دانلود پایان نامه : مطالعه تأثیر استراتژی گرایی و قابلیت های بازاریابی بر عملکرد شعب بانک های خصوصی در سطح شهر کرمانشاه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت

گرایش : بازاریابی

دانشگاه آزاد اسلامی

        واحد کرمانشاه

           دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی ( M.A )

گرایش: بازاریابی

                                                   عنوان

مطالعه تأثیر استراتژی گرایی و قابلیت های بازاریابی بر عملکرد شعب بانک های خصوصی در سطح   شهر کرمانشاه

استاد راهنما

دکتر فتانه علیزاده

استاد مشاور

دکتر فرشید نمامیان

شهریور 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                                        صفحه        

چکیده   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  1

فصل اول: کلیات تحقیق

1- 1 مقدمه   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

1-2 بیان مسأله ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  3

1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق  …………………………………………………………………………………………………………………… 5

1-4 اهداف تحقیق  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

1-4-1 هدف اصلی   ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-4-2 اهداف فرعی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7

1-4-3 اهداف کاربردی  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

1-5 چهارچوب نظری  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

1-6 فرضیات تحقیق  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9

1- 7 قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10

1-7-1 قلمرو موضوعی  ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10

1-7-2 قلمرو زمانی  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10

1-7-3 قلمرو مکانی  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 10

1-8 تعریف واژه ها و اصطلاحات(مفهومی و عملیاتی) ………………………………………………………………………………………… 10

1-8-1 مشتری گرایی ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 10

1-8-2 رقیب گرایی  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 11

1-8-3 گرایش به داخل/ هزینه ………………………………………………………………………………………………………………………… 11

1-8-4 نوآوری گرایی  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 11

1-8-5 آشفتگی بازار ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11      

1-8-6 شدت رقابت …………………………………………………………………………………………………………………………………… 12

1-8-7 عدم تمرکز  ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 12

1-8-8 سرمایه انسانی ………………………………………………………………………………………………………………………………… 12

1-8-9 سرمایه رابطه ای …………………………………………………………………………………………………………………………….. 12

1-8-10 سرمایه سازمانی …………………………………………………………………………………………………………………………… 13

1-8-11 سرمایه اطلاعاتی ………………………………………………………………………………………………………………………….. 13

1-8-12 قابلیت های بازاریابی  …………………………………………………………………………………………………………………… 13

1-8-13 عملکرد  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 13

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………………….     ………………….. 15

2-2 مبانی نظری  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 15

2-2-1 دیدگاه مبتنی بر منابع(RBV) ……………………………………………………………………………………………………………. 15

2-2-2 قابلیت های بازاریابی  …………………………………………………………………………………………………    …………………. 20

2-2-2-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 20

2-2-2-2 بیان مسأله  ………………………………………………………………………………………………………………………………. 22

2-2-2-3 پیشینه متغیر ……………………………………………………………………………………………………………………………… 24

2-2-2-4 تحلیل و نتیجه گیری  ………………………………………………………………………………………………………………….. 28

2-2-3 مشتری گرایی ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 29

2-2-3-1 مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 29  

2-2-3-2 بیان مسأله ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 30

2-2-3-3 پیشینه متغیر ………………………………………………………………………………………………………………………………… 32

2-2-3-4 تحلیل و نتیجه گیری  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 35

2-2-4 رقیب گرایی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 36

2-2-4-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 36

2-2-4-2 بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 37

2-2-4-3 پیشینه متغیر……………………………………………………………………………………………………………………………………………..39

2-2-4-4 تحلیل و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………….41

2-2-5 گرایش به داخل/هزینه ………………………………………………………………………………………………………………………………….42

2-2-5-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….42

2-2-5-2 بیان مسأله  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..43

2-2-5-3 پیشینه متغیر …………………………………………………………………………………………………………………………………….43    

2-2-6نوآوری گرایی  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….44

2-2-6-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..44

2-2-6-2 بیان مسأله ………………………………………………………………………………………………………………………………………………45

2-2-6-3 پیشینه متغیر……………………………………………………………………………………………………………………………………………..47

2-2-6-4 تحلیل و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………51

2-2-7 سرمایه انسانی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..51

2-2-7-1 مفدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..51

2-2-7-2 بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………………………………………..52

