دانلود پایان نامه : عوامل موثر بر ارزش ویژه برند با توجه به نظرمصرف کننده در بازار خدمات اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات استان­ گلستان)

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت

گرایش : بازاریابی

عنوان : عوامل موثر بر ارزش ویژه برند با توجه به نظرمصرف کننده در بازار خدمات اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات استان­ گلستان)

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد رشت
دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه آموزشی مدیریت بازرگانی

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت بازرگانی       گرایش :بازاریابی

عنوان:

عوامل موثر بر ارزش ویژه برند با توجه به نظرمصرف کننده در بازار خدمات اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات استان­گلستان

استاد راهنما:

دکتر محمدرضا آزاده دل

تیر 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

                  فهرست مطالب شماره صفحه
فصل اول – کلیات پژوهش

1-1  مقدمه

1-2  بیان مسئله

1-3  اهداف تحقیق

1-4  اهمیت و ضرورت تحقیق

1-5  چارچوب نظری تحقیق

1-6     فرضیه ها

1-7  تعریف متغیرها

1-8  قلمرو تحقیق

 

 

فصل دوم – مبانی نظری و سابقه پژوهش

2-1   مقدمه

2-2   تعاریف و مفاهیم ارزش ویژه برند

2-3   عوامل موثر بر ارزش ویژه برند

2-4  مشتری و مشتری داری

2-5   تحقیقات انجام شده

2-5-1 تحقیقات داخلی

2-5-2 تحقیقات خارجی

فصل سوم – روش شناسی تحقیق                     

3-1   مقدمه

3 -2   روش تحقیق

3-3   جامعه آماری

3-4    نمونه آماری

3-5   ابزار گردآوری داده ها

3-6   روایی پرسشنامه

3-7   پایایی پرسشنامه

3- 8    روش های تجزیه و تحلیل داده ها

3-9  مدل معادلات ساختاری

3-9-1   ضرورت مدل معادلات ساختاری در پژوهش حاضر

 

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها

4-1    مقدمه

4-2    آمار توصیفی

4-2-1  جنسیت

4-2-2  سن

4-2-3  وضعیت تأهل

4-2-4  میزان تحصیلات

4-2-5  شغل

4-2-6  برند شرکت های ارائه دهنده اینترنت پرسرعت در استان گلستان

4-2-7  مدت زمان استفاده از اینترنت

4-2-8  آمار توصیفی متغیرها

4-3    آمار استنباطی

4-3-1  آزمون همبستگی پیرسون

4-3-2  تحلیل عاملی

4-3-2-1 ارزیابی برازش كلی مدل

4-3-2-2 حالت تخمین استاندارد مدل

4-3-2-3 حالت معناداری اعداد (T – Values) مدل

 

فصل پنجم – نتیجه گیری وپیشنهادات

5-1     مقدمه

5-2      بررسی یافته­های پژوهش با توجه به آمار توصیفی

5-3      بررسی یافته­های پژوهش با توجه به آزمون همبستگی پیرسون

5-4      بررسی یافته های پژوهش با توجه به مدل تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری

5-4      پیشنهادات تحقیق

5-5 -1  پیشنهادات کاربردی

5-4-2   پیشنهادات برای تحقیقات آتی

5-6      محدودیت های تحقیق

منابع

ضمائم

فهرست جدولها

جدول 3-1  شماره و تعداد سوالات برای سنجش متغیرهای تحقیق

جدول 3-2  ضریب آلفای کرونباخ هر یک از متغیرها

جدول 4-1  توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان

جدول 4-2  توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان

جدول 4-3  توزیع فراوانی مربوط به وضعیت تأهل پاسخ دهندگان

جدول 4-4  توزیع فراوانی مربوط به میزان تحصیلات پاسخ دهندگان

جدول 4-5  توزیع فراوانی مربوط به شغل پاسخ دهندگان

جدول4-6   توزیع فراوانی مربوط به­برند شرکت­های ارائه دهنده­اینترنت­پرسرعت استان­گلستان به­پاسخ­دهندگان

جدول 4-7  توزیع فراوانی مربوط به مدت استفاده از اینترنت پرسرعت پاسخ دهندگان

جدول 4-8  آمار توصیفی متغیرها

جدول 4-9  شاخص های برازش مدل

جدول 4-10 خلاصه ضرایب بدست آمده از تحلیل عاملی

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها 

نمودار 4-1   توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان

نمودار 4-2   توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان

نمودار 4-3   توزیع فراوانی مربوط به وضعیت تأهل پاسخ دهندگان

نمودار 4-4   توزیع فراوانی مربوط به میزان تحصیلات پاسخ دهندگان

نمودار 4-5   توزیع فراوانی مربوط به شغل پاسخ دهندگان

نمودار 4-6   توزیع فراوانی مربوط به برند شرکت­های ارائه دهنده اینترنت پرسرعت در گلستان

