دانلود پایان نامه درباره کارسینوم سلول سنگفرشی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  چکیده

 

اهداف و کلیات:

کارسینوم سلول سنگفرشی(SCC )  بیش از 90 % سرطان های دهان را تشکیل می دهد. این بیماری در مراحل اولیه ممکن است بدون علامت باشد و زمانی که علائم آشکار می شود، اغلب در مرحله ی پیشرفته ای قرار دارد. لذا تشخیص این سرطان در مراحل اولیه، تأثیر قابل توجهی در بهبود پیش آگهی آن دارد. در سال های اخیر شناسایی مارکرهای سلولی و مولکولی مرتبط با SCC  همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است. یکی از بیومارکرهای قابل اندازه گیری در سرم مبتلایان به SCC ، گلوتاتیون است که تاثیر تغییرات آن در روند بسیاری از بیماری ها از جمله سرطان اثبات شده است. گلوتاتیون دارای دو فرم احیا یا همان   GSHو اکسید یا همان GSSG می باشد. نسبت GSH /GSSG در شرایط استرس شدید اکسیداتیو و انباشتگی GSSG کاهش می یابد. هدف از انجام این مطالعه اندازه گیری سطح سرمی گلوتاتیون اکسیده و احیا و نسبت  GSH /GSSG و همچنین تعادل اکسیدان – آنتی اکسیدان در سرم بیماران مبتلا به SCC سر و گردن و مقایسه آنها با افراد سالم بود.

 

مواد و روش ها:

20 نفر مبتلا به SCC سر و گردن مراجعه کننده به بیمارستان امید مشهد که بیماری آنها از طریق هیستوپاتولوژی ثابت شده و هنوز هیچ درمانی دریافت نکرده بودند و 20 نفر سالم داوطلب مراجعه کننده به سازمان انتقال خون مشهد پس از  کسب رضایت آگاهانه وارد مطالعه شدند. سپس 5 میلی لیتر خون از هر شخص تهیه و سرم جداسازی شده در دمای منفی80 درجه سانتی گراد نگهداری شد. مقادیر گلوتاتیون اکسیده و احیا و نسبت  GSH /GSSG و همچنین تعادل اکسیدان – آنتی اکسیدان، به روش اسپکتروفتومتری اندازه گیری شد. اطلاعات وارد نرم افزار  SPSS( نسخه 16) شده و آنالیز با استفاده از آزمون T_test یا من ویتنی انجام گرفت که سطح معنی داری در تمام آزمون ها 05/0بود.

 

یافته ها:

میانگین سنی بیماران 5/60 سال و میانگین سنی افراد سالم 25/49 سال بود. . در گروه بیماران 19 نفر مذکر و 1 نفر مونث بودند. در گروه سالم 9 نفر مذکر و 11 نفر مونث بودند نتایج نشان داد که سطح  GSSG و  تعادل اکسیدان-آنتی اکسیدان در گروههای مورد و شاهد تفاوت معنی داری ندارند (به ترتیب796 /0=P و 266/0=P). اما سطح GSH  و  GSH /GSSG در بیماران به طور معنی داری پایین تر بود (به ترتیب 002/0= P و 011/0=P ) . در بیماران بین مقادیر گلوتاتیون اکسیده و احیا و نسبت  GSH /GSSG و همچنین تعادل اکسیدان – آنتی اکسیدان با مرحله بالینی و درجه هیستوپاتولوژی تومور ارتباط معنی داری وجود نداشت (به ترتیب374/0=P ، 302/0=P ،  233/0=P  و 558/0=P).

 

بحث و نتیجه گیری:

به نظر نمی رسد سطح سرمی گلوتاتیون اکسیده و احیا و نسبت  GSH /GSSG و همچنین تعادل اکسیدان – آنتی اکسیدان، با مرحله بالینی و درجه هیستوپاتولوژی تومور ارتباط معنی داری داشته باشد. با توجه به اینکه تا کنون مطالعه ای که نسبت گلوتاتیون احیا به اکسید را در سرم بیماران مبتلا به SCC سر و گردن با افراد سالم مقایسه کرده باشد، وجود ندارد، در صورت تایید نتایج این پژوهش در مطالعات بعدی، می توان از اندازه گیری نسبت گلوتاتیون احیا به اکسید در تشخیص زود هنگام SCC سر و گردن استفاده نمود و کمک بزرگی در جهت بهبود بقای این بیماران انجام داد.

 

کلمات کلیدی:

گلوتاتیون، تعادل اکسیدان-آنتی اکسیدان، استرس اکسیداتیو، کارسینوم سلول سنگفرشی سر و  گردن

    مقدمه

سرطان دهان از سرطان های شایع در سراسر جهان بوده و بیش از 90 % سرطان های دهان را کارسینوم سلول سنگفرشی(SCC[1]) تشکیل می دهد(1). این بیماری در مراحل اولیه ممکن است بدون علامت باشد. اکثر بیماران مبتلا به سرطان دهان تا زمانی که متوجه حضور درد، پارستزی، زخم، خونریزی غیرقابل توضیح یا یک توده نشوند، به جستجوی درمان نخواهند رفت(2) و زمانی که علائم آشکار می شود، بیماری اغلب در مرحله ی پیشرفته ای قرار دارد. در 30 سال گذشته میزان بقای 5 ساله بیماران مبتلا به SCC دهان، علی رغم پیشرفت در روش­های تشخیص و بهبود روشهای درمانی، بهبود قابل توجهی پیدا نکرده و متأسفانه بروز و شیوع SCC دهان به ویژه در افراد جوانتر، روند افزایشی را در پیش گرفته است.(2). اخیرا توجه پژوهشگران به سمت تشخیص زودهنگام این بیماری به ویژه با استفاده از بیومارکرها معطوف شده است. یکی از بیومارکرهای قابل اندازه گیری در سرم مبتلایان به SCC ، گلوتاتیون است. هدف از این مطالعه اندازه گیری سطح سرمی گلوتاتیون اکسیده و احیا و تعادل اکسیدان – آنتی اکسیدان در سرم بیماران مبتلا به SCC سر و گردن و مقایسه با افراد سالم، همچنین تعیین ارتباط آن با مرحله بالینی (Stage) ودرجه هیستوپاتولوژی (Grade) بود. در صورت وجود ارتباط بین این موارد با Stage و Grade  بیماری و تفاوت معنی دار با افراد سالم، می توان پیشنهاد کرد در مطالعات بعدی از اندازه گیری نسبت گلوتاتیون اکسیده و احیا  و تعادل اکسیدان – آنتی اکسیدان در تشخیص زود هنگام SCC سر و گردن و کنترل بیماران در جلسات پیگیری جهت بررسی عود بیماری استفاده شود.

تعداد صفحه : 71

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***