دانلود پایان نامه : فصل و وصل در سوره ی طه با تکیه بر ترجمه مکارم شیرازی و ترجمه گروهی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :الهیات ومعارف اسلامی

گرایش :علوم قرآن و حدیث

عنوان : فصل و وصل در سوره ی طه با تکیه بر ترجمه مکارم شیرازی و ترجمه گروهی

دانشگاه الزهراء(س)

دانشکده الهیات ومعارف اسلامی

پایان نامه

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته الهیات ومعارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث

عنوان

فصل و وصل در سوره ی طه با تکیه بر ترجمه مکارم شیرازی و ترجمه گروهی

استاد راهنما

دکتر بتول مشکین فام

استاد مشاور

دکتر بی بی سادات رضی بهابادی

اسفند ماه 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

این پژوهش به موضوع فصل و وصل در سوره طه می پردازد. فصل و وصل  از مباحث مهم بلاغی است، که در بلاغت قرآن نیز از اهمیت زیادی برخوردار است و فهم معنای جملات قرآن و تشخیص نوع پیوند میان آن ها تا حد زیادی به این موضوع بستگی دارد. این موضوع با دیگر مباحث بلاغت همچنین با علم نحو و قراءات نیز ارتباط دارد . تعریف فصل و وصل دراین پژوهش، ربط با رابط لفظی و ربط بدون رابط لفظی است. هدف این پژوهش بررسی پیوند میان جملات در سوره طه است. سوره طه از سور مکی قرآن است که 135 آیه دارد. این سوره دارای چند بخش می باشد، که عبارتند از : وصف صفات جمال و جلال خداوند، داستان حضرت موسی، سخن از عظمت قرآن، وصف قیامت، و داستان حضرت آدم. محورهای این سوره، ذکر در برابر نسیان، هدایت در برابر ضلالت، پاداش در برابر کیفر، و ایمان در برابر طغیان می باشد. در این پژوهش ابتدا انواع ربط در زبان عربی و معادل آن در زبان فارسی بررسی گردید،و نمونه هایی از کاربرد هر یک از انواع ربط در قرآن ذکر شد، بعد از آن به تطبیق این موضوع در سوره طه پرداخته شد و در آخر رعایت این موضوع در ترجمه سوره طه توسط مترجمین، در قالب جداول مورد بررسی قرار گرفت. انواع ربط در این سوره شامل ربط با رابط لفظی و ربط بدون رابط لفظی است. انواع رابط لفظی در این سوره عبارتند از: واو عاطفه، واو استینافیه، فاء عاطفه، فاء تفریع، فاء فصیحه، فاء استینافیه، ثم،حتی،لکن و ام. از انواع ربط بدون رابط لفظی دراین سوره، مستانفه بیانیه و اعتراضیه است. از روابط لفظی که برای بیان محورهای این سوره بکار رفته اند واو عاطفه، واو استینافیه، و فاء عاطفه هستند. از انواع ربط که متناسب با ایجاز در این سوره بکار رفته است، فاء فصیحه و مستانفه بیانیه می باشد. جملات اعتراضیه و فاء استینافیه متناسب با اسلوب این سوره بکار رفته اند. با بررسی ترجمه مشخص می شود که واو عاطفه بیشتر از سایر روابط لفظی مورد توجه قرار گرفته است. این بدلیل مشترک بودن این واو در زبان عربی و فارسی می باشد. مترجم در ترجمه ی یک حرف، گاهی با توجه به سیاق کلام به معنایی از حرف ربط دست یافته که در کتب نحو و بلاغت به آن اشاره ای نشده است، اما با سیاق کلام مناسب به نظر می رسد، بنابراین می توان نتیجه گرفت که این سیاق کلام است که معنای حرف ربط را مشخص می سازد.

