دانلود پایان نامه :مقایسه شیوع روشهای بیهوشی انتخابی در عمل هرنیورافی اینگوینال و فمورال در بیماران بستری بیمارستان ولیعصر در سالهای 1391 تا 1393

متن کامل پایان نامه مقطع دکتری رشته : پزشکی

عنوان : مقایسه شیوع روشهای بیهوشی انتخابی در عمل هرنیورافی اینگوینال و فمورال در بیماران بستری بیمارستان ولیعصر در سالهای 1391 تا 1393

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 دانشكده پزشكی

 

پایان نامه دكترای حرفه ای پزشكی عمومی

 

عنوان

مقایسه شیوع روشهای بیهوشی انتخابی در عمل هرنیورافی اینگوینال و فمورال در بیماران بستری بیمارستان ولیعصر در سالهای 1391 تا 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………….. 1
فصل 1. مقدمه ……………………………………………………………………………………………………… 3
1-1. بیان مسأله ………………………………………………………………………………………….. 4
1-2. عمل کنونی ………………………………………………………………………………………… 5
1-3. بی حسی انفیلتراسیون موضعی ……………………………………………………………… 6
1-3-1. امکان پذیری …………………………………………………………………………….. 6
1-3-2. موربیدیته …………………………………………………………………………………. 6
1-3-3. رضایت بیمار ……………………………………………………………………………. 7
1-3-4. مسایل مربوط به هزینه ………………………………………………………………. 7
1-3-5. خطر عمل مجدد ……………………………………………………………………….. 8
1-3-6. درد زودرس بعداز عمل ……………………………………………………………… 9
1-4. بیحسی رژیونال …………………………………………………………………………………… 10
1-5. بیهوشی عمومی …………………………………………………………………………………… 11
1-6. دلایل انتخاب موضوع ………………………………………………………………………….. 12
1-7. اهداف طرح ……………………………………………………………………………………….. 14
1-7-1. هدف اصلی طرح ………………………………………………………………………. 14
1-7-2. اهداف فرعی طرح …………………………………………………………………….. 14
1-7-3. هدف کاربردی طرح ………………………………………………………………….. 15
1-7-4. فرضیات یا سؤالات پژوهش ……………………………………………………….. 15
فصل 2. بررسی متون …………………………………………………………………………………………….. 16
2-1. مطالعات منتشر شده به فارسی ………………………………………………………………. 17
2-2. مطالعات منتشر شده به انگلیسی ……………………………………………………………. 20
فصل 2. مواد و روش ها ………………………………………………………………………………………… 26
3-1. نوع مطالعه ………………………………………………………………………………………….. 27
3-2. جامعه مورد مطالعه ………………………………………………………………………………. 27
3-3. معیارهای ورود به مطالعه ……………………………………………………………………… 27
3-4. حجم نمونه ………………………………………………………………………………………… 27
3-5. مکان و زمان انجام مطالعه …………………………………………………………………….. 28
3-6. روش جمع آوری داده ها ……………………………………………………………………… 28
3-7. جدول متغیرها …………………………………………………………………………………….. 29
3-8. روش اجرا ………………………………………………………………………………………….. 30
3-9. ملاحظات اخلاقی ……………………………………………………………………………….. 30
3-10. تغییرات نسبت به فرم پیشنهادی پایان نامه ……………………………………………. 31
فصل 4. یافته ها ………………………………………………………………………………………….. 32
فصل 5. بحث و نتیجه گیری ………………………………………………………………………………….. 49
5-1. بحث …………………………………………………………………………………………………………… 50
5-2. نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………… 55
منابع ………………………………………………………………………………………………………….. 56
چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………. 63

