دانلود پایان نامه : نقش واسطه ای خشم و نشخوار خشم در رابطه بین عاطفه منفی و بازداری اجتماعی با شدت تنگی عروق کرونری

دانلود متن کامل پایان نامه نقش واسطه ای خشم و نشخوار خشم در رابطه بین عاطفه منفی و بازداری اجتماعی با شدت تنگی عروق کرونری

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته روانشناسی عمومی

 

نقش واسطه ای خشم و نشخوار خشم در رابطه بین عاطفه منفی و بازداری اجتماعی با شدت تنگی عروق کرونری

 

استاد راهنما

 دکتر محمدعلی بشارت

 

استادان مشاور

دکتر علی زاهد مهر

دکتر مسعود غلامعلی لواسانی

 

زمستان 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده

خشم و نشخوار خشم در پژوهش­های مختلف به عنوان عوامل زمینه ساز بیماری قلبی مورد بررسی قرار گرفته اند. عاطفه منفی و بازداری اجتماعی نیز به عنوان مؤلفه­های شخصیت نوع D از عوامل خطر برای بسیاری از بیماری­های جسمی و از جمله بیماری قلبی معرفی شده اند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه ای خشم و نشخوار خشم در رابطه بین عاطفه منفی و بازداری اجتماعی با شدت تنگی عروق کرونری انجام گرفت. تعداد 200 بیمار مبتلا به تنگی عروق کرونری (112 مرد، 88 زن) در این پژوهش شرکت کردند. از بیماران خواسته شد مقیاس خشم چند بعدی (MAI؛ سیگل، 1986)، مقیاس نشخوار خشم (ARS؛ ساکودلسکی و گلاب و کرامول، 2001) و مقیاس شخصیتی نوع D (DS14؛ دنولت، 2005) را تکمیل کنند. برای تحلیل داده های پژوهش از شاخص­ها و روش­های آماری شامل فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهای خشم، نشخوار خشم، عاطفه منفی و بازداری اجتماعی با شدت تنگی عروق در سطح 01/0 p < رابطه معنادار دارند. نتایج تحلیل مسیر نیز نشان داد که خشم و نشخوار خشم در رابطه بین عاطفه منفی و بازداری اجتماعی با شدت تنگی عروق کرونری نقش واسطه ای ایفا می­کنند. همچنین شدت تنگی عروق تحت تأثیر متغیر جنس (تنگی عروق شدیدتر در مردان) و متغیر سن (تنگی عروق شدیدتر در دامنه سنی 65-55 سال) قرار داشت. بر اساس یافته های پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت که رابطه بین مؤلفه های شخصیت نوع D با شدت تنگی عروق کرونری یک رابطه خطی ساده نیست و عوامل دیگر مثل خشم و نشخوار خشم در رابطه بین این دو متغیر نقش واسطه ای دارند.

واژه­های کلیدی: خشم، نشخوار خشم، عاطفه منفی، بازداری اجتماعی، تنگی عروق کرونری

 

فهرست مطالب

فصل اول: معرفی پژوهش  …………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

1-1- مقدمه و بیان مسأله  ……………………………………………………………………………………………………………………………….  9

1-2- اهمیت و ضرورت پژوهش  …………………………………………………………………………………………………………………….  15

1-3- هدف­های پژوهش  …………………………………………………………………………………………………………………………………  16

1-4-فرضیه­های پژوهش  ………………………………………………………………………………………………………………………………..  16

1-5- متغیرهای پژوهش  …………………………………………………………………………………………………………………………………  17

1-6- تعریف متغیرهای پژوهش  ……………………………………………………………………………………………………………………..  17

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش  ………………………………………………………………………………………………  20

2-1- بیماری عروق کرونر  ……………………………………………………………………………………………………………………………..  21

2-1-1- عوامل زمینه ساز بیماری عروق کرونری  …………………………………………………………………………………………  22