کلمات کلیدی:ربط، رابط لفظی، فصل، وصل،ترجمه گروهی،ترجمه مکارم

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                 صفحه

فصل اول

کلیات…………………………….. 1

مقدمه…………………………….. 2

تبیین مسأله……………………….. 3

پرسش های پژوهش…………………….. 4

پاسخ به سؤالات پژوهش………………… 4

روش تحقیق…………………………. 5

پیشینه پژوهش………………………. 5

شرح مفاهیم………………………… 6

فصل و وصل در لغت…………………… 6

فصل و وصل در اصطلاح…………………. 7

فصل دوم

ربط در زبان عربی، فارسی و قرآن………. 9

ربط………………………………. 10

ربط با رابط لفظی…………………… 10

واوعاطفه در عربی…………………… 11

تعریف واو عاطفه……………………. 11

موارد کاربرد واو عاطفه……………… 11

ویژگی های عطف با واو……………….. 12

مقاصد کاربرد واو عاطفه……………… 13

واو عاطفه در فارسی…………………. 14

حروف پیوند در فارسی………………… 14

واو در فارسی ……………………… 15

تعریف واو عاطفه در فارسی……………. 15

واو عاطفه در قرآن………………….. 16

واواستینافیه در عربی……………….. 18

واو استینافیه در فارسی……………… 19

واو استینافیه در قرآن………………. 20

فاء عاطفه در عربی………………….. 23

تعریف فاء عاطفه……………………. 22

معانی فاء عاطفه……………………. 24

معادل فاء عاطفه در فارسی……………. 26

فاء عاطفه در قرآن………………….. 28

فاء تفریع در عربی………………….. 31

فاء تفریع در فارسی…………………. 31

فاء تفریع در قرآن………………….. 31

فاء فصیحه در عربی………………….. 33

معادل فاء فصیحه در فارسی……………. 34

فاء فصیحه در قرآن………………….. 34

فاء استینافیه در عربی………………. 37

معادل فاء استینافیه در فارسی………… 37

فاء استینافیه در قرآن………………. 37

ثم……………………………….. 39

ثم درعربی…………………………. 39

معادل ثم در فارسی………………….. 39

ثم در قرآن………………………… 40

حتی در عربی……………………….. 41

حتی عاطفه…………………………. 42

حتی جاره………………………….. 42

حتی ابتدائیه………………………. 42

معادل حتی در فارسی…………………. 43

حتی در قرآن……………………….. 43

حتی ابتدائیه در قرآن……………….. 43

حتی جاره در قرآن…………………… 45

لکن………………………………. 47

لکن در عربی……………………….. 47

لکن ابتدائیه………………………. 47

لکن عاطفه…………………………. 47

معادل لکن در فارسی…………………. 48

لکن در قرآن……………………….. 48

انواع ام………………………….. 49

ام در عربی………………………… 49

ام متصله………………………….. 50

ام منقطعه…………………………. 50

معادل ام در فارسی………………….. 51

معادل ام متصله در فارسی…………….. 51

معادل ام منقطعه در فارسی……………. 51

ام در قرآن………………………… 52

ام متصله در قرآن…………………… 52

ام منقطعه در قرآن………………….. 54

واوحالیه در عربی…………………… 56

جمله ی حالیه در فارسی………………. 57

واوحالیه در قرآن…………………… 57

ادوات شرط در عربی………………….. 58

ادوات شرط در فارسی…………………. 59

ادوات شرط در قرآن………………….. 59

ربط بدون رابط لفظی…………………. 61

مستأنفه بیانیه در عربی……………… 61

ترجمه مستأنفه بیانیه در فارسی……….. 61

مستأنفه بیانیه در قرآن……………… 61

اعتراض در عربی…………………….. 63

اعتراض در فارسی …………………… 64

اعتراض در قرآن…………………….. 65

جایگاه وقوع اعتراض در قرآن………….. 65

نوع اعتراض در قرآن…………………. 69

تعدادجمله اعتراضیه در قرآن………….. 72

اهداف اعتراض در قرآن……………….. 73

فصل سوم

ربط در سوره طه…………………….. 76

محتوای کلی سوره طه…………………. 76

ربط در سوره طه…………………….. 77

واوعاطفه در سوره طه………………… 78

واو استینافیه در سوره طه……………. 108

فاء عاطفه در سوره طه……………….. 115

فاء در معنای ترتیب در سوره طه……….. 115

فاء در معنای سرعت در سوره طه………… 121

فاء در معنای سببیت در سوره ی طه……… 126

فاء تفریع در سوره طه……………….. 131

فاء فصیحه در سوره طه……………….. 132

فاء استینافیه در سوره طه……………. 151

ثم در سوره طه……………………… 154

حتی در سوره طه…………………….. 159

لکن در سوره طه…………………….. 160

ام در سوره طه……………………… 161

واوحالیه در سوره ی طه………………. 162

ادوات شرط در سوره ی طه……………… 165

کذلک درسوره ی طه…………………… 168

ربط بدون رابط لفظی…………………. 173

مستأنفه بیانیه در سوره طه…………… 173

اعتراضیه در سوره طه………………… 187

فصل چهارم

نتیجه…………………………….. 198

فهرست منابع……………………….. 207

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول                                 صفحه

