دانلود پایان نامه : مقایسه بیان ژنهای TTK ،ARMC3 و TPTE در نمونه های بافت بیماران مبتلا به سرطان پستان با بافت نرمال

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته بیوتکنولوژی پزشکی

عنوان : مقایسه  بیان  ژنهای  TTK  ،ARMC3 و TPTE  در نمونه های  بافت بیماران مبتلا به سرطان پستان با  بافت نرمال

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی – درمانی قزوین

معاونت پژوشی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته بیوتکنولوژی پزشکی

عنوان

مقایسه  بیان  ژنهای  TTK  ،ARMC3 و TPTE  در نمونه های  بافت بیماران مبتلا به سرطان پستان با  بافت نرمال

اساتید راهنما

دکتر محمد رضا ساروخانی ، دکتر کیوان مجیدزاده

استاد مشاور

دکتر نعمت ا… غیبی

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

مقدمه: سرطان پستان هنوز شایعترین سرطان در بین زنان می باشد. بیومارکرهایی که در بافت سرطانی بیان می شوند نقش مهمی درتشخیص، پیش آگهی و پاسخ به درمان دارند. ژن‌های سرطانی- بیضه‌ایی غالبا در بافت نرمال بیضه بیان می‌شوند ولی بیان برخی از آنها در انواعی از سرطان‌ها نیز گزارش شده است. چون بیضه یک مکان محافظت شونده از سیستم ایمنی می‌باشد، در صورت بیان این ژن‌ها در تومور می توان از آنها به عنوان اهداف‌ مناسبی برای ایمونوتراپی سرطان پستان استفاده کرد.

روش بررسی: پس از اخذ تعداد 95 نمونه شامل40 نمونه توموری، 40 نمونه مجاور تومور و 15 نمونه نرمال نمونه از بانک زیستی، استخراج RNA از آنها انجام گرفت. سپس RNA های استخراج شده  DNase Treatment  شده و از روی آنها cDNA  ساخته شد و با روش Real-Time PCR، بیان ژنهای ARMC3, TPTE,TTK   به همراه ACTB (کنترل داخلی) مورد بررسی قرار گرفت.

نتیجه: 43.6% از بافت توموری و 25.6%  بافت مجاور تومور رونوشت ARMC3 را بیان کردند.  ARMC3 در 41% از نمونه های تومور افزایش بیان و در 46.2%  كاهش بیان داشته است. همچنین بیان این ژن در  12.8% از نمونه های توموری بدون تغییر بود. این تغییرات از لحاظ آماری معنی دار بودند. 21.6% از بافت توموری و 8.1%  بافت مجاور تومور رونوشتTPTE را بیان کردند. TPTE در 34.1% از نمونه های تومور افزایش بیان و در 58.5% كاهش بیان داشته است. همچنین بیان این ژن در7.3%  از نمونه های توموری بدون تغییر بود. این تغییرات در هر سه گروه معنی دار بودند. 50% از بافت توموری و 20%  بافت مجاور تومور رونوشت TTK را بیان کردند. TTK  در 45%  نمونه های تومور افزایش بیان و در 50%  كاهش بیان داشته است. همچنین بیان این ژن در  5% از نمونه های توموری بدون تغییر بود که در گروههای افزایش و کاهش بیان معنی دار بودند.  لازم به ذکر است که هیچ نمونه نرمالی ژنهای مورد بررسی را بیان نکرد و نیز تمامی نمونه‌ها ژن ACTB را بیان کردند.

بحث: از انجایی که این ژنها دارای بیان بالاتری در نمونه توموری نسبت به مجاور تومور  بوده و نیز از انجا که در نمونه نرمال هیچ بیانی نداشتند حائز اهمیت می باشند. همچنین بیان برخی از این ژنها در بافت مجاور تومور ممکن است با مرحله سرطانی شدن مرتبط و شاید به این دلیل باشد که این بافتها تحت تاثیر تغییرات انکوژنیک و اپی ژنتیک سرطان پستان قرار می گیرند. با توجه به این نکات شاید بتوان از این ژنها به عنوان کاندیدی جهت مارکر‌های زیستی مناسب برای سرطان پستان در نظر گرفت.

