دانلود پایان نامه دکترای:بررسی تجزیه ی بیوشیمیایی سنگ های ادراری در بیماران استان قم طی سال های 1386 تا 1389

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع دکترای رشته پزشکی

عنوان : بررسی تجزیه ی بیوشیمیایی سنگ های ادراری در بیماران استان قم طی سال های 1386 تا 1389

دانشگاه علوم پزشکی قم

دانشکده پزشکی

پایان نامه جهت اخذ درجه دکترای عمومی پزشکی

 

عنوان

بررسی تجزیه ی بیوشیمیایی سنگ های ادراری در بیماران استان قم طی سال های 1386 تا 1389

 

استاد راهنما

دکتر محمد کاظم مسلمی

 

استاد مشاور

دکتر حسین ثقفی

 

پاییز 1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست :

 عنوان مطلب                                                                                                        صفحه

فصل اول: معرفی پژوهش

 • مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2
 • اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3
 • سؤالات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………. 3
 • فرضیات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………. 3
 • محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….. 4
 • واژه ها و اصطلاحات………………………………………………………………………………………………………………………….4

فصل دوم:دانستنیهای موجود در پژوهش

بخش اول: چهارچوب پنداشتی…………………………………………………………………………………………………………………….6

بخش دوم: مروری بر مطالعات انجام شده

 • مطالعات داخلی……………………………………………………………………………………………………………………………23
 • مطالعات خارجی………………………………………………………………………………………………………………………… 24

فصل سوم: مواد و روش کار……………………………………………………………………………………………………………………….25

فصل چهارم: نتایج……………………………………………………………………………………………………………………………………. 28

فصل پنجم: بحث…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 80

فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………… 84

منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 86

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………..89

 

 

 

فهرست جداول :

 

عنوان مطلب :                                                                                                      صفحه

 

جدول 4 – 1 : جنسیت بیماران مبتلا به سنگ ادراری در استان قم طی سالهای  1386 تا 1389…………………………………..29

جدول 4 – 2 : سن بیماران مبتلا به سنگ ادراری در استان قم طی سالهای 1386 تا 1389  ……………………………………….30

جدول 4 – 3 : تفکیک افراد بر اساس سن و جنسیت  در بیماران مبتلا به سنگ ادراری در استان قم طی سالهای 1386 تا 1389 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..32

جدول 4 – 4 : توزیع فراوانی ترکیب شیمیایی غالب در سنگ، در بیماران مبتلا به سنگ ادراری در استان قم طی سالهای 1386 تا 1389 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………34

جدول 4 – 5  : توزیع فراوانی ترکیب شیمیایی غالب در سنگ، در بیماران مبتلا به سنگ ادراری در استان قم طی سالهای 1386 تا 1389…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..35

جدول 4 – 6 : توزیع فراوانی  ترکیب شیمیایی غالب در سنگ، در بیماران مبتلا به سنگ ادراری در استان قم طی سالهای 1386 تا 1389  به تفکیک جنسیت……………………………………………………………………………………………………………………..36

جدول 4 – 7 : توزیع فراوانی  ترکیب شیمیایی مغلوب در سنگ، در بیماران مبتلا به سنگ ادراری در استان قم طی سالهای 1386 تا 1389 به تفکیک جنسیت………………………………………………………………………………………………………………………37

جدول 4 – 8 : میانگین سن بر اساس ترکیب شیمیایی غالب در سنگ در بیماران مبتلا به سنگ ادراری در استان قم طی سالهای 1386 تا 1389………………………………………………………………………………………………………………………………………38

جدول 4 – 9 : توزیع فراوانی  کلسیم اگزالات در حالت غالب، در بیماران مبتلا به سنگ ادراری در استان قم طی سالهای 1386 تا 1389 به تفکیک گروه های سنی……………………………………………………………………………………………………………39

جدول 4 – 10 : توزیع فراوانی  اسید اوریک در حالت غالب، در بیماران مبتلا به سنگ ادراری در استان قم طی سالهای 1386 تا 1389 به تفکیک گروه های سنی……………………………………………………………………………………………………………………..41

جدول 4 – 11 : توزیع فراوانی  سیستین در حالت غالب، در بیماران مبتلا به سنگ ادراری در استان قم طی سالهای 1386 تا 1389 به تفکیک گروه های سنی………………………………………………………………………………………………………………………..43

جدول 4 – 12  : توزیع فراوانی آمونیوم اورات در حالت غالب، در بیماران مبتلا به سنگ ادراری در استان قم طی سالهای 1386 تا 1389 به تفکیک گروه های سنی…………………………………………………………………………………………………………..44