نمودار 4-7   توزیع فراوانی مربوط به مدت زمان استفاده از اینترنت

نمودار 4-8   مقایسه­ی توزیع نمونه گیری متغیر خانواده با منحنی توزیع نرمال و نمودار جعبه ای

نمودار 4-9   مقایسه­ی توزیع نمونه گیری متغیر ارتباطات دهان به دهان الکترونیکی با منحنی توزیع نرمال و نمودار جعبه ای

نمودار 4-10  مقایسه­ی توزیع نمونه گیری متغیر آگاهی با منحنی توزیع نرمال و نمودار جعبه­ای

نمودار 4- 11 مقایسه­ی توزیع نمونه گیری متغیر تداعی با منحنی توزیع نرمال و نمودار جعبه­ای

نمودار 4-12  مقایسه­ی توزیع نمونه گیری متغیر کیفیت با منحنی توزیع نرمال و نمودار جعبه­ای

نمودار 4-13  مقایسه­ی توزیع نمونه گیری متغیر وفاداری با منحنی توزیع نرمال ونمودار جعبه­ای

نمودار4-14 مقایسه­ی توزیع نمونه گیری متغیر ارزش ویژه با منحنی توزیع نرمال و نمودار جعبه­ای

فهرست شکلها

شکل 1-2    مدل مفهومی تحقیق

شکل 2-1    عوامل موثر بر ارزش ویژه یرند از دیدگاه آکر

شکل2-2     مدل عوامل موثر ارزش ویژه برند

شکل 4-1  تخمین استاندارد مدل

شکل 4-2  حالت معناداری اعداد (T – Values) مدل

1

2

3

5

6

8

9

9

12

 

 

13

14

14

19

35

42

42

45

50

51

51

52

52

52

53

54

55

55

55

 

57

58

58

59

60

61

62

63

64

65

66

74

70

77

78

80

81

 

83

84

84

85

88

 

94

94

95

96

97

102

 

53

54

59

60

61

62

63

64

 

65

66

78

82

 

 

 

 

 

 

 

 

59

60

61

62

63

64

 

65

67

 

67

 

68

 

68

 

69

 

69

 

70

 

8

21

44

89

90

 

چکیده

در سال‌های اخیر موضوع برند و بخصوص ارزش ویژه برند، توجه محققان و دست‌اندرکاران حوزه بازاریابی را به خود جلب کرده است. هدف این تحقیق بررسی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند با توجه به نظرمصرف کننده در بازار خدمات اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات استان­گلستان است. در این پژوهش ارائه اینترنت پرسرعت توسط شرکت مخابرات استان گلستان ، های وب ، آسیاتک و صبانت مورد مطالعه قرار گرفته اند. روش نمونه گیری تصادفی ساده است و تعداد آن 384 نفر درشهرستان گرگان(مرکز استان گلستان) می باشد که برای خرید برندهای فوق به مراکز ارائه دهنده این خدمات اینترنت پرسرعت مراجعه کرده اند. روش تحقیق از نوع کاربردی بوده و طرح تحقیق آن توصیفی از نوع پیمایشی است. روش جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه بوده که با استفاده از روش تحلیل مسیر توسط نرم افزار لیزرل 8 مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

نتایج حاصله نشان داد که متغیرهای خانواده به طور غیر مستقیم با تاثیر گذاری بر متغیرهای تداعی ، کیفیت و وفاداری بر ارزش ویژه تأثیر گذار است. متغیر دهان به دهان الکترونیکی نیز به گونه ای غیر مستقیم با تاثیرگذاری بر متغیرهای تداعی ، کیفیت و وفاداری بر ارزش ویژه مؤثر بوده و با آگاهی رابطه ای ندارد و فرضیه فوق رد می گردد. همچنین در این تحقیق تداعی ، کیفیت و وفاداری بر ارزش ویژه برند موثر بوده و رابطه بین آگاهی برند با ارزش ویژه برند تایید نشد.

