دانلود پایان نامه : رابطه اتوماسیون اداری با رضایت مشتریان سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت

گرایش : بیمه

عنوان : رابطه اتوماسیون اداری با رضایت مشتریان سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت بازرگانی

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت بازرگانی               گرایش: بیمه

عنوان:

رابطه اتوماسیون اداری با رضایت مشتریان سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

استاد راهنما:
دکتر فردین مهرابیان

بهمن 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

چکیده:. 1

فصل اول: کلیات تحقیق. 2

1-1) مقدمه. 3

1-2) بیان مسأله :. 5

1-3) اهمیت تحقیق. 7

1-4) اهداف تحقیق :. 8

1-5) چهارچوب نظری تحقیق:. 8

1-6) فرضیه‌ها :. 9

1-7) تعریف مفهومی  و عملیاتی متغیرها (روش اندازه گیری متغیرها):   10

1-8) قلمرو تحقیق:. 12

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق. 13

2-1 اتوماسیون اداری. 14

2-1-1 مزایا و معایب اتوماسیون اداری. 15

2-1-2 ارگونومی در مکانیزاسسیون اداری. 17

2-1-3 بکار گیری تکنولوژی در اتوماسیون اداری. 18

2-1-4 مجموعه نرم فزار های اتوماسیون. 19

2-1-5 اداره مجازی ( Virtual   office ). 19

2-1-6 نمونه کاربرد های سیستم اتوماسیون اداری. 21

2-1-6-1 سیستم اطلاعاتی اتوماسیون اداری ( OAS ). 21

2-1-6-2 سیستمهای اطلاعاتی ارتباطات الکترونیکی  ( ECS ). 21

2-1-6-3 سیستمهای اطلاعاتی عملیاتی  ( TPS ). 21

2-1-6-4 سیستمهای اطلاعاتی مدیریت ( MIS ). 22

2-1-6-5 سیستمهای مطالعاتی کمک به تصمیم گیری ( DSS ). 22

2-1-6-6 سیستمهای اطلاعاتی جامع و یکپارچه (ES ). 22

2-1-7 سیستمهای اطلاعاتی اتوماسیون اداری ( OAS ). 23

2-1-7-1 جدول انواع کاربرد های سیستم اتوماسیون اداری. 25

2-1-8 نکات برجسته درباره اتوماسیون  و بهسازی روشهای کار   26

2-1-9 بهبود كار و اتوماسیون. 29

2-2) رضایت مندی مشتری :. 32

2-2-1) تعریف رضایت مشتری :. 34

2-2-2) روش های جذب مشتری:. 36

2-2-3) مراحل ارائه خدمات مطلوب برای جذب مشتری :. 37

2-2-4) اندازه گیری رضایت مشتری :. 41

2-2-5) شاخص های رضایت مشتری:. 42

2-2-5-1 شاخص رضایت مشتری سوئدی ( SCSB):. 42

2-2-5-2  شاخص رضایت مشتری آمریکایی(ACSI):. 44

2-2-5-3.  شاخص رضایت مشتری اروپایی(ECSI). 46

2-2-5-4  سایر شاخص های ملی رضایت مشتری:. 47

2-3) پیشینه تحقیق. 50

فصل سوم: روش تحقیق. 54

3-1)  مقدمه. 55

3-2) روش تحقیق:. 55

3-3) روش و ابزار  گردآوری اطلاعات :. 56

3-4) جامعه آماری، تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری:. 57

3-4-1) جامعه آماری :. 57

3-4-2) نمونه و روش نمونه گیری :. 57

3-5) پایایی متغیرهای پرسشنامه:. 59

3-6) روایی پرسشنامه:. 59

3-7) روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات :. 60

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها. 61

4-1) مقدمه. 62

4-2) آمار توصیفی. 62

4-2-1) تحلیل خصوصیات جمعیت شناختی مشتریان. 63

4-2-2) تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق:. 69

4-3) بررسی فرضیه های تحقیق:. 72

4-3-1) بررسی فرضیه اصلی:. 73

4-3-2) بررسی فرضه های فرعی تحقیق:. 73

4-3-3) سنجش رضایت مشتریان از ابعاد کیفیت خدمات:. 77

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات. 80

5-1)مقدمه:. 81

5-2) خلاصه نتایج آمار توصیفی:. 81

5-3) خلاصه نتایج فرضیه‌های تحقیق:. 82

5-4) بحث و نتیجه گیری. 83

5-5) پیشنهادات کاربردی. 84

5-6) پیشنهادات بمنظور تحقیقات آتی:. 85

5-7) محدودیت های تحقیق:. 85

منابع و مآخذ. 87

پیوست ها. 91

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                          صفحه

