دانلود پایان نامه دکتری:توزیع میزان فشار کف پایی و ارتباط آن با شدت نوروپاتی در بیماران مبتلا به دیابت شیرین نوع 2 و مراجعه کننده به بیمارستان شریعتی و ضیائیان شهر تهران در سال 94-1393

متن کامل پایان نامه مقطع دکتری رشته : پزشکی

عنوان : توزیع میزان فشار کف پایی و ارتباط آن با شدت نوروپاتی در بیماران مبتلا به دیابت شیرین نوع 2 و مراجعه کننده به بیمارستان شریعتی و ضیائیان شهر تهران در سال 94-1393

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

دانشكده پزشكی

 

پایان نامه

جهت دریافت درجه دكتری حرفه ای پزشكی عمومی

 

 

عنوان

توزیع میزان فشار کف پایی و ارتباط آن با شدت نوروپاتی در بیماران مبتلا به دیابت شیرین نوع 2 و مراجعه کننده به بیمارستان شریعتی و ضیائیان شهر تهران در سال 94-1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
 

فصل 1. مقدمه ……………………………………………………………………………………… 1
1- 1. دیابت و نوروپاتی دیابتی …………………………………………………. 2
1- 1- 1. اپیدمیولوژی ………………………………………………………. 2
1- 1- 2. پای دیابتی ……………………………………………………….. 3
1- 1- 3. انواع نوروپاتی دیابتی …………………………………………. 5
1- 1- 4. نوروپاتی اتونوم ………………………………………………….. 6
1- 1- 5. نوروپاتی حسی و حرکتی ……………………………………. 9
1- 2. پیشگیری از نوروپاتی دیابتی ……………………………………………. 12
1- 3. فشار کف پایی ………………………………………………………………… 13
1- 4. دلایل انتخاب موضوع …………………………………………………….. 16
فصل 2. بررسی متون …………………………………………………………………………… 17
فصل 3. مواد و روش ها ……………………………………………………………………….. 25
3- 1. هدف اصلی طرح …………………………………………………………….. 26
3- 2. اهداف فرعی طرح ………………………………………………………….. 26
3- 3. اهداف کاربردی طرح ……………………………………………………… 27
3- 4. فرضیات یا سؤالات پژوهش ……………………………………………. 28
3- 5. نوع مطالعه ……………………………………………………………………… 30
3- 6. جامعه مورد مطالعه …………………………………………………………. 30
3- 7. معیارهای ورود به مطالعه ……………………………………………….. 30
3- 8. معیارهای خروج از مطالعه ………………………………………………. 31
3- 9. مکان و زمان انجام مطالعه ………………………………………………. 31
3- 10. روش اجرای طرح ………………………………………………………… 31
3- 11. روش جمع آوری داده ها ……………………………………………… 35
3- 12. روش محاسبه حجم نمونه …………………………………………….. 35
3- 13. روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………….. 36
3- 14. ملاحظات اخلاقی ………………………………………………………….. 36
3- 15. محدودیت های اجرایی طرح و روش کاهش آن ها ……… 37
3- 16. جدول متغیرها ………………………………………………………………. 38
فصل 4. یافته ها …………………………………………………………………………………… 40
فصل 5. بحث و نتیجه گیری ………………………………………………………………… 61
5- 1. بحث ……………………………………………………………………………….. 62
5- 2. نتیجه گیری …………………………………………………………………….. 70
مراجع …………………………………………………………………………………………………… 71

 

 
 
فهرست جداول
جدول 1. توزیع فراوانی و فراوانی نسبی جنسیت در بین گروه های مطالعه. 42
جدول 2. میانگین و انحراف معیار سن افراد در گروه های مطالعه. 43
جدول 3. میانگین، انحراف معیار و صدک های طول مدت دیابت در گروه های مطالعه. 44
جدول 4. تفاوت میانگین طول مدت دیابت بین گروه های مطالعه همراه با مقدار p. 45
جدول 5. میانگین و انحراف معیار شاخص توده بدنی برحسب گروه های مطالعه. 46
جدول 6. میانگین و صدک های 25، 50 و 75 حداکثر فشار پیک کف پایی در گروه های مطالعه. 48
جدول 7. تفاوت میانگین حداکثر فشار پیک در ناحیه هالوکس بین گروه های مطالعه. 49
جدول 8. تفاوت میانگین حداکثر فشار پیک در ناحیه پاشنه بین گروه های مطالعه. 51
جدول 9. تفاوت میانگین حداکثر فشار پیک در ناحیه قدامی-جانبی پا بین گروه های مطالعه 53
جدول 10. تفاوت میانگین حداکثر فشار پیک در ناحیه وسط پا بین گروه های مطالعه 55
جدول 11. تفاوت میانگین حداکثر فشار پیک در ناحیه متاتارس بین گروه های مختلف مطالعه. 57
جدول 12. ضریب ارتباط و مقادیر p شاخص توده بدنی با حداکثر فشار پیک کف پایی در نواحی مختلف پا در گروه های مطالعه  59
جدول 13. ضریب ارتباط و مقادیر p طول مدت دیابت با حداکثر فشار پیک کف پایی در نواحی مختلف پا در گروه های مطالعه  60