واژه های کلیدی : ارزش ویژه برند، وفاداری به برند، کیفیت درک شده از یک برند، تداعی برند اطلاعات مثبت درباره یک برند، بازار خدمات، اینترنت پرسرعت، ارتباطات دهان به دهان الکترونیکی، مخابرات

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

 

1- 1 . مقدمه

افزایش رقابت در بازارهای جهانی ، باعث شده که شرکت ها استراتژی های خود را به سمت رضایت ، وفاداری مشتریان تغییر دهند (آناستیسوس و پلیمر[1]،2013،ص3). در سال­های اخیر فضای کسب و کار در جهان به منظور افزایش رضایت و وفاداری مشتریان شاهد تغییر و تحوّلات بسیار زیادی بوده است از جمله این تغییرات می توان به تغییر نگرش شرکت ها از دارایی مشهود به سمت دارایی نامشهود اشاره کرد از این رو فرآیند ارزش گذاری دارایی نامشهود از اهمیت زیادی برای شرکت­ها برخوردار است. در نظر گرفتن دارایی نامشهود کمک می­نماید تا ارزیابی درست­تری از عملکرد سازمان ها در کوتاه مدت و بلندمدت داشته باشیم (سالار و گرگانی و جعفری ،1392،ص2). ارزش ویژه برند یکی از دارایی های نامشهود و از اصول بازاریابی است که به عنوان ارزیابی ذهنی و نامحسوس مشتریان از برند نام می برند (راماب [2]،2014،ص315). اکثر شرکت­ها و سازمان­ها درك کرده­اند که برند، یکی از با اهمیت­ترین دارائی­ها است (آکر،1996). در واقع برند چیزی بیشتر از محصول است. آنچه که یک محصول برند شده را از یک محصول بدون برند متمایز می سازد و به آن ارزش می­بخشد، مجموع ادراکات و احساسات مشتری در مورد ویژگی­ها و چگونگی عملکرد، دلیل وجودی و ویژگی­های درك شده از شرکت مرتبط با برند است (کاپفرر[3]،2008،ص23). ارزش واقعی در درون محصول یا خدمت وجود ندارد. بلکه این ارزش در ذهن مشتریان بالقوه و بالفعل قرار دارد و برند است که این ارزش را در ذهن آنها تداعی می سازد. در جهان مادی گرای امروز، مصرف کننده به دنبال معنا بخشیدن به مصرف است. در این راستا، برند است که یک داستان در مورد خریداران محصول نقل کرده، و معنا و مفهوم را در محصول یا خدمت ایجاد می­کند. بنابراین، به­طور شگفت­انگیزی، تمام سازمان­ها و افراد تمایل دارند که به صورت یک برند مدیریت شوند (کاپفرر،2008،ص 23).

 

 

1-2. بیان مسئله

در ایران مطالعات صورت گرفته درباره ارزش ویژه برند و نام و نشان تجاری در ایران بسیار محدود است. به نظر می رسد که این بعد از بازاریابی در ایران مورد بی توجهی و بی مهری قرار گرفته است. این درحالی است که شرکت های جهانی بیش از نیمی از موفقیت های فروش خود را به خصوص در میان کشور های درحال توسعه مدسون برند و نام و نشان جهانی هستند(سالار و گرگاوی  و جعفری ،1392). همچنین تاکنون پیرامون موضوع ارزش ویژه برند در شرکت مخابرات استان گلستان مطالعاتی صورت نگرفته است. بنابر تعریف لازار[4] (1995) ارزش ویژه نام و نشان تجاری، اولویت بندی مصرف کننده از یک نام و نشان تجاری در مقایسه با دیگر نام و نشان­های تجاری در یک طبقه از محصول است(گیل[5] ،2007،ص 190). بر اساس گفته راماب و همکاران(2014)،  ارزش ویژه برند از سه عامل اصلی وفاداری مشتری نسبت به برند، نگرش مشتری نسبت به برند و ادراک مشتری نسبت به اصول اخلاقی نسبت به برند تشکیل شده است (راماب [6]،2014،ص 317). ون دورن و لیف لانگ[7](2014) نشان دادند که  ارزش ویژه برند از چهار قسمت پاسخگویی برند،تصویر برند کیفیت برند و وفاداری برند تشکیل شده است (ون دورن و لیف لانگ،2014،ص286). همچنین لیا و چنگ[8](2014)  نیز نتایج ون دورن و لیف لانگ(2014) را اثبات نمودند و نشان دادند که این عوامل بر روی نوآوری محصولات تاثیر گذار نیست (لیا و چنگ،2014،ص214). کلادو خاگیاس[9](2014) نیز نشان داد دارایی های فرهنگی برند نیز یکی از عوامل تاثیر گذار بر که  ارزش ویژه برند است(کلادو خاگیاس،2014،ص3).