جدول 4 – 13 : توزیع فراوانی کلسیم اگزالات در حالت مغلوب، در بیماران مبتلا به سنگ ادراری در استان قم طی سالهای 1386 تا 1389 به تفکیک گروه های سنی…………………………………………………………………………………………………………..46

جدول 4 – 14 : توزیع فراوانی اسید اوریک در حالت مغلوب، در بیماران مبتلا به سنگ ادراری در استان قم طی سالهای 1386 تا 1389 به تفکیک گروه های سنی……………………………………………………………………………………………………………47

جدول 4 – 15 : توزیع فراوانی آمونیوم اورات در حالت مغلوب، در بیماران مبتلا به سنگ ادراری در استان قم طی سالهای 1386 تا 1389 به تفکیک گروه های سنی……………………………………………………………………………………………………………49

جدول 4 – 16 : توزیع فراوانی آپاتیت در حالت مغلوب، در بیماران مبتلا به سنگ ادراری در استان قم طی سالهای 1386 تا 1389 به تفکیک گروه های سنی………………………………………………………………………………………………………………………..50

جدول 4 – 17 : توزیع فراوانی استراویت در حالت مغلوب، در بیماران مبتلا به سنگ ادراری در استان قم طی سالهای 1386 تا 1389 به تفکیک گروه های سنی……………………………………………………………………………………………………………………52

جدول 4 – 18 : توزیع فراوانی کلسیم اگزالات در حالت غالب، در بیماران مبتلا به سنگ ادراری در استان قم طی سالهای 1386 تا 1389 به تفکیک  جنسیت……………………………………………………………………………………………………………………53

جدول 4 – 19 : توزیع فراوانی اسید اوریک در حالت غالب، در بیماران مبتلا به سنگ ادراری در استان قم طی سالهای 1386 تا 1389 به تفکیک  جنسیت………………………………………………………………………………………………………………………………54

جدول 4 – 20 : توزیع فراوانی سیستین در حالت غالب، در بیماران مبتلا به سنگ ادراری در استان قم طی سالهای 1386 تا 1389 به تفکیک  جنسیت………………………………………………………………………………………………………………………………..55

جدول 4 – 21 : توزیع فراوانی آمونیوم اورات در حالت غالب، در بیماران مبتلا به سنگ ادراری در استان قم طی سالهای 1386 تا 1389 به تفکیک  جنسیت……………………………………………………………………………………………………………………56

جدول 4 – 22 : توزیع فراوانی کلسیم اگزالات در حالت مغلوب، در بیماران مبتلا به سنگ ادراری در استان قم طی سالهای 1386 تا 1389 به تفکیک  جنسیت……………………………………………………………………………………………………………………57

جدول 4 – 23 : توزیع فراوانی اسید اوریک در حالت مغلوب، در بیماران مبتلا به سنگ ادراری در استان قم طی سالهای 1386 تا 1389 به تفکیک  جنسیت…………………………………………………………………………………………………………………..58

جدول 4 – 24 : توزیع فراوانی آمونیوم اورات در حالت مغلوب، در بیماران مبتلا به سنگ ادراری در استان قم طی سالهای 1386 تا 1389 به تفکیک  جنسیت……………………………………………………………………………………………………………………59

جدول 4 – 25 : توزیع فراوانی آپاتیت در حالت مغلوب، در بیماران مبتلا به سنگ ادراری در استان قم طی سالهای 1386 تا 1389 به تفکیک  جنسیت……………………………………………………………………………………………………………………………….60

جدول 4 – 26 : توزیع فراوانی استراویت در حالت مغلوب، در بیماران مبتلا به سنگ ادراری در استان قم طی سالهای 1386 تا 1389 به تفکیک  جنسیت…………………………………………………………………………………………………………………………….61

فهرست نمودارها :

 

عنوان مطلب                                                                                                         صفحه

 

نمودار 4 – 1 : جنسیت افراد در بیماران مبتلا به سنگ ادراری در استان قم طی سالهای 1386 تا 1389 ………………………29

نمودار 4 – 2 : سن افراد در بیماران مبتلا به سنگ ادراری در استان قم طی سالهای 1386 تا 1389 ……………………………31

نمودار 4 – 3 : تفکیک افراد بر اساس سن و جنسیت در بیماران مبتلا به سنگ ادراری در استان قم طی سالهای 1386 تا 1389………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………33

نمودار 4 – 4 : توزیع فراوانی  کلسیم اگزالات در حالت غالب، در بیماران مبتلا به سنگ ادراری در استان قم طی سالهای 1386 تا 1389  به تفکیک گروه های سنی…………………………………………………………………………………………………………..40

نمودار 4 – 5 : توزیع فراوانی  اسید اوریک در حالت غالب، در بیماران مبتلا به سنگ ادراری در استان قم طی سالهای 1386 تا 1389 به تفکیک گروه های سنی……………………………………………………………………………………………………………………42

