دانلود پایان نامه : رابطه بین انواع شخصیت و رفتار شهروندی سازمانی درکارمندان شعب بانک ملی استان گیلان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

عنوان : رابطه بین انواع شخصیت و رفتار شهروندی سازمانی درکارمندان شعب بانک ملی استان گیلان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت دولتی

 

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته : مدیریت دولتی             گرایش منابع انسانی

 

عنوان:

« رابطه بین انواع شخصیت و رفتار شهروندی سازمانی درکارمندان شعب  بانک ملی استان گیلان »

 

 

استاد راهنما

جناب آقای دکتر سعید باقر سلیمی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

عنوان شماره صفحه
فصل  اول:کلیات تحقیق
1-1)        مقدمه 3
1-2)        بیان مساله 4
1-3)        اهمیت و ضرورت تحقیق 7
1-4)        اهداف تحقیق 9
1-5)        چارچوب نظری تحقیق 9
1-6)        فرضیه های تحقیق 11
1-7)        تعریف مفهومی و عملیاتی 12
1-8)        قلمرو تحقیق 15
فصل دوم:ادبیات  و پیشینه تحقیق
بخش اول: رفتار شهروندی سازمانی 18
2-1-1) مقدمه 18
2-1-2) رفتار شهروندی سازمانی 18
2-1-3) دو رویکرد اصلی در تعاریف مربوط به مفهوم رفتار شهروندی سازمانی: 20
2-1-3-1) رفتارهای در نقش و فرانقش 20
2-1-3-2) تمام رفتارهای مثبت در داخل سازمان 21
2-1-4) کارکردهای رفتار شهروندی سازمانی 22
2-1-4-1) مدل گراهام 22
2-1-4-2) مدل ارگان 23
2-1-4-3) مدل پودساکف و همکاران 24
2-1-4-4) مدل لامبرت 25
2-1-4-5) مدل بورمن و همکارانش 26
2-1-5) عوامل موثر بر بروز رفتار شهروندی سازمانی 26
2-1-5-1) سرمایه اجتماعی 26
2-1-5-2) هوش عاطفی (هیجانی) 27
2-1-5-3) رهبری تحول آفرین 28
2-1-5-4) عدالت سازمانی 29
2-1-6) عوامل تاثیر پذیر از رفتار شهروندی سازمانی 29
2-1-6-1) تعهد سازمانی 30
2-1-6-2) عملکرد کارکنان 30
2-1-6-3) بهره وری نیروی انسانی 31
2-1-7) رفتار ضد شهروندی سازمانی 32
بخش دوم: شخصیت 35
2-2-1) مقدمه 35
2-2-2) تعریف شخصیت 36
2-2-3) نظریه های شخصیت 37
2-2-3-1) نظریه کاستا و مک کری (1987) 38
2-2-3-2) نظریه فروید 40
2-2-3-3) نظریه یونگ 41
2-2-3-4) نظریه کاتل 42
2-2-3-5) نظریه آیزنک دربارۀ شخصیت 44
2-2-3-6) نظریه های کوچک یا نظریه های نوار باریک 46
بخش سوم: پیشینه تحقیق
2-3-1) تحقیقات داخلی 49
2-3-2) تحقیقات خارجی 51
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1) مقدمه 54
3-2) روش تحقیق 55
3-3) جامعه و نمونۀ آماری 55
3-4) بررسی نرمال بودن متغیر دوم 56
3-5) روش ها و ابزار جمع آوری داده ها و اطلاعات 58
3-6) روایی و پایایی ابزار اندازه گیری 59
3-7) روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات 61
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل اطلاعات
4-1) مقدمه 63
4-2) توصیف متغیر های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان: 64
4-3) توصیف متغیر های تحقیق 70
4-4) آزمون فرضیات تحقیق 77
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1) مقدمه 82
5-2) خلاصه تحقیق 82
5-3) نتایج آمار توصیفی 83
5-4) توصیف متغیرهای تحقیق 84
5-5) نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق 85
5-6) پیشنهادات با توجه به فرضیه های تحقیق 87
5-7) پیشنهاد برای تحقیقات آتی 89
5-8)محدودیت های تحقیق 89
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جداول، شکل ها و نمودارها