ارزش ویژه برند ، سازمان­ها را قادر می­سازد که علاوه بر حفظ سهم بازار خود، مبلغ بیشتری را نیز در ازای برند خود مطالبه نمایند (لی و بک، 2009،ص2). دیوید آکر[10] در سال 1991 بیان کرد که ارزش ویژه برند باعث افزایش کارآیی برنامه­های بازاریابی و وفاداری مشتریان به برند می­شود، مخارج و هزینه­ی فعاّلیت­های بازاریابی را کاهش می­دهد و از طریق گسترش برند، سکویی برای رشد و توسعه آن ایجاد می­نماید. بنابراین ارزش ویژه برند باعث سودآوری برند شده و برای سازمان جریان نقدی ایجاد می­نماید. یک برند قوی می تواند با ارزش ترین دارایی یک مؤسسه تجاری محسوب شود زیرا باعث می شود سازمان بتواند حاشیه سود بیشتر، کانال­های همکاری بهتر و همچنین مزایای دیگری را بدست آورد (اولزن[11]،2008،ص246).

نظرات خانواده درباره برند، تاکنون به عنوان یک عامل مؤثر قوی در رفتار مصرف کننده، مورد توجه قرارگرفته ؛ اما تآثیرات آن بر شکل­گیری “ارزش ویژه برند” کمتر مورد تحلیل قرارگرفته است. در واقع، فقط مور و دیگران (2002) مستقیما به این تأثیرات پرداخته­اند. چنانکه این نویسندگان، بطورکلی بیان کرده­اند؛ خانواده می­تواند تآثیری قابل توجه بررابطه مصرف کننده – برند داشته باشد و این می­تواند به شکل گیری “ارزش متکی برمصرف کننده” برند منجرشود. براین اساس؛ خانواده، فرد را در تماس با برندهایی قرارمیدهد که درخانه مصرف میشوند وازاین طریق، باعث شناخت وآگاهی بیشتر ازآن برندها میگردد.علاوه براین،برندهای مزبورمیتوانند با خاطرات خانوادگی گره بخورند واین،یک معنای عاطفی ایجاد خواهد نمود ( فورنیر ،2001) ازاین گذشته،مصرف مکرر یک برند درخانواده میتواند به خلق عادتی در فرد بینجامد که ممکن است عاملی باشد برای وفاداری متعاقب به آن برند. ارتباط خانواده با شکل گیری “ارزش ویژه برند”، بخصوص در افرادی جالب توجه است که ازخانه پدری خود جدا شده و ناگزیرند با موقعیت­های جدید خرید روبروشوند. زیرا در این مرحله، فرد مصرف کننده، تقریبا هیچ تجربه مصرفی بجز آنچه درخانه پدری خود داشته، ندارد. ضمن آنکه، اینگونه افراد هنگام خرید یک کالا، اغلب به توصیه خانواده­های خود مراجعه می­کنند؛ چون والدین خود را مرجعی نزدیک و قابل اعتماد می­دانند(چارانوتونی[12]،2008).

بازار یابی دهان به دهان فعالیتی است که از طریق دادن اطلاعات یک مشتری به دیگر مشتریان آنها را راهنمایی اطلاعاتی می کند. بازاریابی دهان به دهان  ارایه ی انگیزه  و دلیلی به افراد جامعه برای اینکه در مورد خدمات و کالا های شرکت شما با هم به صحبت بپردازند(شائمی و براری، 1390). پژوهش ها نشان داده است، ارتباطات دهان به دهان مؤثرتر از ارتباطات از طریق سایر منابع مانند توصیه های مطالب مهم روزنامه یا آگهی ها است؛ زیرا این طور درك شده كه اطلاعات مقایسه ای معتبری را ارائه می دهد (سامیعی[13]،2012،ص5).

تحقیق حاضر بطور کاربردی به­دنبال بررسی و تحلیل ابعاد ارزش ویژه برند با توجه به مدل توسعه یافته آکر در مدل ارائه شده گیل(2008) در بازار خدمات (اینترنت پرسرعت [14]شرکت مخابرات استان گلستان) می باشد و در ضمن ارائه پاسخ به موثر بودن عوامل ارائه شده در مدل فوق الذکر در ارزش ویژه برند در مطالعه موردی بر ارزش ویژه برند هست یا خیر؟

[1] Athanasios & Polymeros

[2] Rummab

[3] Kapferer

  1. Lassar

[5]. Gil et al

[6]. Rummab

[7]. van Doorn & Leeflang,

[8]. Liao and Cheng

[9]. Kladou and Kehagias

  1. 7. Aaker
  2. Olson

[12]. De Charnatony

[13]. Samiei

[14]. (ADSL)Asymmetric Digital Subscriber Line

تعداد صفحه : 152

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***