2-2-7-3 پیشینه متغیر……………………………………………………………………………………………………………………………………………..54

2-2-7-4 تحلیل و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………….56

2-2-8 سرمایه رابطه ای…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 56

2-2-8-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 56

2-2-8-2 بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 57

2-2-8-3 پیشینه متغیر……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 58

2-2-8-4 تحلیل و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………… 60

2-2-9 سرمایه سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 60

2-2-9-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 60

2-2-9-2 بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 61

2-2-9-3 پیشینه متغیر……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 62

2-2-10 سرمایه اطلاعاتی……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 62

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 65

3-2 روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 65

3-3 جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 66

3-4 نمونه و تعیین حجم نمونه………………………………………………………………………………………………………………………………… 66

3-5 ابزار گردآوری داده ها……………………………………………………………………………………………………………………………………… 67

3-5-1 متون و مقالات علمی…………………………………………………………………………………………………………………………………… 67

3-5-2 پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 67

3-6 روایی و پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………………………. 68

3-6-1 روایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 69

3-6-2 پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 69

3-7 روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………………….. 70

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 73

4-2 توصیف متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 73

4-3 آزمون نرمال بودن متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………… 74

4-4 بررسی فرضیات……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 75

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد های تحقیق

5-1مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 133

5-2 نتایج تجزیه و تحلیل استنباطی………………………………………………………………………………………………………………………… 133

5-3 پیشنهادهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………… 138

5-3-1 پیشنهادهای پژوهشی…………………………………………………………………………………………………………………………………. 138

5-3-2 پیشنهادهای کاربردی…………………………………………………………………………………………………………………………………. 139

5-4 محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………… 140

منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 141

منابع و مأخذ فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 142

منابع و مأخذ لاتین……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 145

پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 155

ضمائم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 158

 

فهرست جداول

 

جدول(2-1) پیشینه ارتباط متغیر قابلیت های بازاریابی و عملکرد……………………………………………………………………………………………… 28

جدول(2-2) پیشینه ارتباط متغیر مشتری گرایی با قابلیت بازاریابی……………………………………………………………………………………………. 35

جدول (2-3) پیشینه ارتباط رقیب گرایی با قابلیت بازاریابی…………………………………………………………………………………………………….. 41

جدول (2-4) پیشینه ارتباط نوآوری گرایی با قابلیت بازاریابی………………………………………………………………………………………………….. 50

جدول(2-5) پیشینه ارتباط سرمایه انسانی با قابلیت بازاریابی……………………………………………………………………………………………………. 56

جدول(2-6)پیشینه ارتباط سرمایه رابطه ای با قابلیت بازاریابی………………………………………………………………………………………………….. 60

جدول(3-1) متغیرهای مورد مطالعه و منابع استخراج سؤالات………………………………………………………………………………………………….. 68

جدول(3-2) ضریب آلفای کرونباخ برای هریک از متغیرها………………………………………………………………………………………………………..70

جدول(4-1) آمار توصیفی متغیرهای مورد بررسی در تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 73

جدول(4-2) خلاصه نتایج آزمون K-S…………………………………………………………………………………………………………………………………. 74

جدول(4-3)ضریب همبستگی فرضیه1……………………………………………………………………………………………………………………………………77

جدول(4-4) بررسی مناسبت مدل خطی فرضیه 1…………………………………………………………………………………………………………………… 78

جدول(4-5) برآورد ضریب رگرسیونی فرضیه 1…………………………………………………………………………………………………………………….. 78

جدول(4-6)ضریب تعیین فرضیه 1………………………………………………………………………………………………………………………………………. 78

جدول(4-7)ضریب همبستگی فرضیه2………………………………………………………………………………………………………………………………….. 79

جدول(4-8) بررسی مناسبت مدل خطی فرضیه 2…………………………………………………………………………………………………………………. 79

جدول(4-9) برآورد ضریب رگرسیونی فرضیه 2…………………………………………………………………………………………………………………….. 80

جدول(4-10)ضریب تعیین فرضیه 2…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 80

جدول(4-11)ضریب همبستگی فرضیه1-2……………………………………………………………………………………………………………………………. 81