کلمات کلیدی: سرطان پستان، ژن‌های سرطانی- بیضه ایی، مارکر زیستی، ایمونوتراپی

 

فهرست مطالب

فهرست مطالب… i

فهرست جداول. v

فهرست اشکال. vii

فصل اول: مقدمه و اهمیت  موضوع. 1

1-1: مقدمه. 2

1-2: اهمیت موضوع وضرورت انجام تحقیق.. 3

1-3: اهداف طرح.. 4

1-3-1: هدف کلی.. 4

1-3-2: اهداف فرعی.. 4

1-3-3: اهداف کاربردی.. 5

1-4: فرضیات… 5

فصل دوم: مروری بر مطالعات انجام شده 6

2-1: آناتومی و فیزیولوژی پستان. 6

2-1-1: ساختار و عملکرد پستان. 7

2-1-2: گردش خون پستان. 8

2-1-3: تخلیه لنفاوی پستان. 9

2-1-4: عصب رسانی پستان: 9

2-1-5: ناهنجاری‌های پستان. 9

2-1-6: بیماری‌های خوش خیم پستان. 9

2-2: سرطان پستان. 10

2-2-1: شیوع سرطان پستان در جهان و ایران. 10

2-2-2: کلیت سرطان پستان. 11

2-2-3: سرطان درجا یا غیرتهاجمی.. 11

2-2-4: سرطان مهاجم پستان. 12

2-2-5: علل ایجاد سرطان پستان. 14

2-2-6: علائم سرطان پستان. 16

2-2-7: تشخیص سرطان پستان. 17

2-2-8: رده بندی سرطان پستان. 19

2-2-9: درمان سرطان پستان. 21

2-2-10: سرطان عود كننده پستان. 24

2-2-11: سرطان پستان در مردان. 24

2-3: ژنتیک سرطان. 25

2-3-1:سرطان. 25

2-3-2: انکوژن‌ها 26

2-3-3: ژنهای سرکوب کننده تومور. 29

2-3-4: اختلالات تنظیم چرخهی سلولی در سرطان. 29

2-3-5: P53 محافظ ژنوم. 31

2-3-6: نقش BRCA1/2. 31

2-3-7: نقص در ماشین ترمیم. 32

2-3-8: توانایی تحریک رگزایی و متاستاز تومورهای بدخیم. 32

2-3-9: بررسی ماركرها در خون افراد مبتلا به سرطان پستان. 32

2-4: آنتی ژنهای سرطانی- بیضه ایی.. 33

2-4-1: کلاسه بندی ژنهای سرطانی-بیضه ای.. 34

2-4-2:تنظیم بیان آنتی ژنهای سرطانی – بیضه ایی.. 35

2-4-3: عملکرد ژنهای سرطانی-بیضه ای.. 35

2-4-4: ایمونوژنیسیته آنتی ژنهای سرطانی- بیضه ایی.. 35

2-4-5: ژنهای مورد بررسی: ARMC3, TPTE, TTK.. 36

2-5: مبانی تئوریك در  Real-Time PCR.. 38

2-5-1. کنترل داخلی : 39

فصل سوم: مواد و روش ها 41

3-1: نمونه گیری.. 42

3-1-1 .روش جمع آوری و تعداد نمونه ها 42

3-2.استخراج RNA از نمونه بافتهای جمع آوری شده 43

3-2-1 . محلول های مورد نیاز. 43

3-2-2. روش استخراج RNA از بافت… 43

3-2-3 .روش الکتروفورز کردن نمونه  RNAبر روی ژل آگارز 8/0 درصد. 45

3-2-4. ظهور باندهای  RNAبر روی ژل. 45

3-3. تیمار RNA  جهت حذف DNA ژنومی.. 45

3-4 .سنتز cDNA از RNA استخراج شده از بافت… 46

3-5. طراحی پرایمر و پروب و بررسی کیفیت آنها : 46

3-5-1. غلظت بهینه پرایمر. 47

3-5-2. آنالیز منحنی ذوب: 48

3-5-3. غلظت بهینه پروب: 48

3-5-4. تهیه سریال رقت به منظور بررسی كارائی پرایمرها : 48

3-6-. انجام تکنیک Real-Time PCR بر روی نمونه های مورد مطالعه : 48

3-6-1. تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده از  Real-Time PCR: 50