2-1-2- شیوع بیماری عروق کرونری  ……………………………………………………………………………………………………………  25

2-1-3- تشخیص و درمان تنگی عروق کرونری  ……………………………………………………………………………………………  27

2-1-3-1- آنژیوگرافی  ……………………………………………………………………………………………………………………………………  27

2-1-3-2- اکوکاردیوگرافی  ……………………………………………………………………………………………………………………………  27

2-1-3-3- جراحی قلب  ………………………………………………………………………………………………………………………………..  28

2-1-3-4- آنژیوپلاستی  ………………………………………………………………………………………………………………………………..  28

2-1-3-5- دارودرمانی  ………………………………………………………………………………………………………………………………….  30

2-1-4- نظریه­های سبب شناسی بیماری قلبی- عروقی  ……………………………………………………………………………  30

2-1-4-1- نظریه­ فیزیولوژیکی بیماری قلبی- عروقی  ………………………………………………………………………………..  30

2-1-4-2- نظریه­ روانپزشکی بیماری قلبی- عروقی  …………………………………………………………………………………..  31

2-1-4-3- نظریه­های روانشناختی بیماری قلبی- عروقی  ………………………………………………………………………….  31

2-1-4-3-1- الگوی رفتاری نوع A،  B و C  …………………………………………………………………………………………….  31

2-1-4-3-2- الگوی رفتاری نوع D  …………………………………………………………………………………………………………..  32

2-2- شخصیت نوع D  …………………………………………………………………………………………………………………………………  33

2-2-1- تعریف شخصیت نوع D  …………………………………………………………………………………………………………………  33

2-2-2- مؤلفه­های شخصیت نوع D  ……………………………………………………………………………………………………………  34

2-2-2-1- عواطف منفی  …………………………………………………………………………………………………………………………….  34

2-2-2-2- بازداری اجتماعی  ………………………………………………………………………………………………………………………  35

2-2-3- شخصیت نوع D و پیامدهای روانشناختی  ……………………………………………………………………………………  36

2-2-4- شخصیت نوع D و پیامدهای جسمی  …………………………………………………………………………………………..  37

2-2-5- شخصیت نوع D و بیماری قلبی  ………………………………………………………………………………………………….  38

2-3- خشم  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………  41

2-3-1- تاریخچه خشم  ……………………………………………………………………………………………………………………………..  41

2-3-2- تعریف خشم  ………………………………………………………………………………………………………………………………..  42

2-3-3- تفاوت خشم با پرخاشگری و خصومت  ……………………………………………………………………………………….  44

2-3-4- خشم به عنوان سازه ای چند بعدی  …………………………………………………………………………………………..  45

2-3-4-1- بعد عاطفی خشم  ……………………………………………………………………………………………………………………  46

2-3-4-2- بعد شناختی خشم  …………………………………………………………………………………………………………………  46

2-3-4-3- بعد رفتاری خشم  ……………………………………………………………………………………………………………………  47

2-3-5- خشم صفت و خشم حالت  ………………………………………………………………………………………………………….  48

2-3-6- درونی سازی، برونی سازی و کنترل خشم  …………………………………………………………………………………  49

2-3-7- همبودی خشم و اختلالات روانی  ……………………………………………………………………………………………….  50

2-3-8- همبودی خشم و اختلالات جسمی  …………………………………………………………………………………………….  51

2-3-9- خشم و بیماری قلبی  …………………………………………………………………………………………………………………..  51

2-4- نشخوار خشم  ……………………………………………………………………………………………………………………………………  53

2-4-1- انواع نشخوار  …………………………………………………………………………………………………………………………………..  55

2-4-1-1- نشخوار غم  ………………………………………………………………………………………………………………………………..  55

2-4-1-2- نشخوار خشم ……………………………………………………………………………………………………………………………..  55

2-4-3- نشخوار و پیامدهای روانشناختی  …………………………………………………………………………………………………..  57

2-4-3- نشخوار و پیامدهای جسمی  ………………………………………………………………………………………………………….  58

2-3-4- نشخوار و بیماری قلبی  ………………………………………………………………………………………………………………….  58

2-5- پیشینه پژوهش  ………………………………………………………………………………………………………………………………….  60

2-5-1- پژوهش­های داخلی  ………………………………………………………………………………………………………………………… 60

2-5-2- پژوهش­های خارجی  ………………………………………………………………………………………………………………………  62

2-6- مطالعه حاضر  ………………………………………………………………………………………………………………………………………  64

 