 
فهرست جداول

جدول 1. ویژگی های دموگرافیک افراد مورد مطالعه ……………………………………………………….. 32
جدول 2. فراوانی روش های بی حسی مختلف ………………………………………………………………… 33
جدول 3. فراوانی متخصصین بیهوشی مسئول بیهوشی حین عمل ……………………………………….. 34
جدول 4. فراوانی جراحان مسئول عمل ترمیم فتق اینگوینال ………………………………………………. 34
جدول 5. . فراوانی انواع اعمال جراحی ترمیم فتق اینگوینال ………………………………………………. 35
جدول 6 . توزیع فراوانی روش های بیحسی بر حسب جنس بیماران ………………………………….. 35
جدول 7. توزیع فراوانی روش های بیحسی بر حسب جنس بیماران …………………………………… 37
جدول 8. توزیع فراوانی روش های بیحسی بر حسب اینکارسراسیون فتق …………………………… 38
جدول 9. توزیع فراوانی روش های بیحسی بر حسب طول مدت عمل ……………………………….. 40
جدول 10. فراوانی انواع روش های بی حسی بر حسب سال عمل …………………………………….. 41
جدول 11. میانگین سن و طول مدت عمل جراحی بر حسب روش بیهوشی ……………………….. 43
جدول 12.توزیع فراوانی روش های بیحسی بر حسب گروه های سنی بیماران …………………….. 45
جدول 13. توزیع فراوانی روش های بیحسی بر حسب یک یا دو طرفه بودن فتق ………………… 46

 
 
فهرست شکل ها

شکل 1. نمودار دایره ای فراوانی انواع روش های بیحسی در عمل جراحی فتق اینگوینال ………… 33
شکل 2. . نمودار میله ای فراوانی روش های بی حسی برحسب جنس بیماران ………………………. 36
شکل 3. . نمودار میله ای فراوانی روش های بی حسی برحسب نوع جراحی ………………………….. 37
شکل 4. نمودار میله ای فراوانی انواع روش های بی حسی برحسب اینکارسراسیون فتق ………….. 39
شکل 5. فراوانی انواع روش های بی حسی بر حسب طول مدت عمل جراحی ……………………….. 40
شکل 6. سیر فراوانی نسبی انواع روش های بی حسی درسالهای 91تا93 ……………………………….. 42
شکل 7. box-plot نشان دهنده سن برحسب نوع بیهوشی ……………………………………………………. 43
شکل 8. . نمودار Box-plot نشان دهنده طول مدت عمل برحسب نوع بی حسی ……………………. 44
شکل 9. نمودار فراوانی نسبی نوع بیهوشی در گروه های سنی مختلف بیماران ………………………… 45
شکل 10. نمودار میله ای فراوانی انواع روش های بیحسی بر حسب یک یا دو طرفه بودن فتق …. 47 
چکیده
زمینه و هدف: ترمیم فتق اینگوینال یکی از شایع ترین اعمال جراحی است. روش های مختلفی برای ایجاد بی حسی برای این پروسیجر وجود دارد. در سال های اخیر، در کشورهای پیشرفته دنیا استفاده از روش بی حسی موضعی در اعمال ترمیم فتق اینگوینال سیر صعودی و استفاده از روش بی حسی نخاعی سیر نزولی داشته است. مطالعه حاضر با هدف تعیین شیوع انواع روش های بی حسی مورد استفاده در ایران برای عمل جراحی ترمیم فتق اینگوینال انجام شده است.
مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی گذشته نگر، داده ها از دفاتر ثبت اعمال جراحی انجام شده در اتاق عمل بیمارستان ولیعصر در بین سال های 1391 تا 1393 استخراج شدند. این داده ها عبارت بودند از ویژگی های دموگرافیک، نوع بیحسی، طول مدت جراحی، نوع جراحی، یک طرفه یا دوطرفه بودن فتق، اینکارسراسیون، عود هرنی و در نهایت نام جراحی و متخصص بیهوشی مسئول. از آزمون های آماری مناسب جهت آنالیز داده ها استفاده گردید.
یافته ها: بیماران شامل 142 مرد (83.5) با میانگین سنی 45.3 سال و 28 زن (16.5%) با میانگین سنی 49.5 سال بودند. از بین کل بیماران، 160 بیمار (94.1%) به صورت باز تحت عمل جراحی ترمیم فتق اینگوینال قرار گرفتند و 10 بیمار (5.9%) از طریق لاپاروسکوپی مورد عمل قرار گرفتند. پنجاه و شش درصد اعمال ترمیم فتق اینگوینال تحت بیهوشی عمومی، 43 درصد تحت بی حسی نخاعی و کمتر از یک درصد تحت بی حسی اپیدورال یا سداسیون انجام شده بود. همراهی معنی دار آماری بین جنس و روش بی حسی انتخابی وجود داشت، به طوریکه شیوع استفاده از بی حسی نخاعی در زنان پایین تر از مردان بود (18.5% در مقابل 48.2%، 0.003p =).
نتیجه گیری: با وجود فواید مستند بی حسی انفیلتراسیون موضعی در کاهش درد بعد از عمل و موربیدیته مرتبط به بی حسی (همچنین هزینه های پیرامون عمل) در بیمارانی که تحت هرنیورافی اینگوینال قرار می گیرند، در مرکز ما از این روش بی حسی استفاده نمی شود.
کلیدواژگان: بی حسی موضعی، بیهوشی عمومی، بی حسی نخاعی، ترمیم فتق اینگوینال