3-7. نحوه تجزیه و تحلیل داده ها: 51

فصل چهارم: نتایج و یافته ها 52

4-1. اطلاعات دموگرافیک جمعیت مورد مطالعه. 53

4-2 :آنالیز RNA.. 54

4-2-1 :آنالیز کمی RNA.. 54

4-2-2 :آنالیز کیفی RNA.. 54

4-3. آنالیز کمی  RNA تیمار شده 55

4-4. بهینه سازی پرایمرها 56

4-4-1. آنالیز منحنی ذوب: 58

4-4-2.تعیین غلظت مناسب پروب: 59

4-5. نتایج Real-Time PCR.. 60

4-5-1. آمار توصیفی: 60

4-6. درصد بیان ژن ARMC3. 63

4-7. درصد بیان ژن TPTE. 65

4-8. درصد بیان ژن TTK.. 67

4-9. بررسی درصد بیان همزمان ژن‌های سرطانی- بیضه‌ایی.. 69

فصل پنجم:                                                        بحث، نتیجه گیری    و پیشنهادها 70

پیشنهادات… 74

Abstract: 76

References: 77

 

فهرست جداول

 

جدول3-2: دستورالعمل انجام واکنش بر اساس کیت سازنده 49

جدول3-3 :جدول برنامه زمانی Real-timePCR.. 49

جدول 4-1. خلاصه ای از اطلاعات دموگرافیک. 53

جدول 4-2 :نتایج اندازه گیری غلظت RNA در چند نمونه مجاور تومور و تومور. 54

جدول 4-3 . نتایج غلظت  RNA تیمار شده در چند نمونه تومور و مجاور تومور. 55

جدول4-4: توالی پرایمر و پروب استفاده شده در روش Real-Time PCR.. 56

جدول4-5 : چرخه های آستانه برای ژنها با غلظت های مختلف پرایمر. 57

جدول 4-6: غلظت های بهینه پرایمر و پروب ها 58

جدول4-7: آمار توصیفی چرخه های آستانه. 60

جدول4-8: درصد بیان ARMC3 در نمونه های نرمال، تومور و مجاور تومور. 63

جدول4-9: درصد تغییرات بیان ARMC3 در نمونه تومور نسبت به مجاور. 63

جدول4-10: میانگین ct در بیان ARMC3 در گروههای مختلف بیانی. 64

جدول4-11 :تفاوت  بیان ARMC3 در سه گروه افزایش، کاهش و عدم تغییر. 64

جدول4-12: درصد بیان TPTE در نمونه های نرمال، تومور و مجاور تومور. 65

جدول4-13: درصد تغییرات بیان TPTE در نمونه تومور نسبت به مجاور. 65

جدول4-14: میانگین ct در بیان TPTE در گروههای مختلف بیانی. 66

جدول4-15: تفاوت  بیان TPTE در سه گروه افزایش، کاهش و عدم تغییر بیان. 66

جدول4-16: درصد بیان TTK در نمونه های نرمال، تومور و مجاور تومور. 67

جدول 4-17: درصد تغییرات بیان TTK در نمونه تومور نسبت به مجاور. 67

جدول4-18. میانگین ct در بیان TTK در گروههای مختلف بیانی. T. 68

جدول4-19: تفاوت  بیان TTK در سه گروه افزایش، کاهش و عدم تغییر بیان. 68

جدول4-20: بررسی درصد بیان همزمان ژن‌های سرطانی- بیضه‌ایی در نمونه‌های توموری  69

 

 

فهرست اشکال

شکل 1-1: شماتیکی از ساختار میکروسکوپی پستان. 8

شکل1-2: ARMC3  دارای 19 اگزون می باشد. 37

شکل 3-1. نمایی از برنامه دمایی دستگاه مورد استفاده 50

شکل 4-1. ظهور باندهای18S و 28SRNA ریبوزومی حاصل از الکتروفورز نمونه های RNA بر ژل اگارز 8/0%  55

شكل4-2. نتایج اولیه بهینه سازی پرایمرها. 57

شکل4-3: منحنی ذوب سمت راست ARMC3 وسط TPTE سمت چپ TTK.. 58

شکل 4-4. نتیجه انجام الکتروفورز بر روی محصولات PCR. 59

شکل 4-5. نمایی از Amplification Plot  ژنهای مورد بررسی. 62

 

 

 

فصل اول: مقدمه و اهمیت  موضوع

 