فصل سوم: روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………..  66

3-1- طرح پژوهش  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..  67

3-2- جامعه آماری، نمونه و روش انتخاب نمونه  ………………………………………………………………………………………..  67

3-3- ابزار سنجش  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….  68

3-3-1- مقیاس شخصیت نوع D  ……………………………………………………………………………………………………………….  68

3-3-2- مقیاس خشم چند بعدی  ………………………………………………………………………………………………………………  69

3-3-3- مقیاس نشخوار خشم  ……………………………………………………………………………………………………………………  70

3-3-4- روش اجرای پژوهش  …………………………………………………………………………………………………………………….  71

3-3-5- روش­های آماری تحلیل داده های پژوهش  ………………………………………………………………………………….  72

 

فصل چهارم: نتایج پژوهش  …………………………………………………………………………………………………………………..  73

4-1- نتایج توصیفی   …………………………………………………………………………………………………………………………………  74

4-2- نتایج استنباطی  ……………………………………………………………………………………………………………………………….  77

4-3- نتایج فرعی  ………………………………………………………………………………………………………………………………………  83

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری  ………………………………………………………………………………………………………….  85

5-1- تفسیر نتایج پژوهش  ………………………………………………………………………………………………………………………..  86

5-2- پیامدهای نظری و عملی پژوهش  ……………………………………………………………………………………………………  89

5-3- محدودیت­های پژوهش  …………………………………………………………………………………………………………………  89

5-4- پیشنهادهای پژوهش  …………………………………………………………………………………………………………………….  90

فهرست منابع فارسی  ……………………………………………………………………………………………………………………………….  92

فهرست منابع انگلیسی  ……………………………………………………………………………………………………………………………  94

چکیده انگلیسی  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..  115

 

فصل اول

 

معرفی پژوهش

 

  • معرفی پژوهش

 

  • مقدمه و بیان مسأله

بیماری قلبی-عروقی[1] (CVD)، یک مشکل سلامت عمومی در کشورهای توسعه­یافته شامل ایالات متحده و اروپا است. برای دهه­ها CVD، علت اصلی مرگ و میر و ناتوانی در غرب محسوب می­شد و اخیراً پیشرفت­هایی در درمان­های غیر جراحی، نظیر آنژیوپلاستی[2] و پیشرفت­هایی در مدیریت پزشکی صورت گرفته است (راجر، دی اسکریمین، بوریل و فاربس[3]، 2011). این بیماری یکی از عمومی­ترین و پرهزینه­ترین بیماری­ها محسوب می­شود. نزدیک به 80 درصد مرگ­های ناشی از بیماری­های قلبی- عروقی و 87 درصد از ناتوانی­ها در حال حاظر در کشورهای با درآمد متوسط و پایین اتفاق می­افتد (ردی[4]، 2004). آخرین برآورد انجمن قلب امریکا[5] تخمین زده است که یک سوم امریکایی­های بزرگسال، نزدیک به 80 میلیون نفر، بعضی از اشکال CVD، فرم­های عمومی­تر آن شامل پرتنشی[6] (افزایش فشار خون)، تنگی عروق کرونری[7]، درد قفسه سینه[8] و سکته قلبی[9] را نشان می­دهند. داده­های مرگ و میر، تخمین زده اند که C­V­D علت اصلی در 3/36% مرگ در سال 2004 بوده است (رزموند، فلِجل، فرایدی، فورِی، گو و همکاران[10]، 2007). در سال 2007 هزینه­های مستقیم و غیر مستقیم CVD 8/431 بیلیون دلار برآورد شده است (اسمیت و بلومنتال[11]، 2011).

