دانلود پایان نامه : علل گرایش مدیران و کارکنان روابط عمومی به استفاده از سامانه‌های پیامکی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : علوم اجتماعی

گرایش : (مطالعه موردی شرکت مخابرات ایران)

عنوان :  علل گرایش مدیران و کارکنان روابط عمومی به استفاده از سامانه‌های پیامکی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

پایان‏نامه‌ی كارشناسی ارشد

رشته علوم ارتباطات اجتماعی

عنوان:

علل گرایش مدیران و کارکنان روابط عمومی به استفاده از سامانه‌های پیامکی (مطالعه موردی شرکت مخابرات ایران)

 

استاد راهنما:

خانم دكتر سمیه تاجیك اسماعیلی

استاد مشاور:

آقای دكتر نادر صادقی لواسانی نیا  

سال 1391

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                      

فصل اول: كلیات تحقیق

1-1مقدمه………………………………………………………………………………………………………. 2

1-2 بیان مسأله………………………………………………………………………………………………… 3

1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………….. 5

1-4 اهداف مشخص تحقیق……………………………………………………………………………….. 6

1-4-1اهداف کلی……………………………………………………………………………………………. 6

1-5 سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………………….. 6

1-6 فرضیه‏های تحقیق………………………………………………………………………………………. 7

1-7 تعریف نظری مفاهیم…………………………………………………………………………………… 8

1-7-1روابط عمومی………………………………………………………………………………………… 8

1-7-2پیامک ( SMS )…………………………………………………………………………………….. 8

1-7-3 هنجارهای ذهنی……………………………………………………………………………………. 9

1-8 تجربیات قبلی………………………………………………………………………………………… 10

1-9 نگرش نسبت به سامانه‌های پیامکی………………………………………………………………. 12

1-10 عوامل اقتصادی…………………………………………………………………………………….. 12

1-11 شرایط استفاده………………………………………………………………………………………. 13

1-12 عوامل بیرونی(محیطی)……………………………………………………………………………. 14

فصل دوم: ادبیات تحقیق

2-1مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. 17

2-2 تاریخچه استفاده از تلفن همراه……………………………………………………………………. 18

2-3 پیشینه نظری…………………………………………………………………………………………… 20

2-4 نظریة روابط عمومی…………………………………………………………………………………. 23

2-5 نظریه كنش متقابل نمادی…………………………………………………………………………… 25

2-6 نظریة مبادله……………………………………………………………………………………………. 27

2-7 نظریه تضاد……………………………………………………………………………………………. 28

2-8 نظریه ساختی كاركرد ی……………………………………………………………………………. 29

2-9 اطلاعیابی در روابط عمومی……………………………………………………………………….. 31

2-10 آسیبشناسی اجتماعی روابط عمومی……………………………………………………………. 32

2-11آسیب شناسی روابط عمومی در ایران………………………………………………………….. 37

2-12 نقش و اهمیت خلاقیت و نوآوری…………………………………………………………….. 39

2-13 سیر تحول نوآوری…………………………………………………………………………………. 40

2-13-1 موج اول: دیدگاه شومپیتر…………………………………………………………………….. 40

2-13-2 موج دوم: نوآوری تکنولوژیک………………………………………………………………. 40

2-13-3 اولین و آخرین مدل برای خلاقیت………………………………………………………… 40

2-14 عوامل تسهیل کننده فرآیند تغییر و نوآوری…………………………………………………… 41

2-15شناسایی عوامل مؤثر بر اجتناب از تبلیغات پیامکی………………………………………….. 43

2-15-1 تبلیغات و پیامک………………………………………………………………………………. 43

2-16عوامل موثر در عدم پذیرش فناوری نو در سازمان…………………………………………… 44

2-16-1 هنجارهای ذهنی……………………………………………………………………………….. 44

2-16-2 تجربیات منفی قبلی…………………………………………………………………………… 46

2-16-3 بدبینی نسبت به تبلیغات……………………………………………………………………… 46

2-16-3 قابلیت اعتماد به تبلیغات پیامکی…………………………………………………………… 47

2-17 صنایع مخابراتی و مشتریان……………………………………………………………………… 48

2-18 مروری بر ادبیات و بیشینه پژوهش……………………………………………………………. 53

2-18-1 پیشینه داخلی……………………………………………………………………………………. 53

2-18-2 پیشینه خارجی تحقیق…………………………………………………………………………. 59

2-19 جمع بندی…………………………………………………………………………………………… 62

فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق

3-1مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. 65

3-2 نوع و روش تحقیق………………………………………………………………………………….. 66

3-3 جامعه آماری………………………………………………………………………………………….. 66

3-4 طرح نمونه برداری و حجم نمونه…………………………………………………………………. 66

3-5 ابزار و روش جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………. 67

3-6 اعتبار( پایایی) پرسشنامه تحقیق…………………………………………………………………… 67

3-7 روایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………. 68

3-8 روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها………………………………………………………….. 69