جدول(4-12) بررسی مناسبت مدل خطی فرضیه 1-2…………………………………………………………………………………………………………….. 81

جدول(4-13) برآورد ضریب رگرسیونی فرضیه 1-2………………………………………………………………………………………………………………. 82

جدول(4-14)ضریب تعیین فرضیه 1-2…………………………………………………………………………………………………………………………………. 82

جدول(4-15)ضریب همبستگی فرضیه2-2……………………………………………………………………………………………………………………………. 82

جدول(4-16) بررسی مناسبت مدل خطی فرضیه 2-2…………………………………………………………………………………………………………….. 83

جدول(4-17) برآورد ضریب رگرسیونی فرضیه 2-2………………………………………………………………………………………………………………. 83

جدول(4-18)ضریب تعیین فرضیه2-2………………………………………………………………………………………………………………………………….. 84

جدول(4-19)ضریب همبستگی فرضیه2-3……………………………………………………………………………………………………………………………. 84

جدول(4-20) بررسی مناسبت مدل خطی فرضیه 2-3…………………………………………………………………………………………………………….. 85

جدول(4-21) برآورد ضریب رگرسیونی فرضیه 2-3………………………………………………………………………………………………………………. 85

جدول(4-22)ضریب تعیین فرضیه 2-3…………………………………………………………………………………………………………………………………. 85

جدول(4-23)ضریب همبستگی فرضیه3………………………………………………………………………………………………………………………………… 86

جدول(4-24) بررسی مناسبت مدل خطی فرضیه 3…………………………………………………………………………………………………………………. 86

جدول(4-25) برآورد ضریب رگرسیونی فرضیه 3…………………………………………………………………………………………………………………… 87

جدول(4-26)ضریب تعیین فرضیه 3…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 87

جدول(4-27)ضریب همبستگی فرضیه3-1……………………………………………………………………………………………………………………………. 88

جدول(4-28) بررسی مناسبت مدل خطی فرضیه 3-1…………………………………………………………………………………………………………….. 88

جدول(4-29) برآورد ضریب رگرسیونی فرضیه 3-1………………………………………………………………………………………………………………..88

جدول(4-30)ضریب تعیین فرضیه 3-1…………………………………………………………………………………………………………………………………. 89

جدول(4-31)ضریب همبستگی فرضیه3-2……………………………………………………………………………………………………………………………. 89

جدول(4-32) بررسی مناسبت مدل خطی فرضیه 3-2…………………………………………………………………………………………………………….. 90

جدول(4-33) برآورد ضریب رگرسیونی فرضیه3-2……………………………………………………………………………………………………………….. 90

جدول(4-34)ضریب تعیین فرضیه 3-2…………………………………………………………………………………………………………………………………. 90

جدول(4-35)ضریب همبستگی فرضیه3-3……………………………………………………………………………………………………………………………. 91

جدول(4-36) بررسی مناسبت مدل خطی فرضیه 3-3…………………………………………………………………………………………………………….. 91

جدول(4-37) برآورد ضریب رگرسیونی فرضیه 3-3………………………………………………………………………………………………………………. 92

جدول(4-38)ضریب تعیین فرضیه3-3………………………………………………………………………………………………………………………………….. 92

جدول(4-39)ضریب همبستگی فرضیه4………………………………………………………………………………………………………………………………… 93

جدول(4-40) بررسی مناسبت مدل خطی فرضیه 4…………………………………………………………………………………………………………………. 93

جدول(4-41) برآورد ضریب رگرسیونی فرضیه 4…………………………………………………………………………………………………………………… 93

جدول(4-42)ضریب تعیین فرضیه 4…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 94

جدول(4-43)ضریب همبستگی فرضیه4-1……………………………………………………………………………………………………………………………. 94

جدول(4-44)ضریب همبستگی فرضیه4-2……………………………………………………………………………………………………………………………. 95

جدول(4-45) بررسی مناسبت مدل خطی فرضیه 4-2…………………………………………………………………………………………………………….. 95

جدول(4-46) برآورد ضریب رگرسیونی فرضیه 4-2………………………………………………………………………………………………………………. 96