داده­های مطالعات آینده نگر نشان می­دهد که عوامل خطر­CVD  (مثل پرتنشی، دیابت، عدم فعالیت فیزیکی[12]) نقش مهمی در رشد بیماری کرونری قلب بازی می­کنند. مطالعات کنترل شده از 52 کشور، تغییرپذیری عوامل خطر را برای بیش از 90% خطرات اصلی بیماری کرونری قلب نشان می­دهد. این عوامل شامل سیگار کشیدن، سطوح چربی خون غیر­طبیعی­،­ پرتنشی، دیابت، چاقی درون بطنی[13]، عدم فعالیت فیزیکی، مصرف روزانه میوه و سبزی کم، استفاده زیاد از الکل و عوامل روانشناختی[14] می­شود (رزموند و همکاران ، 2007، یوسوف، هاوکن، آنپو، دنس و اوزوم[15]، 2004).

به­علاوه، برخی پژوهش­ها روی عوامل خطر روانشناختی برای CVD مثل افسردگی (لیچمن، بیگر، بلومنتال، فراشور- اسمیت، کافمن و همکاران[16]­، 2008)، حمایت اجتماعی[17] (لِت، بلومنتال، بابیک، استرومن، رابینز و همکاران[18]، 2005) و خصومت[19] (چیدا و استپتو[20]، 2009) متمرکز شده اند. بسیاری از پژوهش­ها نقش عوامل خطر رفتاری و روانشناختی را در همه­ گیری­شناسی[21] و بیماری­زایی[22] CVD در نظر گرفته اند (موسلمن، ایونس و نمروف[23]، 1998؛ شر[24]، 1999؛ اورسانو، اپشتاین و لازر[25]، 2002). در کنار عوامل خطرزای سنتی بیماری قلبی که ذکر شد­،­ اخیراً علاقه به شخصیت به ­عنوان عامل خطری در پیش آگهی طولانی مدت بیماران قلبی مطرح شده است (دنولت، ویس و براتسرت[26]،2000). یکی از تأثیرگذارترین این عوامل، الگوی رفتاری نوع  A است که شامل جاه طلبی[27]، پرخاشگری، رقابت جویی، بی تابی[28]، تنش عضلانی، گوش بزنگی[29]، چابکی و سبک کلامی تلقینی، رنجش، خصومت، و افزایش بالقوه خشم می­شود. افراد نوع A در خطر فزاینده رشد بیماری قلبی هستند (موسلمن  و همکاران، 1998).

اخیراً سازه شخصیتی جدیدی، با عنوان نوع[30]D پیشنهاد شده است. این سازه نتیجه بررسی سبک های مقابله ای مردانی با بیماری قلبی است. شخصیت نوعD  یا “آشفته” با ترکیبی از دو سازه شخصیتی: عاطفه منفی[31] (NA) و بازداری اجتماعی[32] (SI)، مشخص می­شود (پدرسن و دنولت[33]،2006؛ دنولت، ­2005). عاطفه منفی تمایل به تجربه هیجان­های منفی به طور ثابت، از قبیل بی قراری و ملالت[34]، بیم[35]و تحریک پذیری[36] در تمام زمان­ها و موقعیت هاست، در حالی­که بازداری اجتماعی، تمایل به بازداری بیان هیجان­ها، سطوح بالای تجربه ناایمنی در موقعیت­های اجتماعی و کنترل خودآشکارسازی[37] به طور افراطی از ترس عدم رضایت[38] دیگران است (دنولت و همکاران، 2000). شخصیت نوع  Dنسبتاً شایع است؛ برآوردها دامنه­ای از 21% در جمعیت عمومی تا 28% در  بیماران قلبی- عروقی و 53% در افراد دارای فشار خون بالا را نشان می­دهد (دنولت، 2005).­ نظریه پردازان نوع D معتقدند که تأثیر هم افزایی[39]NA  بالا با SI بالا، سلامت کمتر و بویژه پیش­آگهی قلبی ضعیف تر را پیش بینی می­کنند (دنولت، پدرسن، رینتس و کنرادس[40]، 2006). بررسی­های نظامدار­ در میان بیماران قلبی- عروقی (دنولت، شیفر و اسپک[41]،2010) بیماران غیر قلبی-عروقی (ملس و دنولت[42]، 2010الف) و افراد سالم (ملس و دنولت،2010ب) نشان می­دهد که شخصیت، پیش بینی کننده پایدار و قوی اختلال در کیفیت زندگی و سلامت روانی در افراد است. مطالعات قبلی مؤید این نکته است که نوع D، بیماری قلبی سخت را پیش بینی می­کند و ممکن است با شاخص­های روانشناختی و فیزیولوژیکی پیش­آگهی بد در بیماران قلبی مرتبط باشد. برای مثال، بیماران نوع D با بیماری ایسکمی قلبی[43] نمره بیشتری در فرسودگی حیاتی[44]، قطع نظر از متغیرهای دیگر، دریافت می­کنند (پدرسن و میدل[45]، 2001). در یک مطالعه پی­گیری 6-10 ساله، بیماران قلبی که به عنوان نوع D طبقه بندی شدند، در مقایسه با بیماران غیر نوع D، 4 برابر بیشتر در معرض خطر مرگ قرار داشتند (دنولت، سیس، استروبان، رامبوتز ، گیلبرت و همکاران[46]، 1996).

