دانلود پایان نامه دکتری: اثر تیمول، نایسین و اسید لاکتیک بر روی لیستریا مونوسایتوژنز تلقیح شده به قطعات مرغ

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع دکتری رشته دامپزشکی

عنوان : اثر تیمول، نایسین و اسید لاکتیک بر روی لیستریا مونوسایتوژنز تلقیح شده به قطعات مرغ

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشکده دامپزشکی

پایان نامه

جهت دریافت درجه دکتری عمومی در رشته دامپزشکی

 

 

اثر تیمول، نایسین و اسید لاکتیک بر روی لیستریا مونوسایتوژنز تلقیح شده به قطعات مرغ

 

اساتید راهنما

دکتر سعید خانزادی

دکتر عبدالله جمشیدی

 

استاد مشاور

دکتر محمد عزیز زاده

دی ماه 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

لیستریا مونوسایتوژنز باكتری گرم مثبت، هوازی تا بی هوازی اختیاری و میله ای شكل است كه باعث بیماری لیستریوزیس در انسان و حیوانات می شود. لیستریا مونوسایتوژنز یکی از مهم ترین پاتوژن های غذا زاد محسوب می گردد.

هدف از انجام این مطالعه بررسی اثرات بازدارندگی تیمول، نایسین و اسید لاکتیک به تنهایی و بصورت ترکیب با یکدیگر بر باکتری لیستریا مونوسایتوژنز تلقیح شده به قطعات مرغ در غلظت های پایین تر از حداقل غلظت مهاركنندگی می باشد. به این منظور 48 نمونه در 8 گروه برای بررسی اثر تیمول با غلظت  mg/ml04/0، نایسین/ml  gμ 6، اسید لاکتیک 2% و حالت های ترکیبی آن ها طی دوره ی هفت روزه نگهداری در یخچال مورد آزمایش قرار گرفت. تعداد باکتری ها در روزهای صفر، سه و هفت شمارش گردید. نتایج با استفاده از آزمون آماری Repeated measure ANOVA مورد ارزیابی قرار گرفت. میانگین تعداد باکتری در دوره 7 روزه بین گروه ها تفاوت معنی داری داشت (p<0.001). میانگین لگاریتم تعداد باکتری در دوره 7 روزه در تمام گروه ها به جز نایسین  به صورت معنی داری کمتر از گروه کنترل بود. مطالعه ی حاضر نشان داد بیشترین اثر مهارکنندگی به ترتیب مربوط به گروه اسید لاکتیک و ترکیب دوتایی (نایسین+اسید) و گروه ترکیب سه تایی (نایسین+اسید لاکتیک+تیمول) بود. نایسین به تنهایی اثر معنی داری در کاهش جمعیت باکتری نسبت به گروه کنترل نداشت و کمترین اثر را نسبت به گروه اسید لاکتیک و گروه تیمول داشت. تیمول به تنهایی اثر کمتری نسبت به حالت های ترکیبی با اسید و اثر بیشتری نسبت به حالت ترکیبی با نایسین از

خود نشان داد. نتایج این مطالعه نشانگر تاثیر مناسب اسید لاکتیک و ترکیبات دوتایی آن با نایسین و تیمول و ترکیب سه تایی نایسین، تیمول و اسید لاکتیک بر مهار رشد باکتری لیستریا مونوسایتوژنز است.

کلمات کلیدی: لیستریا مونوسایتوژنز، تیمول، نایسین، اسید لاکتیک

فهرست مطالب

 

اثر تیمول، نایسین و اسید لاکتیک بر روی لیستریا مونوسایتوژنز تلقیح شده به قطعات مرغ

 

مقدمه ……………………………………………………………………………………….1

فصل اول: مروری بر تحقیقات انجام شده

1-1- لیستریا 3

1-1-1- رده بندی لیستریا 3

1-1-2- گونه های لیستریا 4

1-1-3- سروتایپ ها 4

1-1-4- طبقه بندی زیرگونه ها 5

1-1-5-رشد. 5

1-1-6- اثرpH.. 6

1-1-7- اثر دما 7

1-1-8- اثر فعالیت آبی.. 7

1-1-9- انتشار در محیط.. 8

1-1-10- انتشار در مواد غذایی و انسان. 8

1-1-11- شیوع. 8

1-1-12- ویژگی های بیماری زایی.. 9

1-1-13- لیستریولازین o. 9

1-1-14- تهاجم درون سلولی.. 10

1-1-15- فعالیت تولید مونوسیت.. 11

1-2- بیماری لیستریوزیس… 12

1-2-1- شیوع. 12

1-2-2- منشاٴ ارگانیسم های بیماری زا 13

1-2-3- بیماری.. 13

1-3- مقاومت لیستریا مونوسایتوژنز در مواد غذایی.. 15

1-4- محدودیت های قانونی لیستریا مونوسایتوژنز در مواد غذایی.. 15

1-5- نگهداری مواد  غذایی با استفاده از دماهای پایین.. 16

1-6- نگهداری مواد غذایی با استفاده از نگهدارنده های شیمیایی 17

1-6-1- اسید های آلی.. 18

1-6-2- اسید لاکتیک.. 18

1-6-3- نایسین.. 19

1-7- اسانس… 21

1-7-1- تیمول. 22

1-8- مروری بر تحقیقات انجام شده 24

 

 