جدول (4-47) ضریب تعیین فرضیه 4-2………………………………………………………………………………………………………………………………. 96

جدول(4-48)ضریب همبستگی فرضیه4-3……………………………………………………………………………………………………………………………. 97

جدول(4-49) بررسی مناسبت مدل خطی فرضیه 4-3…………………………………………………………………………………………………………….. 97

جدول(4-50) برآورد ضریب رگرسیونی فرضیه 4-3………………………………………………………………………………………………………………. 97

جدول(4-51)ضریب تعیین فرضیه 4-3…………………………………………………………………………………………………………………………………. 98

جدول(4-52)ضریب همبستگی فرضیه5………………………………………………………………………………………………………………………………… 98

جدول(4-53) بررسی مناسبت مدل خطی فرضیه 5…………………………………………………………………………………………………………………. 99

جدول(4-54) برآورد ضریب رگرسیونی فرضیه 5…………………………………………………………………………………………………………………… 99

جدول(4-55)ضریب تعیین فرضیه5………………………………………………………………………………………………………………………………………. 99

جدول(4-56)ضریب همبستگی فرضیه5-1………………………………………………………………………………………………………………………….. 100

جدول(4-57) بررسی مناسبت مدل خطی فرضیه 5-1…………………………………………………………………………………………………………… 100

جدول(4-58) برآورد ضریب رگرسیونی فرضیه 5-1…………………………………………………………………………………………………………….. 101

جدول(4-59)ضریب تعیین فرضیه 5-1………………………………………………………………………………………………………………………………. 101

جدول(4-60)ضریب همبستگی فرضیه5-2………………………………………………………………………………………………………………………….. 102

جدول(4-61) بررسی مناسبت مدل خطی فرضیه 5-2…………………………………………………………………………………………………………… 102

جدول(4-62) برآورد ضریب رگرسیونی فرضیه 5-2…………………………………………………………………………………………………………….. 102

جدول(4-63)ضریب تعیین فرضیه5-2………………………………………………………………………………………………………………………………… 103

جدول(4-64)ضریب همبستگی فرضیه5-3………………………………………………………………………………………………………………………….. 103

جدول(4-65) بررسی مناسبت مدل خطی فرضیه 5-3…………………………………………………………………………………………………………… 104

جدول(4-66) برآورد ضریب رگرسیونی فرضیه 5-3…………………………………………………………………………………………………………….. 104

جدول(4-67)ضریب تعیین فرضیه 5-3………………………………………………………………………………………………………………………………. 105

جدول(4-68)ضریب همبستگی فرضیه5-4………………………………………………………………………………………………………………………….. 105

جدول(4-69) بررسی مناسبت مدل خطی فرضیه 5-4…………………………………………………………………………………………………………… 106

جدول(4-70) برآورد ضریب رگرسیونی فرضیه 5-4…………………………………………………………………………………………………………….. 106

جدول(4-71)ضریب تعیین فرضیه5-4………………………………………………………………………………………………………………………………… 106

جدول(4-72)ضریب همبستگی فرضیه6……………………………………………………………………………………………………………………………… 107

جدول(4-73) بررسی مناسبت مدل خطی فرضیه 6……………………………………………………………………………………………………………….. 107

جدول(4-74) برآورد ضریب رگرسیونی فرضیه 6………………………………………………………………………………………………………………… 108

جدول(4-75)ضریب تعیین فرضیه6……………………………………………………………………………………………………………………………………. 108

جدول(4-76)ضریب همبستگی فرضیه7……………………………………………………………………………………………………………………………… 109

جدول(4-77) بررسی مناسبت مدل خطی فرضیه 7……………………………………………………………………………………………………………….. 109

جدول(4-78) برآورد ضریب رگرسیونی فرضیه 7………………………………………………………………………………………………………………… 110

جدول(4-79)ضریب تعیین فرضیه7……………………………………………………………………………………………………………………………………. 110

جدول(4-80)ضریب همبستگی فرضیه8……………………………………………………………………………………………………………………………… 110

جدول(4-81) بررسی مناسبت مدل خطی فرضیه 8……………………………………………………………………………………………………………….. 111

جدول(4-82) برآورد ضریب رگرسیونی فرضیه 8………………………………………………………………………………………………………………… 111

