همه این عوامل از طرق مهمی در کودک تاثیر می‌گذارد، به طور معمول خانواده، مهم‌ترین بخش از محیط کودک است.
به همین دلیل خانواده مهم‌ترین و قوی‌ترین عامل اجتماعی کردن کودکان تلقی می‌شود که در شکل دادن به شخصیت، خصوصیات و انگیزه‌ها نقش کلیدی دارد، رفتار اجتماعی را هدایت می‌کند و ارزش‌ها، اعتقادها و هنجارهای فرهنگ را منتقل می‌کند.(همان منبع)
تعداد صفحه : 90
قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***