جدول3-1…………………………… 97

جدول 3-2………………………….. 113

جدول 3-3………………………….. 118

جدول 3-4………………………….. 124

جدول3-5…………………………… 129

جدول 3-6………………………….. 132

جدول3-7…………………………… 146

جدول3-8…………………………… 153

جدول3-9…………………………… 158

جدول3-10…………………………… 159

جدول 3-11………………………….. 160

جدول3-12…………………………… 162

جدول3-13…………………………… 164

جدول3-14…………………………… 167

جدول3-15…………………………… 171

جدول3-16…………………………… 181

 

 

 

 

فصل اول :

کلیات

 

 

 

 

مقدمه

فصل و وصل از موضوعات مهم بلاغت است که به بررسی ارتباط بین جملات می پردازد. این موضوع در بلاغت قرآن دارای اهمیت بسیار می باشد، بطوری که فهم معنای جملات و تشخیص نوع پیوند میان آنها، و نیز تشخیص نقش حروف در برقراری این پیوند به این موضوع بستگی دارد، این موضوع به اعجاز بلاغی قرآن نیز مربوط می باشد، بطوری که یکی از موضوعاتی که در اعجاز بلاغی قرآن به آن اشاره شده است،موضوع فصل و وصل می باشد، که در بررسی نظم در بلاغت قرآن مورد توجه قرار می گیرد.

منظور از فصل و وصل در این پژوهش، ربط(پیوند) میان جملات است، که بر دو نوع می باشد:1-ربط با رابط لفظی 2-ربط بدون رابط. از جمله روابط لفظی در زبان عربی، واو عاطفه، واو استینافیه، واو حالیه، واو معیت، فاء عاطفه، فاء تفریع، فاء فصیحه، فاء استینافیه، فاء جواب شرط، ثم، حتی، لکن، ام، او، بل، لا، ادوات شرط، و اسم اشاره می باشد،که به دلیل نبود مجال بحث از تمامی آن ها در محدوده ی این تحقیق، به بیان برخی از آنها اکتفا گردید.  روابط لفظی، که دراین پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد، شامل واو عاطفه ،واو استینافیه،فاء عاطفه، فاء تفریع، فاء فصیحه، فاء استینافیه،ثم، حتی،لکن، ام، واوحالیه و کذلک می باشد.ازانواع ربط بدون رابط لفظی که در این پژوهش به آن پرداخته می شود، مستأنفه ی بیانیه واعتراضیه می باشد. در فصل دوم به بیان این روابط در زبان عربی و معادل آن درزبان فارسی پرداخته می شود، سپس نمونه هایی از کاربرد هریک در قرآن ذکر می شود، ودر فصل سوم، انواع ربط در سوره ی طه بیان می شود، ودر پایان، ترجمه ی انواع ربط در این سوره، توسط مترجمین بررسی می شود.

در بررسی ترجمه، این نتیجه به دست می آید، که گاهی مترجم با توجه به سیاق کلام، به معنایی از رابط لفظی دست یافته است، که در کتب نحو وبلاغت و تفسیر به آن اشاره ای نشده است، اما با سیاق کلام متناسب به نظر می رسد و برزیبایی کلام می افزاید.این نکته در ترجمه ی فاء عاطفه در این سوره به دست می آید، با این توضیح که در مواردی، فاء عاطفه در معنای استدراک ترجمه شده است، واین در جایی است که ممکن است از کلام قبل، توهم اشتباهی به ذهن خطور کند، وخداوند، این پندار اشتباه را در جمله ی بعد برطرف نموده است، و بر سر جمله ای که برای این منظور به کار رفته است، فاء آورده شده است.بنا براین می توان گفت که گاهی این سیاق کلام است که ترجمه ی رابط لفظی را مشخص می کند.