جدول(4-83)ضریب تعیین فرضیه8……………………………………………………………………………………………………………………………………. 112

جدول(4-84)ضریب همبستگی فرضیه9……………………………………………………………………………………………………………………………… 112

جدول(4-85) بررسی مناسبت مدل خطی فرضیه 9……………………………………………………………………………………………………………….. 113

جدول(4-86) برآورد ضریب رگرسیونی فرضیه 9………………………………………………………………………………………………………………… 113

جدول(4-87)ضریب تعیین فرضیه9……………………………………………………………………………………………………………………………………. 114

جدول(4-88)برآورد ضرایب رگرسیونی مدل 1……………………………………………………………………………………………………………………. 115

جدول(4-89) برآورد ضرایب رگرسیونی مدل 1…………………………………………………………………………………………………………………… 116

جدول(4-90) ضرایب برآورد شده مدل 1……………………………………………………………………………………………………………………………. 116

جدول(4-91)خروجی آموس مدل 1…………………………………………………………………………………………………………………………………… 116

جدول(4-92)برآورد ضرایب رگرسیونی مدل 2……………………………………………………………………………………………………………………. 117

جدول(4-93) برآورد ضرایب رگرسیونی مدل 2…………………………………………………………………………………………………………………… 118

جدول(4-94) ضرایب برآورد شده مدل 2……………………………………………………………………………………………………………………………. 119

جدول(4-95) خروجی آموس مدل 2 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 119

جدول(4-96)برآورد ضرایب رگرسیونی مدل 3……………………………………………………………………………………………………………………. 120

جدول(4-97) برآورد ضرایب رگرسیونی مدل 3…………………………………………………………………………………………………………………… 121

جدول(4-98) ضرایب برآورد شده مدل 3……………………………………………………………………………………………………………………………. 122

جدول(4-99)خروجی آموس مدل 3…………………………………………………………………………………………………………………………………… 122

جدول(4-100)برآورد ضرایب رگرسیونی مدل 4………………………………………………………………………………………………………………….. 123

جدول(4-101) برآورد ضرایب رگرسیونی مدل 4…………………………………………………………………………………………………………………. 124

جدول(4-102) ضرایب برآورد شده مدل 4…………………………………………………………………………………………………………………………. 125

جدول(4-103)خروجی آموس مدل 4…………………………………………………………………………………………………………………………………. 125

جدول(4-104)برآورد ضرایب رگرسیونی مدل5…………………………………………………………………………………………………………………… 126

جدول(4-105) برآورد ضرایب رگرسیونی مدل 5…………………………………………………………………………………………………………………. 127

جدول(4-106)خروجی آموس مدل 5…………………………………………………………………………………………………………………………………. 127

جدول(4-107)برآورد ضرایب رگرسیونی مدل 6………………………………………………………………………………………………………………….. 128

جدول(4-108) برآورد ضرایب رگرسیونی مدل 6…………………………………………………………………………………………………………………. 129

جدول(4-109)خروجی آموس مدل 6…………………………………………………………………………………………………………………………………. 129

جدول(4-110)برآورد ضرایب رگرسیونی مدل 7………………………………………………………………………………………………………………….. 130

جدول(4-111) برآورد ضرایب همبستگی مدل 7………………………………………………………………………………………………………………….. 131

جدول(4-112)خروجی آموس مدل 7…………………………………………………………………………………………………………………………………. 131

فهرست نمودارها

نمودار(1-1) مدل مفهومی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8

نمودار(2-1 ) مدل فرضیه اصلی 1………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27

نمودار(2-2)  مدل فرضیه اصلی 2………………………………………………………………………………………………………………………………………… 34

نمودار(2-3) مدل فرضیه اصلی3…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 40

نمودار(2-4) مدل فرضیه اصلی 4 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 44

نمودار(2-5) مدل فرضیه اصلی 5…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 50

نمودار(2-6) مدل فرضیه اصلی 6…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 56

نمودار(2-7) مدل فرضیه اصلی 7…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 59

نمودار(2-8) مدل فرضیه اصلی 8…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 62

نمودار(2-9) مدل فرضیه اصلی 9…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 63