اگرچه شواهد فزاینده ای فرض می­کنند که ارتباط بالقوه ای بین نوع D و بیماری قلبی وجود دارد، این که چه مکانیسم­های خاصی شخصیت نوع D را به بیماری قلبی مرتبط می­کند، مبهم و ناشناخته است. این مکانیسم­ها ممکن است (الف) به طور مستقیم از طریق عوامل روانی- فیزیولوژیکی مثل واکنش­های قلبی- عروقی یا (ب) به طور غیر مستقیم از طریق به واسطه متغیرهای روانی- اجتماعی عمل کنند. شواهد از مورد (الف) که توسط هابرا، لیندن، آندرسون و وین برگ[47] (2003) تدوین شده است، حمایت می­کنند که نشان می دهد که مؤلفه­های نوع D – NA و SI – با تغییر ضربان قلب و افزایش فشارخون در مردان سالم مرتبط هستند. رفتارهای مرتبط با سلامت یک واسطه آشکار را بین نوع D و بیماری نشان می­دهند. بیماران نوع D ممکن است به احتمال بیشتری رفتارهای ناسازگار با سلامت مثل سیگار کشیدن، ورزش نکردن و داشتن رژیم غذایی نامناسب را انجام دهند. بنابراین نوع D شخصیت می تواند به پیش آگهی ضعیف تر در بیماران قلبی- عروقی، از طریق سبک زندگی انتخاب شده، منجر شود. در تبیین مکانیسم­های بالقوه بین نوع D و بیماری، نه تنها ارتباط بین نوع D و رفتارهای سالم مهم است، بلکه این نکته نیز باید در نظر گرفته شود که نوع D یک عامل خطر برای سلامت ناچیز در جمعیت عمومی محسوب می­شود (ویلیامز، اوکونر، هوارد، هوقس، جانسون و همکاران[48]، 2008). پدرسن، لموس، ون وورن، لیو، دیمن و همکاران[49] (2004) در مطالعه شان روی بیماران قلبی، به این نتیجه رسیدند که بین نوع D و سیگار کشیدن رابطه وجود دارد. افراد با نوع D به احتمال بیشتری در مقایسه با افراد غیر نوع D (37% در مقابل 29%) سیگار می­کشند. به علاوه آنها از نظر اجتماعی بازداری می­شوند و کمتر احتمال دارد که رفتارهای ارتقا دهنده سلامت را بکار بگیرند (کیرکالدی، شفارد و سیفن[50]، 2002). مکانیسم دیگری که ممکن است نوع D روی پیامدهای مرتبط با سلامت اثر بگذارد از طریق حمایت اجتماعی است که هم به تعداد برخوردهای اجتماعی شخص و هم به کیفیت آنها اشاره دارد. افراد نوع D در مقایسه با افراد غیر نوع D سطوح بالاتری از بیگانگی اجتماعی ادراک شده را تجربه می­کنند (دنولت و همکاران، 2006) که درنهایت می­تواند به حمایت اجتماعی کاهش یافته منجر شود. تعدادی از مطالعات نشان می­دهند که حمایت اجتماعی برای وضعیت سلامت مطلوب ضروری است. برای مثال بین حمایت اجتماعی و مرگ ومیر ارتباط معکوسی وجود دارد که نشان می­دهد افراد با سطوح بالاتر حمایت اجتماعی، پیامدهای سلامتی بهتری را نشان می­دهند. در واقع فقدان حمایت اجتماعی یکی از قوی­ترین عوامل خطر برای بیماری قلبی است (شاریورز و دی ریدر[51]، 2000).