جدول 1-1 تعریف عملیاتی  متغیر خدمات اتوماسیون.. 11

جدول 1-2 تعریف عملیاتی  متغیر رضایت مشتریان.. 11

جدول 3-1 توزیع سوالات پرسشنامه.. 57

جدول 3-2 آلفای کرونباخ متغیرهای پرسشنامه.. 59

جدول 4-1: جنسیت مشتری.. 63

جدول 4-2: سن مشتری.. 64

جدول 4-3: تحصیلات مشتریان.. 65

جدول 4-4: شغل مشتری.. 66

جدول 4-5: محل سکونت مشتری.. 67

جدول 4-6: وضعیت تاهل مشتری.. 68

جدول 4-7: آمار توصیفی متغیر خدمات اتوماسیون و مؤلفه هایش (N=270)   69

جدول 4-8: آمار توصیفی متغیر رضایت کلی (N=270).. 71

جدول 4-9: میانگین و انحراف معیار پاسخ به سوالات.. 72

جدول 4-10: همبستگی پیرسون فرضیه اصلی.. 73

جدول 4-11: همبستگی پیرسون راحتی و رضایت کلی.. 74

جدول 4-12: همبستگی پیرسون مدیریت صف و رضایت کلی مشتریان.. 75

جدول 4-13: همبستگی پیرسون شخصی سازی و رضایت کلی مشتریان.. 75

جدول 4-14: همبستگی پیرسون پاسخگویی و رضایت کلی مشتریان.. 76

جدول 4-15: همبستگی پیرسون ایمنی و رضایت کلی مشتریان.. 77

جدول 4-16: نتایج رتبه بندی آزمون دبلیو کندال.. 78

جدول 5-1:  خلاصه نتایج آمار توصیفی داده های جمعیت شناختی مشتریان شرکت کننده.. 81

جدول 5-2: نتایج فرضیه های تحقیق.. 83

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                           صفحه

نمودار 2-1 چرخه مجازی ارتباط بین سازمان و مشتری. 32

نمودار 2-2 پیوند بین کارکنان، مشتریان و استراتژی در سازمان   33

نمودار 2-3 چرخه خدمت مطلوب به مشتری. 34

نمودار 2-4 دیاگرام سنجش رضایت مشتریان. 42

نمودار 4-1: نمودار ستونی جنسیت مشتریان. 63

نمودار 4-2: نمودار ستونی سن مشتریان. 64

نمودار 4-3: نمودار ستونی تحصیلات مشتریان. 65

نمودار 4-4: نمودار ستونی شغل مشتریان. 66

نمودار 4-5: نمودار ستونی محل سکونت مشتریان. 67

نمودار 4-6: نمودار ستونی وضعیت تاهل مشتریان. 68

نمودار 4-7: هیستوگرام توزیع نرمال متغیر خدمات اتوماسیون. 70

نمودار 4-8: هیستوگرام توزیع نرمال متغیر رضایت کلی. 71

 

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                       صفحه

شکل 1-1 طرح جامع اتوماسیون اداری در سازمان تامین اجتماعی (وب سایت سازمان تامین اجتماعی). 4

شکل 1-2 مدل نظری تحقیق. 9

شکل 2-1 ساختار سازمانی دایره ای. 40

شکل 2-2: مدل شاخص رضایت مشتری سوئدی. 43

شکل 2-3: شاخص رضایت مشتری آمریکایی. 45

شکل 2-4: شاخص رضایت مشتری اروپایی. 46

شکل 2-5: شاخص ملی رضایت مشتری پیشنهادی جانسون و دیگران برای نروژ   48

شکل 2-6: شاخص رضایت مشتری ترکیه ای. 49

شکل 2-7: شاخص رضایت مشتری ایرانی. 50

 

 

 

چکیده:

امروزه اجرای اتوماسیون اداری مزایای بسیاری را برای سازمان ها از جمله مشتریان شان فراهم نموده است. سرعت، دقت، ایمنی و … از این مزایای اند. هدف تحقیق حاضر بررسی اثر اتوماسیون اداری بر رضایت مشتریان سازمان تامین اجتماعی استان گیلان است. روش تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی مشتریان سازمان تامین اجتماعی استان گیلان است که از این بین تعداد 270 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند.  در این تحقیق از روش همبستگی پیرسون بمنظور بررسی فرضیه های تحقیق استفاده شد. نتایج تحقیق نشان از رابطه معنادار مثبت بین خدمات اتوماسیون و رضایت کلی مشتری و ابعاد آن داشت. نتایج بدست آمده نشان دادند که بین خدمات اتوماسیون (در سطح اطمینان 99% ) و رضایت کلی مشتری رابطه مثبت و معنادار به میزان 0.628 وجود دارد. همچنین بین راحتی (در سطح اطمینان 99% ) و رضایت کلی مشتری (r=0.439)، مدیریت صف و رضایت کلی مشتری (r=0.501)، شخصی سازی و رضایت کلی مشتری (r=0.414)، و پاسخگویی و رضایت کلی مشتری (r=0.510)، ایمنی و رضایت کلی مشتری (r=0.354)،  رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.

 

 

فصل اول: کلیات تحقیق

 

 

بخش اول

کلیات تحقیق

 

 

 

1-1) مقدمه

پیشرفت توسعه، تغییر و تحول و سرعت از نشانه های جهان امروزی می باشد این پیشرفت ، توسعه ، تغییر و تحول در اصول مدیریت و بازاریابی نیز راه یافته است امروزه بسیاری از مفاهیم تئوری ها و کلاً ادبیات مدیریت بر محور مشتری بازنگری و بازنویسی شده اند (عیاری، 1384 ،11).

امروزه تکنولوژی اطلاعات به ما کمک می کند دیوارهایی را که وظایف، محل‌های جغرافیایی و سطوح مدیریتی را از هم جدا می کنند فرو بریزیم و به ما اجازه می دهد شبکه جدیدی از روابط را بین اعضای سازمان و برون سازمان به وجود آوریم.

تکنولوژی اطلاعات که اتوماسیون اداری نیز بخشی از آن است به مجموعه‌ای از سخت افزارها و نرم افزارهای مبتنی بر کامپیوتر گفته می شود که در ذخیره، انتقال، تبدیل داده ها به اطلاعات با معنی به کار می روند.

اتوماسیون اداری از دیدگاه خرد و کلان تاثیراتی را به ارمغان آورده است که اهم آنها عبارتند از :

الف : حذف کاغذ بازی و پیچیدگی امور به منظور افزایش کارایی در سازمان.

ب : رهایی از بحران‌های اقتصادی و کاهش بهره‌وری در سازمانهای عمومی.

ج : تغییرات ساختاری به منظور افزایش بهره وری و بهینه سازی نظام اجرایی.

د : استفاده از هرم اطلاعات (رهنورد 1381 ؛ 74).

صاحبنظران معتقدند که یکی از راه‌های افزایش اثر بخشی سازمان بهبود کیفیت خدمات و منظور از آن تأمین نیازها و انتظارات مشتریان است. دمینگ یکی از پیشگامان نهضت TQM کیفیت  را با رضایت مشتری یکی می‌داند. بنابراین با افزایش کیفیت خدمات، رضایت مشتریان بالا می رود و بدین طریق اثر بخشی سازمان ارتقاء می‌یابد و هدف از اجرای اتوماسیون اداری هم افزایش اثر بخشی سازمان است. البته اثر بخشی سازمان دارای شاخص هایی است که عبارتند از عملکرد مالی، رضایت مشتری، رضایت کارکنان و سازندگان (مک لوید، ترجمه: جمشیدیان 1378 ؛ 473) تکنولوژی اطلاعات در حال حاضر ماهیت و روش های اداری را در سازمان ها دگرگون ساخته است. چنین تغییر و تحولاتی امروزه تحت عنوان اتوماسیون اداری شناخته می شود.

مفهوم اتوماسیون اداری بر این مسئله دلالت دارد که سازمان اداری و در نتیجه ساختار سازمانی را می توان با استفاده از تکنولوژی های موجود و با توجه به اهداف و وظایف مربوط به آن و نیز تواناییهای نیروی انسانی مورد نیاز آن مورد بازنگری قرار داد (رهنورد 1381؛ 74).

