دانلود پایان نامه کارشناسی:بررسی رابطه بین سبک های های یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر وپسر پایه دوم مقطع متوسطه شهرستان سرپل ذهاب در سال1392

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی رشته : علوم تربیتی

عنوان : بررسی رابطه بین سبک های های یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر وپسر پایه دوم مقطع متوسطه شهرستان سرپل ذهاب در سال1392

وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

 

دانشگاه پیام نور واحد سرپل ذهاب

پایان نامه

جهت دریافت مدرک کارشناسی در رشته علوم تربیتی

موضوع:

بررسی رابطه بین سبک های های یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر وپسر پایه دوم مقطع متوسطه شهرستان سرپل ذهاب در سال1392

 

استاد راهنما:

پژوهشگر:

 

زمستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست
فصل اول: کلیات …………………………………………………………………………………………………………………….1
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………… 2
بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………… 3
اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………………………….. 4
اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….. 5
فرضیات……………………………………………………………………………………………………………………………….. 6
تعاریف نظری وعملیاتی…………………………………………………………………………………………………………… 6
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………… 9
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….10
اهمیت حافظه ویادگیری…………………………………………………………………………………….10
عوامل موثر در یادگیری……………………………………………………………………………………..11
سبک های یادگیری………………………………………………………………………………………….20
انواع سبک های یادگیری………………………………………………………………………………………..23
خانواده وتأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی فرزندان………………………………………………………………………..34
عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان………………………………………………………………………. 35
مهارتها………………………………………………………………………………………………………………………….. 37
گروه های کوچک یادگیری…………………………………………………………………………………………….. 38
یادگیری مشارکتی………………………………………………………………………………………………………….. 39
فواید گروههای مشارکتی………………………………………………………………………………………………… 40
امید به موفقیت وترس از شکست………………………………………………………………………………………. 44
انگیزه موفقیت……………………………………………………………………………………………………………….. 47
انگیزس وهوش……………………………………………………………………………………………………………… 47
اضطراب وپیشرفت…………………………………………………………………………………………………………. 48
تکنیک های پیشرفت تحصیلی………………………………………………………………………………………….. 50
پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………… 53
 
فصل سوم: روش تحقیق……………………………………………………………………………………… 57
مقدمه.………………………………………………………………………………………………………………………………..58
روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….59
جامعه……………………………………………………………………………………………………………………………….. 59
نمونه……………………………………………………………………………………………………………………………….. 59
ابزار جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………….. 61
روش اجرای تحقیق …………………………………………………………………………………………………………. 61
روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………………… 62
 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها …………………………………………………66
جدول شماره41: وضعیت پاسخگویان بر حسب جنسیت…………………………………………………………..67
جدول شماره 4-2: آزمون همبستگی پیرسون جهت بررسی رابطه بین سبک های یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان………………………………………………………………………………………………………….68
جدول شماره 4-3: آزمون همبستگی پیرسون جهت بررسی رابطه بین سبک یادگیری معطوف به بازآفرین و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان………………………………………………………………………………………………68
جدول شماره 4-4: آزمون همبستگی پیرسون جهت بررسی رابطه بین سبک یادگیری مبتنی برکاربرد و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان……………………………………………………………………………………………….69
جدول شماره 4-5: آزمون همبستگی پیرسون جهت بررسی رابطه بین سبک یادگیری غیرمتمرکزو پیشرفت تحصیلی دانش آموزان…………………………………………………………………………………………………………69
جدول شماره 4-6: آزمون همبستگی پیرسون جهت بررسی رابطه بین سبک یادگیری وابسته به زمینه ونابسته به زمینه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان…………………………………………………………………………………70
جدول شماره 4-7: جدول مربوط به t  مستقل جهت بررسی تفاوت بین پیشرفت تحصیلی دردانش آموزان دختر و پسر…………………………………………………………………………………………………………………………….70
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………….71
بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………..71
پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………..73
منابع………………………………………………………………………………………………………………………………… 74
 