سوره ی طه در این پژوهش به عنوان یکی از سور مکی قرآن انتخاب شده است تا با توجه به کوتاهی جملات در این سوره ها وایجاز به کار رفته در آن،بتوان نقش انواع ربط وکاربردآن را در این سوره بررسی کرد.

انتخاب ترجمه ی آقای مکارم شیرازی، در این پژ وهش از این جهت می باشد که این ترجمه نتیجه ی سال ها تلاش مفسر در زمینه ی تفسیر قرآن است، ومترجم بعد از اتمام نگارش تفسیر نمونه ، به ارائه ی این ترجمه اقدام نموده است. ترجمه ی گروهی،از این جهت انتخاب شده که  نخستین ترجمه ی گروهی قرآن است که به صورت گروهی، توسط جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه به رشته ی تحریر در آمده است، بنابراین انتظار می رود با دقت بیشتری نوشته شده باشد.

یکی از مشکلات این پژوهش اضطراب اصطلاح در کتب تفسیر واعراب القرآن است، که گاهی مفسرین بجای یک اصطلاح ،اصطلاح دیگری را به کار برده اند . از جمله بجای فاء فصیحه در تفاسیر، در اغلب موارد اصطلاح فاء تفریع بکار رفته است، در حالیکه از توضیحات مفسر ذیل کاربرد آن معلوم می شود که منظور او فاء فصیحه می باشد.

1-تبیین مسأله: فصل و وصل از موضوعات مهم بلاغت است، که به بررسی ارتباط جملات با یکدیگر می پردازد.فصل و وصل نزد علمای بلاغت، عطف و ترک آن معرفی شده است، در بررسی ارتباط بین جملات، این نتیجه به دست می آید، که پیوند میان جملات به عطف و ترک آن منحصر نمی شود، و این تعریف، تعریف جامعی نمی باشد، زیرا علمای نحو وبلاغت ذیل مباحث دیگر در نحو وبلاغت، به انواع ارتباط بین جملات اشاره کرده اند، از جمله در بحث اعتراضیه، به وجود ارتباط بین این جمله با قبل وبعد از خود اشاره کرده اند،در حالی که این تعریف، این نوع جملات را در بر نمی گیرد. بر همین اساس در این پژوهش، تعریف فصل و وصل مبنی بر ربط با رابط لفظی وربط بدون رابط لفظی محور قرار گرفته است.

این موضوع با دیگر مباحث بلاغی نیز مرتبط می باشد،ازجمله  با مبحث اعتراض که ذیل اطناب در بلاغت به آن پرداخته می شود ونیز با موضوع ایجاز در بلاغت نیز مرتبط است،چرا که جمله ی مستأنفه ی بیانیه که در فصل و وصل به آن پرداخته می شود،از انواع ایجاز به حذف به حساب می آید.

این موضوع با علوم دیگر نیز در ارتباط است،از جمله با علم نحو و علم وقف و ابتدا.

الف-ارتباط با نحو: فصل و وصل با مبحث توابع در نحو،از جمله عطف نسق ارتباط دارد.حروف عطف یکی از موضوعات مهم  در علم نحو است ،که شناخت معنای این حروف ومقاصد کاربرد آن در بین اجزای کلام در بلاغت بسیار مهم می باشد.

ب- ارتباط با وقف وابتدا: در علم وقف و ابتدا، این که قاری تشخیص دهد که در کجا وقف صورت می گیرد ودر کجا نباید وقف صورت بگیرد وجملات به صورت متصل به هم قرائت شود،بستگی به فهم او از پیوند میان جملات دارد. مراتب وقف در علم قرائت بستگی به ارتباط کلام به قبل وبعد ازخود دارد،چه ارتباط لفظی وچه ارتباط معنوی،به گونه ای که اگر کلام از ماقبل خود از نظر لفظ ومعنا منقطع شود،وقف تام صورت میگیرد،اگر کلام با ماقبل ارتباط معنوی داشته باشد، وقف کافی صورت می گیرد، واگرکلام با ماقبل خود تنها ارتباط لفظی داشته باشد، وقف حسن صورت می گیرد.بنابراین پیوند میان جملات در وقف و ابتدا دارای اهمیت زیادی می باشد،و از این جهت، این علم با موضوع فصل و وصل، که هدف آن بررسی پیوند میان جملات است، ارتباط می یابد.

تعداد صفحه : 246

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***