1-1: مقدمه

سرطان پستان شایع ترین سرطان در زنان (23 درصد از کل سرطان ها)، با وقوع بیش از یک میلیون مورد جدید در سال در سراسر جهان می باشد و هنوز علت عمده مرگ و میر ناشی از سرطان در زنان با 411.000 مرگ و میر سالانه (14٪ از مرگ و میر ناشی از سرطان در زنان) بوده و روی هم رفته رتبه دوم مرگ و میر در دو جنس مرد و زن در سطح جهان را به خود اختصاص داده است.(1, 2). میزان مرگ و میر ناشی از سرطان پستان در ایران 1.7 در هر 100.000 مورد گزارش شده است که نسبت استاندارد شده سنی این بیماری حدود 24 مورد در هر 100،000 زن در سال تخمین زده می شود و با در نظر گرفتن این نکته که ایران دارای حدود 35 میلیون زن می باشد، این آمار نشان دهنده  7000 مورد جدید سرطان پستان در سال می باشد (3-5).

از آنجایی که زن به عنوان نقطه ثقل خانواده بوده و با درگیری زن به نوعی تمام افراد خانواده و حتی تربیت فرزندان نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت پرداختن به این موضوع و یافتن راهکارهای تشخیصی و درمانی روز به روز اهمیت بیشتری می یابد. امروزه  درمان سرطان پستان از طریق جراحی و سپس شیمی درمانی یا اشعه درمانی یا هر دو انجام می شود. سرطان پستان در مراحل اولیه پیش آگهی خوبی داشته و  عموما از طریق lumpectomy  و اشعه درمانی درمان می شوند . سرطان های پیشرفته تر عموما از طریق  جراحی   (lumpectomy or mastectomy) و شیمی درمانی وگاهی اوقات اشعه درمانی درمان می شوند . سرطان پستان متاستاز دهنده  تقریبا غیر قابل درمان است و از طریق ترکیبی از درمان ها کنترل می شود (6, 7). علی رغم افزایش شیوع سرطان پستان ، بدلیل تغییر تدابیر درمانی مرگ و میر آن کاهش یافته است. با این وجود هنوز درصد قابل توجهی از کل موارد سرطان و مرگ و میر  ناشی از آن مربوط به سرطان پستان است(8). رسیدن به روشهای جدید درمانی سرطان بسیار ضروری به نظر می رسد و ایمنی درمانی امروزه به عنوان یک انقلاب در درمان سرطانها محسوب می شود. یکی از این روش ها تهیه واکسن ضد سرطان بوده که با تحریک پاسخ ایمنی جهت تشخیص و نابود کردن سلول سرطانی استفاده می شود. بعضی واکسنها می توانند بر پایه آنتی ژنهای ویژه باشند مانند CT  آنتی ژنها (cancer-testis antigens) که به صورت ویژه در تومورها بیان می شوند و بیان محدودی در سایر بافتها دارند(9).

CTآنتی ژنها اولین بار در سال 1991توسط  Bruggen و همکارانش زمانی که اولین آنتی ژن  توموری به طور چشمگیری باعث تغییر پاسخ ایمونولوژی تومور شده بود، کشف شدند. آنها از طریق  لنفوسیتهای سیتوتوکسیک T مشتق شده از بیماران توموری  در محیط  آزمایشگاه( in vitro) ژن mz2 E  که درسل لاین ملانومای انسانی بیان می شد را شناسایی کردند(10) .

1-2: اهمیت موضوع وضرورت انجام تحقیق

از آنجا که  برخی از آنتی ژنهای بیضه الگوی بیان محدودی دارند، اگر در سرطانها بیان شوند می توانند ایمونوژنیک بوده و مرتبا توسط سیستم ایمنی بیماران سرطانی تشخیص داده شوند، بنابراین می توانند کاندیدای مناسبی برای ایمونوتراپی سرطانها بوده و به عنوان بیومارکرهایی برای تشخیص زودرس سرطان نیز بکار روند(11). بر همین اساس بود که Scanlan  و همکاران در مطالعه ای در سال 2002  ،CTAG  ها را به عنوان اهداف مناسبی برای ایمونوتراپی سرطان ها معرفی کردند (12) .