جداول:
2-1) سیرتکاملی متغیّر های رفتار شهروندی سازمانی 20
2-2) ویژگی های شخصیتی تهیه شده به وسیله کاتل 43
2-3) طبقه بندی شخصیت از نظر آیزنک 45
3-1) آزمون كولموگروف- اسمیرنف برای متغیر رفتار شهروندی سازمانی 56
3-2) پرسش نامه و ابعاد آن 59
3-3) جدول آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق 60
4-1) توصیف جنسیت پاسخ دهندگان 64
4-2) توصیف وضعیت تاهل پاسخ دهندگان 65
4-3) سن پاسخ دهندگان 66
4-4) توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان 67
4-5) توصیف سابقه کار پاسخ دهندگان 68
4-6) توصیف نوع استخدام پاسخ دهندگان 69
4-7) توصیف متغیر رفتار شهروندی سازمانی 70
4-8)  توصیف متغیر ثبات عاطفی 71
4-9) توصیف متغیر برون گرایی 72
4-10) توصیف متغیر تجربه پذیری 73
4-11) توصیف متغیر سازگاری 74
4-12) توصیف متغیر هوشیاری 75
4-13) توصیف متغیر شخصیت 76
4-14) ضریب همبستگی بین ثبات عاطفی و رفتار شهروندی سازمانی 77
4-15) ضریب همبستگی بین برون گرایی و رفتار شهروندی سازمانی 78
4-16) ضریب همبستگی بین تجربه پذیری و رفتار شهروندی سازمانی 79
4-17) ضریب همبستگی بین سازگاری و رفتار شهروندی سازمانی 79
4-18) ضریب همبستگی بین با وجدان بودن و رفتار شهروندی سازمانی 80
 

 

شکل ها:

1-1)        مدل مفهومی تحقیق 11
 

نمودارها:

نمودار میله ای جنسیت پاسخ دهندگان 64
نمودار میله ای وضعیت تاهل پاسخ دهندگان 65
نمودار میله ای سن پاسخ دهندگان 66
نمودار میله ای تحصیلات پاسخ دهندگان 67
نمودار میله ای سابقه کار پاسخ دهندگان 68
نمودار میله ای نوع استخدام پاسخ دهندگان 69
هیستوگرام  متغیر رفتار شهروندی سازمانی 70
هیستوگرام  متغیر ثبات عاطفی 71
هیستوگرام  متغیر برون گرایی 72
هیستوگرام  متغیر تجربه پذیری 73
هیستوگرام  متغیر سازگاری 74
هیستوگرام  متغیر هوشیاری 75
هیستوگرام  متغیر شخصیت 76
منابع 90
پیوست ها 96
پرسشنامه 97
خروجی های نرم افزار 102
چکیده انگلیسی 113

 

 

 

چکیده:

هدف اصلی این تحقیق، بررسی و شناسایی ارتباط بین شخصیت و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شعب بانک ملی استان گیلان  است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی، و از نظر روش اجرا توصیفی است. روش جمع آوری اطلاعات میدانی و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد می باشد. بطوریکه برای اندازه گیری شخصیت از پرسش نامه (پنج گانه شخصیتی (NEO)) استفاده شده است،  و سوالات رفتار شهروندی سازمانی نیز برگرفته از پرسشنامه (پودساکف و همکاران، 1990) است. جامعه آماری تحقیق  حاضر کارکنان شعب بانک ملی استان گیلان به تعداد 1234  نفر می باشد. پرسشنامه ها بین  221 نفر از آنها، که بر طبق فرمول نمونه گیری جامعه محدود و روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده بودند، توزیع گردید. روش آزمون فرضیه های تحقیق، آزمون همبستگی و با استفاده از نرم افزار  SPSS 18 می باشد نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که بین شخصیت و رفتارشهروندی کارکنان شعب بانک ملی استان گیلان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و از بین 5 بعد شخصیت، بعد برون گرایی از همبستگی قوی تری با رفتار شهروندی سازمانی نسبت به ابعاد دیگر برخوردار است. همچنین بین بعد سازگاری و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنی داری وجود ندارد.

