دانلود پایان نامه : مبانی نظری جایگزین های کیفر حبس در حقوق کیفری ایران با ملاحظه قانون مجازات اسلامی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :جزا و جرم شناسی

عنوان : مبانی نظری جایگزین های کیفر حبس در حقوق کیفری ایران با ملاحظه قانون مجازات اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات مازندران

گروه علوم انسانی

                                                          

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی (M.A)

 

 

عنوان:

مبانی  نظری   جایگزین  های  کیفر حبس در حقوق  کیفری ایران با ملاحظه  قانون  مجازات  اسلامی 1392

 

 

استاد راهنما:

دکتر اسماعیل هادی تبار

 

 

استاد مشاور:

دکتر حسن حاجی تبار 

 

 تابستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان …………………………………………………………………………………………………………………………صفحه

چكیده 1

فصل اول 2

1-1- مقدمه 2

1-2- كلیات تحقیق 3

1-2-1- تعریف مسئله و بیان آن 3

1-2-2- سابقه و ضرورت انجام تحقیق 3

1-2-3- روش انجام تحقیق و تحلیل اطلاعات 4

1-2-4- اهداف و فرضیات 4

1-3- مبحث اول – تعریف حبس در ایران 4

1-3-1- گفتار اول – حبس در ادبیات فقهی 5

1-3-2- گفتار دوم- تعریف حبس در آیین نامه های زندان ها 6

1-4- مبحث دوم – ماهیت کیفر حبس 7

1-4-1- گفتار اول –  ماهیت کیفری حبس (سلب ومحدودیت آزادی) 8

1-4-2- گفتار دوم – ماهیت اجبار کنندگی حبس 9

1-5- مبحث سوم- اقسام كیفر حبس 10

1-6- مبحث چهارم – ویژگی‌های كیفر حبس 11

فصل دوم اهداف، فواید، ویژگی ها و شرایط به كارگیری جایگزین های كیفر حبس و انواع
جایگزین های  كیفرحبس
13