نمودار 4 – 6 : توزیع فراوانی سیستین در حالت غالب، در بیماران مبتلا به سنگ ادراری در استان قم طی سالهای 1386 تا 1389 به تفکیک گروه های سنی……………………………………………………………………………………………………………………….43

نمودار 4 – 7 : توزیع فراوانی آمونیوم اورات در حالت غالب، در بیماران مبتلا به سنگ ادراری در استان قم طی سالهای 1386 تا 1389 به تفکیک گروه های سنی…………………………………………………………………………………………………………………….45

نمودار 4 – 8 : توزیع فراوانی کلسیم اگزالات در حالت مغلوب، در بیماران مبتلا به سنگ ادراری در استان قم طی سالهای 1386 تا 1389 به تفکیک گروه های سنی…………………………………………………………………………………………………………..46

نمودار 4 – 9 : توزیع فراوانی اسید اوریک در حالت مغلوب، در بیماران مبتلا به سنگ ادراری در استان قم طی سالهای 1386 تا 1389 به تفکیک گروه های سنی…………………………………………………………………………………………………………………….48

نمودار 4 – 10 : توزیع فراوانی آمونیوم اورات در حالت مغلوب، در بیماران مبتلا به سنگ ادراری در استان قم طی سالهای 1386 تا 1389 به تفکیک گروه های سنی…………………………………………………………………………………………………………..49

نمودار 4 – 11 : توزیع فراوانی آپاتیت در حالت مغلوب، در بیماران مبتلا به سنگ ادراری در استان قم طی سالهای 1386 تا 1389 به تفکیک گروه های سنی…………………………………………………………………………………………………………………………51

نمودار 4 – 12 : توزیع فراوانی استراویت در حالت مغلوب، در بیماران مبتلا به سنگ ادراری در استان قم طی سالهای 1386 تا 1389 به تفکیک گروه های سنی………………………………………………………………………………………………………………………52

نمودار 4 – 13 : توزیع فراوانی کلسیم اگزالات در حالت غالب، در بیماران مبتلا به سنگ ادراری در استان قم طی سالهای 1386 تا 1389 به تفکیک  جنسیت……………………………………………………………………………………………………………………..53

نمودار 4 – 14 : توزیع فراوانی اسید اوریک در حالت غالب، در بیماران مبتلا به سنگ ادراری در استان قم طی سالهای 1386 تا 1389 به تفکیک  جنسیت………………………………………………………………………………………………………………………………54

نمودار 4 – 15 : توزیع فراوانی سیستین در حالت غالب، در بیماران مبتلا به سنگ ادراری در استان قم طی سالهای 1386 تا 1389 به تفکیک  جنسیت………………………………………………………………………………………………………………………………….55

نمودار 4 – 16 : توزیع فراوانی آمونیوم اورات در حالت غالب، در بیماران مبتلا به سنگ ادراری در استان قم طی سالهای 1386 تا 1389 به تفکیک  جنسیت……………………………………………………………………………………………………………………..56

نمودار 4 – 17 : توزیع فراوانی کلسیم اگزالات در حالت مغلوب، در بیماران مبتلا به سنگ ادراری در استان قم طی سالهای 1386 تا 1389 به تفکیک  جنسیت…………………………………………………………………………………………………………………….57

نمودار 4 – 18 : توزیع فراوانی اسید اوریک در حالت مغلوب، در بیماران مبتلا به سنگ ادراری در استان قم طی سالهای 1386 تا 1389 به تفکیک  جنسیت…………………………………………………………………………………………………………………….58

نمودار 4 – 19 : توزیع فراوانی آمونیوم اورات در حالت مغلوب، در بیماران مبتلا به سنگ ادراری در استان قم طی سالهای 1386 تا 1389 به تفکیک  جنسیت…………………………………………………………………………………………………………………….59

نمودار 4 – 20 : توزیع فراوانی آپاتیت در حالت مغلوب، بیماران مبتلا به سنگ ادراری در استان قم طی سالهای 1386 تا 1389 به تفکیک  جنسیت…………………………………………………………………………………………………………………………………60

نمودار 4 – 21 : توزیع فراوانی استراویت در حالت مغلوب، در بیماران مبتلا به سنگ ادراری در استان قم طی سالهای 1386 تا 1389 به تفکیک  جنسیت……………………………………………………………………………………………………………………………..61

 

فصل اول

معرفی پژوهش

 

 

مقدمه :