 
 
فهرست شکل ها
شکل 1. دستگاه GP MultiSens برای اندازه گیری توزیع فشار کف پایی. 33
شکل 2. تصویر اسکن فشار کف پایی توسط دستگاه GP MultiSens. 34
شکل 3. نمودار دایره ای توزیع فراوانی درجات مختلف نوروپاتی در بین شرکت کنندگان در مطالعه. 41
شکل 4. نمودار میله ای توزیع فراوانی جنسیت در بین گروه های مطالعه. 43
شکل 5. نمودار boxplot طول مدت دیابت در گروه های مطالعه. 44
شکل 6. نمودار boxplot شاخص توده بدنی در گروه های مطالعه. 46
شکل 7. نمودار boxplot حداکثر فشار پیک کف پایی در ناحیه هالوکس در گروه های مطالعه. 50
شکل 8. نمودار هیستوگرام توزیع حداکثر فشار پیک کف پایی در ناحیه هالوکس در گروه های مطالعه. 50
شکل 9. نمودار boxplot حداکثر فشار پیک کف پایی در ناحیه پاشنه در گروه های مطالعه. 52
شکل 10. نمودار هیستوگرام توزیع حداکثر فشار پیک کف پایی در ناحیه پاشنه در گروه های مطالعه. 52
شکل 11. نمودار boxplot حداکثر فشار پیک در ناحیه جانبی قدام پا در گروه های مطالعه. 54
شکل 12. نمودار هیستوگرام توزیع حداکثر فشار پیک پلنتار در ناحیه جانبی قدام پا در گروه های مطالعه. 54
شکل 13. نمودار boxplot حداکثر فشار پیک کف پایی در ناحیه وسط پا در گروه های مطالعه. 56
شکل 14. نمودار هیستوگرام توزیع حداکثر فشار پیک کف پایی در ناحیه وسط پا در گروه های مطالعه. 56
شکل 15. نمودار boxplot حداکثر فشار پیک کف پایی در ناحیه متاتارس اول در گروه های مطالعه. 58
شکل 16. نمودار هیستوگرام توزیع حداکثر فشار پیک کف پایی در ناحیه متاتارس در گروه های مطالعه. 58
 
 
چکیده
زمینه : فشار بالای کف پا با ایجاد زخم پا در بیماران دارای دیابت که ممکن است به علت نوروپاتی محیطی، فاقد حس محافظت کننده باشند، همراهی دارد. بنابراین مشخص ساختن توزیع افزایش فشار کف پایی می تواند منجر به شناسایی بیماران در خطر پیدایش زخم پا شود.
هدف: مطالعه حاضر با هدف ارزیابی توزیع فشار های کف پایی در بیماران دیابتی دارای نوروپاتی و مقایسه آن با بیماران دیابتی بدون نوروپاتی انجام شده است.
مواد و روش ها: بیماران به چهار گروه تقسیم شدند: گروه کنترل شامل 19 بیمار؛ گروه دارای نوروپاتی خفیف شامل 15 بیمار؛ گروه دارای نوروپاتی متوسط شامل 20 بیمار؛ و گروه دارای نوروپاتی شدید شامل 17 بیمار. توزیع فشار کف پایی با ایستادن فرد در وضعیت پابرهنه بر روی دستگاه Foot Pressure (GP MultiSens) اندازه گیری شد.
یافته ها: بیماران دارای نوروپاتی شدید حداکثر فشار پیک کف پایی بزرگتری در سه ناحیه وسط پا، پاشنه پا و قدامی داخلی پا داشتند. در ناحیه وسط پا قابل ملاحظه ترین تفاوت بین گروه ها مشاهده شد: گروه کنترل (32.3 ± 17.9 kPa)، گروه نوروپاتی خفیف (24.0 ± 17.9 kPa)، گروه نوروپاتی متوسط (21.5 ± 12.6 kPa) و گروه نوروپاتی شدید (22.9 ± 10.7 kPa) (p=0.02).
نتیجه گیری: با پیشرفت نوروپاتی میزان فشار در نواحی قدامی داخلی پا، وسط پا و پاشنه پا بیشتر می شود ولی توزیع فشار کف پایی تغییر نمی کند.
کلیدواژگان: بیومکانیک، دیابت شیرین، نوروپاتی، فشار کف پایی