فصل اول:
طرح تحقیق

مقدمه:
در گذشته تصور براین بود هوش ذاتی فرد که ازوالدین به ارث می رسد،عامل مهم یادگیری[1] است.براین باورند که بخش مهمی ازرفتارهای هوشمندانه راکارکردهای شناختی تشکیل می دهندوکارکردهای شناختی اکتسابی وتغییرپذیرمحسوب می شوند.(سیف ،1376)
ازاواخردهه 1970به بعد بحث درمورد سبکهای یادگیری[2] رونق پیدا کرده ازسبکهای یادگیری تعاریف گوناگونی ارائه شد.باوجودی که ازاین اصطلاح به طریق گوناگونی تعریف به عمل آمده ولی عمدتا ًبراین نکته تأکید می شود که سبکهای یادگیری شامل باورها،اعتقادات،رجهانهاورفتارهایی است که افرادبه کارمی برند تا درموقعیت یادگیری به خود کمک کنند(حسینی،1377).
ازسویی بسیاری ازمربیان براین باورند که سبکهای یادگیری برخودیادگیری تأثیرمی گذاردوازدیگرسواینکه یادگیری برروی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تأثیرمی گذارد برای اساتید ومربیان موضوع تازه ای نیست.تجربیات کلاس درس نشان داده که متغیرهای شناختی به تنهایی تعیین کننده پیشرفت افراد نیست این متغیرها با نگرشها وعلایق افراد،انگیزه ها وحیطه گسترده ای ازپاسخهای هیجانی مثل برانگیختگی،هم حس وشاید بیش ازهمه اینها بااضطراب درارتباط متقابل باشد.
انگیزه از اساسی ترین عوامل موثر در یادگیری است . انگیزه عبارت است از میل و رغبتی که فرد برای رسیدن به هدفی از خود نشان می دهد هر قدر این انگیزه با میل و رغبت بیشتری همراه باشد فرد تلاش بیشتری از خود نشان می دهد . انگیزه ی پیشرفت یکی از انگیزه های اجتماعی است یعنی انگیزه هایی که هیچ نیاز زیستی را بر طرف نمی کند بلکه در اثر یادگیری به وجود می اید .
از این جهت که پیشرفت می تواند انسان را هم از نظر کسب مال و تأمین زندگی تضمین کند و هم مقام و منزلت او را بالا ببرد یکی از انگیزه های نیرومند به حساب می آید وجود ضرب المثل هایی مثل (نابرده رنج گنج میسر نمی شود ) (تا کار نکنی آش نخوری ) نشانه ی اهمیتی است که مردم برای تلاش و پیشرفت قایل می شوند . در اجتماع امروزی انگیزه ی پیشرفت احتمالاً بیش از هر زمان دیگری به چشم می خورد جوان هایی را می بینیم که از نقاط دور دست کشور به شهرهای دانشگاهی هجوم می آورند و با شور و شوق بسیار زیاد به تحصیل مشغول می شوند.
تحقیقات نشان می دهد که هر اندازه انگیزه ی پیشرفت بیشتر باشد موفقیت نیز به همان اندازه بیشتر خواهد شد. علت به وجود آمدن انگیزه ی پیشرفت این است که جامعه به آن ارج می نهد در خانواده نیز برای فرزندانی که به دنبال پیشرفت می روند ارزش بیشتری قاعلند . مطالعات و بررسی های انجام شده پیرامون علت افت تحصیلی و عدم گرایش به تحصیل در مقاطع مختلف ،بیانگر این است که در غالب موارد فقر انگیزشی بیشترین نقش را دارد به عبارت دیگر در بسیاری از موارد ،بچه ها به رغم اینکه از بهره ی هوشی قابل توجهی برخوردازند ،صرفاً به دلیل شرایط عاطفی نامساعد و فقرانگیزشی ، دچار بی اشتهایی تحصیل شده از پیشرفت تحصیلی مطلوب باز می مانند.
بیان مسئله:
دیدگاه روانشناسی معاصرذهن انسان رابه عنوان نظام پیچیده ای ازفرآیندهای متعامل درنظرمی گیرند که یادگیرندگان درزمان یادگیری سبکهای متفاوتی رابه کارمی برند بعضی ازسبکها رابرسبکهای دیگرترجیح می دهند سبکهای مختلف درواقع بیان کننده نحوه پردازش اطلاعات درمقابل محرکهای گوناگون می باشد.سبکهای یادگیری بسیارمتنوعند که دراینجا مهمترین آنهاکه سبکهای یادگیری روابط آنها با پیشرفت تحصیلی مورد بحث قرار می گیرد.سبکهای وابسته به زمینه ونابسته به زمینه گویای این است که قضاوتهای شخصی مبنی ازیادگیرندگان تحت تأثیرزمینه موضوع یادگیری قرار می گیرددرحالی که برای بعضی ازیادگیرندگان دیگر تأثیرزمینه بسیاراندک است یااصلا ًوجود ندارد.باتوجه به اینکه افرادبا ویژگیهای کم وبیش در پیشرفت تحصیلی بصورت کاملا ًمنحصربه فردعمل می نمایند اینگونه عمل کردن برخورد با محیط وموقعیتهای یادگیری تابع سبک یادگیری است وسبکهای یادگیری تابع ویژگیهای شخصیی فرد می باشد .(کریمی،1384)
برای تشخیص اینکه شکست تحصیلی یک دانش آموز صرف نظر از سطح تحصیلی او روشن شود سلسله عواملی باید به تجدید نظر در ایند برخی از آن عوامل از جمله ، شرایط نامناسب تحصیلی ، وجود فقر فرهنگی خانوادگی و محیطی نه تنها در شهرهای بزرگ و پیشرفته بلکه در دور افتاده ترین روستاهای کشور،حتی با وجود کمترین امکانات آموزشی و پرورشی قابل بررسی ، تشخیص و پیشگیری هستند آگاهی مسئولان امکانات آموزشی و پرورشی قابل بررسی ، تشخیص و پیشگیری هستند آگاهی مسئولان از میزان و اهمیت تأثیر این عوامل کمک موثری در جهت هدایت فعالیت ها در مسیر پیشگیری از پیامدهای ناگوار آنها در برخواهد داشت و دست کم اولیا و معلمان دانش آموزان را برای همکاری در این راه آماده تر خواهد کرد. با توجه به مطالب مذکور این تحقیق ،عنوان مورد نظر برای پاسخ گویی به این سئوال انجام می شود تا مشخص شود که آیا انواع سبک های یادگیری می تواند بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تاثیر بگذارد؟
Learning-1
learning style-2
تعداد صفحه : 83
قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***