نمودار(4-1) تحلیل مسیر مدل فرضیات فرعی2-1، 2-2، 2-3……………………………………………………………………………………………….. 114

نمودار(4-2) تحلیل اکتشافی مدل شماره1……………………………………………………………………………………………………………………………. 115

نمودار(4-3) تحلیل مسیر مدل فرضیات فرعی 3-1، 3-2 و 3-3……………………………………………………………………………………………. 117

نمودار(4-4) تحلیل اکتشافی مدل شماره2……………………………………………………………………………………………………………………………. 118

نمودار(4-5) تحلیل مسیر مدل فرضیات فرعی 4-1، 4-2 و 4-3……………………………………………………………………………………………. 120

نمودار(4-6) تحلیل اکتشافی مدل شماره3……………………………………………………………………………………………………………………………. 121

نمودار(4-7) تحلیل مسیر مدل فرضیات فرعی 5-1، 5-2، 5-3 و 5-4……………………………………………………………………………………. 123

نمودار(4-8) تحلیل اکتشافی مدل شماره4……………………………………………………………………………………………………………………………. 124

نمودار(4-9) تحلیل مسیر مدل شماره 5………………………………………………………………………………………………………………………………. 126

نمودار(4-10) تحلیل مسیر مدل 6…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 128

نمودار(4-11) تحلیل مسیر مدل7………………………………………………………………………………………………………………………………………. 130

 

چکیده

در دیدگاه مبتنی بر منابع این باور وجود دارد که منابع و قابلیت­های غیر­قابل تقلید، ارزشمند، کمیاب و به لحاظ اجتماعی پیچیده، مزیت رقابتی برتری را ایجاد می­کنند. موفقیت یک سازمان وابسته به توسعه قابلیت­ها و ارتباطی است که برای شرکت منحصربه فرد است و در میان­مدت تا بلندمدت حفظ می­گردند. پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر ابعاد استراتژی­گرایی شامل مشتری­گرایی، رقیب­گرایی، گرایش به داخل/ هزینه، نوآوری­گرایی و دارایی­های ناملموس بر قابلیت­های بازاریابی و رابطه آنها با عملکرد بوده است. همچنین تأثیر عوامل محیطی(آشفتگی بازار و شدت رقابت) و عدم تمرکز بر ابعاد استراتژی­گرایی بانک­ها مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر از نظر هدف پژوهش، کاربردی می­باشد و برحسب روش توصیفی از نوع همبستگی و پیمایشی می­باشد. مدل ارائه شده در بانک­های خصوصی شهر کرمانشاه و با جامعه آماری متشکل از مدیران شعب این بانک­ها که در سطح شهر کرمانشاه مشغول فعالیت می­باشند با نمونه­ای به حجم 112 نفر که به تصادف انتخاب گردیده­اند، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. ابزار مورد استفاده جهت جمع­آوری داده­های لازم برای آزمون 9 فرضیه اصلی و 13 فرضیه فرعی پرسشنامه بوده است. روایی پرسشنامه مذکور توسط اساتید و خبرگان مورد تأیید قرار گرفته و ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 953/0 بوده است. داده­های جمع­آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و AMOS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در این پژوهش از همبستگی اسپیرمن و همبستگی تک متغیره جهت تجزیه و تحلیل داده­ها استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان می­دهد که رابطه بین قابلیت­های بازاریابی و عملکرد مثبت و معنادار است همچنین رابطه مشتری­گرایی، رقیب­گرایی، گرایش به داخل/ هزینه، نوآوری­گرایی، سرمایه انسانی، سرمایه رابطه­ای، سرمایه سازمانی و سرمایه اطلاعاتی با قابلیت­های بازاریابی مثبت و معنادار است. اما نتایج آزمون مدل نشان می­دهد که مدل پیشنهادی از برازش مناسبی برخوردار نیست به همین دلیل با استفاده از روش­های آماری مدل­هایی که از برازش مناسبی برخوردارند، استخراج گردیده­اند. همچنین نتایج نشان می­دهد که  آشفتگی بازار، شدت رقابت و عدم تمرکز با ابعاد استراتژی­گرایی بانک ها در ارتباطند و در این میان تنها آشفتگی بازار بر گرایش به داخل/ هزینه اثر ندارد.