ژنهای سرطان – بیضه گروه هتروژنی از پروتئین های ایمونوژنیک  ( آنتی ژن های سرطان –  بیضه Antigen = CTAG Cancer/Testis) را بیان می کنند که اغلب به طور انحصاری در بافت نرمال بیضه و درصدی از انواع تومورهای متفاوت بیان می شوند . این آنتی ژنها پروتئین هایی هستند که به طور طبیعی در سلولهای زایشی مردان بیان می شوند. اغلب این آنتی ژنها در بیضه و بعضی از آنها نیز در تخمدان و تروفوبلاست ها بیان می شوند. سلولهای زایشی نارس (اووگونی و اووسیت اولیه) این آنتی ژنها را بیان می کنند اما بیان آنها در فولیکول و اووسیت دیده نشده است. در بیضه محل حضور این آنتی ژنها به طور معمول در فضای بینابینی بیضه بوده و این سلولها هیچ وقت در توبولهای semin ferous  دیده  نمی شوند.

بر طبق اطلاعاتی که در پایگاه اطلاعاتی ژن سرطان –  بیضه ( Cancer/Testis Gene Database  )  وجود دارد ، تا کنون بیش از 150 عضو از این خانواده ژنی سرطان – بیضه شناسایی شده است (13). بر اساس اختصاصیت بافتی و  ایمونوژنیسیته Cancer Testis Antigen  ها و به این دلیل که آنها در اغلب بافتهای نرمال بیان نمی شوند بنابراین در صورت  بیان آنها در بافت توموری می توان از آنها به عنوان کاندیدای مناسبی برای ایمونوتراپی سرطان و تهیه واکسن سرطان بر اساس این آنتی ژن ها استفاده کرد. لازم به ذکر است که در نمونه های مختلف از بافت های  تومورال  انواع مختلفی از این نوع ژن ها بیان می شوند که با وجود اشتراکات زیاد در بیان آنها، کمیت آنها در هر بافت متفاوت است. بر این اساس کمیت بیان این ژن ها نیز در ایمونوتراپی سرطان ها اهمیت دارد(14). از جمله نکات مثبت استفاده از روش های ایمونوتراپی در در مان سرطان و اینگونه واکسن ها،  می توان به عوارض اندک این روش ها اشاره کرد. بسیاری از مطالعات فاز 1 که در آنها انواع مختلفی از این واکسن ها در مورد تعدادی از بدخیمی ها استفاده شده است، به بی ضرر بودن این روش ها اشاره داشته اند(15).

 

1-3: اهداف طرح

1-3-1: هدف کلی

بررسی بیان  ژنهای سرطانی  -بیضه ای (Cancer / Testis Genes)  TTK ،ARMC3 ، TPTE در نمونه بافت بیماران مبتلا به سرطان پستان  و مقایسه آن با بافت نرمال

1-3-2: اهداف فرعی

بررسی بیان ژن TTK در نمونه بافت سرطان پستان

بررسی بیان ژن TTK در نمونه بافت نرمال پستان

بررسی بیان  ژن  ARMC3در نمونه بافت سرطان پستان

بررسی بیان ژن ARMC3در نمونه بافت نرمال پستان

بررسی بیان ژن TPTE در نمونه بافت سرطان پستان

بررسی بیان ژن TPTE در نمونه بافت نرمال پستان

مقایسه بیان ژن TTK در نمونه بافت سرطان پستان با نمونه بافت نرمال پستان

مقایسه بیان ژن ARMC3 در نمونه بافت سرطان پستان با نمونه بافت نرمال پستان

مقایسه بیان ژن TPTE در نمونه بافت سرطان پستان با نمونه بافت نرمال پستان

1-3-3: اهداف کاربردی

استفاده از الگوی بیان ژن  TTK و ARMC3 و TPTE به عنوان مارکرهای  تشخیص زودرس سرطان پستان و  نیز جهت ساخت دارو یا واکسن های ایمونولوژیکی علیه سرطان پستان در صورت تایید

1-4: فرضیات

ژن TTK در نمونه بافت سرطان پستان بیان می شود.

ژن ARMC3 در نمونه بافت سرطان پستان بیان می شود.

ژن TPTE در نمونه بافت سرطان پستان بیان می شود.

بیان ژن TTK در نمونه بافت سرطان پستان با بافت نرمال پستان متفاوت است.

بیان ژن ARMC3در نمونه بافت سرطان پستان با بافت نرمال پستان متفاوت است.