 

کلمات کلیدی:

شخصیت، ثبات عاطفی، برونگرایی، تجربه پذیری، سازگاری، با وجدان بودن، رفتار شهروندی سازمانی.

 

 

کلیات تحقیق

 

  • مقدمه

بر خلاف گذشته كه از كاركنان انتظار می رفت تا در حد نقش های رسمی عمل كنند، در قراردادهای روانشناختی جدید رفتارهای فراتر از نقش مورد انتظار است. تحقیقات كنونی این رفتارها را تحت عنوان رفتار شهروندی سازمانی مد نظر قرار داده اند. در دهه های اخیر اصطلاحاتی برای تشریح چنین رفتارهایی استفاده شده اند نظیر، رفتار پیش اجتماعی، رفتار فرانقشی و خودجوشی سازمانی  و عملكرد زمینه ای. هر چند هر كدام از این مفاهیم خواستگاه متفاوتی داشته اند، ولی به طور كلی به مفهو م یكسانی اشاره دارند كه در این تحقیق تحت عنوان رفتار شهروندی سازمانی[1]، مدنظر قرار می گیرند و منظورآن دسته از فعالیت های مرتبط با نقش افراد در سازمان است كه فراتر از انتظارات وظیفه و شرح شغل، توسط فرد انجام می شود و هرچند كه سیستم پاداش رسمی سازمان این رفتارها را شناسایی نمی كند ولی برای عملكرد خوب سازمان، مؤثر هستند (کاخکی و قلی پور، 1386: 117). رفتار شهروندی سازمانی برای اولین بار توسط بتمن و اورگان (1983) بکار گرفته شد. اورگان (1988) رفتار شهروند سازمانی را به این صورت تعریف کرد: “رفتار فردی که به وضوح نبوده و بطور غیر مستقیم توسط سیستم پاداش رسمی شناسایی می شود و رفتارهایی که نقش حیاتی در کارکرد اثربخش سازمان ایفا می کنند (Pavalache-Ilie, 2014: 490).

انسان، به صورت یك كل سازمان یافته عمل می كند و كمتر جنبه ای از كنش و رفتار انسان را خواهیم یافت كه از منش و شخصیت وی تأثیر نگرفته باشد؛ از این رو، بدیهی است كه رفتارهای شهروندی سازمانی نیز از شخصیت[2]  تأثیر پذیرند. شخصیت یكی از این عوامل پیش بینی كننده رفتار و یكی از عوامل پدیدآورنده تفاوت های فردی موجود بین افراد است. شخصیت بیانگر آن دسته از ویژگی های فردی است كه الگوهای ثابت فكری، عاطفی و رفتاری را در بر می گیرد و پایاترین پیش بینی كننده معیارهای مختلف شغلی محسوب می شود، بالاخص در پژوهش هایی كه شخصیت را به رفتار شهروندی سازمانی مرتبط می كند (رافضی و همکاران، 1391: 44-45). اورگان (1994) اساس نظری برای ارتباط بین رفتار شهروندی سازمانی و شخصیت را بر این می داند که چون رفتار فرد با نگرش های کلی اش ارتباط دارد و از آنجا که شخصیت افراد بر نگرش های کلی آنها تاثیر می گذارد، شاید بتوان فرض کرد که شخصیت با رفتار شهروندی سازمانی ارتباط داشته باشد (یوسفی امیری و همکاران، 1392: 71).

نظر به ضرورت تامل در رفتار شهروندی سازمانی و نقش شخصیت، و اهمیت تبیین آن در سازمانهای فعال در حوزه کسب و کار، انگیزه انجام این تحقیق در ذهن محققین شکل گرفت. در این فصل به بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف، چارچوب نظری، فرضیات تحقیق، تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها، و قلمرو تحقیق پرداخته می شود.

 

[1]  Organizational citizenship behavior (OCB)

[2]  personality

[3]  Batman et al.,

[4] Pavalache-Ilie

[5] Mahdiuon

تعداد صفحه : 113

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***