نوع شخصیتی D، با درماندگی روانشناختی در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر[52] (CAD)، شامل نشانه­های بیگانگی اجتماعی[53] و افسردگی (شیفر، پدرسن، ویدرشون، هندریک، وینتر و همکاران[54]، 2005)، خشم و اضطراب (چیداو استپتو، 2009)، بدبینی[55](کولا، آسیماکوپولا، اسکینر، اسپیمپولو، مارش و همکاران[56]، 2007) و فرسودگی حیاتی (پدرسن و میدل، 2001) رابطه دارد. افراد با شخصیت نوع D از مقابله ناهنجار در پاسخ به بیماری استفاده می­کنند. این راهبرد مقابله، واسطه ای بین شخصیت نوع D و سلامت محسوب می­شود (یو، چن، ژانگ و لیو[57]، 2010). بنابراین، شخصیت نوع D می­تواند از طریق تأثیر گذاری بر انتخاب و شیوه­های سبک زندگی، به پیش آگهی ضعیف تر در بیماران مبتلا به CVD منجر شود (ملس و دنولت، 2010ب).

از سوی دیگر، تحقیقات رابطه بین خشم[58] (به عنوان یکی از مؤلفه­های عواطف منفی در شخصیت نوع D) و احساسات مربوط به خشم با افزایش بیماری قلبی- عروقی را نشان می­دهد. خشم یک هیجان بنیادی است که به عنوان حالت احساسی منفی در ارتباط با ارزیابی شناختی، تغییرات روانشناختی و تمایل به عمل تعریف می­شود (کاسینو و ساکودالسکی[59]، 1995). خشم شامل عقاید خود- توجیهی یا مقصر دانستن دیگران تعریف می­شود (راستینگ و نولن- هاکسما[60]، 1998). وایدبک[61] (2006)، خشم را به عنوان یک هیجان طبیعی تعریف کرده و آن را ناراحتی شدید و پاسخ هیجانی به تحریک ارزیابی شده می­داند.

این فرض وجود دارد که مکانیسم­هایی به­واسطه خشم، خطر CVD را از طریق واکنش­های قلبی- عروقی[62] (CVR) مزمن به استرس، ایجاد می­کنند (چیدا و استپتو، 2009). در حمایت از این فرضیه، تعدادی از مطالعات به رابطه بین خشم و واکنش­های قلبی- عروقی (CVR) برای استرس­های آزمایشگاهی، بخصوص تعارض­های بین شخصی، استناد می­کنند (چیدا و استپتو، 2010؛ همر، اُدنل، ­لاهیری­ و استپتو[63]،2010). خشم با پیش آگهی ضعیف در بیماران تنگی عروق کرونری رابطه دارد (چیدا و استپتو، 2009) و به عنوان یک عامل خطرزا برای CAD محسوب می­شود (بویل، ویلیامز، مارک، برامت، سیگلر و همکاران[64]، 2005). خشم می­تواند ایسکمی قلبی و آریتمی­های بطنی را تحریک (برگ، لامپرت، جوسکا، بتسفورد و جین[65]، 2004؛ کوپ، کرانتز، نیرینگ، گاتدینر،کوئیگلی و همکاران[66]، 2004؛ لامپرت، شاسترمن، برگ، مک فرسون، بتسفورد و همکاران[67]، 2009) و حوادث نامطلوب قلبی را پیش بینی کند (دنولت و برتسرت[68]، 1998). این طور فرض می­شود که در مورد آسیب زا بودن خشم، تفاوت­های فردی مطرح هستند (دنولت و پدرسن[69]، 2009) که ممکن است به نحوه تنظیم هیجان ارتباط داشته باشد. فرونشانی خشم شکلی از تنظیم هیجانی است که شامل بازداری از بیان احساس خشم می­شود و با افزایش خطر CAD (دمبروسکی، مک دوگال، ویلیامز، هانی و بلومنتال[70]، 1985)، افزایش واکنش قلبی- عروقی (جان و گروس[71]، 2004)، کاهش تغییر پذیری ضربان قلب (بروس شت و تایر[72]، 1998)، و مرگ و میر قلبی (هاربورگ، جولیوس، کاچیروتی، گیلبرمن و شورک [73] ،2003)، رابطه دارد.