بیان ژن TPTE در نمونه بافت سرطان پستان با بافت نرمال پستان متفاوت است.

 

 

 

فصل دوم: مروری بر مطالعات انجام شده

2-1: آناتومی و فیزیولوژی پستان

2-1-1: ساختار و عملکرد پستان

پستان از بافت غده ای و مجرایی، همراه با بافت فیبری تشکیل شده است که لوب‌های پستان را به همدیگر متصل می‌کند. این جفت غده پستانی بین دومین تا ششمین دنده، روی عضله پستانی بزرگ که از جناغ تا خط وسط زیر بغل کشیده می‌شود، قرار گرفته اند. هرکدام از پستان‌ها از 12 تا20 لوب مخروطی شکل تشکیل شده است. این غده از هنگام بلوغ تا مرگ دستخوش یکسری تغییرات ثابت فیزیکی و فیزیولوژیک می‌شود این تغییرات بیشتر مربوط به دوره‌های قاعدگی، حاملگی و یائسگی می‌باشد. اهمیت بیماریهای پستان در جوامع با افزایش روزافزون موارد ابتلا به سرطان پستان افزایش می‌یابد(16, 17).

بافت عروقی و همبندی پستان از مزانشیم مشتق می‌شوند که مسئول نگهداری و حمایت پستان بوده که از به هم پیوستن فاشیای پکتورالیس عمقی،و فاشیای عضله سراتوس بوجود آمده و در بین بافتهای چربی و لوبولهای پستانی تا پوست امتداد یافته و به آن لیگامان کوپر گفته می شود و درگیری آن در سرطان های پستان مسئول تغییر شکل ظاهری پوست (نظیر فرورفتگی یا پوست پرتقالی شدن ) است(18).

اولین نشانه‌های غده‌های پستانی به صورت ضخیم شدن نوار مانندی از اپیدرم می‌باشد که خط پستانی[1] یا ستیغ پستانی[2] نامیده می شود. این خط در رویان هفت هفته ای، در هر طرف بدن از قاعده اندام فوقانی تا ناحیه اندام تحتانی کشیده می‌شود. البته بخش عمده ای از خط پستانی مدت کمی پس از تشکیل ناپدید می‌شود، ولی بخش کوچکی در ناحیه قفسه سینه باقی می‌ماند و به مزانشیم زیرین نفوذ می‌کند. در اواخر زندگی جنین، شاخه‌های اپی تلیالی، مجرا دارا می‌شوند و مجاری  شیربر را تشکیل می‌دهند. مجاری  شیربر  به حفره اپی تلیال کوچک نوک پستانی باز می‌شوند، مدت کمی بعد از تولد مزانشیم زیرین سبب تبدیل این حفره به نیپل – می‌شود. در هنگام تولد پستان‌ها در هر دو جنس مشابه هم می‌باشند و فقط دارای مجاری شیری اصلی می‌باشند. در جنس مونث پستان تا هنگام بلوغ، نارس می‌ماند. پس از آن پستان‌ها در پاسخ به استروژن و پروژسترون مترشحه از تخمدان‌ها به سرعت شروع به رشد می‌کنند. این تحریکات هورمونی موجب تکثیر بافت غده ای و نیز بافت‌های پیوندی و چربی نگهدارنده پستان می‌شوند. بافت‌های غده ای تا زمان بارداری به تکامل نهایی خود نمی رسند. پس از زایمان، مجاری داخل لوبولی به سرعت تکامل یافته و تشکیل جوانه‌هایی را می‌دهند که تبدیل به آلوئول خواهند شد(16, 17).

2-1-2: گردش خون پستان

بافت پستان توسط خونی که حامل اکسیژن می‌باشد تغذیه می‌شود این مواد از طریق رگ‌های فرعی شریان سینه ای در زیر بغل و شریان‌های بین دنده ای که از شریان پستانی داخلی تغذیه می‌شوند به بافت پستان می‌رسند. در امتداد شریان‌ها وریدهایی وجود دارد که خون را به طرف قلب باز می‌گردانند. جریان خون پستان از این نظر اهمیت دارد که سلولهای سرطانی پستان ازطریق این عروق به مناطق دیگر بدن گسترش می‌یابند(16)

 

تعداد صفحه : 95

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***