ابتلا به سنگ های کلیوی از زمان های بسیار قدیم شناخته شده بود (1و2) به نحوی که در بررسی مومیایی های مصری مربوط به 7000 سال قبل سنگ مثانه دیده شده است (3). سنگ های ادراری سومین بیماری شایع دستگاه ادراری است و شواهد نشان می دهد که میزان بروز این بیماری در چند دهه ی گذشته به طور مستمر افزایش یافته است. (4) در کشورهایی که روی کمربند آفریقایی – آسیایی سنگ (که از مصر و سودان به سمت شرق خاور میانه، هند، پاکستان، تایلند، اندونزی و فیلیپین کشیده شده است) واقع شده یا در مناطق گرم و نیمه گرم قرار دارند، شیوع سنگ های ادراری به میزان نسبتا بالایی گزارش شده است. (5) در تحقیقی که در سال 2005 در ایران انجام گرفت میزان شیوع این بیماری 5.7% گزارش شد. (6) در تشکیل سنگ عوامل متعددی نظیر زمینه ی متابولیک، مشکلات ساختاری و عفونت را بیشتر از سایر موارد دخیل می دانند. تغذیه، ارث، سن، جنس و شرایط اقلیمی نیز در این مورد نقش دارند. (7) مطالعات اپیدمیولوژیک نشان می دهد متوسط شیوع سنگ های کلیوی در افراد مذکر بین 7 تا 15 درصد و در افراد مونث تنها بین 3 تا 6 در صد است. (8و9و10) تخمین زده می شود که حدود 12% افراد در خلال زندگی خود دچار سنگ ادراری می شوند و حداکثر بروز سنگ های ادراری در گروه سنی 50 – 30 ساله دیده می شود. (11) مطالعات نشان می دهد که 8 تا 15 درصد از مردم امریکا در طول زندگیشان به سنگ کلیه مبتلا می شوند. مطالعات در مردان سفیدپوست نشان می دهد که در سن هفتاد سالگی از هر هشت نفر یک نفر به این بیماری مبتلا می باشند.(12)گذشته از درد بسیار شدیدی که برخی از بیماران تحمل می کنندعوارض بسیار ناگواری از جمله نارسایی کلیه ها نیز برای این بیماران محتمل است.(13)

به نظر می رسد که بهترین راه برای کنترل این بیماری و عوارض ناشی از آن به خصوص در کشورهای در حال توسعه پیشگیری از رشد سنگ یا شکل گیری  سنگ جدید باشد.(14)ترکیبات زیادی در ساختار سنگها شناخته شده است که از این میان سنگهای کلسیمی 85-80 درصد آنها را تشکیل میدهند.(15)

 

اهداف پژوهش :

الف ) اهدف اصلی طرح :

تعیین شیوع انواع بیوشیمیایی سنگ  های ادراری در بیماران استان قم طی سالهای 89-86

ب ) اهداف فرعی طرح :

 • تعیین شیوع انواع بیوشیمیایی سنگ های ادراری بر اساس جنس در بیماران استان قم طی سال های 89-86
 • تعیین شیوع انواع بیوشیمیایی سنگ های ادراری بر اساس سن در بیماران استان قم طی سال­های 89-86
 • تعیین ارتباط بین نوع بیوشیمیایی سنگ های ادراری و سن در بیماران استان قم طی سال­های 89-86
 • تعیین ارتباط بین نوع بیوشیمیایی سنگ های ادراری و جنس در بیماران استان قم طی سال­های 89-86

 

سوالات پژوهش یا فرضیه ها :

 • شیوع انواع بیوشیمیایی سنگ های ادراری در بیماران استان قم طی سالهای 89-86 چقدر است؟
 • شیوع انواع بیوشیمیایی سنگ های ادراری بر اساس جنس در بیماران استان قم طی سال­های 89-86 چقدر است؟
 • شیوع انواع بیوشیمیایی سنگ های ادراری بر اساس سن در بیماران استان قم طی سال­های 89-86 چقدر است؟
 • بین نوع بیوشیمیایی سنگ های ادراری و سن در بیماران استان قم طی سال­های 89-86 ارتباط وجود دارد.
 • بین نوع بیوشیمیایی سنگ های ادراری و جنس در بیماران استان قم طی سال­های 89-86 ارتباط وجود دارد.

 

 

محدودیت های پژوهش :

همکاری نکردن برخی آزمایشگاه ها

نداشتن اطلاعات معتبر نتایج آنالیز سنگ در برخی از آزمایشگاه ها

واژه ها و اصطلاحات :

سنگ ادراری : تجمعات چندکریستالی هستندکه از مقادیر متفاوتی کریستالوئید و ماتریکس ارگانیک تشکیل شده اند که در دستگاه ادراری رسوب می کنند.

تجزیه بیوشیمیایی سنگ : روشی برای پی بردن به مواد تشکیل دهنده ی سنگ

تعداد صفحه :108

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***