پاسخ­های قلبی-عروقی هم در مورد عوامل استرس زا و هم در مورد یادآوری بعدی همان عوامل (نشخوار[74]) دیده می­شود (گلین، کریستنفلد و گرین[75]، 2002). یکی از راه­هایی که از طریق آن، پاسخ­­های فیزیولوژیک به عوامل استرس­زا بعد از حضور فوری آن ادامه پیدا می­کند، بازگشت سطوح آن است. تعریف نشخوار شامل توجه متمرکز بر احساسات و افکار غم انگیز یا خشمگینانه است. نشخوار عبارت است از تمرکز منفعلانه و مکرر روی نشانه­های شخصی پریشانی و اوضاع احاطه کننده این نشانه­ها که با افکار منفی، ناخشنودی، غمگینی و افسردگی رابطه دارد (نولن-هاکسما، 2000؛ وتکینز[76]، 2004). نشخوار خشم[77] همچنین با افزایش عاطفه منفی، افکار خودکشی، سازگاری ناکارامد، فشار خون بالا و افزایش پرخاشگری رابطه دارد (لیندن و هوگن[78]، 2004؛ بوشمن[79]، 2002؛ به نقل از بشارت و شهیدی،2010). پژوهش­ها نشان می­دهد که  نشخوار با پیامدهای منفی زیادی رابطه دارد. افرادی که نشخوار می­کنند سطوح بالاتری از هیجان­های منفی را تجربه خواهند کرد (سگرستوم، تسائو، آلدن و کرسک[80]، 2000) و کنترل کمتری روی افکار غیر ارادی خود دارند (وتکینز، 2004).

با توجه به روابط تأیید شده عاطفه منفی و بازداری اجتماعی با متغیر تنگی عروق کرونری و همچنین خشم و نشخوار خشم با تنگی عروق کرونری این احتمال مطرح می­شود که متغیرهای شخصیت نوع D از طریق خشم و نشخوار خشم، تعیین کننده تنگی عروق کرونر قلب باشند. مسأله اصلی پژوهش حاضر، بررسی این موضوع است که آیا متغیرهایی مثل خشم و نشخوار خشم می­توانند در رابطه بین عاطفه منفی و بازداری اجتماعی با شدت تنگی عروق کرونری، نقش واسطه ای داشته باشند؟

[1]. cardiovascular disease

[2]. angioplasty

[3]. Roger, D., De Scremin, L. G., Borril, J., & Forbes, A.

[4]. Reddy, K. S.

[5]. American heart association

[6]. hypertension

[7]. coronary aryery disease

[8]. chest pain

[9]. heart failure

[10]. Rosamond, W., Flegal, K., Friday, G., Furie, K., Go A, et al.

[11]. Smith, P. J., & Blumenthal, J. A.

[12]. physical inactivity

[13]. abdominal obesity

[14]. psychological factors

[15]. Yusuf, S., Hawken, S., Ounpuu, S., Danse, T., & Avezum, A.