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 71

بخش اول: توصیف داده‌ها…………………………………………………………………………………. 72

بخش دوم: تحلیل داده‌ها…………………………………………………………………………………… 77

آزمون نرمال بودن داده‌ها…………………………………………………………………………………… 77

آزمون فرضیه‌ها………………………………………………………………………………………………. 78

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

خلاصه پژوهش……………………………………………………………………………………………… 92

نتایج حاصل از تحلیل فرضیه‌ها………………………………………………………………………….. 94

سئوال اصلی………………………………………………………………………………………………….. 94

فرضیه‌های فرعی…………………………………………………………………………………………….. 95

از نتایج هم سو با پژوهش حاضر می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:……………………………….. 99

پیشنهادهای حاصل از نتایج پژوهش………………………………………………………………….. 100

پیشنهاداتی برای پژوهشگران آینده……………………………………………………………………. 102

توصیههای کاربردی………………………………………………………………………………………. 102

محدودیتهای تحقیق………………………………………………………………………………………. 103

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………….. 104

 

فهرست جداول

عنوان                                                       صفحه

جدول (2-1) درآمدهای ناشی از تبلیغات از طریق موبایل در دنیا (میلیون دلار)…………….. 44

جدول (3-1) مربوط به آلفای كرونباخ مزلو مقیاس‌های پرسشنامه………………………………. 68

جدول (4-1) توزیع فراوانی مربوط به سن…………………………………………………………… 72

جدول (4-2) توزیع فراوانی مربوط به سطح تحصیلات…………………………………………… 73

جدول (4-3) توزیع فراوانی مربوط به جنسیت……………………………………………………… 74

جدول (4-4) توزیع فراوانی مربوط به تجربه كاری………………………………………………… 75

جدول(4-5) آمار توصیفی مربوط به متغیر‌ها…………………………………………………………. 76

جدول (4-6) مربوط به آزمون كولموگروف- اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن داده‌ها… 77

جدول (4-7) مربوط به فاكتور‌های درون گروهی…………………………………………………… 78

جدول (4-8) مربوط به آمار توصیفی فاكتور‌های درون گروهی…………………………………. 78

جدول(4-9) اثر فاكتور‌های درون گروهی……………………………………………………………. 78

جدول (4-10)آمار توصیفی مربوط به تأثیر هنجارهای ذهنی مدیران و کارکنان روابط عمومی شركت مخابرات ایران در گرایش به استفاده از سامانه‌های پیامکی………………………………………………………………………………. 80

جدول(4-11)آزمون t تک متغیره مربوط به تأثیر هنجارهای ذهنی مدیران و کارکنان روابط عمومی شركت مخابرات ایران در گرایش به استفاده از سامانه‌های پیامکی…………………………………………………………………. 80

جدول (4-12)آمار توصیفی مربوط به تأثیر تجربیات قبلی مدیران و کارکنان روابط عمومی شركت مخابرات ایران در گرایش به استفاده از سامانه‌های پیامکی………………………………………………………………………………. 81

جدول(4-13)آزمون t تک متغیره مربوط به تأثیر تجربیات قبلی مدیران و کارکنان روابط عمومی شركت مخابرات ایران در گرایش به استفاده از سامانه‌های پیامکی…………………………………………………………………………… 81

جدول (4-14)آمار توصیفی مربوط به تأثیر عوامل بیرونی(محیطی) بر گرایش مدیران و کارکنان روابط عمومی شركت مخابرات ایران به استفاده از سامانه‌های پیامکی……………………………………………………………………. 83

جدول(4-15)آزمون t تک متغیره مربوط به تأثیر عوامل بیرونی(محیطی) بر گرایش مدیران و کارکنان روابط عمومی شركت مخابرات ایران به استفاده از سامانه‌های پیامکی……………………………………………………….. 83

جدول (4-16)آمار توصیفی مربوط به تأثیر نگرش مدیران و کارکنان روابط عمومی شركت مخابرات ایران در گرایش به استفاده از سامانه‌های پیامکی…………………………………………………………………………………………… 84

جدول(4-17)آزمون t تک متغیره مربوط به تأثیر نگرش مدیران و کارکنان روابط عمومی شركت مخابرات ایران در گرایش به استفاده از سامانه‌های پیامکی………………………………………………………………………………. 84