فصل 1. مقدمه

1- 1. دیابت و نوروپاتی دیابتی
1- 1- 1. اپیدمیولوژی
در سال 2011 ، حدود 7 درصد از جمعیت دنیا مبتلا به دیابت بوده اند كه 80 درصد از این افراد در كشورهای در حال توسعه زندگی می كردند. تخمین زده می شود که تا سال 2030 این تعداد حدود 8.3 درصد جمعیت دنیا را شامل شوند. دیابت قندی از معضلات مهم سلامت جامعه جهانی است كه شیوعی بین 8-5 درصد در نقاط مختلف ایران دارد (1, 2).
نوروپاتی دیابتی یكی از شایع ترین عوارض میكر وواسكولار دیابت است. نوروپاتی قرینه دیستال و پلی نوروپاتی شایع ترین انواع نوروپاتی دیابتی هستند كه موجب ناتوانی قابل توجهی می شوند (3, 4). درد شدید، كاهش و فقدان حس و افزایش خطر ایجاد زخم پا و آمپوتاسیون از عوارض نوروپاتی دیابتی است (3). در مطالعه ای در دانشگاه علوم پزشكی تهران، زخم پای دیابتی در 15 درصد موارد كاهش یافت كه به علت كنترل بهتر بیماران و محدود كردن آمپوتاسیون است (5).
بروز پلی نوروپاتی در بیماران دیابتی 50-10% است (3, 6). نوروپاتی در 10% بیماران در زمان تشخیص وجود دارد. به طور كلی 50 % آنها پس از گذشت 25 سال از بیماری به آن مبتلا خواهند شد (7, 8). خطر قطع پا در تمام طول زندگی در بیماران مبتلا به پلی نوروپاتی 15 % است (7). اولین مرحله در ایجاد زخم پا و قطع آن، پلی نوروپاتی است. نوروپاتی با ایجاد بی حسی در پا و اختلال در درك حس عمقی، پا را در معرض ایجاد زخم قرار می دهد. زیرا با ایجاد بی حسی و نقص در درك حس عمقی وزن و بار اضافی و نامناسب به پاها تحمیل می شود و زخم در مناطقی كه دقیقاً نقطه انتقال فشار هستند ایجاد می شود (5).

1- 1- 2. پای دیابتی
زخم پا یكی از مهمترین عوارض دیابت است كه خطر آن طی سال های حیات بیماران دیابتی به 15 درصد می رسد. هر سال بیشتر از یك میلیون نفر از افراد دیابتی پای خود را به علت این بیماری از دست می دهند یعنی در هر 30 ثانیه یك قطع پا ناشی از دیابت اتفاق می افتد (9). شیوع آمپوتاسیون یا قطع اندام در دیابتی ها 15 برابر افراد غیر دیابتی است و شیوع مرگ و میر سالانه در افرادی كه به علت دیابت تحت عمل جراحی آمپوتاسیون اندام قرار می گیرند، 39 تا 68 درصد است (10). شیوع زخم پا در کشورهای پیشرفته % 4-10 و جدی ترین عارضه پای دیابتی آمپوتاسیون می باشد حدود 40-70% همه آمپوتاسیون های غیر تروماتیک در اندام تحتانی در جمعییت دیابتی انجام می شود و بیماران با دیابت ملیتوس و نوروپاتی محیطی در معرض شکستگی پوست ومتعاقب ان آمپوتیشن اندام تحتانی می باشند. در حقیقت عدم آگاهی از ترومای مکرر در سطح پلنتار درطی راه رفتن به علت نوروپاتی (9, 11) منجر به آسیب می گردد.
تعداد صفحه : 88
قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***