[16]. Lichtman, J. H., Bigger, J. T., Blumenthal, J. A., Frasure- Smith, N., Kaufmann, P. G., et al.

[17]. social support

[18]. Lett , H.S., Blumenthal, J. A., Babyak, M. A., Strauman, T. J., Robins, C., et al.

[19]. hostility

[20]. Chida, Y., & Steptoe, A.

[21]. epidemiology

[22]. pathogenesis

[23]. Musselman, D. L., Evans, D. L., & Nemeroff, C. B.

[24]. Sher, L.

[25]. Ursano. R. J., Epstein, R. S., & Lazar, S. G.

[26]. Denollet, J., Vaes, J., & Brutseat. D. L.

[27]. ambitiousness

[28]. impatience

[29]. alterness

[30]. type-D

[31]. negative affectivity

[32]. social inhibition

[33]. Pedersen, S. S., & Denollet, J.

[34]. dysphoria

[35]. apprehension

[36]. irritability

[37]. self-expression

[38]. disapproval

[39]. synergistic

[40]. Denollet, J., Pedersen,s.s., Vrints, C. J., & Conraads, V. M.

[41]. Denollet, J., Schifer, A. A., &Spek, V.

[42]. Mols, F., & Denollet, J.

[43]. Ischemic Heart

[44]. vital exhaustion

[45]. Pedersen, S. S., &Middel, B.

[46]. Denollet.J., Sys, S. U., Stroobant, N., Rombouts, H., Gillebert, T. C., et al.

[47]. Habra, M. E., linden, W., Anderson, J. C.,& Weinberg, J.

[48]. Williams, L., O’Connor, R. C., Howard, S., Hughes, B. M., Johnson, D. W., et al.

[49]. Pedersen, S. S., Lemos, P. A., Van Vooren, P. R., Liu, T. K., Daemen, J., et al.

[50]. Kirkcaldy, B. D., Shephard, R. J., & Siefen, R. F.

[51]. Schareurs, K. M. G., & de Ridder, D. T. D.

[52]. coronary artery disease

[53]. symptoms of social alienation

[54]. schiffer, A. A., Pedersen, S. S., Widdershoven, J. W., Hendriks, E. H., Winter, J. B., et al.

[55]. pessimism

[56]. Koula, G., Asimakopouliu, T., Skinner, C., Spimpolo, J., Marsh, S., et al.

[57]. Yu, X., Chen, Z., Zhang, J., & Liu, Z.

[58]. anger

[59]. Kassinove, H., & Suckhodolsky, D. G.

[60]. Rusting, C. L., & Nolen- Hoeksema, S.

[61]. Videbeck, S. L.

[62]. cardiovascular reactivity

[63]. Hamer.M., O Donnell, K. Lahiri, A., & Steptoe, A.

[64]. Boyle, S. H., Williams, R. B., Mark, D. B., Brummett, B. H., Siegler, I. C., et al.

[65]. Burg, M. M., Lampert, R, Joska, T., Batsford, W., & Jain, D.

[66]. Kop, W. J., Krantz, D. S., Nearing, B. D., Gottdiener, J. S., Quigley, J. F., et al.

[67]. Lampert, R., Shusterman, V., Burg, M., McPherson, C., Batsford, W., et al.

[68]. Denollet, J., Brutsaert, D. L.

[69]. Denollet, J. Pedersen, S. S.

[70]. Dembroski, T. M., MacDougall, J. M., Williams, R. B., Haney, T. L., & Blumenthal, J. A.

[71]. John, O. P., & Gross, J. J.

[72]. Brosschot, J. F., & Thayer, J. F.

[73]. Harburg, E., Julius, M., Kaciroti, N., Gleiberman, L., & Schork, M. A.

[74].  rumination

[75]. Glynn, L. M., Christenfeld, & Gerin, W.

[76]. Watkins, E.

[77]. anger rumination

[78]. Linden, W., & Hogan, B. E.

[79]. Bushman, B. J.

[80]. Segerstorm , S. C., Tsao, J. C. I. , Alden, L. E. &Craske, M. G.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 136

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***