کلیدواژه ها: دیدگاه مبتنی بر منابع، استراتژی­گرایی، دارایی­های ناملموس، قابلیت­های بازاریابی، عملکرد

 

 

 

 

   فصل اول

 

       کلیات تحقیق

1-1 مقدمه

از ویژگی­های جهان امروز می­توان به جهانی شدن اقتصاد، تولید انبوه و ظرفیت مازاد در اکثر بازارها، رقابت بر مبنای زمان، انبوه اطلاعات و کارآیی ارتباطات و دانش اشاره کرد. این بیانگر یکپارچگی بازارهای جهانی و پیچیدگی روزافزون بازارها و پویایی محیط فراروی سازمان­ها است)حاجی پور و مؤمنی، 1388). در چنین فضایی این سؤال قابل طرح است که راز بقا و موفقیت سازمان­ها در شرایط رقابتی امروز چیست؟ در جواب باید گفت سازمان­ها برای مصون ماندن از امواج سهمگین محیطی ونیز سازگاری با الزامات رقابتی چاره­ای جز کسب و تداوم مزیت رقابتی پایدار ندارند.

به منظور تبیین مزیت رقابتی در سازمان­ها دو دیدگاه کلی مطرح است؛ دیدگاه اول که براساس تئوری سازمان صنعتی در اندیشه­های مایکل پورتر در دهه 80 میلادی به عنوان یک دیدگاه غالب مطرح شده است، کسب مزیت رقابتی را ناشی از فرصت­های محیطی می­داند. در این دیدگاه ایجاد تناسب میان کسب وکار ومحیط اطراف آن مورد توجه قرار می­گیرد تا از این طریق سازمان­ها را به کسب موقعیتی رقابتی وعملکرد برتر رهنمون ساخته ومتعاقباً زمینه رسیدن به جایگاه انحصاری به عنوان یک هدف ایده­آل و به دنبال آن انحصار در سودآوری را فراهم آورند(پورتر[1]، 1980).در مقابل دیدگاه سازمان صنعتی، دیدگاه مبتنی بر منابع مطرح گردیده است. این دیدگاه مبتنی بر قابلیت­های داخلی سازمان است و بیان می­کند که بررسی و تجزیه و تحلیل محیط خارجی برای کشف فرصت­ها و تهدیدها، نمی­تواند به تنهایی موجب برتری رقابتی سازمان شود. مدیران سازمان­ها باید به درون سازمان خود نیز توجه کنند تا با شناسایی، تقویت و بهبود قابلیت­های خود، عملکردی برتر داشته و خود را در بازارها حفظ نمایند(اعرابی، فتح الهی و اسد­زاده، 1388).

 