2-1- مبحث اول: اهداف جایگزین های كیفر حبس 13

2-2- مبحث دوم: فواید جایگزین های كیفر حبس 14

2-3- مبحث سوم: ویژگی ها جایگزین های كیفر حبس 15

2-4- مبحث چهارم: شرایط جایگزین های كیفر حبس 17

2-4-1- فرهنگ سازی لازم 17

2-4-2- داشتن قانونی مشخص و صریح 18

2-5- مبحث پنجم – انواع جایگزین های كیفر حبس 19

2-5-1- گفتار  اول :جایگزین های سنتی كیفر حبس 19

2-5-1-1- آزادی مشروط 19

2-5-1-2- تعلیق اجرای مجازات 19

2-5-1-3- جزای نقدی 20

2-5-1-4-  محرومیت از حقوق اجتماعی 21

2-5-2- گفتار دوم – جایگزین های جدید كیفر حبس 22

2-5-2-1- مفهوم دوره مراقبتی 22

2-5-2-1-1- شرایط ومدت دوره مراقبتی 23

2-5-2-1-2- وظایف ماموران دوره مراقبتی 24

2-5-2-1-3- جایگاه دوره مراقبتی در حقوق کیفری ایران 25

2-5-2-1-4- کادر قضایی 27

2-5-2-1-5- کادر اداری 28

2-5-2-2- جریمه روزانه 28

2-5-2-2-1- اهداف و فوائد جریمه روزانه 29

2-5-2-2-1-1- شرایط اعطا و نحوه اجرای جریمه روزانه 30

2-5-2-2-1-2- جایگاه جریمه روزانه در حقوق كیفری ایران 31

2-5-2-3- خدمات عمومی 32

2-5-2-3-1- تعریف خدمات عمومی 32

2-5-2-3-2- اهداف و فواید  خدمات عمومی 32

2-5-2-3-3- شرایط و نحوه اجرای خدمات عمومی 33

2-5-2-3-4- جایگاه خدمات عمومی در حقوق کیفری ایران 34

فصل سوم مبانی وعوامل گرایش به جایگزین های كیفر حبس 36

3-1-مبحث اول – مبانی جایگزین های كیفر حبس 36

3-1-1-گفتار اول- تردید نسبت به موقعیت و اعتبار كیفر حبس 36

3-1-1-1- نارسایی در تأمین اهداف مجازات 37

3-1-1-2- عدم هماهنگی با اصول حاكم بر مجازات‌ها 38

3-1-2- گفتار دوم- تأثیر اندیشه‌های مكاتب كیفری در تحدید كیفر حبس 39

3-1-2-1- مكتب كلاسیك 40

3-1-2-2-  مكتب تحققی 41

3-1-2-3- مكتب دفاع اجتماعی 43

3-1-2-4- مكتب نئوكلاسیك (معاصر) 44

3-1-3- گفتار سوم – اندیشه‌های كیفرزدایی 46

3-1-3-1- كیفرزدایی تقنینی 47

3-1-3-2-كیفرزدایی قضائی 48

3-2- مبحث دوم- عوامل گرایش به سیاست جایگزینی كیفر حبس 50

3-2-1- گفتار اول- تردید در نقش‌های كیفر حبس 50

3-2-2- گفتار دوم- معایب كیفر حبس 51

3-2-2-1- جرم‌زایی حبس 51

3-2-2-2- تأثیر سوء حبس بر شخصیت و خانواده زندانی 51

3-2-2-3- اثرات سوء اقتصادی حبس 52

فصل چهارم اقدامات انجام شده برای  توسعه جایگزین‌های كیفر حبس در سطح  بین المللی و داخلی کشورها 54

4-1- مبحث اول – اقدامات سازمان ملل متحد 54

4-1-1- گفتار اول – سیر تاریخی اقدامات سازمان ملل متحد 54

4-1-2- گفتار دوم – قواعد حداقل ملل متحد راجع به تدابیر غیر كیفر حبس (قواعد توكیو) 56

4-2-3- گفتار سوم – اقدامات شورای اروپا در زمینة توسعه جایگزین‌های كیفر حبس 58

4-2- مبحث دوم- اقدامات انجام شده در حقوق داخلی (ملی) كشورها در زمینه توسعه جایگزین‌های كیفر حبس 61

4-2-1- گفتار اول – توسعه جایگزین‌های كیفر حبس در نظام كیفری فرانسه 61

4-2-2- گفتار دوم – توسعه جایگزین‌های كیفر حبس در نظام كیفری آلمان 62

4-2-3- گفتار سوم – توسعه جایگزین‌های كیفر حبس در نظام كیفری سوئد 63

نتیجه گیری 64

پیشنهادات 65

منابع و مآخذ 66

 

 

 

چكیده

با عدم توفیق مجازات سالب آزادی در بازپروری اجتماعی بزهكاران و به منظور كاهش جمعیت كیفری زندان و پیشگیری از تكرار جرم و تقلیل هزینه‌های اجرای مجازات سالب آزادی سیاست جایگزینی مجازات سالب آزادی از چند دهه اخیر مورد توجه نظام‌های كیفری و سازمان ملل متحد قرار گرفت.  در ایران از نخستین دوره‌های قانون‌گذاری تدابیری برای تحدید قلمرو مجازات سالب آزادی در نظر گرفته شده بود.  از سال 1370 جایگزینی‌های این مجازات بیش از پیش گسترش یافت اكنون تدابیر جایگزین به نحو گسترده‌ای در قالب تبدیل مجازات سالب آزادی و تعلیق اجرای آن قابل دسترسی هستند.

در قانون مجازات اسلامی 1370 جایگزین‌های كیفر حبس مورد توجه قرار گرفته بود، در قانون مجازات اسلامی جدید 1392 علاوه بر موارد قبلی جایگزین‌های كیفر حبس مواردی جدیدی از جایگزین‌ها مورد توجه قرار گرفته است كه از آن جمله می‌توان به جریمة روزانه، خدمات عمومی و دوره مراقبتی اشاره كرد.