جدول (4-18)آمار توصیفی مربوط به تأثیر شرایط استفاده بر گرایش مدیران و کارکنان روابط عمومی شركت مخابرات ایران به استفاده از سامانه‌های پیامکی………………………………………………………………………………. 86

جدول(4-19)آزمون t تک متغیره مربوط به تأثیر شرایط استفاده بر گرایش مدیران و کارکنان روابط عمومی شركت مخابرات ایران به استفاده از سامانه‌های پیامکی…………………………………………………………………………… 86

جدول (4-20)آمار توصیفی مربوط به تأثیر عوامل اقتصادی بر گرایش مدیران و کارکنان روابط عمومی شركت مخابرات ایران به استفاده از سامانه‌های پیامکی………………………………………………………………………………. 88

جدول(4-21)آزمون t تک متغیره مربوط به تأثیر عوامل اقتصادی بر گرایش مدیران و کارکنان روابط عمومی شركت مخابرات ایران به استفاده از سامانه‌های پیامکی……………………………………………………………………. 89

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

1-1مقدمه

پیشرفت­ها و تغییرات سریع در فناوری اطلاعات و ارتباطات، با لا رفتن سطح انتظارات جامعه، تقاضاهای جدید مشتریان، افزایش خدمات الکترونیکی، راه­اندازی سیستم­های اتوماسیون اداری، افزایش رقابت بین ارائه دهندگان خدمات و… همه و همه منجر به کاهش تقاضا برای خدمات سنتی و افزایش تقاضا برای خدمات جدید گردیده است. نوآوری عمری به درازای عمر بشر دارد زیرا بشر همواره به دنبال یافتن راه­های جدیدی برای انجام کارهای خود بوده است. بدون نو آوری، دنیایی که در آن زندگی می­کنیم چهره­ای کاملاٌ متفاوت خواهد داشت، تصور دنیایی بدون هواپیما، اتومبیل، مخابرات و… بسیار مشکل است.( گراویتچ[1]، 1967: 123-124 ).

مخابرات به عنوان یکی از ارکان مهم و حیاتی در امر ارتباطات و فناوری اطلاعات، به عنوان یکی از شرکت­های شاخص و برتر شناخته شده در برقراری ارتباطات و فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی جوامع نقش زیربنایی دارد. (بشیریه،1384).

به همین دلیل و با عنایت به وجود رقبای جدید در صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات راه توسعه و پیشرفت مداوم این شرکت در گرو ارایه خدمات نوین و متناسب با نیاز مشتریان می­باشد. لذا، در صورتی که بتواند مؤلفه­های تأثیرگذار بر نوآوری را از دیدگاه مدیران خودشناسایی نموده و آنها را در سازمان خود نهادینه نماید قطعاٌ به توسعه و بالندگی خود بیش از پیش ادامه خواهد داد. برای بیان بیشتر اهمیت موضوع به تعدادی از نتایجی که در پی نوآوری بدست می­آید اشاره می­شود:

– نوآوری عامل تولیدات و مخابرات؛

– نوآوری عامل افزایش کمیت، تنوع تولیدات و خدمات؛

– نوآوری عامل افزایش کیفیت تولیدات و خدمات و موفقیت در رقابت؛

– نوآوری عامل کاهش هزینه­ها، ضایعات و اتلاف منابع؛

– نوآوری عامل افزایش انگیزش کاری کارکنان سازمان؛

– نوآوری عامل ارتقای بهره­ وری سازمان؛

– نوآوری عامل کاهش بوروکراسی اداری؛ کاهش پشت میزنشینی و مشوق عمل­گرایی.

خدمات تلفن همراه ظرفیت قدرتمندی از گستره بازاریابی را در اختیار شرکت­ها قرار می‌دهد اما تحقیقات زیادی در خصوص میزان تاثیرات، شاخص­های تاثیرگذار بر گروه‌های هدف و نیز تحلیل رفتار­های مورد انتظار از آنها صورت نگرفته است. تحقیقات در خصوص استفاده از سامانه‌های پیامکی در حوزه سازمان­های غیر انتفاعی که گیرندگان پیام­ها هیچ گونه عواید مادی برایشان در برنخواهد داشت به ندرت صورت گرفته است، به ویژه این که کلیه تحقیقات مورد مطالعه، اعم از داخلی و خارجی متمرکز بر بازاریابی کالا توسط این ابزار نیرومند بوده است.