  • مقدمه

 

  •  بیان مسئله

ترمیم فتق کشاله ران یک عمل نسبتاً ساده در عین حال یکی از شایع ترین پروسیجرهاست و سالیانه 750000 مورد جراحی فتق در امریکا صورت می گیرد. با این حال، در نتیجه تحولات در فن آوری های جدید و تقاضا برای عمل جراحی سرپایی به چالش کشیده شده است (1). در حال حاضرتمرکز روی میزان عود و مسائل تکنیکی و درد مزمن پس از عمل جراحی فتق است (2). با توجه به افزایش تقاضا توسط ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی برای ارائه مراقبت مقرون به صرفه تر، استانداردسازی عمل از جمله در مباحث مربوط به هزینه مورد نیاز است (1). در این زمینه، انتخاب روش بی حسی برای ترمیم فتق کشاله ران، علی رغم تفاوت های مهم بین روش های مختلف (بی حسی انفیلتراتیو موضعی، بیحسی منطقه ای از طریق بلوک نخاعی یا اپیدورال، بیهوشی عمومی)، نقش مهمی در رابطه با هزینه ها، عوارض، کاهش درد اولیه، و ریکاوری ایفا نکرده است.

  • عمل کنونی

داده های اپیدمیولوژیک بزرگ از اسکاتلند (3) و سوئد (4) و داده های ملی از پایگاه داده فتق دانمارک (5, 6) نشان داده است که بیهوشی عمومی روش ارجح در 60% تا 70% موارد ترمیم فتق، بلوک نورآگزیالمرکزی در 10% تا 20% و بی حسی انفیلتراسیون موضعی درحدود 10% موارد هستند. چنین داده های اپیدمیولوژیک، بازگوکننده ارجحیت بیهوشی عمومی در مقایسه با بی حسی موضعی است. ولی در مراکز فتق خصوصی و یا بیمارستان های دولتی متمرکز روی عمل جراحی فتق، بی حسی انفیلتراسیون موضعی روش ارجح است (7-11).در مقابل، بیحسی اپیدورال کوتاه اثر به طور روتین در یک مرکز فتق خصوصی در ایالات متحده مورد استفاده قرار می گیرد (12)، اما اطلاعاتی از مقرون به صرفه بودن و یا عوارض جانبی بالقوه در دسترس نیست. بنابراین، به نظر می رسد انتخاب روش بیحسی به مواردی از این قبیل وابسته باشد: تشخیص متخصص بیهوشی، کنترل درد حین و بعد از عمل، تسهیل بهبودی سریع و تجهیزات مونیتورینگ، عوارض بعد از عمل و هزینه های پیرامون عمل. گرچه بسیاری از مراکز فتق بر روی بی حسی انفیلتراسیون موضعی که به نظر می رسد همه الزامات مورد نیاز برای بی حسی سرپایی ایده آل را دارد، متمرکز شده اند (13).
تعداد صفحه : 70
قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***