فصل اول

تعریف حبس، ماهیت و اقسام کیفر حبس و ویژگی­های آن

 

 

1-1- مقدمه

آزادی ودیعه‌ای است كه با خلقت انسان در وجود او نهاده شده است كه با توجه به اهمیتی كه در حیات بشری دارد از حقوق ممتازی به شمار می‌رود كه مبنای بهره‌مندی از سایر حقوق انسانی را تشكیل می‌دهد.  به همین جهت در تمامی نظام‌ها و جوامع به عنوان حقوق اساسی شناخته شده و در قواعد بین‌المللی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز همواره به شناسایی و احترام به آن تأكید شده است.  اعمال این حق ضمن این كه در رشد انسان‌ها و شكوفایی جوامع تأثیر عمده‌ای دارد، اما استفادة نابجا از آن و افراط و تفریط در قلمرو آن می‌تواند مشكلات و ناهنجاری‌هایی را در پی داشته باشد.  به همین جهت حدود و شرایط آن را قوانین هر كشوری تعیین می‌نماید.  بدین ترتیب تنها به موجب قانون ممكن است محدودیت‌هایی برای آزادی افراد پیش‌بینی شود.  بر این اساس سلب آزادی افراد بدون مجوز قانون جرم و قابل مجازات شناخته می‌شود.

با توجه به نقشی كه آزادی در زندگی افراد ایفا می‌كند ایجاد محدودیت یا سلب آن به عنوان ضمانت اجرای هنجارها و ارزش‌های مورد احترام جوامع از دیرباز به عنوان رایج‌ترین ابزار مقابله با بزهكاران مورد توجه بوده است زیرا سرافكندگی و رنج حاصل از آن می‌تواند موجب ارعاب و بازدارندگی و جبران خطای ارتكابی را فراهم نماید.

1-2- كلیات تحقیق

1-2-1- تعریف مسئله و بیان آن

مجازات‌ها به عنوان واكنش اجتماع در مقابل بزهكاری همواره شاهد تحولاتی به منظور دستیابی به وسایل مناسب‌تر دفاع از حقوق انسان‌ها و امنیت اجتماع بوده است.  تردیدی نیست كه حقوق موضوعه هر كشوری با تلاش اندیشمندان و آموزه‌های كیفرشناسی همواره تحول یافته و در خصوص تعیین و كاربرد ضمانت اجراها تدابیر مختلفی را در شرایط و دوره‌های مختلف به كار گرفته است.  مجازات سالب آزادی كه از مهم‌ترین مجازات‌ها است نیز از این فرایند مستثنی نیست.  با توجه به این كه كیفر سالب آزادی از جمله رایج‌ترین كیفرها محسوب می‌شود، مسئله این است كه آیا این كیفرها همچنان بهترین وسیله برای دفاع اجتماع در مقابل بزهكاران است؟ در غیر این صورت چه اقدام‌ها و تدابیر دیگری می‌توان به جای آن پیش‌بینی نمود كه فاقد معایب آن بوده و از طریق آنها ضمن تأمین حقوق جامعه به اهداف اصلاح و پیشگیری از تكرار جرم نیز دست یافت؟

اندیشمندان حقوق كیفری و كیفرشناسان به منظور حمایت از آزادی انسان‌ها و سازگاری اجتماعی بزهكار این موضوع را مورد بررسی قرار داده و تدابیری برای آن اندیشیده‌اند.  در این رساله با پرداختن به مبانی موضوع این مسائل مورد بررسی قرار می‌گیرد: 1- آیا سیاست جنایی ایران به جایگزینی در قلمرو كیفر حبس گرایش نشان می‌دهد؟ 2- در این صورت از چه روش‌هایی برای این سیاست استفاده می‌شود؟ 3- تدابیری كه به عنوان جایگزین حبس پیش‌بینی شده است كدامند؟ آنچه كه در این تحقیق مورد تأكید قرار می‌گیرد شناخت دیدگاه سیاست جنایی ایران نسبت به تدابیر جایگزین مجازات سالب آزادی و تحلیل جنبه‌های قضائی و تقنینی آن است.

تعداد صفحه : 82

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***