1-2 بیان مسأله

طی دهه اخیر رویکرد دولت به نظام بانکی از فضایی که در آن بانک­ها بازوی اجرایی سیاست­های دولت محسوب شوند وتکالیف دولتی را انجام دهند به فضایی که در آن بانک­ها در شرایط رقابتی به واسطه­گری مالی مشغول باشند تغییر یافته است. همچنین تهدیدات وفشارهای ناشی از جهانی شدن و رشد روزافزون مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی، بانک­ها را برآن داشته است تا برای بقا و رقابت نسبت به بهبود عملکرد خود در بازارهای داخلی و خارجی اقدام نمایند(ایران زاده و برقی، 1388). تعامل رقابتی با اقتصاد جهانی از طریق یک نظام بانکی عقب مانده امکان پذیر نبوده و طبعاً مستلزم آمادگی و به روز بودن بانک­های تجاری کشور برای هماوردی در بازارهای رقابتی جهان است(دیواندری و همکاران،1387). سازمان­هایی می­توانند در دنیای پررقابت امروزی به فعالیت و حیات خود ادامه دهند که دارای عملکرد سازمانی بهینه و برتر نسبت به رقبا باشند. عملکرد سازمانی یکی از مهم­ترین سازه های مورد بحث در پژوهش­های مدیریتی است و بدون شک مهم­ترین معیار سنجش موفقیت در سازمان­ها به حساب می­آید(ابزری، رنجبریان، فتحی و قربانی، 1388). عملکرد هر بنگاه اقتصادی می­تواند در تعیین موقعیت فعلی بنگاه(میزان موفقیت در دستیابی به اهداف راهبردی) ؛ حرکت و جهت­گیری­های آینده؛ و برنامه­ها و فعالیت­های بهبود دهنده مؤثر باشد(ورهایز، مورگان و اوتری، 2009).در این راستا مسئله چالش برانگیز مدیران امروزی، درک اهمیت و میزان تأثیر ویژگی­های سازمان بر عملکرد است. از این رو دلایل تفاوت عملکرد در بین سازمان­ها را عموماً از طریق دیدگاه مبتنی بر منابع[2](RBV) می­توان توضیح داد(راست وهمکاران[3]، 2004). براساس این دیدگاه عدم تجانس در سطوح، ارزش، غیر قابل تقلید بودن و غیر قابل جانشین بودن منابع و قابلیت­های سازمان­ها علت اصلی تفاوت­های عملکرد میان آنهاست(ورهایزومورگان، 2005). دیدگاه مبتنی بر منابع، بر ناهمگنی و بی­تحرکی منابع به عنوان منابع بالقوه مزیت رقابتی متمرکز است(بارنی[4]، 1991). منابع سازمانی می­توانند به عنوان دارایی­ها و قابلیت­ها تقسیم­بندی شوند. دارایی­ها منابع مشهودی هستند که سازمان اندوخته است مانند صرفه جویی ناشی از مقیاس، شهرت و اعتبار و ارزش برند. قابلیت­ها همچون چسبی هستند که این دارایی­ها را با هم همراه کرده و سازمان را قادر می­سازد تا آنها را به شکلی رقابتی توسعه دهد مانند کیفیت برتر محصولات سازمان و مهارت­هایی که منجر به نوآوری می­شود(بارنی، 1991؛ دی[5]، 1994). استراتژی­گرایی مهم­ترین قابلیت سازمان است. استراتژی­گرایی مسیرهای استراتژیک اجرا شده بوسیله سازمان در جهت ایجاد رفتارهای مناسب که منجر به عملکرد برتر می­شود را منعکس می­کند و عناصر محیطی را با ویژگی­های سازمانی متناسب می­کند. استراتژی­گرایی اصول راهنمایی است که فعالیت­های بازاریابی و تدوین استراتژی سازمان را بهبود می­بخشد(تئودوسیو، کهاجیاس و کاتسیکا[6]،2012). موفقیت شرکت وابسته به توسعه قابلیت­ها و ارتباطی است که برای شرکت منحصربه فرد است و در میان­مدت تا بلند­مدت حفظ می­گردند. دستیابی به شناخت کافی از بازار و کنترل منابع ارزشمند مزیت رقابتی، همچون قابلیت­های بازاریابی می­تواند شواهدی واقعی برای مدیران در راستای تشخیص نیاز به بهبود قابلیت­ها فراهم کند(حاجی­پور، درزیان عزیزی و شمسی گوشکی، 1391). در ادبیات بازاریابی، قابلیت­های مرتبط با بازاریابی به عنوان عامل کلیدی در دستیابی به عملکرد شرکت مورد توجه قرار می­گیرند. بنابراین این اعتقاد وجود دارد که شرکت­هایی با قابلیت­های بازاریابی برتر، ویژگی­هایی دارند که آنها را قادر می­سازد تا به عملکرد برتر و مزیت رقابتی پایدار دست یابند. مطالعات تجربی قبلی نشان می­دهند که قابلیت بازاریابی عاملی است که به عملکرد متفاوت در میان شرکت­ها می­انجامد(چانگ، پارک و چایی[7]، 2010). با توجه به مطالب فوق، هدف این پژوهش بررسی نقشی است که استراتژی­گرایی و سرمایه­های ناملموس سازمانی از طریق شکل­دهی قابلیت­های بازاریابی بر عملکرد شعب بانک­های خصوصی دارد، بوده است.

[1] – Porter

[2]- Resource Based View

[3] – Rust et al

[4]- Barney

[5] – Day

[6] Theodosiou, Kehagias & Katsikea

[7] – Chang, Park & Chaiy

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 235

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***