طرح جامع اتوماسیون اداری سازمان تامین اجتماعی بر اساس تجربیات گذشته و امکانات فنی موجود و روند تکنولوژی و نگرش به طرحهای مکانیزاسیون تامین اجتماعی سایر کشورها ، پی ریزی گردید و جهت اجرا به واحدهای سازمان ابلاغ شد. این طرح در برگیرنده مولفه هایی است که به صورت شکل 1-1 می باشد.

شکل 1-1: طرح جامع اتوماسیون اداری در سازمان تامین اجتماعی (وب سایت سازمان تامین اجتماعی)

از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر طرح فوق بر رضایت مشتریان در سازمان تامین اجتماعی به منظور بررسی صحت طرح و نمایان نمودن خطاهای سیستم خواهد بود.

 

 

1-2) بیان مسأله :

یکی از عوامل مهم محیطی، مشتریان یک سازمان است. صاحب نظران مدیریت، کسب رضایت مشتری را مهم‌ترین وظایف و اولویت های مدیریت شرکت ها بر شمرده و لزوم پایبندی همیشگی و پایدار مدیران عالی به جلب رضایت مشتریان را پیش شرط اصلی موفقیت به حساب آورده اند (عالی،1381). ضرورت توجه به مشتری و مشتری مداری سال هاست که در کشورهای پیشرفته صنعتی در دستور کار سازمان‌ها قرار گرفته است. سازمان ها در این گونه از کشورها پایه و اساس تداوم و حیات خود را به رضایت مشتریان وابسته دانسته و در راستای جلب رضایت آنان اقدامات اساسی انجام داده اند. از جمله این اقدامات می توان به تدوین استراتژیهای مبتنی بر مشتری مداری، دخالت دادن مشتریان در فرایند تولید و اعلام شعارهایی مانند: حق با مشتری است ، بعنوان رسالت خود، اشاره کرد (Wheelen   and   Hunger, 2002).  از این رو، تقریبا˝ تمام سازمانها و بنگاه های تجاری تلاش می‌کنند تا از طریق نیل به مزایای منحصر به فرد، نسبت به سایر رقبا به موقعیتی ممتاز دست یابند. از سویی دیگر مشتریان همواره در جستجوی عرضه کنندگانی هستند که کالاها یا خدماتی با کیفیت بالا و هزینه کمتر ارائه دهند.

طبق متون علمی موجود ، روش های فراوانی برای بهبود عملکرد سازمان ها ارائه شده است که می توان از آن دسته به روش های مدیریت جامع (TQM) ، ایزوهای متفاوت استانداردسازی و اتوماسیون نمودن فعالیت های سازمان اشاره کرد. بنابراین، اتوماسیون اداری یکی از راههای بهبود عملکرد سازمانها در جهت افزایش رضایت مشتری است، از این رو، تعریف اتوماسیون اداری و نگاهی اجمالی به چگونگی اجرای آن ضرورت می یابد (Yasin et al.,2004).

اتوماسیون ، استفاده از ماشین آلات برای انجام امور فیزیکی است که معمولاً توسط انسان انجام می گیرد. اولین کاربردهای اتوماسیون در کارخانه شروع شد. در اواخر سال های دهه 1950 ماشین آلات تولید چنان طراحی شده بودند که بتوانند بوسیله سوراخ های منگنه شده در نوار کاغذی کنترل شوند. (2003Santos, ). اتوماسیون اداری ، کاربرد فناوری رایانه و ارتباط به منظور تسهیل امور اداری در سازمان به منظور ارتقاء کارائی آنهاست. استفاده از رایانه ها جهت تهیه اسناد، نگهداری و بازیافت آنها و نیز ارسال داده و به بخش‌های مختلف سازمان و خارج از آن اثرات چشمگیری را به همراه داشته است (Al-Hawari and Ward, 2006).

ایده دفاتر بدون کاغذ[1] و نتایج مفید حاصل از آن تنها از طریق بکارگیری سیستم اتوماسیون اداری تحقق می‌یابد (صرافی زاده ، 1381 ؛ 65) بطور خلاصه می توان گفت که سیستم اتوماسیون اداری وظیفه برقراری ارتباطات داخلی سازمان و همچنین افراد سازمان با خارج از سازمان را عهده دار است. این ارتباط به بهبود هماهنگی فعالیت ها و کیفی کردن کار کمک می کند. پردازشگرهای متن ، پست الکترونیک ، ارسال صدا ، ارسال فکس ، ویدئو کنفرانس ، کنفرانس صوتی از ابزارهایی هستند که می تواند در این مجموعه بکار رود.