2- فصل دوم: مواد و روش‌ها

2-1- تعیینMIC نایسین و تیمول. 33

2-2- آماده سازی وسایل. 34

2-3- تهیه ی سوسپانسیون باکتری.. 34

2-4- ضدعفونی کردن قطعات مرغ. 35

2-5- تلقیح باکتری به نمونه ها 36

2-6- تیمار نمونه ها 36

2-7- آنالیز آماری.. 38

3- فصل سوم: نتایج

3-1- توصیف رشد باکتری لیستریا مونوسایتوژنز تحت تاثیر اسید لاکتیک، نایسین، تیمول و حالت­های ترکیبی آن­ها در دوره ی مطالعه. 40

3-2- مقایسه ی میانگین لگاریتم تعداد باکتری بین گروه های مختلف در دوره ی مطالعه. 43

4- فصل چهارم: بحث و نتیجه­گیری

4-1- بحث.. 48

4-2- نتیجه گیری و پیشنهادات.. 60

منابع و مراجع. 61

فهرست جدول­ها

 

عنوان و شماره                                                                  صحفه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جدول شماره 3- 1: جدول میانگین، انحراف معیار، مینیمم وماکزیمم لگاریم تعداد باکتری در گروه کنترل، اسیدلاکتیک،  نایسین و تیمول. 41

جدول شماره 3- 2: جدول میانگین، انحراف معیار، مینیمم و ماکزیمم تعداد باکتری در حالت­های ترکیبی و کل گروه­های مورد مطالعه. 42

جدول شماره 3- 3: مقایسه میزان کاهش لگاریتم تعداد باکتری در گروه­­های مختلف مورد مطالعه  45

فهرست تصاویر

 

عنوان و شماره                                                                 صحفه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تصویر شماره 1- 1: ساختار شیمیایی اسید لاکتیک.. 19

تصویر شماره 1- 2: فرمول ساختمانی نایسین. 21

تصویر شماره 1- 3: ساختار شیمیایی تیمول. 23

تصویر شماره 2- 1: دستگاه بگ میکسر 37

تصویر شماره 2- 2: رشد باکتری لیستریا مونوسایتوژنز روی محیط کشت Palcam.. 37

تصویر شماره 3- 1: نمودار میانگین لگاریتم تعداد باکتری در گروه های مختلف.. 46

مقدمه

 

گوشت طیور یکی از مساعدترین مواد غذایی برای رشد باکتری های پاتوژن می باشد که به علت نحوه خاص کشتار و عمل آوری گوشت در معرض آلودگی قرار می گیرد. اکثر مراحل کشتار، در کشتارگاه طیور را می توان به عنوان مراحلی محسوب کرد که بالقوه می توانند لاشه ها را آلوده کنند. سرد کردن لاشه های طیور در مراحل آخر زنجیره کشتار، یکی از فاکتورهای مهم حفظ و نگهداری کیفیت گوشت مرغ به حساب می آید(1).

باکتری لیستریامونوسایتوژنز[1] کوکوباسیل، گرم مثبت غیرهاگ زا می باشد. میزان و پراکندگی این باکتری در طبیعت زیاد است. این باکتری در انسان و حیوان بیماری زا است و عوارض مختلفی را ایجاد می کند. راه اصلی انتقال این باکتری به انسان از طریق مصرف غذاهای آلوده است. گوشت مرغ و ماهی دو منبع غذایی اصلی و مهم برای انسان به شمار می رود(2).

به منظور ماندگاری طولانی تر غذا ها و جلوگیری از رشد باکتری ها، از نگهدارنده های شیمیایی استفاده می گردد. اما امروزه بر استفاده کمتر از این روش ها تاکید می شود زیرا از یک سو مصرف کنندگان مواد غذایی خواستار غذاهای طبیعی با ماندگاری طولانی، همراه با کمترین تغییر در ساختار آن می باشند و از سوی دیگر خاصیت سرطان زایی و سمی بودن برخی از نگهدارنده های شیمیایی نیز برای انسان به اثبات رسیده است. از این رو فشار بر روی صنایع غذایی برای جایگزینی سریع نگهدارنده های شیمیایی و استفاده از نگهدارنده های طبیعی یکی از رویکرد های جدید در جهت ارتقاء سلامت غذا ها و به دنبال آن افزایش سطح سلامت عمومی جوامع می باشد(3).

[1] Listeria monocytogenes

  • فصل اول کلیات و مروری بر تحقیقات انجام شده

   

1-1- لیستریا

 

1-1-1- رده بندی لیستریا

 

لیستریا باکتری گرم مثبت، فاقد توانایی تشکیل اسپور و میله ای غیر اسید فست[1] است که زمانی به عنوان (لیسترلا)[2] طبقه بندی شده بود. نام جنس آن در سال 1940 به لیستریا تغییر یافت. کلنی های لیستریا رنگ سبز-آبی براقی را زیر نور مورب نشان می دهند. اسیدهای تیکوئیک[3] نوع پلی (ریبیتول فسفات)[4] از ترکیب متداول یا تنها پلیمر ضمیمه ی دیواره ی سلولی گونه های لیستریا می باشند. لیپوتیکوئیک[5] اسید لیستریا گرایی[6] از نوع تغییر یافته می باشد که باعث تفکیک آن از گونه های دیگر می شود. اگرچه گونه های لیستریا معمولا کاتالاز تولید می کنند، اما سویه های کاتالاز منفی لیستریامونوسایتوژنز از مواد غذایی جداسازی شده اند. تست CAMP[7] به عنوان آزمایشی قطعی جهت لیستریا مونوسایتوژنز مورد توجه افراد زیادی قرار گرفته است(4).

 

[1] – Non Acid-fast bacteria

[2] – Listerella

[3]- Teichoic acid

[4] – Poly (ribitolphosphate) – type teichoic acid

[5] – Lipotichoic acid

6 – Listeria grayi

7 – Christie- Atkins- Munchs- petersen

تعداد صفحه :  88

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***