1-2 بیان مسأله

امروزه در سازمان‌ها نیاز به شناخت و درک متقابل برای ایجاد رابطه بهینه و توسعه تفاهم با دیگر نهادها و عموم مردم به عنوان یک اصل اساسی پذیرفته شده است. این فرآیند که به منظور تسهیل حرکت در مسیر نیل به اهداف سازمانی شکل می‌گیرد، روابط عمومی نام گرفته است. روابط عمومی با شناسایی امکانات و شرایط محیط بیرون سازمان و پیوند دادن آن‌ها با شرایط درونی، می‌تواند اجرای فرامین و پیگیری اهداف سازمان را آسان تر نموده و ارتباط تأثیرگذاری با جامعه برقرار نماید. روابط‏ عمومی هوشمند با استفاده از تکنولوژی‌های روز ارتباطی فضای حاکم بر محیط درون سازمانی را مدیریت می‌کند و جریان اندیشه سازی و تصمیم گیری‌های اجتماعی را در جهت اهداف و منافع سازمان تحت تأثیر قرار می‌دهد. یکی از ابزارهای کارآمد ارتباطی که می‌تواند به عنوان رسانه مستقل و با نفوذ هر سازمان به کار گرفته شود سامانه پیام کوتاه است.روابط عمومی، به عنوان واحد ارتباطی- اطلاعاتی یك پاره سیستم، كاركرد اصلی سیستم اجتماعی كه در درون ابرسیستم جامعه قرار دارد، مدیریت جریان اطلاعاتی و خدمت به ایجاد و توسعه مناسبات دوسویه و همسنگ میان آن سازمان با همگان از جمله مشتریان است. (كارل بوتان ووینسنت هزلتون، 1378؛ امینی، 1355: 1)

گرچه امروز آنچه از موبایل می‌بینیم صفحه‌ای کوچک، کیبوردی محدود و حافظه‌ای اندک است و هنوز با کامپیوتر فاصله زیادی دارد، اما بزودی با تغییر گرایش و ذائقه مردم، موبایل‌ها، نقطه ثقل فن آوری اطلاعات دنیا خواهند بود. با کوچکتر شدن تراشه‌های دیجیتال و پیدایش حافظه‌های فلش، امکان ذخیره سازی با سرعت محاسباتی بالا و در حجم بسیار بالاتر از آنچه در گذشته میسر بود ممکن گشته است. دیری نمی‌پاید که اثری از‌هاردها، مانیتورهای امروزی و کیبوردهایی که سالها با آنها مانوس بوده ایم نخواهد ماند. امروزه آشنایی و سرعت گسترش موبایل در همه کشورهای جهان من جمله کشورهای جهان سوم، سرعت و شتابی افزون تر از گسترش کامپیوتر یافته است و طبقات عمومی‌تری از مردم، خود را قادر به استفاده از ویژگی‌های موبایل می‌بینند. بسیاری از ایده‌ها، قابلیت‌ها و نو آوری‌های فن آوری اطلاعات، که قبلا در کامپیوترها مدت‌ها با آنها مانوس بوده ایم و برای ما تازگی ندارند، وقتی بر روی موبایل‌ها ارائه می‌شوند بسیار جذابترند. تقریبا نمی‌توان زمینه نرم افزاری خاصی را اشاره کرد که در دنیای موبایل برای آن برنامه‌ای نوشته نشده است. تغییر پلت فرم نرم افزاری فن آوری اطلاعات دنیا از کامپیوتر به موبایل، مزایای خاص خود را خواهد داشت. یکی از امکانات بی نظیری که موبایل‌ها در اختیار ما می‌گذارند سرویس پیام کوتاه یا پیامک است.

امروزه تبلیغات از طریق تلفن همراه به دلیل ضریب نفوذ بالا در میان سازمانها، به عنوان یك رسانه پرطرفدار در عرصه تبلیغات معرفی شده است. (گارتنر، [2]2011).

تا سال 2015 در آمد كل ناشی از تبلیغات از طریق موبایل در كل دنیا به حدود 5/20 میلیارد دلار می‌رسد كه خود یك بازار بسیار بزرگ جهانی است.(اسپیک [3]، 1997).

با توجه به اهمیت نقش پیامک در سازمانهای امروز در این تحقیق، در نظر داریم تا از طریق شناخت عوامل مؤثر بر گرایش به سامانه‌های پیامکی از دیدگاه مدیران و کارکنان روابط عمومی شرکت مخابرات ایران راهكارهای تقویت نوآوری و درجه اهمیت هر یك از آن مؤلفه‌ها را مشخص نماییم. بنابراین مساله اصلی این تحقیق این است که چه عواملی بر گرایش افراد به استفاده از سامانه‌های پیامکی در روابط عمومی شرکت مخابرات ایران موثر باشند؟

صفحه :116

 

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***