سیستم اتوماسیون اداری از سیستم های کارتابل (دبیرخانه) آرشیو اسناد و مدیریت فرایندها تشکیل می شود که با سیستم دبیرخانه سیستم های پردازش عملیات و سیستم آرشیو اسناد در ارتباط است. بنابراین «در یک مجموعه کامل اتوماسیون اداری کلیه عملیات سازمان از طریق سیستم های نرم افزاری سازمان دهی می شود».

سازمان تأمین اجتماعی با توجه به اینکه یکی از سازمان های ارائه دهنده خدمات بیمه ای به مردم است و در حال حاضر با زیر پوشش قرار دادن حدود 35 میلیون نفر از مردم و تملک 320 بیمارستان و مرکز درمانی و 476 شعبه و با کادر 21000 نفر کارمند (این آمار طبق اطلاعات موجود در آرشیو اداره کل آمار و اطلاعات سازمان تامین اجتماعی کشور) بزرگترین سازمان بیمه ایی و دومین تولید کننده درمان در کشور است که خدمات متعددی در بخش بیمه و درمان به مشتریان خود ارائه می دهد به این مهم پی برده است که انجام اقداماتی در راستای بالا بردن رضایت مشتریان برای ادامه حیات سازمان ضروری است و بعنوان گسترده ترین سازمان بیمه ای کشور که ماموریت بهسازی نظام تامین اجتماعی ملی را بر عهده دارد ، نمی تواند نسبت به بکارگیری فن آوری های روز بی توجه باشد ، به خصوص اینکه این سازمان دارای سابقه طولانی در استفاده از رایانه است. از طرفی گسترش و تنوع خدمات سازمان ضمن اینکه مسئولیت سنگینی را بر دوش مسئولان این سازمان گذاشته است ، موجب شده تا سطح توقعات و خواسته های بیمه شدگان نیز افزایش یابد.

تنوع ، گستردگی خدمات و جمعیت کلان زیر پوشش این سازمان ، کارشناسان سازمان تامین اجتماعی را بر آن داشت که در جهت رفع نواقص خدمات دهی و همچنین رضایت مشتریان ، راه هایی را برای ارائه خدمات بهتر و بالا بردن رضایت مشتریان اندیشه نماید. در همین راستا از سوی کارشناسان راه حلی تحت عنوان اتوماسیون اداری و مکانیزه نمودن امور به سازمان پیشنهاد شد ، به همین دلیل سازمان بر آن شد که در سال 1373 مقدمات اجرای طرح اتوماسیون اداری را زیر نظر کارشناسان و متخصصین امر به اجرا گذارد، در همین زمینه سازمان با عقد قراردادهایی ، تهیه ، اجرا و نظارت اولیه را به شرکت خدمات ماشینی تامین واگذار نمود.

طرح جامع اتوماسیون اداری سازمان تامین اجتماعی بر اساس تجربیات گذشته و امکانات فنی موجود و روند تکنولوژی و نگرش به طرحهای مکانیزاسیون تامین اجتماعی سایر کشورها ، پی ریزی گردید و جهت اجرا به واحدهای سازمان ابلاغ شد. اتوماسیون اداری برای سازمان تامین اجتماعی دارای مزایایی مانند: انجام کارهای دستی به صورت مکانیزه ، فراهم ساختن بستر لازم جهت تهیه آمار و ارائه اطلاعات آمار ذی‌قیمت اجتماعی، اقتصادی ، بهداشتی و درمانی در گستره نزدیک به یک دوم جمعیت کشور به مسئولان و برنامه ریزان ، صرفه جویی عظیم ملی در وقت و نیروی انسانی ، تسهیل در کار مشتریان و تسریع در ارائه خدمات و حذف مراجعات غیر ضروری و مکرر و رضایت مشتریان بیشتر، بوده است.

از این رو، سوال اصلی تحقیق حاضر به صورت زیر خواهد بود:

اتوماسیون اداری در سازمان تامین اجتماعی چه اثری بر رضایت مشتریان دارد؟

[1] -Papeless Office

تعداد صفحه : 97

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***