Get a site

دانلود پایان نامه رشته مهندسی برق با موضوع اتوماسیون سیستم های قدرت

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق با عنوان :    اتوماسیون سیستم های قدرت    در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشـگاه آزاد اسـلامی

واحد تهران جنـوب

دانشكده تحصیلات تكمیلی

سمینار برای دریافت درجه كارشناسی ارشد ” M.Sc “

مهندسی برق – كنترل

عنـوان :

اتوماسـیون سیستمهای قدرت

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیـــده :
با ورود كامپیوترها و دیگر تجهیزات الكترونیكی به عرصه سیستم های قدرت انتظارات مصرف كنندگان برق روز به روز در حال افزایش است . با توجه به چنین توقعاتی راه حل هایی همچون اتوماسیون فیدرهای توزیع برای داشتن انرژی برق بی وقفه وكاهش زمان خاموشی م شـتریان اجتناب نا پذیر است . شركتهای توزیع كشورمان نیز با اجـرای طـرح مكانیزاسـیون سیـستم توزیع گامهای نخستین را برای اتوماسیون شبكه های توزیع برداشته و اجرای اتوماسـیون در برخی قسمتهای آن به مورد اجرا گذاشته شده است .در این سمینار با بررسـی امكانـات لازم برای اتوماسیو ن فیدر، تاثیر اتوماسیون را در كاهش زمان خاموشی مـصرف و پروتكـل هـای استاندارد در این زمینه را جهت اتوماسیون فیدر تشریح SCADA كننـدگان و سیـستمهای ارتباطی و مخابراتی می كند.
مقـــدمه :
گسترش روز افزون شبكه های توزیع موجب شده تا دیگر امكان استفاده از روشـهای سـنتی بهره برداری ، نگهداری و حفاظت شبكه میسرنباشد . به همین دلیل برداشت اطلاعات شـبكه های توزیع ، مدون سازی آنها ونیز بهره گیری از سیستم اتوماسیون امری بـدیهی و اجتنـاب ناپذیرمی باشد . طبق تعریف ارائه شده از سوی موسسه IEEE سیستم اتوماسیون توزیـع ، DAS سیستمی است كه قادر به نظارت ، هماهنگ نمـودن و اعمـال فرمـان روی تجهیـزات بصورت بلادرنگ و از راه دور دركل سیستم اعم از پست ، فیدر و در محل مصرف میباشد . معمولاً میتواند بصورت فاز به فاز اجرا شود . ضرورت اجرای DAS سیستم اتوماسیون در ایران با توجه به شرایط نامطلوب اكثرشبكه های توزیع ، بیشتر احساس می شود . در حال حاضر از دغدغه های مهم صنعت برق كشور كه توجه تمامی مسئولین و كارشناسان بهره بـردار را بـه خود جلب نموده ، مشكلات و معضلات موجود درسطح شبكه های توزیع می باشـد . از جملـه مشكلات موجود در شبكه های توزیع ، بالا بودن تلفات ، افت ولتاژ غیرمجاز ، خاموشی هـای طولانی مدت برق می باشد كه با توجه به حجم زیاد سرمایه گذاری انجام گرفته در ایـن نـوع شبكه ها و لزوم بهره برداری مناسب ، ایجاد مراكز اتوماسیون توزیع بعنوان یك راه حل اساسی مطرح میگردد. پیاده سازی سیستم اتوماسیون در شبكه توزیع به اقتصادی كردن بهره برداری منجر خواهد شد . مسئله اقتصادی آنقدر اساسی و مهم است كه در یكایك اهداف اتوماسیون بخوبی قابل لمس می باشد . بطوریكه ازعوامل اصل روی آوری و استفاده از آن در شبكه های توزیع می باشد.
تعداد صفحات: 74
قیمت: شش هزار تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :       

****         serderehi@gmail.com